Giáo án phụ đạo vật lí 10 cơ bản

50 4.7K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 14:23

BÀI TÂP LUYỆN TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng :x = 5 + 60t (x : m, t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? A.Từ điểm O, với vận tốc 5kmh. B.Từ điểm O, với vận tốc 60 kmh. C.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 kmh. D.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 kmh. 2. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là A. x= 2t +5 B. x= 2t +5 C. x= 2t +1 D.x= 2t +1 3. Phương trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = 3t + 4 (m; s).Kết luận nào sau đây ĐÚNG Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA BÀI TÂP LUYỆN TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng :x = 5 + 60t (x : m, t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? A.Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. B.Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h. C.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h. D.Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h. 2. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v= 2m/ s. Và lúc t= 2s thì vật có toạ độ x= 5m. Phương trình toạ độ của vật là A. x= 2t +5 B. x= -2t +5 C. x= 2t +1 D.x= -2t +1 3. Phương trình của một vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + 4 (m; s).Kết luận nào sau đây ĐÚNG A. Vật chuyển động theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển động B. Vật chuyển động theo chiều âm trong suốt thời gian chuyển động C. Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm tại thời điểm t= 4/3 D. Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương tại toạ độ x= 4 4.Chọn câu trả lời đúng.Một vật chuyển động trên trục tọa độ Ox. Ở thời điểm t 1 vật có tọa độ x 1 = 10m và ở thời điểm t 2 có tọa độ x 2 = 5m. A. Độ dời của vật là -5m B.Vật chuyển động ngược chiều dương quỹ đạo. C.Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian trên là 5m D.Cả A, B, C đều đúng. 5. Khi chất điểm chuyển động theo một chiều và ta chọn chiều đó làm chiều dương thì : A. Độ dời bằng quãng đường đi được B. Vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình C. Vận tốc luôn luôn dương D. Cả 3 ý trên đều đúng 6 .Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v 1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v 2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là: A.12,5m/s B. 8m/s C. 4m/s D. 0,2m/s 7.Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là: A. 50km/h B. 48km/h C. 44km/h D. 34km/h 8. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20km/h trên 4 1 đoạn đường đầu và 40km/h trên 4 3 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là: A. 30km/h B.32km/h C. 128km/h D. 40km/h 9. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h . trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h .Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là: 1 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA A.15km/h B.14,5km/h C. 7,25km/h D. 26km/h 10. Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h.Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp trên cả quảng đừơng là A. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h 11. Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn thẳng và xe ô tô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là : A. x = 3 + 80t. B. x = 80 – 3t. C. x = 3 – 80t. D. x = 80t. 12. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai xe làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô chạy từ A và từ B lần lượt là ? A. x A = 54t ;x B = 48t + 10. B. x A = 54t + 10; x B = 48t.C.x A = 54t; x B = 48t – 10 .D. A: x A = -54t, x B = 48t. 13. Nội dung như bài 22, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là A. 1 h ; 54 km. B.1 h 20 ph ; 72 km. C.1 h 40 ph ; 90 km. D.2 h ; 108 km. 14.Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây,phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ? A. x=15+40t (km,h) B. x=80-30t (km,h) C. x= -60t (km,h) D. x=-60-20t (km,h CÁC BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 1. Chọn câu đúng trong những câu sau: A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giời cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều. B. Chuyển động nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn. C. Chuyển động thẳng biến đổi dều có gia tốc tăng giảm đều theo thời gian. D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi. 2. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v o + at thì: A. v luôn dương. B. a luôn dương. C. a luôn cùng dấu với v. D. a luôn ngược dấu với v. 3. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa v,a và s. A. v + v o = as2 B. v 2 + v o 2 = 2as C. v - v o = as2 D. v 2 + v o 2 = 2as 4. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều ( a>0) có vận tốc đầu v 0 . Cách thực hiện nào sau đây làm cho chuyển động trở thành chậm dần đều? A. đổi chiều dương để có a<0 B. triệt tiêu gia tốc C. đổi chiều gia tốc D. không cách nào trong số A, B, C 5 Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 2 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA . m/s 2 .Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36km/h là? A. t = 360s B. t = 100s. C. t = 300s. D. t = 200s 6. Một Ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều.Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là? A . S = 500m. B. S = 50m. C. S = 25m D. S = 100m 7. Khi Ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s,ô tô đạt đến vận tốc 14m/s.Gia tốc và vận tốc của ô tô kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu? A . a = 0,2m/s 2 ; v = 18 m/s. B. a = 0,7m/s 2 ; v = 38 m/s. C . a = 0,2m/s 2 ; v = 10 m/s. D. a = 1,4m/s 2 ; v = 66m/s. 8: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh , chuyển động chậm dần đều . Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h . Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là ? A. a = 0,5m/s 2 , s = 100m . C. a = -0,5m/s 2 , s = 110m . B. a = -0,5m/s 2 , s = 100m . D. a = -0,7m/s 2 , s = 200m . 9: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ đầu 3m/s và gia tốc 2m/s 2 , thời điểm ban đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ thì phương trình có dạng. A. 2 3 ttx += B. 2 23 ttx −−= C. 2 3 ttx +−= D. 2 3 ttx −= 10. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s 2 thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là: A. 0,7 m/s 2 ; 38m/s. B. 0,2 m/s 2 ; 8m/s. C. 1,4 m/s 2 ; 66m/s. D 0,2m/s 2 ; 18m/s. 11. Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 4m/s 2 thì: a. Vận tốc của vật sau 2s là 8m/s b. Đường đi sau 5s là 60 m c. Vật đạt vận tốc 20m/s sau 4 s d. Sau khi đi được 10 m,vận tốc của vật là 64m/s 12. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều,khi t = 4s thì x = 3m. Khi t = 5s thì x = 8m và v = 6m/s. Gia tốc của chất điểm là : A. 1 m/s 2 C. 3m/s 2 B. 2m/s 2 D. 4m/s 2 13: Một vật chuyển động trên trục toạ độ Ox có phương trình: x = -4t 2 + 10t-6. (m,s),( t 0 =0).kết luận đúng là: A. Vật có gia tốc -4m/s 2 và vận tốc đầu 10m/s C. Vật có gia tốc -2m/s và vận tốc đầu 10 m/s. B. Vật đi qua gốc toạ độ tại thời điểm t=2s D. Phương trình vận tốc của vật : v = -8t + 10 (m/s). 3 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA 14: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m lần lượt trong 5s và 3,5s. Gia tốc của xe là : A. 1,5m/s 2 . B. 1m/s 2 . C. 2,5m/s 2 . D. 2m/s 2 15: Một vật chuyển động trên đoạn thẳng AB = 300m khởi hành không vận tốc đầu tại A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a 1 = 2m/s 2 ; tiếp theo là chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2 a = 1m/s 2 để đến B với vận tốc triệt tiêu. Vị trí C tại đó chuyển động trở thành chậm dần đều là A. cách B 100m. B. cách B 175m. C. cách B 200m. D. cách B 150m CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO 1: Vật nào được xem là rơi tự do ? A. Viên đạn đang bay trên không trung B. Quả táo rơi từ trên cây xuống . C. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù). D. Máy bay đang bay gặp tai nạn và rơi xuống. 2. Chuyển độngcủa vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do ? A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất. B. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi. C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. 3. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển dộng rơi tự do của các vật ? A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. B. Chuyển động thẳng, nhanh dần đều. C. Tại một nơi và ở gần mặt đất. D. Lùc t = 0 thì v 0. 4. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ? A. v = 9,8 m/s. B. v ≈ 9,9 m/s. C. v = 1,0 m/s. D. v ≈ 9,6 m/s. 5. Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu bằng 9,8 m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi xuống đất ? A. t = 1 s. B. t = 2 s. C. t = 3 s. D. t = 4 s. 6. Cũng bài toán trên, hỏi vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu ? A. v = 9,8 m/s. B. v = 19,6 m/s. C. v = 29,4 m/s. D. v = 38,2m/s. 7. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h 1 và h 2 . Khoảng thời gin rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu ? A. 2 1 h h = 2. B. 2 1 h h = 0,5. C. 2 1 h h = 4. D. 2 1 h h = 1. 8: Một vật được thả không vận tốc đầu. Nếu nó rơi xuống được một khoảng cách s 1 trong giây đầu tiên và thêm một đoạn s 2 trong giây kế kế tiếp thì tỉ số s 2 /s 1 là: A 1 B 2 C 3 D 5 4 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA 9: Từ một đỉnh tháp người ta buông rơi một vật. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 15 m người ta buông rơi vật thứ hai . Sau bao lâu hai vật sẽ chạm nhau tính từ lúc vật thứ nhất được buông rơi? A. 2,5 s B. 3 s C. 1,5 s D. 2 s 10: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Hỏi quãng đường mà vật thực hiện được trong giây thứ 3 là ?(g = 10m/s 2 ) A. 30 m B. 50 m C. 45 m D. 25 m 11: Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s 2 thì tốc độ v tb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu? A. 10 m/s B. 1 m/s C. 15 m/s D. 8 m/s 12: Một rọt nước mưa rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s 2 . Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu? A. 4,5 s B. 3 s C. 2,1 s D. 9 s 13. Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s 2 thì tốc độ trung bình v tb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu ? A. v tb = 15 m/s. B. v tb = 8 m/s. C. v tb = 10 m/s. D. v tb = 1 m/s. Bài tập về nhà 1. Tính khoảng thời gian rơi tự do t của một viên đá. Cho biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được đoạn đường dài 24,5 m. Lấy gia tốc rơi tự do g=9,8 m/s 2 . 2. Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã tăng lên bao nhiêu ? Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . 3. Hai viên bi A và B được thả rơi tự do cùng một độ cao. Viên bi A rơi sau viên bi B một khoảng thời gian là 0,5 s. Tính khoảng cách giữa hai viên bi sau thời gian 2s kể từ khi bi A bắt đầu rơi. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . 4. Một vật rơi tự do từ độ cao s xuống tới mặt đất. Cho biết trong 2s cuối cùng, vật đi được đoạn đường bằng một phần tư độ cao s. Hãy tính độ cao s và khoảng thời gian rơi t của vật. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Chuyển động tròn đều Bài 1: Một đĩa tròn có bán kính 42cm, quay đều mổi vòng trong 0,8 giây. Tính vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hướng tâm của một điểm A nằm trên vành đĩa? Bài 2: Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính vận tốc dài và vận tốc góc của điểm đầu hai kim? Bài 3: Vệ tinh nhân tạo của Trái đất ở độ cao h = 280km bay với vận tốc 7,9 km/s. Tính tốc độ góc, chu kì, tần số của nó? Coi chuyển động tròn đều. Bán kính Trái Đất bằng R = 6400km. 5 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Baì 4. Hai xe đua đi qua đường cong có dạng cung tròn bán kính R với vận tốc v 1 = 2v 2 . Gia tốc của chúng là: A. a 1 = 2a 2 B. a 1 = 0,5a 2 C. a 1 = 4a 2 D. 4a 1 = a 2 Bài 5. . Mộ đĩa tròn quay đều quanh một trục đi qua tâm đĩa. So sánh tốc độ góc ω ; tốc độ dài v và gia tốc hướng tâm a ht của một điểm A và của một điểm B nằm trên đĩa; điểm A nằm ở mép đĩa , điểm B nằm ở chính giữa bán kính r của đĩa. Bài 6. Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất hết 27 ngày – đêm. Tính tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Bài 7. Kim phút của một đồng hồ dài gấp 1,5 lần kim giờ. Hỏi tốc tốc dài của đầu kim phút lớn gấp mấy lần tốc độ dài của đầu kim giờ ? Bài 8. Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250 km bay quanh Trái Đất theo một quỹ tròn. Chu kì của vệ tinh là 88 phút. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho bán kính Trái Đất là 6400 km. Bài 9. Một vệ tinh địa tĩnh bay ở độ cao 200km. Hãy xác định gia tốc hướng tâm và tốc độ dài của vệ tinh đó Bài 10. Hãy xác định tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của một vật trên Trái Đất trong chuyển động tự quay của Trái Đất trong 2 trường hợp: a. Vật đó ở xích đạo b. Vật đó ở vĩ độ 45 0 Bắc. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG Bài 1. : Một chiếc canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ bến A đến bến B phải mất 2 giờ và chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi nếu canô bị tắt máy và trôi theo dòng nước chảy thì phải mất bao nhiêu thời gian?1. Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu ? A. v = 8,00 km/h. B. v = 5,00 km/h. C. v ≈ 6,70 km/h. D. v ≈ 6,30 km/h. Bài 2. Nếu lấy vật làm mốc là xe ô tô đang chuyển động thì vật nào sau đây đựơc xem là chuyển động? A. Chua có cơ sở kết luận B. Xe ô tô C. Ngừơi lái xe D. Cột đèn bên đừơng Bài 3. Thành phố A cách thành phố B 900 km. Một máy bay bay từ A đến B xuôi theo chiều gió hết 1 giờ 30 phút, khi bay trở lại từ B về A ngược chiều gió hết 1 giờ 40 phút. ( coi chuyển động của máy bay là thẳng đều, vận tốc của gió không đổi) Vận tốc của gió là A. 50km/h. B. 40km/h. C. 20km/h. D. 30 km/h. Bài 4 Chọn câu đúng. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ, nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với dòng nước là: A. 1m/s B. 15m/s C. 10m/s D. Kết quả khác Bài 5.Một chiếc ca nô đi ngược dòng sông từ A đến B mất 4 giờ. Biết A cách B 60 km và nước chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc của ca nô so với nước có giá trị nào sau đây? A. 12km/h B. 15km/h C. 18km/h D. 21km/h 6 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Bài 6.một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ A đến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 3 giờ. Hỏi ca nô bị tắt máy và trôi theo dòng nước thì phải mất bao nhiêu thời gian? A. 6 giờ B. 12 giờ C. 5 giờ D. 8 giờ Bài 7.Các giọt nước mưa rơi đều thẳng đứng vận tốc v 1 . Một xe lửa chạy thẳng đều theo phương ngang với vận tốc v 1 = 17,3m/s. Các giọt nước mưa bám vào cửa kính và chạy dọc theo hướng hợp 30 0 với phương thẳng đứng. Vận tốc rơi thẳng đều của các giọt nước mưa là: A. 34,6m/s B. 30m/s C. 11,5m/s D. Khác A, B, C. Bài 8 Hai bến M và N cách nhau 60km.Một tàu thuỷ đi xuôi dòng từ M về N .Tàu thuỷ nghỉ lại ở N trong một giờ để bốc xếp hành hoá rồi đi ngược dòng từ N về M .Tổng cộng thời gian đi hết 10giờ .Biết nước sông chảy với vận tốc 5 km/h .Tìm tốc độ tàu thuỷ đi trong nước yên lặng A. 20km/h B.12km/h C.15km/h D.18km/h ÔN TẬP HẾT CHƯƠNG I Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất. D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. Câu 2: Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây,quỹ đạo chuyển động của một vật là đường thẳng? A. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang. B. Một ô tô đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. C. Một viên bi rơi từ độ cao 2m. D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 2m. Câu 3: Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm? A. Chiếc máy bay đang chạy trên sân bay. B. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đi Thành Phố Hồ Chí Minh. C. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm. D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. Câu 4: “ Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10 km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì? A. Vật làm mốc. B. Mốc thời gian C. Thước đo và đồng hồ. D. Chiều dương trên đường đi Câu 5: Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây? A. Kinh độ của con tàu tại mổi điểm. B. Vĩ độ của con tàu tại điểm đó. C. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó. D. Hướng đi của con tàu tại điểm đó. 7 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Câu 6: Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi? A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút. B. Lúc 8 giờ một ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh; sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu. C. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Húê. D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu đề ra. Câu 7: Hãy chỉ câu không đúng. A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau. C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động. D. Chuyển động đi lại của một pit-tong trong xi lanh là chuyển động thẳng đều. Câu 8: Câu nào đúng? Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là A. s = vt B. x = x 0 + vt C. x = vt D. một phương trình khác Câu 9: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t ( x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ) Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h. C. Từ điểm M, cách O là 5km,với vận tốc 5km/h. D. Từ điểm M, cách O là 5km,với vận tốc 5km/h. Câu 10: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t - 10 ( x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ) Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu? A. –2km. B. 2km. C. –8km. D. 8km. Câu 11: Câu nào sai? Trong chuyển động nhanh dần đều thì A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm bậc nhất của thời gian. C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. D. Gia tốc là đại lượng không đổi. Câu 12: Chỉ ra câu sai? A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm theo thời gian. B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi. C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc. D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau. 8 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Câu 13: Câu nào đúng? Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là A. s = v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 cùng dấu) B. s = v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 trái dấu) C. x = x 0 + v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 cùng dấu) D. x =x 0 +v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 trái dấu) Câu 14: Câu nào đúng? Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là: A. s = v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 cùng dấu) B. s = v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 trái dấu) C. x = x 0 + v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 cùng dấu) D. x =x 0 +v 0 t + at 2 / 2 (a và v 0 trái dấu) Câu 15:Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều ( v 2 – v 0 2 = 2as), ta có các điều kiện nào dưới đây? A. s > 0; a > 0; v>0. B. s > 0; a < 0; v< 0 C. s > 0; a < 0; v< 0 D. s > 0; a < 0; v>0 Câu 16: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu? A. a = 0,7 m/s 2 ; v = 38m/s B. a = 0,2 m/s 2 ; v = 18m/s C. a = 0,2 m/s 2 ; v = 8 m/s D. a = 1,4 m/s 2 ; v = 66 m/s Câu 17: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu? A. a = - 0,5m/s 2 B. a = 0,2m/s 2 C. a = - 0,2m/s 2 D. a = 0,5m/s 2 Câu 18: Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do? A. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung. B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất. C. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao xuống mặt nước. D. Một chiếc thang máy đang chuyển đông đi xuống. Câu 19: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do? A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất. B. Các hạt mưa đọng lại trên lá cây rơi xuống. C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. Câu 20: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật? A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. B. Chuyển động thẳng, nhanh dần đều. C. Tại một nơi và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau. D. Lúc t = 0 thì v 0. Câu 21: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống đất. Bỏ qua lực cản cản không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s 2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu? 9 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA A. v = 9,8m/s B. v ≈ 9,9m/s C. v = 10m/s D. v ≈ 9,6m/s Câu 22: Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng dứng xuống dưới vận tốc đầu bằng 9,8m/s từ độ cao 39,2m. Lấy g = 9,8m/s 2 . Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi tới đất? A. t = 1s B. t = 2s C. t = 3s D. t = 4s Câu 23: Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h 1 và h 2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao h 1 /h 2 là bao nhiêu? A. h 1 /h 2 = 2 B. h 1 /h 2 = 0,5 C. h 1 /h 2 = 4 D. h 1 /h 2 = 1 Câu 24: Câu nào sai ? Chuyển động tròn đều có A. Quỹ đạo là đường tròn. B. Tốc độ dài không đổi. C. Tốc độ góc không đổi. D. Vectơ gia tốc không đổi. Câu 25: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều. B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định. D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện. Câu 26: Chuyển động của vật nào dưới đây không phải là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động của con ngựa trong chiếc đu quay khi đang hoạt động ổn định. B. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quạt đang quay. C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi máy bay đang bay thẳng đều đối với người dưới đất. D. Chuyển động của chiếc ông bương chứa nước trong cái cọn nước. Câu 27: Câu nào sai? Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều A. Đặt vào vật chuyển động tròn. B. Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn. C. Có độ lớn không đổi. D. Có phương và chiều không đổi. Câu 28: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là gì? A. v = ωr; a ht = v 2 r. B. v = ω /r; a ht = v 2 /r. C. v = ωr; a ht = v 2 /r. D. v = ω /r; a ht = v 2 /r. Câu 29: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kì T và giữa tốc độ góc ω với tần số f trong chuyển động tròn đều là gi? A. ω = 2π / T; ω = 2 π f. B. ω = 2 π T; ω = 2 π f. C. ω = 2 π T; ω = 2 π / f. D. ω = 2 π / T; ω = 2 π / f. Câu 30: Tóc độ góc ω của một điểm trên Trái đất với trục Trái đất là bao nhiêu? A. ω ≈ 7,27.10 - 4 rad/s. B. ω ≈ 7,27.10 - 5 rad/s. C. ω ≈ 6,20.10 - 6 rad/s. D. ω ≈ 5,42.10 - 5 rad/s. Câu 31: Một người ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay với tần số 5 vòng/ phút. Khoảng cách từ chổ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3m. Gia tốc hướng tâm của người đó là bao nhiêu? 10 [...]... xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ? a) 22cm b) 28cm c) 40cm d) 48cm 21 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Câu 4:Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10cm ? Lấy g = 10m/s2 a) 1kg b) 10kg c) 100 kg d) 100 0kg Câu 5:Chọn đáp án đúng Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m để... = 10m / s 2 Tầm ném xa của vật là: a) 30 m b) 60 m c) 90 m d) 180 m ur u Câu 7:Hai vật ở cùng một độ cao, vật I được ném ngang với vận tốc đầu v0 , cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do khơng vận tốc đầu Bỏ qua sức cản khơng khí Kết luận nào đúng? a) Vật I chạm đất trước vật II b) Vật I chạm đất sau vật II c) Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II d) Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mội vật. .. sàn và vật là 0,2 a Tính qng đường đi được của vật sau 10s nếu vật có vận tốc đều là 2m/s b Với lực kéo trên thì hệ số ma sát giữa vật và sàn là bao nhiêu thì vật chuyển động thẳng đều ĐS: a s = 40 m; b µ = 0, 25 18 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA 19 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA §11.Lực hấp dẫn Câu 1:Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời và... nhiêu đê hãm xe dừng lại? Bài6: Một vật nhỏ khối lượng m trượt khơng vận tốc đầu từ một đỉnh dốc có chiều cao h a- Xác định cơng của trọng lực trong q trình vật trượt hết dốc b- Tính cơng suất trung bình của trọng lực, biết góc nghiêng của mặt dốc là α Bỏ qua mọi ma sát 35 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Bài7: Tính cơng cần thiết để kéo một vật có khối lượng m =100 kg từ chân lên đỉnh một mặt... lên một vật là đại lượng: A Đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực B véctơ với: 31 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA C Để xác định độ lớn của lực tác dụng D Ln có giá trị dương Câu 13: Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng momen lực tác dụng lên vậtcó giá trị: A Bằng 0 B Ln dưong C Ln âm D Khác 0 Câu 14: Một tấm ván nặng 240N được bắc qua một con mương Trọng tâm của tấm ván cách điểm... 20m/s Thời gian va đập là 0,02 s Tính độ lớn của lực do bóng tác dụng vào tường ( F= 100 0(N)) Câu 7: Một vật có trọng lượng 10N rơi tự do trong 1s thì động lượng biến thiên một lượng bao nhiêu? 34 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Đáp số : 10kgm/s Câu 8: Một viên đạn có khối lượng m = 10g đang bay với vận tốc v1 = 100 0m/s thì gặp bức tường Sau khi xun qua bức tường thì vận tốc viên đạn còn là v2... Lấy g = 10m/s 2 và bỏ qua sức cản của khơng khí a) 30m b) 45m c) 60m d) 90m Câu 4:Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn là v o Tầm xa của vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 a) 19m/s b) 13,4m/s c) 10m/s d) 3,16m/s Câu 5 : Một vật được ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt được là 2m Vận tốc ban đầu của vật là: (Lấy g =10 m/s2) a 10 m/s b 2,5 m/s c 5 m/s d 2 m/s Câu 6:Một vật được... lực tác dụng vào vật thì vật khơng chuyển động được b) Lực tác dụng ln cùng hướng với hướng biến dạng c) Vật ln chuyển động theo hướng của lực tác dụng d) Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi Câu 3 :Vật nào sau đây chuyển động theo qn tính ? a) Vật chuyển động tròn đều b) Vật chuyển động trên một đường thẳng c) Vật rơi tự do từ trên cao xuống khơng ma sát d) Vật chuyển động khi... dừng lại mất thời gian 10s a Tính qng đường xe còn đi được cho đến khi dừng hẳn b Lực hãm phanh 16 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA Bài 9 Một chiếc xe khối lượng 100 kg đang chạy với vận tốc 30,6km/h thì hãm phanh Biết lực hãm phanh là 350N Tính qng đường xe còn chạy thêm trước khi dừng hẳn Bài 10 Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s2 Hỏi vật đó chuyển động với... đáng kể Đầu kia của dây được giữ cố định ở điểm A trên trụ quay (A) thẳng đứng Cho trục quay với vận tốc góc w = 3,76 rad/s Khi chuyển động đã ổn định hãy tính bán kính quỹ đạo tròn của vật Lấy g = 10m/s2 Bài 22:Chu kỳ quay của mặt băng quanh trái đất là T = 27 ngày đêm Bán kính trái đất là R0 = 6400km và Trái đất có vận tốc vũ trụ cấp I là v0 = 7,9 km/s Tìm bán kính quỹ đạo của mặt trăng 29 Giáo án . có gia tốc -2m/s và vận tốc đầu 10 m/s. B. Vật đi qua gốc toạ độ tại thời điểm t=2s D. Phương trình vận tốc của vật : v = -8t + 10 (m/s). 3 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị Tuyết HĐA 14: Một. của vật sau 10s nếu vật có vận tốc đều là 2m/s. b. Với lực kéo trên thì hệ số ma sát giữa vật và sàn là bao nhiêu thì vật chuyển động thẳng đều. ĐS: a. s = 40 m; b. 0,25 µ = . 18 Giáo án phụ đạo. truyền cho vật khối lượng 1 m gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng 2 m gia tốc 6m/s². Lực F ur sẽ truyền cho vật khối lượng 1 2 m m m= + gia tốc : 15 Giáo án phụ đạo 10CB Trần Thị

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan