0

Giáo án phụ đạo hóa học lớp 8

35 4,918 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 08:40

Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Ngày soạn: 05/10/2012 Ngày giảng:01/10/2012  CHẤT-NGUYÊN TỬ I. Mục tiêu: - HS phân biệt được vật thể (tự nhiên và nhân tạo), vật liệu và chất. - Nắm vững khái niệm về nguyên tử, cấu tạo của nguyên tử, NTK - Phân biệt được chất và hỗn hợp. II.Nội dung và tiến trình lên lớp: A.Ổn định tổ chức: B.Nội dung bài học   !"#$%&' (#$)*(+,$-  Bài 1: Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm sau, mỗi loại cho 1 ví dụ minh hoạ 1 Phân biệt chát với vật thể. 2. Chất tinh khiét và hỗn hợp Bài 2: Hãy chỉ ra đâu là chất , đâu là vật thể trong các câu sau: Cái bàn được làm bằng gỗ Xe đạp được làm từ sắt, nhôm và cao su. Không khí gồm: oxi, nitơ và khí cacbonic. Cơ thể người có chứa 75% là nước. Bài 3: Những biểu hiện tính chất nào được xem là tính chất vật lý, tính chất hoá học của chất? ./012 Nguyên tử là gì ? Hãy nói rõ về câu tạo của nguyên tử. Trong nguyên tử elẻcton chuyển động và sắp xếp như thế nào? cho ví dụ. Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được xem là khối lượng của nguyên tử. 3-4567 1. Làm các bài tập 1,2 và 3 ở sách giáo khoa 1 2 0,05 22,4 Cl V n = = 0,1 R n = 2,3 23 0,1 R m m n = = = × Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Ngày soạn: 20/10/2012 Ngày giảng:25/10/2012 . NTHH, ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT-PHÂN TỬ I. Mục tiêu: - Giúp HS nắm chắc các khái niệm: NTHH, NTK, đơn chất, hợp chất và phân tử. - Phân biệt được đơn chất với hợp chất, phân tử. - Biết cách tính phân tử khối của một phân tử. II.Nội dung và tiến trình lên lớp: A.ổn định tổ chức: B.Nội dung bài học /0189- 1. Nguyên tố hoá học là gì? Cách biểu diễn nguyên tố? Cho ví dụ. 2. Nguyên tử khối là gì? 3. Các cách viết sau đây lần lượt chỉ ý gì: 2C, 5Ca, H, 3O Hãy dùng chữ số và KHHH để diễn đạt các ý sau: Bảy ngtử canxi, một ngtử oxi, năm ngtử sắt. .:;($2. 1. Thế nào là đơn chất, hợp chất, phân tử? Cho ví dụ. 2. Phân tử khối là gì? Cách tính PTK 3. Hãy cho biết đâu là đơn chất, hợp chát trong các câu sau: a. Khí hiđro tạo nên từ H b. Muối ăn tạo nên từ Na và Cl c. Kim loại sắt tạo nên từ Fe d. Canxicacbonat tạo nên từ Ca, C và O. 4. Hãy tính PTK của: a. Khí mêtan, biết phân tử gồm 1C và 4H. b. Nước, biết phân tử gồm 2H và 1. c. Khí clo, biết phân tử gồm 2Cl . 5. Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử nước. 2 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Ngày soạn: 08/10/2012 Ngày giảng:14/10/2012  3 CÔNG THỨC HOÁ HỌC- HOÁ TRỊ I. Mục tiêu: - Giúp HS nắm CTHH của đơn chất, hợp chất. Biết được kháI niệm về hoá trị, quy tắc hoá trị. - Rèn kỷ năng lập CTHH của hợp chất, cách tính hoá trị của một nguyên tố, II. Nội dung và tiến trình lên lớp: A.ổn định tổ chức: B.Nội dung bài học <=89- 1. CTHH của đơn chất, hợp chất. ý nghĩa của CTHH. 2. Viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau: a.Canxioxit, biết phân tử có 1Ca và 1O b. Amoniac, biết phân tử có 1N và 3 c. Đồng sunfat, biết phân tử có 1Cu, 1S và 4O 3. Các cách viết sau đây lần lượt chỉ ý gì: 2C, 5Ca, H 2 , 3CuO Hãy dùng chữ số và KHHH để diễn đạt các ý sau: Bảy ptử canxicacbonat, một ngtử oxi, năm ngtử sắt, hai phân tử oxi .8>?- 1. Hoá trị là gì? Cách xác định hoá trị. 2. Nêu quy tắc về hoá trị. 3. Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau: KH, CH 4 , K 2 O, Ag 2 O, H 2 S. 4. Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hoá trị I: ZnCl 2 , AlCl 3 , NaCl. 5. Lập CTHH của những hợp chất sau: Fe(III) và O; Na(I) và (OH) I; Al(III) và (SO 4 )(II). Ti ế t 5 : ÔN TẬP PHẢN ỨNG HÓA HỌC 3 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: I- MỤC TIÊU: - Củng cố lại kiến thức về phản ứng hóa học cho học sinh. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo án, SGK III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung các câu hỏi: + Định nghĩa phản ứng hóa học? + Diễn biến(bản chất) phản ứng hóa học? + Khi chất phản ứng thì hạt vi mô nào thay đổi? + Khi nào phản ứng hóa học xảy ra? + Làm thế nào nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra? HS trả lời lý thuyết Hoạt động 2: Luyện tập Bài t ậ p 1 : Hãy cho biết trong các quá trình biến đổi sau, hiện tượng nào là vật lí? Hiện tượng nào hóa học? Viết phương trình chữ các phản ứng hóa học. a) Đốt cồn (rượu etylic) trong không khí tạo ra khí cacbonnic và nước. b) Chế biến gỗ thành giấy, bàn ghế… c) Đốt bột nhôm trong không khí, tạo ra nhôm oxit. d) Điện phân nước, ta thu được khí hiđro v oxi.à Bài t ậ p 2 : Nhỏ một vài giọt axit clohiđric v o à cục đá vôi (có th nh phà ần chính là Hiện tượng vật lý: b Hiện tượng hóa học: a, c, d HS lên bảng viết phương trình chữ. a) Dấu hiệu: Có bọt khí sủi lên 4 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 canxi cacbonat) ta thấy có bọt khí sủi lên. a) Cho thấy dấu hiệu nào có phản ứng hóa học xảy ra? b) Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất: canxi clorua, nước và cacbon đioxit. (chứng tỏ có chất mới được tạo thành ở trạng thái khí) b)canxi cacbonat + axit clohiđric canxi clorua + nước + cacbon đioxit. IV- LUYỆN TẬP CỦNG CỐ: Cho HS làm lại các bài tập 1, 2, 4 trong SGK. V- DẶN DÒ: Về nhà học bài và làm hết bài tập trong SGK. ******************************************************* Tháng 12 năm 2011 Ti ế t 6 : ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: I- MỤC TIÊU: - Củng cố cho HS kiến thức về cách lập phương trình khi biết chất phản ứng và sản phẩm. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo án, SGK. III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết GV yêu cầu học sinh nhắc laị các nội dung cơ bản sau: + Em hãy nêu các bước lập phương trình hóa học? + Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học? +Các bước lập phương trình: - B1: Viết sơ đồ phản ứng. - B2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. - B3: Viết phương trình hóa học. + HS nêu ý nghĩa phương trình hóa học. 5 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Hoạt động 2: Luyện tập GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau: Bài t ậ p 1 : Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: 2Al + 3Cl 2 → 0t ? Al + ? → Al 2 O 3 2Al(OH) 3 → to ? + H 2 O Bài t ậ p 2 : Biết photpho khi bị đốt cháy trong oxi, thu được hợp chất điphotpho pentaoxit. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng? GV hướng dẫn học sinh làm: B1: viết sơ đồ phản ứng B2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố. - Thêm hệ số 2 trước P 2 O 5 - Thêm hệ số 5 trước oxi - Thêm hệ số 4 trước P B3: viết phương trình phản ứng. Bài t ậ p 3 : Cho sơ đồ các phản ứng sau: a) Na + O 2 → Na 2 O b) P 2 O 5 + H 2 O → H 3 PO 4 Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng. 2Al + 3Cl 2 → to 2AlCl 3 4Al + 3O 2 → 2Al 2 O 3 2Al(OH) 3 → to Al 2 O 3 + H 2 O P + O 2 → to P 2 O 5 P + O 2 → to 2P 2 O 5 P + 5O 2 → to 2P 2 O 5 4P + 5O 2 → to 2 P 2 O 5 a) 4Na + O 2 → 2Na 2 O Số nguyên tử Na: số nguyên tử O 2 : số phân tử Na 2 O = 4: 1: 2 b) P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 Số phân tử P 2 O 5 : số phân tử H 2 O : số phân tử H 3 PO 4 = 1 : 3 : 2 III- CỦNG CỐ : Cho HS nhắc lại lý thuyết và làm bài tập 6 trang 58 SGK 6 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 IV- DẶN DÒ : Học bài và làm tiếp các bài tập trong SGK. Tháng 12 năm 2011 Ti ế t 7+8 ÔN TẬP MOL Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: I- MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho HS khái niệm về mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất. - Vận dụng các khái niệm vào làm bài tập. - Rèn cho HS kỹ năng tính toán. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo án, SGK III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1 : Ôn tập lý thuyết GV cho HS nhắc lại các khái niệm: + Mol là gì? + khối lượng mol là gì? + thể tích mol của chất khí là gì? Hoạt động 2: Luyện tập Bài t ậ p 1 : Tính khối lượng mol của các chất : H 2 SO 4, Al 2 O 3, C 6 H 12 O 6, CO 2. Bài t ậ p 2 : Em hãy tìm thể tích (đktc) của : a) 1 mol phân tử CO 2 , 2mol phân tử H 2, 1,5 mol phân tử O 2 . b) 0,25 mol phân tử O 2 và 1,25 mol phân tử N 2. Bài t ậ p 3 : M H 2 SO 4 = 98 g M Al 2 O 3 = 102 g M C 6 H 12 O 6 = 180 g M CO 2 = 44 g a) V CO 2 = 22.4 lít , V H 2 =44.8 lít , V O 2 = 33,6 lít b) ( 0,25+1,25)*22.4= 33.6 lít 7 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Hãy tìm khối lượng của: a) 1 mol nguyên tử clo và 1 mol phân tử clo? b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO c) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C 12 H 22 O 11 ? a) M Cl = 35.5g, M Cl 2 = 35.5*2 = 71 g b) M Cu = 64 g , M CuO = (64 + 16) = 80g c) M NaCl = (23+35.5)=58.5g M C 12 H 22 O 11 =(12*12)+(1*22)+(16*11) =342g Tháng 12 năm 2011 Ti ế t 9+10+11 ÔN TẬP CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: I. MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho học sinh các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và chất lượng. Và vận dụng công thức vào làm bài tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo án và SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết Gv cho HS lên bảng viết các công thức: chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng? Chuyển đổi giữa thể tích và lượng chất và nêu ý nghĩa của từng đại lượng? n = m/M → m = n × M n = V/ 22.4 → V = n × 22.4 n: số mol, m: khối lượng chất, M: khối lượng mol V: thể tích Hoạt động 2: Bài tập áp dụng Bài t ậ p 1 : Tính số mol của : 28g sắt, 64g đồng, 5,4g nhôm? Bài t ậ p 2 : Tính khối lượng của : a) 0.35 mol K 2 SO 4 BT1: n Fe = m Fe/ M Fe =28/ 56 = 0.5 mol n Cu = 64/ 64 = 1 mol n Al = 5.4/ 27 = 0.2 mol BT2: a) M K 2 SO 4 = (39 × 2)+32+(16 × 4) 8 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 b) 0.015 mol AgNO 3 Gv hướng dẫn HS cách làm: B1: Tìm khối lượng mol của hợp chất. B2: áp dụng công thức: m = n × M B3: Tính kết quả. Bài t ậ p 3 : Tính thể tích (đktc) của: a) 0,75 mol H 2 b) 0,05 mol CO 2 c) 1,8g H 2 O Bài t ậ p 4: Điền vào ô trống ở bảng: n (mol ) m (gam ) V khí (lit) (đktc) Số Phâ n tử CO 2 0,01 N 2 5,6 SO 3 1,12 CH 4 1,5 . 10 23 Bài t ậ p 5 : Hợp chất B ở thể khí có công thức là RO 2 . Biết rằng khối lượng của 5,6 lít khí B( ở đktc ) l 16à gam. Hãy xác định công thức của B GV hướng dẫn HS cách giải: Từ V n M B  M R = 174g → m = 0.35 × 174 = 60.9g b) M AgNO 3 = 108 + 14+ (16 × 3) = 170g → m = 0.015 × 170 = 2.55g HS: Áp dụng công thức : V =n . 22,4 a) V H2 = 0,75 . 22,4 = 16,8 lít b) V CO2 = 0,05 . 22,4 = 1,12 lít c) n H2O = 1,8 : 18 = 0,1 mol => V H2O = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít HS:Yêu cầu làm được: n (mol ) m (gam ) V khí (lit) (đktc) Số Phân tử CO 2 0,01 0,44 0,224 0,06.10 23 N 2 0,2 5,6 4,48 1,2.10 23 SO 3 0,05 4 1,12 0,3.10 23 CH 4 0,25 4 5,6 1,5.10 23 HS: B1:n B = V : 22,4 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol B2:M B = m : n = 16 : 0,25 = 64 (gam) B3:M R = 64 – ( 16 . 2 ) = 32 (gam ) Vậy R là S  công thức của hợp chất B là SO 2 ************************************************* 9 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Tháng 12 năm 2011 Ti ế t 12+13+14+15 ÔN TẬP TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: I- MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho HS + Cách xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố . + Cách xác định công thức hóa học từ thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố. - Tiếp tục rèn kỹ năng tính toán các b i tà ập hóa học có liên quan đến tỷ khối của chất khí và củng cố lại kỹ năng tính khối lượng mol. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo án và SGK. III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1 Xác định thành phần phần trăm của các nguyên tố khi biết công thức hóa học của hợp chất GV yêu cầu học sinh nhắc lại các bước giải của dạng bài tập này. Bài t ậ p 1 : Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong HCl B1: Tìm khối lượng mol của hợp chất. B2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. B3: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. M HCl = 1 + 35,5 = 36,5 (g) Trong 1 mol HCl có: - 1 mol nguyên tử H - 1 mol nguyên tử Cl 1 %H = . 100% = 2,7%. 36,5 35,5 % Cl = . 100% = 97,3% 36,5 10 [...]... nguyờn t N - 3 mol nguyờn t O %K = %N = 39 101 14 101 100% = 36 ,8 % 100% = 13 ,8% 48 101 %O = 100% = 47,6% Hoc % O =100% - 36 ,8% - 47,6% = 47,6% Hot ng 2 Xỏc nh cụng thc húa hc ca hp cht khi bit thnh phn cỏc nguyờn t GV cho HS nhc li cỏc bc gii bi tp Cỏc bc gii: + Tỡm khi lng ca mi nguyờn t cú trong 1 mol cht 11 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 + Tỡm s mol nguyờn t ca mi nguyờn t trong 1 mol hp cht + Suy... Bi tp 4: Mt hp cht khớ A cú thnh phn theo khi lng l :82 ,35%N, 17,65%H Em hóycho bit: a)Cụng thc hoỏ hc ca hp cht, bit t khi ca A so vi hiro l 8, 5 b)Tớnh s nguyờn t ca mi nguyờn t trong 1,12 lớt khớ A (ktc) 12 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 HS: GV gi ý cho HS cỏch lm bi tp MA = dA/H2 MH2 = 8, 5 2 = 17 gam Khi lng ca mi nguyờn t trong 1 mol hp cht l: mN = (82 ,35 17) :100 = 14 (gam) mH = (17,65 17 ) :100 = 3... t l: 28, 57% Mg; 14,2% C; - Khi lng ca mi nguyờn t cũn li l oxi.Bit khi lng mol trong 1 mol cht MgxCyOz l: ca hp cht l 84 Hóy xỏc nh cụng thc húa hc ca hp cht A 28, 57 84 m Mg = = 24 (gam) 100 14,2 84 mC = = 12 (gam) 100 % O = 100% - ( 28, 57% + 14,2) = 57,14% 57,14 84 % mO = = 48 (gam) 100 S mol nguyờn t ca mi nguyờn t trong hp cht l: - nMg = 24 : 24 = 1( mol) - nC = 12: 12 = 1(mol) - nO = 48 : 16... thc khi lng b tớnh t l % v khi lng CaCO 3 cha trong ỏ vụi Gii: t CaCO3 CaO + CO2 mCaCO3 = m CaO + m CO2 mCaCO3 = 140 + 110 mCaCO3 = 250 kg 250 % CaCO3 = 100% = 89 ,3% 280 Bi tp 4: C2H4 chỏy to thnh CO2 v H2O a lp PTHH Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 di lp, Xem kt qu ca HS lm b Cho bit t l s PT C 2H4 ln trờn bng, sa sai nu cú lt vi PT O2, PT CO2 Gii: t C2H4 + 3CO2 2CO2 + 2H2O S PT C2H4 : s PT O2 : s PT CO2... Nu thu c 13,44 lớt khớ CO2 thỡ cú bao nhiờu g cht rn tham gia v to thnh sau phn HS: Gii theo tng bc Yờu cu: ng ? a) nCaCO3 = 0,2 mol GV hng dn HS gii theo tng b) mCaCO3 = 12,5 g bc 15 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 c) VCO2 = 78, 4 lớt d) mCaCO3 = 60 g m CaO = 33,6 g Bi tp 3: Tớnh th tớch khớ oxi (ktc) cn dựng t chỏy ht 3,1 g P Bit s phn ng nh sau: P + O2 P2O5 Tớnh khi lng hp cht to thnh sau phn ng GV yờu... cõu c 0.5 im Cừu a b c d Vt th Dõy in Li dao, cn dao Khng kh Xe p Cht ng, nhm St, nha Oxi, nit, cacbonic St, nhm, cao su Cừu 2: (2,0 im) Hs lm ỳng mi cõu c 0.5 im - n cht: b, c 18 im 0.5 0.5 0.5 0.5 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 - Hp cht: a, d Cừu 3: (2,0 im) Hs lm ỳng mi cõu c 0.5 im a 4 Cu ; b 3H2O ; c Cl2 ; d 5C Cừu 4: (2,0 im) Hs lm ỳng mi cõu c 0.5 im a AlCl3 ; b FeO ; c Zn(NO3)2 ; d K2SO4 Cừu 5:... g, ci 2 Th no hin tng vt lý, hin tng húa hc 3 Du hiu nhõn bit hin tng vt lý v hin tng húa hc Dn dũ: 1 Hc thuc phn ghi nh 2 Lm cỏc bi tp SGH 3 c trc ni dung bi mi 21 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 Ngy son:16/10 Ngy ging:21/10 Tun 9-Tit 18: PHN NG HểA HC(T1) I Mc tiờu: 1.Kin thc: - Hc sinh bit c phn ng húa hc l quỏ trỡnh bin i cht ny thnh cht khỏc - Bit c bn cht ca phn ỳng húa hc l s thay i v liờn kt gia... vo mt cc ỏ vụi ( Thnh phn chớnh l canxicacbonat) thy si bt khớ a Du hiu no cho thy phn ng húa hc xy ra 25 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 b Vit PT ch ca phn ng bit sn phm l canxi cacbonat, nc v cacbonioxit Dn dũ: 1 Hc thuc phn ghi nh 2 Lm cỏc bi tp Sgk 3 c trc ni dung bi mi Ngy son:24/10 Ngy ging: 28/ 10 Tun 10-Tit 20: BI THC HNH S 3 I Mc tiờu: 1.Kin thc: - Hc sinh phõn bit c hin tng vt lý v hin tng húa... natrisunfat = m Bari sunfat + m natriclorua Hot ng 2: nh lut: Qua thớ nghim em hóy nờu nh lut Trong mt phn ng húa hc, tng bo ton khi lng khi lng cỏc sn phm bng khi lng cỏc cht tham gia phn ng 28 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 ? Em hóy gii thớch ti sao? Hot ng 3: p dng GV: Gi s cú PT ch: A+ B C+D Theo nh lut bo ton khi lng ta cú iu gỡ? GV: nu bit khi lng 3 cht cú tớnh c khi lng cht th 4 Lm bi tp 3 HS c bi ? hóy... H2 + PbO H2O + Pb Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu NaOH + BaCl2 Ba(OH)2 + NaCl Dn dũ: 1 Hc thuc phn ghi nh 2.BTVN: 3,4,5,6 v 7 SGK 3 c trc ni dung bi mi Ngy son: 08/ 11/2009 Ngy ging: 14/11/2009 Tun 12-Tit 24 BI LUYN TP 3 I Mc tiờu: 32 Giáo án phụ đạo Hoá Học 8 1.Kin thc: Cng c cỏc kin thc sau: - Phn ng húa hc (nh ngha, bn cht, iu kin xy ra v iu kin nhn bit) - nh lut bo ton khi lng - Phng trỡnh húa hc 2.K nng: . TẬP PHẢN ỨNG HÓA HỌC 3 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: I- MỤC TIÊU: - Củng cố lại kiến thức về phản ứng hóa học cho học sinh. . HỌC: - Giáo án, SGK III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung các câu hỏi: + Định nghĩa phản ứng hóa học? + Diễn biến(bản chất) phản ứng hóa học? +. tập 6 trang 58 SGK 6 Gi¸o ¸n phô ®¹o Ho¸ Häc 8 IV- DẶN DÒ : Học bài và làm tiếp các bài tập trong SGK. Tháng 12 năm 2011 Ti ế t 7 +8 ÔN TẬP MOL Ngày dạy: Lớp: Sĩ số: Ngày dạy: Lớp: Sĩ số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo hóa học lớp 8, Giáo án phụ đạo hóa học lớp 8,