Giáo án phụ đạo Vật lý 12 cơ bản

103 3.5K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 20:36

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Dao động điều hòa 2. Kĩ năng: - Viết phương trình li độ, vận tốc và gia tốc - Vận dụng cơng thức tìm được các giá trị cần thiết 3. Thái độ: - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao - Tính tốn cẩn thận II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Hệ thống bài tập và các câu hỏi gợi ý học sinh làm bài tập 2. Học sinh: - Ơn tập các kiến thức về dao động điều hòa III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Định nghĩa dao động điều hòa? 3. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức  + Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cơsin (hay sin) của thời gian. + Phương trình dao động: x = Acos(ωt + ϕ). + Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng ln có thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó. Trong phương trình x = Acos(ωt + ϕ) thì:  Ý nghĩa Đơn vị A biên độ dao động; x max = A >0 m, cm, mm (ωt + ϕ) pha của dao động tại thời điểm t (s) Rad; hay độ ϕ pha ban đầu của dao động, rad ω tần số góc của dao động điều hòa rad/s. T Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện một dao động tồn phần :T = 2 π ω = N t s ( giây) f Tần số f của dao động điều hòa là số dao động tồn phần thực hiện được trong một giây . 1 f T = Hz ( Héc) hay 1/s Liên hệ giữa ω, T và f: ω = T π 2 = 2πf; Biên độ A và pha ban đầu ϕ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ dao động, Tần số góc ω (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.  !"#$%&'!&!&' ( )*+ ,-%"# Ly độ x = Acos(ωt + ϕ): là nghiệm của phương trình : Li độ của vật dao động điều hòa biến thiên điều 1 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 x’’ + ω 2 x = 0 là phương trình động lực học của dao động điều hòa. x max = A hòa cùng tần số nhưng trễ pha hơn 2 π so với với vận tốc. Vận tốc v = x' = - ωAsin(ωt + ϕ) v= ωAcos(ωt + ϕ + 2 π ) -Vị trí biên (x = ± A), v = 0. -Vị trí cân bằng (x = 0), |v| = v max = ωA. -Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn 2 π so với với li độ. - Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn tăng dần, khi vật đi từ vị trí cân bằng về biên thì vận tốc có độ lớn giảm dần. Gia tốc a = v' = x’’ = - ω 2 Acos(ωt + ϕ) a= - ω 2 x. Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa ln hướng về vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ. - Ở biên (x = ± A), gia tốc có độ lớn cực đại: a max = ω 2 A. - Ở vị trí cân bằng (x = 0), gia tốc bằng 0. -Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ x(sớm pha 2 π so với vận tốc v). -Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên, a r ngược chiều với v r ( vật chuyển động chậm dần) -Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng, a r cùng chiều với v r ( vật chuyển động nhanh dần). Lực kéo về F = ma = - kx Lực tác dụng lên vật dao động điều hòa :ln hướng về vị trí cân bằng, gọi là lực kéo về (hồi phục). F max = kA - Chuyển động nhanh dần : a.v>0, vF   ⇑ ; - Chun động chậm dần a.v<0 , vF   ↑↓ ( F  là hợp lực tác dụng lên vật) ./#+'0!&12 +Giữa tọa độ và vận tốc:  2 2 2 2 2 x v 1 A A + = ω Hoạt động 2: Bài tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH HƯỚNG DẪN GIẢI - Giáo viên nêu bài tập - Học sinh ghi chép và tóm tắt vào vở 1. Phương trình dao động của vật có dạng : x = Asin(ωt). Pha ban đầu của dao động dạng chuẩn x = Acos(ωt + φ) bằng bao nhiêu ? A. 0. B. π/2. C. π. D. 2 π. 2. Phương trình dao động có dạng : x = Acosωt. Gốc thời gian là lúc vật : A. có li độ x = +A. B. có li độ x = -A. C. đi qua VTCB theo chiều dương. D. đi qua VTCB theo chiều âm. 3. Toạ độ của một vật biến thiên theo thời gian theo định luật : 4. (4. . )x cos t π = (cm). Tính tần số dao động , li độ và vận tốc của vật sau khi nó bắt đầu dao động được 5 (s). HD : Đưa phương pháp x về dạng chuẩn : x = Acos(ωt - π/2) suy ra φ = π/2. Chọn B. HD : Thay t = 0 vào x ta được : x = +A Chọn : A HD: Từ phương trình 4. (4. . )x cos t π = (cm) Ta có: 4 ; 4. ( / ) 2( ) 2. A cm Rad s f Hz ω ω π π = = ⇒ = = . - Li độ của vật sau khi dao động được 5(s) là: 4. (4. .5) 4x cos π = = (cm). - Vận tốc của vật sau khi dao động được 5(s) là: 2 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 4. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4 )2/.2cos( ππ + t a, Xác định biên độ, chu kỳ, pha ban đầu của dao động. b, Lập biểu thức của vận tốc và gia tốc. c, Tính vận tốc và gia tốc tại thời điểm t = 1 6 s và xác định tính chất chuyển động. 5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: 3cos(2 ) 3 x t π π = − , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào? A. Đi qua Vị trí có li độ x = - 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox B. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox C. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox D. Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox 6. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: 4cos 17 3 x t cm π   = +  ÷   ,( t đo bằng giây). Người ta đã chọn mốc thời gian là lúc vật có: A. Tọa độ -2 cm và đang đi theo chiều âm B. tọa độ -2cm và đang đi theo chiều dương C. tọa độ +2cm và đang đi theo chiều dương D. tọa độ +2cm và đang đi theo chiều âm 7. Một vật dao động điều hòa, ở thời điểm t 1 vật có li độ x 1 = 1cm, và có vận tốc v 1 = 20cm/s. Đến thời điểm t 2 vật có li độ x 2 = 2cm và có vận tốc v 2 = 10cm/s. Hãy xác định biên độ, chu kỳ, tần số, vận tốc cực đại của vật? ' 4. .4.sin(4. .5) 0v x π π = = − = HD: a, A = 4cm; T = 1s; 2/ πϕ = . b, v = x' =-8 )2/.2sin( πππ + t cm/s; a = - 2 x ω = - 16 2 π )2/.2cos( ππ + t (cm/s 2 ). c, v=-4 π ; a=8 3. 2 π . Vì av < 0 nên chuyển động chậm dần. HD: 0 ' 0 3cos 2 .0 1,5 3 6 sin 2 .0 3 3 / 0 3 x cm v x cm s π π π π π π    = − =  ÷     ⇒     = = − − = >  ÷     Đáp án C HD: 0 ' 0 4cos 17.0 2 3 17.4sin 17.0 34 3 0 3 x cm v x π π    = + =  ÷     ⇒     = = − + = − <  ÷     Đáp án D HD: Tại thời điểm t ta có : os( )x Ac t ω ϕ = + và ' sin ( t+ )v x A ω ω ϕ = = − ; Suy ra: 2 2 2 2 v A x ω = + - Khi t = t 1 thì: 2 2 2 1 1 2 v A x ω = + (1); - Khi t = t 2 thì : 2 2 2 2 2 2 v A x ω = + (2) - Từ (1) và (2) 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 v v x x ω ω ⇒ + = + 2 2 2 2 1 2 2 1 2 100 10( / ) v v Rad s x x ω ω − ⇒ = = ⇒ = − Chu kỳ: T = 2 0,628 π ω = (s); Tần số: 1,59 2 f ω π = = Hz; Biên độ: 2 20 1 5 10 A   = + =  ÷   (cm) 3 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 Vận tốc cực đại: V max = 10 5A ω = (cm/s) 4. Củng cố: - Dao động điều hòa 5. Hướng dẫn về nhà: - Dao động điều hòa Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA (tt) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Dao động điều hòa 2. Kĩ năng: - Viết phương trình li độ, vận tốc và gia tốc - Vận dụng cơng thức tìm được các giá trị cần thiết 3. Thái độ: - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao - Tính tốn cẩn thận II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Hệ thống bài tập và các câu hỏi gợi ý học sinh làm bài tập 2. Học sinh: - Ơn tập các kiến thức về dao động điều hòa III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Định nghĩa dao động điều hòa? 3. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH HƯỚNG DẪN GIẢI - Giáo viên nêu bài tập - Học sinh ghi chép và tóm tắt vào vở Câu 1:Một Con lắc lò xo dao động với phương trình x = 6cos(20πt) cm. Xác định chu kỳ, tần số dao động chất điểm. A. f =10Hz; T= 0,1s . B. f =1Hz; T= 1s. C. f =100Hz; T= 0,01s . D. f =5Hz; T= 0,2s Câu 2. Phương trình dao động có dạng : x = Acos(ωt + π/3). Gốc thời gian là lúc vật có : A. li độ x = A/2, chuyển động theo chiều dương B. li độ x = A/2, chuyển động theo chiều âm C. li độ x = -A/2, chuyển động theo chiều dương. D. li độ x = -A/2, chuyển động theo chiều âm Câu 3. Trong các phương trình sau phương trình nào khơng biểu thị cho dao động điều hòa ? A. x = 5cosπt + 1(cm). B. x = 3tcos(100πt + π/6)cm HD: f =10Hz 1 f T = suy ra T =0,1s HD: x = Acos(ωt + π/3). v = -ωAsin(ωt + π/3) thay t = 0 x = A/2 và 3 2 A v ω = − chọn đáp án B HD: Đáp án B vì A = 3t biến đổi theo thời gian 4 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 C. x = 2sin 2 (2πt + π/6)cm. D. x = 3sin5πt + 3cos5πt (cm). Câu 4. Phương trình dao động của vật có dạng : x = Asin 2 (ωt + π/4)cm. Chọn kết luận đúng ? A. Vật dao động với biên độ A/2. B. Vật dao động với biên độ A. C. Vật dao động với biên độ 2A. D. Vật dao động với pha ban đầu π/4. Câu 5. Phương trình dao động của vật có dạng : x = asin5πt + acos5πt (cm). biên độ dao động của vật là : A. a/2. B. a. C. a 2 . D. a 3 . Câu 6. Dưới tác dụng của một lực có dạng : F = 0,8cos(5t - π/2)N. Vật có khối lượng m = 400g, dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là : A. 32cm. B. 20cm. C. 12cm. D. 8cm. Câu 7: Một vật dao động điều hồ với tần số 50Hz, biên độ dao động 5cm, vận tốc cực đại của vật đạt được là A. 50 π cm/s B. 50cm/s C. 5 π m/s D. 5 π cm/s Câu 8: Một vật dao động điều hồ theo phương trình : x = 10 cos ( 3 4 π π +t ) cm. Gia tốc cực đại vật là A. 10cm/s 2 B. 16m/s 2 C. 160 cm/s 2 D. 100cm/s 2 Câu 9: Một chất điểm thực hiện dao động điều hồ với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí x = -A thì gia tốc của nó bằng: A. 3m/s 2 . B. 4m/s 2 . C. 0. D. 1m/s 2 HD: 2 1 cos 2 sin 2 α α − = HD: a sin cos 2 cos( ) 4 t a t a t π ω ω ω + = − HD: 2 0,8 2 / 0,4 F a m s m = = = a = ω 2 A 2 2 200 8 5 a A cm ω = = = HD: ω = 2πf = 100π rad/s v max = ωA = 100π.5 =500π cm/s = 5π m/s HD: ω = 4π rad/s a max = ω 2 A = (4π) 2 10 =1600cm/s 2 = 16 m/s 2 HD: 2 2 2 /rad s T π π ω π = = = a = - ω 2 x = -2 2 .(-1) = 4m/s 2 4. Củng cố: - Dao động điều hòa 5. Hướng dẫn về nhà: - Dao động điều hòa Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA (tt) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Dao động điều hòa 2. Kĩ năng: - Viết phương trình li độ, vận tốc và gia tốc - Vận dụng cơng thức tìm được các giá trị cần thiết 3. Thái độ: - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao - Tính tốn cẩn thận 5 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Hệ thống bài tập và các câu hỏi gợi ý học sinh làm bài tập 2. Học sinh: - Ơn tập các kiến thức về dao động điều hòa III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Định nghĩa dao động điều hòa? 3. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH HƯỚNG DẪN GIẢI - Giáo viên nêu bài tập - Học sinh ghi chép và tóm tắt vào vở Bài 1. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là : A. x = 4cos(2πt - π/2)cm. B. x = 4cos(πt - π/2)cm. C. x = 4cos(2πt + π/2)cm. D. x = 4cos(πt + π/2)cm. Bài 2. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với f = 10Hz. Lúc t = 0 vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là : A. x = 2cos(20πt + π/2)cm.B. x = 2cos(20πt - π/2)cm. C. x = 4cos(20t - π/2)cm. D. x = 4cos(20πt + π/2)cm. Bài 3. Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m. Vật dao động theo phương thẳng đứng với tần số góc ω = 10π(rad/s). Trong q trình dao động độ dài lò xo thay đổi từ 18cm đến 22cm. Chọn gố tọa độ tại VTCB. chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc lò xo có độ dài nhỏ nhất. Phương trình dao động của vật là : A. x = 2cos(10πt + π)cm. B. x = 2cos(0,4πt)cm. C. x = 4cos(10πt - π)cm. D. x = 4cos(10πt + π)cm. Bài 4. Một chất điểm dđ đh dọc theo trục ox quanh VTCB với biên độ 2cm chu kỳ 2s. Hãy lập phương trình dao động nếu chọn mốc thời gian t 0 =0 lúc: a. Vật ở biên dương; b. Vật ở biên âm c. Vật đi qua VTCB theo chiều dương ; d.Vật đi qua VTCB theo chiều âm Giải: ω = 2πf = π. và A = 4cm ⇒ loại B và D. t = 0 : x 0 = 0, v 0 > 0 : 0 0 cos v A sin 0 = ϕ   = − ω ϕ >  ⇒ 2 sin 0 π  ϕ = ±    ϕ <  chọn φ = -π/2 ⇒ x = 4cos(2πt - π/2)cm. Chọn : A Giải: ω = 2πf = π. và A = MN /2 = 2cm ⇒ loại C và D. t = 0 : x 0 = 0, v 0 > 0 : 0 0 cos v A sin 0 = ϕ   = − ω ϕ >  ⇒ 2 sin 0 π  ϕ = ±    ϕ <  chọn φ =-π/2 ⇒ x =2cos(20πt - π/2)cm. Chọn :B Giải: ω = 10π(rad/s) và A = max min l l 2 − = 2cm. ⇒ loại B t = 0 : x 0 = -2cm, v 0 = 0 : 2 2cos 0 sin − = ϕ   = ϕ  ⇒ cos 0 0 ; ϕ <   ϕ = π  chọn φ = π ⇒ x = 2cos(10πt + π)cm. Chọn : A Giải: π π ω == T .2 rad/s a . t 0 =0 thì 0 0 cos . .sin 0 x A A v A φ ω φ = =     = − =   suy ra cos 1 0 sin 0 φ φ φ =   ⇒ =   =   ta có x=2.cos( ).t π cm b. t 0 =0 thì 0 0 cos . .sin 0 x A A v A φ ω φ =− =     =− =   suy ra 6 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 cos 1 sin 0 φ φ π φ =−   ⇒ =   =   ta có phương trình x=2cos( ). ππ + t cm c. t 0 =0 0 0 0 cos . .sin 0 2 x A v A φ π φ ω φ = =   ⇒ =−   =− >   ; cos 2 2 sin 0 π φ π φ φ   =±   ⇒ =−     <   => x=2cos( . ) 2 t π π − cm c. t 0 =0 0 0 0 cos . .sin 0 2 x A v A φ π φ ω φ = =   ⇒ =   =− <   ; cos 2 2 sin 0 π φ π φ φ   =±   ⇒ =     >   => x=2cos( . ) 2 t π π + cm 4. Củng cố: - Dao động điều hòa 5. Hướng dẫn về nhà: - Dao động điều hòa Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 4: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA (tt) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Dao động điều hòa 2. Kĩ năng: - Viết phương trình li độ, vận tốc và gia tốc - Vận dụng cơng thức tìm được các giá trị cần thiết 3. Thái độ: - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao - Tính tốn cẩn thận II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Hệ thống bài tập và các câu hỏi gợi ý học sinh làm bài tập 2. Học sinh: - Ơn tập các kiến thức về dao động điều hòa III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Định nghĩa dao động điều hòa? 3. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH HƯỚNG DẪN GIẢI 7 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 - Giáo viên nêu bài tập - Học sinh ghi chép và tóm tắt vào vở Bài 1. Một chất điểm dao động điều hồ dọc theo trục Õ quanh VTCB O với biên độ 4 cm, tần số f=2 Hz .hãy lập phương trình dao động nếu chọn mốc thời gian t 0 =0 lúc a. chất điểm đi qua li độ x 0 =2 cm theo chiều dương b. chất điểm đi qua li độ x 0 = -2 cm theo chiều âm Bài 2. Một chất điểm d đ đ hdọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với srad /10 = ω a. Lập phương trình dao động nếu chọn mốc thời gian t 0 =0 lúc chất điểm đi qua li độ x 0 =-4 cm theo chiều âm với vận tốc 40cm/s b. Tìm vận tốc cực đại của vật. Bài 3. Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m. Vật dao động theo phương thẳng đứng với tần số góc ω = 10π(rad/s). Trong q trình dao động độ dài lò xo thay đổi từ 18cm đến 22cm. Chọn gố tọa độ tại VTCB. chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc lò xo có độ dài nhỏ nhất. Phương trình dao động của vật là : A. x = 2cos(10πt + π)cm. B. x = 2cos(0,4πt)cm. C. x = 4cos(10πt - π)cm. D. x = 4cos(10πt + π)cm. Bài 4. Một vật dao động điều hồ trên trục Ox với tần số f = 4 Hz, biết toạ độ ban đầu của vật là x = 3 cm và sau đó 1/24 s thì vật lại trở về toạ độ ban đầu. Phương trình dao động của vật là A. x = 3 3 cos(8πt – π/6) cm. B. x = 2 3 cos(8πt – π/6) cm. C. x = 6cos(8πt + π/6) cm. D. x = 3 2 cos(8πt + π/3) cm Giải:a. t 0 =0 thì 3 0sin.4.4 cos42 0 0 π ϕ ϕπ ϕ −=⇒       >−= == v x => x=4cos(4 ) 3 . π π − t cm b. . t 0 =0 thì 3 .2 0sin.4.4 cos42 0 0 π ϕ ϕπ ϕ =⇒       <−= =−= v x Giải:a. t 0 =0 thì               − = − = ⇒       <−=−= =−= A A Av Ax 4 sin 4 cos 0sin 1040 cos4 0 0 ϕ ϕ ϕ ϕ suy ra 24, 4 =−= A π ϕ cm b. v max = 2.402.4.10. == A ω φ =-π/2 ⇒ x =2cos(20πt - π/2)cm. Chọn :B Giải: ω = 10π(rad/s) và A = max min l l 2 − = 2cm. ⇒ loại B t = 0 : x 0 = -2cm, v 0 = 0 : 2 2cos 0 sin − = ϕ   = ϕ  ⇒ cos 0 0 ; ϕ <   ϕ = π  chọn φ = π ⇒ x = 2cos(10πt + π)cm. Chọn : A Giải :Vẽ vòng lượng giác so sánh thời gian đề cho với chu kì T sẽ xác định được vị trí ban đầu của vật ở thời điểm t = 0 và thời điểm sau 1/24s Ta có: T = 1/f = 1/4s > ∆t = 1/ 24 => vật chưa quay hết được một vòng Dễ dàng suy ra góc quay ∆α = 2 |ϕ| = ω∆t = 8π/24= π/3 Vì đề cho x = 3cm => góc quay ban đầu là ϕ = – π/6 Biên độ A = x/ cosϕ = 3/ ( 3 /2) = 2 3 cm=> Chọn B c. t 0 =0 8 ϕ Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 0 0 0 cos . .sin 0 2 x A v A ϕ π ϕ ω ϕ = =   ⇒ =   = − <   ; cos 2 2 sin 0 π φ π φ φ   = ±   ⇒ =     >   => x=2cos( . ) 2 t π π + cm 4. Củng cố: - Dao động điều hòa 5. Hướng dẫn về nhà: - Dao động điều hòa Tuần: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 5: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA (tt) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Dao động điều hòa 2. Kĩ năng: - Viết phương trình li độ, vận tốc và gia tốc - Vận dụng cơng thức tìm được các giá trị cần thiết 3. Thái độ: - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao - Tính tốn cẩn thận II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Hệ thống bài tập và các câu hỏi gợi ý học sinh làm bài tập 2. Học sinh: - Ơn tập các kiến thức về dao động điều hòa III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Định nghĩa dao động điều hòa? 3. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH HƯỚNG DẪN GIẢI - Giáo viên nêu bài tập - Học sinh ghi chép và tóm tắt vào vở Câu 1: Một vật dđđh trên quĩ đạo có chiều dài 8 cm với tần số 5 Hz. Chọn gốc toạ độ O tại VTCB, gốc thời gian t=0 khi vật ở vị trí có li độ dương cực đại thì Phương trình dao động của vật là: A. x= 8cos( )2/ ππ + t (cm); B. x= 4cos10 t π (cm). C. x= 4cos(10 )2/ ππ + t (cm); D. x= 8cos t π (cm). Câu 2: Một vật có k.lượng m= 1 kg dđđh với chu kì T= 2 s. Vật qua VTCB với vận tốc v 0 = 31,4 cm/s. Khi t=0, vật qua vị trí có li độ x = 5 cm ngược chiều HD Giải:L = 2A → A = 4cm; ω = 2πf = 10π rad/s t 0 =0 thì 0 0 4 4cos 0 0 x v ϕ ϕ = =   ⇒ =   =   => x=4cos10 .t π cm HD Giải: 2 2 / 2 rad s T π π ω π = = = ax 10 m v A cm ω = = 9 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo án phụ đạo vật lý 12 Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Năm học: 2014 - 2015 dương quĩ đạo. Lấy π 2 =10. Phương trình dao động của vật là: A. x = 10cos( )6/5 ππ + t (cm); B. x = 10cos( )6/ ππ + t (cm); C . x = 10cos( )6/ ππ − t (cm); D. đáp án khác Câu 3: Con lắc lò xo dđđh với tần số góc 10 rad/s. Lúc t = 0, hòn bi của con lắc đi qua vị trí có li độ x= 4 cm, với vận tốc v = - 40cm/s. Viết Phương trình dao động . A. x=4 )4/310cos(2 π + t (cm) ; B. x= )4/310cos(8 π + t (cm) ; C. x=4 )4/10cos(2 π − t (cm) . D. đáp án khác Câu 4: Một vật dao động với biên độ 6(cm). Lúc t = 0, con lắc qua vị trí có li độ x = 3 2 (cm) theo chiều dương với gia tốc có độ lớn 3 2 (cm/s 2 ). Phương trình dao động của con lắc là: A. x = 6cos9t(cm) B. t x 6cos 3 4 π   = −  ÷   (cm) C. t x 6cos 3 4 π   = +  ÷   (cm) D. x 6cos 3t 3 π   = +  ÷   (cm) Câu 5: Một vật dao động điều hồ khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s. Gia tốc cực đại của vật là a max = 2m/s 2 . Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là : A. x = 2cos(10t + π) cm. B. x = 2cos(10t + π/2) cm. C. x = 2cos(10t – π/2) cm. D. x = 2cos(10t) cm. Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hồ với chu kỳ T = 5 s. Biết rằng tại thời điểm t = 5s quả lắc có li độ x = 2 2 cm và vận tốc v = ./ 5 2 scm π Phương trình dao động của con lắc lò xo có dạng như thế nào ? A. x = 2 cos       − 25 2 ππ t B. x = 2 cos       + 25 2 ππ t C. x = cos       − 45 2 ππ t D. x = cos       + 45 2 ππ t 0 0 5 5 10cos cos 10 0 sin 0 x v ϕ ϕ ϕ   = = =     ⇒     <     >   suy ra , 10 3 A π ϕ = = cm Chọn :D Giải: ω = 10π(rad/s) và A = max min l l 2 − = 2cm. ⇒ loại B t = 0 : x 0 = -2cm, v 0 = 0 : 2 2cos 0 sin − = ϕ   = ϕ  ⇒ cos 0 0 ; ϕ <   ϕ = π  chọn φ = π ⇒ x = 2cos(10πt + π)cm. Chọn : A Giải : 2 1 3 / 3 3 2 rad s ω = = t = 0 0 0 2 3 2 6cos cos 2 0 sin 0 x v ϕ ϕ ϕ     = = =    ⇒     >       <   , 4 π ϕ = − Giải: max max 200 10 / 20 a rad s v ω = = = max 20 2 10 v A cm ω = = = t = 0 cos 0 sin 0 2 ϕ π ϕ ϕ =  → =  >  2 = / 5 rad s π ω 2 2 2 1 v A x cm ω = + = 2 cos 2 4 sin 0 π ϕ ϕ ϕ  =  → =   <  4. Củng cố: 10 [...]... thời gian: A2 = x 2 + v2 a2 v2 ; A2 = 4 + 2 ω2 ω ω 17 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864  vM = ω A: Vật qua vò trí cân bằng Chú ý:   aM = ω A: Vật ở biên 2 ⇒ω = Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 aM vM Hoạt động 2: Bài tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH - Giáo viên nêu bài tập - Học sinh ghi chép và tóm tắt vào vở 1 Gắn quả cầu có khối lượng... Ngày dạy: Tiết 13: SĨNG CƠ I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Định nghĩa sóng cơ, phương trình sóng 2 Kĩ năng: - Viết phương trình sóng - Vận dụng cơng thức tìm được các giá trị cần thiết 3 Thái độ: - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao - Tính tốn cẩn thận II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: 30 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 - Hệ... dao động điều hồ khi vật đi qua vị trí có li độ x = ± A / 2 thì D cơ năng bằng động năng B cơ năng bằng thế năng C động năng bằng thế năng D thế năng bằng hai lần động năng Câu 9: Cho một con lắc lò xo dao động điều hồ với phương trình x = 5cos (20 t + π / 6) (cm) Tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng ba lần thì tốc độ của vật bằng A 100cm/s B 50cm/s Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015... φ) 2 2 19 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 b) Động năng : Wđ = c) Cơ năng Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 1 1 1 mv2 = mω2A2sin2(ωt + φ) = kA2sin2(ωt + φ) ; với k =mω2 2 2 2 : W = Wđ + Wt = 1 1 kA 2 = mω 2 A 2 = Const 2 2 + Wt = W – Wđ + Wđ = W – Wt -Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động -Cơ năng của con lắc được bảo tồn nếu bỏ qua... 3kA ⇒ ∆l = 8cm ⇒ Vật ở trên nên lmin = l0 − ∆l − A ⇒ l0 =42 cm ⇒ Chọn C Câu 12: Ta có : Fdh max = 3Fhp max ⇒ k ( ∆l + A ) = 3kA ⇒ ∆l = 8cm ⇒ Vật ở trên lò xo nên lmin = l0 − ∆l − A ⇒ l0 =42 cm ⇒ lmax= lmin + 2A=38cm ⇒ Chọn A 4 Củng cố: - Dao động điều hòa 5 Hướng dẫn về nhà: - Dao động điều hòa 23 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014... max = 3Fhp max ⇒ k ( ∆l + A ) = 3kA ⇒ ∆l = 8cm ⇒ Vật ở trên nên lmin = l0 − ∆l − A ⇒ l0 =42 cm ⇒ Chọn C Câu 12: Ta có : Fdh max = 3Fhp max ⇒ k ( ∆l + A ) = 3kA ⇒ ∆l = 8cm ⇒ Vật ở trên lò xo nên lmin = l0 − ∆l − A ⇒ l0 =42 cm ⇒ lmax= lmin + 2A=38cm ⇒ Chọn A 27 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 - Dao động điều hòa 5 Hướng... THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 4: Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng Bấm SHIFT 2 3 = phương có phương trình dao động: x 1= 2 3 cos(2πt Chọn B + Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 Hiển thị: 5 3 ∠30 ) π π π ) cm, x2 = 4cos (2πt + ) cm ;x3= 8cos (2πt - ) 3 6 2 cm Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động lần lượt là: π π rad B 12 cm/s và rad 6... năng : Et  x  9 Vận tốc, vị trí của vật tại đó : 13 Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 +đ.năng= n lần thế năng : v = ±ω A +Thế năng= n lần đ.năng : v = ± n ( n + 1) →x=± Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 A n +1 ωA n → x = ±A n +1 n +1 Hoạt động 2: Bài tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH HƯỚNG DẪN GIẢI - Giáo viên nêu bài tập HD Giải:  ω 2πf... THPT Lương Thế Vinh Giáo viên: Vũ Văn Tuyên 906531864 Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 Ngày dạy: Tiết 9: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA (tt) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Dao động điều hòa 2 Kĩ năng: - Viết phương trình li độ, vận tốc và gia tốc - Vận dụng cơng thức tìm được các giá trị cần thiết 3 Thái độ: - Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao - Tính tốn cẩn thận II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: - Hệ thống... cos  4π t + ÷(cm) 3  π  ⇒ x = 6 cos  5t − ÷(cm) Chọn C 6  2 Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox có dạng x = A cos ( ωt + ϕ ) Biết rằng tại thời điểm ban đầu, vật có vận tốc v0 = -4 π cm/s, gia tốc a0 = -8 π 2 3 cm/s2; tại thời điểm t ,vật có vận tốc v = -4 π A x = 4 cos  2π t + Giáo án phụ đạo vật lý 12 Năm học: 2014 - 2015 B Trong dao động điều hòa, sau hoặc trước nửa chu kỳ . Tọa độ -2 cm và đang đi theo chiều âm B. tọa độ -2cm và đang đi theo chiều dương C. tọa độ +2cm và đang đi theo chiều dương D. tọa độ +2cm và đang đi theo chiều âm 7. Một vật dao động điều hòa,. Gốc thời gian là lúc vật : A. có li độ x = +A. B. có li độ x = -A. C. đi qua VTCB theo chiều dương. D. đi qua VTCB theo chiều âm. 3. Toạ độ của một vật biến thiên theo thời gian theo định luật. và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox B. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox C. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan