Giáo án tự chọn vật lý 12 cơ bản

36 1.4K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:54

Tiết 1 : BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ. I. MỤC TIÊU: - Củng cố, vận dung các kiến thức về dao động điều hoà, con lắc lò xo - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập - Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh sao cho giải nhanh, chính xác - Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện 2. Học sinh: - Xem lại các kiến thức đã học về dao động điều hoà, con lắc lò xo - Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Hoạt động 1. ( 10 phút) Ổn định, kiểm tra bài cũ HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Báo học sinh vắng - Trả bài. - Ổn định, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra: +Phương trình li độ, vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa + Chu kì , tần số Hoạt động 2: ( 7 phút) Hệ thống kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Phát biểu - Hs lên bảng trình bày + x=Acos( ω t+ ϕ ) + v = x / = -Aωsin(ωt + ϕ), + a = v / = -Aω 2 cos(ωt + ϕ)= -ω 2 x 2. Chu kỳ, tần số f = 1ω = T 2π - Viết công thức tính - Bổ sung vào vở bài tập - Dao động điều hoà - Phương trình li độ, vận tốc, gia tốc? Xác định đơn vị và các giá trị cực đại của chúng? - Chu kỳ, tần số dao động điều hoà? * GV bổ sung các kiến thức - Chiều dài quỹ đạo - Đường di trong 1 chu kỳ - Cách lập phương trình dao động điều hoà Hoạt động 3 ( 7 phút) Giải bài tập trắc nghiệm. HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Cá nhân suy nghỉ trả lời -Chọn đáp án đúng, giải thích Bài 1.1 B;Bài 1.2 D;Bài 1.3 C Bài 1.4 B;Bài 1.5 A. * Cho học sinh đọc suy nghĩ chọn đáp án Trang 1 Ngày soạn :11/9/2009 Ngày dạy: 12/9/2009 Hoạt động 4:( 16 phút) Bài tập Tự luận HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV -Giải bài tập và trình bày lời giải Bài 1.7/SBT - x=Acos( ω t+ ϕ ) - 2 / 2 rad s T π π ω = = - t = 0, x = -A ⇒ ϕ = π rad x = 24 cos( .0,5 2 π π − ) = -17cm v = - 24 2 π sin 5 4 π = 27cm/s a = - 2 2 2 ( ) ( 17) 2 42 / x cm s π ω = − − = 2 2 2 2 v x A ω + = 2 2 33 /v A x cm s ω ⇒ = − = ± Bài 2.6/SBT x=Acos( ω t+ ϕ ) - 2 10 ( / )rad s T π ω π = = - t = 0, x = 0, v <0 ⇒ ϕ = 2 π rad t = 3 4 T + v = - Aωsin 2π = 0 + a = - Aω 2 cos 2π = - 200m/s 2 - F = ma = -9,9 N * Hướng dẫn HS làm bài tập - Phương trình dao động con điều hoà? - Tính ω - Tính ϕ - Thế t tính x - v = ? - a= ? - Pha dao động? - Công thức độc lập thời gian - Suy ra và tínhv ận tốc v - Tính ω;- Tính ϕ - Thế t tính v, a - F = ? Hoạt động 5. (5 phút) Giao nhiệm vụ về nhà HOẠT ĐỘNG HS HOẠT ĐỘNG GV - Ghi bài tập về nhà - Ghi chuẩn bị cho bài sau - Tiếp tục làm bài tâp sách bài tâp - Tiết sau tiếp tục làm bài tập về con lắc lò xo IV. RÚT KINH NGHIỆM. BỔ SUNG Trang 2 Tit 2 : BI TP DAO NG IU HO. CON LC Lề XO I. MC TIấU: I. MC TIấU: - Cng c, vn dung cỏc kin thc v dao ng iu ho, con lc lũ xo - Rốn luyn k nng gii bi tp - Rốn luyn kh nng t duy c lp trong gii bi tp trc nghim II. CHUN B: 1. Giỏo viờn: - Gii cỏc bi tp sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp tỡm ra phng phỏp ti u cho tng dng bi tp hng dn hc sinh sao cho gii nhanh, chớnh xỏc - Chun b thờm mt s cõu hi trc nghim hc sinh t rốn luyn 2. Hc sinh: - Xem li cỏc kin thc ó hc v dao ng iu ho, con lc lũ xo - Chun b cỏc bi tp sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp III. TIN TRèNH BI DY: Hot ng 1. ( 7 phỳt) n nh, kim tra bi c HOT NG CA HS HOT NG CA GV - Bỏo hc sinh vng - Tr bi. - n nh, kim tra s s - Kim tra: + Con lc lũ xo + Chu k con lc lũ xo? + ng nng, th nng, c nng con lc lũ xo? Nhn xột chu k bin thiờn ca ng nng, th nng? Hot ng 2 ( 10 phỳt) Gii bi tp trc nghim. HOT NG CA HS HOT NG CA GV - Cỏ nhõn suy ngh tr li -Chn ỏp ỏn ỳng, gii thớch Bi 2.1 A;Bi 2.2 B;Bi 2.3 D Bi 2.4 A * Cho hc sinh c suy ngh chn ỏp ỏn Hot ng 3:( 23 phỳt) Bi tp T lun HOT NG CA HS HOT NG CA GV - Suy ngh cỏ nhõn lm bi tp v trỡnh by kt qu Bi 1( 2.7) 2 1 W 2 kA 2 2W 200 / A k N m= = 2 max 1 W= 2 mv 2 max 2 1,39 W m kg v = = 12 / k rad s m = = ; 1,91 2 w f Hz = = Bi 2 Ta có: k m T k m T 1 2 1 1 1 42 == * Hng dn HS lm bi tp - Cụng thc tớnh W - Suy ra k - ng nng cc i cú bng c nng? Suy ra v tớnh m - Tớnh ? - Tớnh f? + Nờu bi tp2 Gắn quả cầu có khối lợng m 1 và lò xo, hệ dao động với chu kì T 1 = 0,6s. Thay quả cầu này bằng quả cầu khác có khối lợng m 2 thì hệ dao động với chu kì T 2 = Trang 3 Ngy son :18/9/2009 Ngy dy: 19/9/2009 k m T k m T 2 2 2 2 2 42 == Chu kì dao động của con lắc lò xo gồm cả hai quả cầu là: + + = k m k m T k mm T 21 22 21 42 Do đó: )(0,18,06,0 222 2 2 1 sTTT =+=+ B i 3: Ta có: )/(0,20 00,1 400 srad m k === Suy ra phơng trình: s(20 ) 20 sin(20 ) x Aco t v A t = + = + a) Trờng hợp 1: Theo đề t = 0: 5,0 cos 5,0 5,0 0 sin 0 0 x cm A A cm v = = = = = = Vậy: ( ) 5,0cos 20 ( )x t cm= b) Trờng hợp 2: Theo đề t = 0 : 0 s 0 2 1,0 / sin 5,0 5,0 x co v m s A A cm = = = = = = Vậy: 5,0 s(20 )( ) 2 x co t cm = 0,8s. Tính chu kì dao động của cả hệ gồm cả hai quả cầu cùng gắn vào lò xo + Nờu bi tp 3 Vật có khối lợng m = 1,00kg treo vào lo xo có độ cứng k = 400N/m. Lập phơng trình chuyển động cho mỗi trờng hợp sau: a) Đa vật tới vịtrí có li độ x = +5,0 cm và buông tay lúc t = 0. b) Truyền cho vật ở vị trí cân bằng vận tốc v 0 = 1,0m/s lúc t = 0. (Lấy 10 2 = ) Hot ng 4. (5 phỳt) Giao nhim v HOT NG HS HOT NG GV - Ghi bi tp - Ghi chun b cho bi sau -Xem li cỏc bi tp ó lm - Tip tc lm bi tõp sỏch bi tõp IV. RT KINH NGHIM. B SUNG Tit 3 : BI TP DAO NG IU HO. CON LC Lề XO(tt) Trang 4 Ngy son :25/9/2009 Ngy dy: 26/9/2009 I. MC TIấU: I. MC TIấU: - Cng c, vn dung cỏc kin thc v dao ng iu ho, con lc lũ xo - Rốn luyn k nng gii bi tp - Rốn luyn kh nng t duy c lp trong gii bi tp trc nghim II. CHUN B: 1. Giỏo viờn: - Gii cỏc bi tp sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp tỡm ra phng phỏp ti u cho tng dng bi tp hng dn hc sinh sao cho gii nhanh, chớnh xỏc - Chun b thờm mt s cõu hi trc nghim hc sinh t rốn luyn 2. Hc sinh: - Xem li cỏc kin thc ó hc v dao ng iu ho, con lc lũ xo - Chun b cỏc bi tp sỏch giỏo khoa, sỏch bi tp III. TIN TRèNH BI DY: Hot ng 1. ( 7 phỳt) n nh, kim tra bi c Vng: HOT NG CA HS HOT NG CA GV - Bỏo hc sinh vng - Tr bi. - n nh, kim tra s s - Kim tra: + Con lc lũ xo + Chu k con lc lũ xo? + ng nng, th nng, c nng con lc lũ xo? Nhn xột chu k bin thiờn ca ng nng, th nng? Hot ng 2 ( 10 phỳt) Gii bi tp trc nghim. HOT NG CA HS HOT NG CA GV - Cỏ nhõn suy ngh tr li -Chn ỏp ỏn ỳng, gii thớch Bi 2.5 B; 222 2 1 2 1 2 1 kAkxmvW =+= suy ra : )( 22 xA m k v = = 3,06m/s * Cho hc sinh c suy ngh chn ỏp ỏn Hot ng 3:( 23 phỳt) Bi tp T lun HOT NG CA HS HOT NG CA GV - Suy ngh cỏ nhõn lm bi tp v trỡnh by li gii Bi 1: Ta có 42 == f (rad/s); A = 20 cm Suy ra các phơng trình tổng quát: 20cos(4 )( ) 80 sin(4 )( / ) x t cm v t cm s = + = + a) Trờng hợp 1: Theo đề t = 0: 0 cos 0 0 sin 0 2 x v = = = > < * c v hng dn HS lm bi tp Bài 1: Vật dao động điều hòa với tần số f = 2,0Hz và biên độ A = 20cm. Lập ph- ơng trình chuyển động trong mỗi trờng hợp sau: a) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dơng. b) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí co li độ + 10 cm ngợc chiều d- ơng. Chọ gốc thời gian lúc vật ở vị trí biên - Yờu cu HS trỡnh by li gii - Nhn xột li gii ca HS Trang 5 Vậy x = 20sin (4 )( ) 2 t cm b) Trờng hợp 2: Theo đề t = 0: 1 10 cos 2 0 6 sin 0 x cm v = = = < > Vậy x = 20sin (4 )( ) 6 t cm + c) Theo đề t = 0: cmx 20= (v = 0) 0 cos 1 = = = Vậy x = 20sin (4 )( )t k cm + k là số nguyên. Hot ng 4. (5 phỳt) Cng c.Giao nhim v v nh HOT NG HS HOT NG GV - Ghi nhn phng phỏp: B1: Đa ra dạng của phơng trình (viết phơng trình 1) B2: Xác định các đại lợng đã biết và cha biết trong (1) B3: Xác định các đại lợng A, , và Xác định : Chon t = 0 ta có: cos cos x x A A v Asin v Asin = = = = Thay ở dòng trên xuống dòng dới. Kết hợp với điều kiện của v tìm . - Ghi bi tp - Ghi chun b cho bi sau - Nêu Phơng pháp giải toán viết phơng trình dao động Lu ý: + Vật chuyển động theo chiều d- ơng thì v > 0, ngợc lại v < 0 + Trớc khi tính cần xác định rõ thuộc góc phần t thứ mấy của đờng tròn lợng giác (thờng lấy - < < ) -Xem li cỏc bi tp ó lm - Tip tc lm bi tõp sỏch bi tõp IV. RT KINH NGHIM. B SUNG Tit 4: BI TP CON LC N Ngy son: 2/10/2009 Ngy dy: 3/10/2009 I. MC TIấU: Trang 6 1. Kiến thức: Củng cố, vận dung các kiến thức về dao động con lắc đơn 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập - Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh sao cho giải nhanh, chính xác - Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện 2. Học sinh: - Xem lại các kiến thức đã học về dao động điều hoà, con lắc lò xo - Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Hoạt động 1. ( 7 phút) Ổn định, kiểm tra Vắng: HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Báo học sinh vắng - Trả bài - Ổn định, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra: + Con lắc đơn + Chu kỳ con lắc đơn + Động năng, thế năng, cơ năng con lắc đơn,nhận xét chu kỳ biến thiên của động năng, thế năng? Hoạt động 2: ( 10 phút) Hệ thống kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Hs lên bảng trình bày + s =S 0 cos( ω t+ ϕ ) + v = x / = -S 0 ωsin(ωt + ϕ), + a = v / = -S 0 ω 2 cos(ωt + ϕ)= -ω 2 x 2 l T g π = - Viết công thức tính W đ = 1 2 mv 2 W t = mgh = mgl(1- cosα) - Viết công thức 0 2 ( os -cos )v gl c α α = - Bổ sung vào vở bài tập - Phương trình li độ, vận tốc, gia tốc? Xác định đơn vị và các giá trị cực đại của chúng? - Chu kỳ con lắc đơn? - Năng lượng con lắc đơn? * GV bổ sung các kiến thức Vận tốc con lắc ở vị trí bất kỳ Hoạt động 3 ( 5 phút) Giải bài tập trắc nghiệm. HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV -Chọn đáp án đúng, giải thích Bài 3.1 D;Bài 3.2 B * Cho học sinh đọc suy nghĩ chọn đáp án ;Bài 3.3 C;Bài 3.4 B Bài 3.5 D;Câu3.6 A;Câu 3.7 C Hoạt động 4:( 18 phút) Bài tập Tự luận Trang 7 HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Làm bài tập và trình bày lời giải Bài 3.8 a. T = 2 2,2 l s g π = b. s =S 0 cos( ω t+ ϕ ) + ω =2 π /T =2,9rad/s + S 0 = α 0 l= 0,1745.1,2 = 0,21m + t =0, s = 0,21 ⇒ cosϕ = 1→ϕ = 0 s = 0,21cos2,9t (m) c. v m = S 0 ω = 0,61m/s; a = 0 Bài 3.9 a. T = 2 2,8 l s g π = b. 2 ax 0 ax 0 1 (1 os ) 2 2 (1 os 2,3 / m m mv mgl c v gl c m s α α = − ⇒ = − = c. F – mg = F ht 2 ax l m ht mv F mg F mg⇒ = + = + F = 0,62N * Hướng dẫn HS làm bài tập - Tính T - Xác định ω? - Xác định S 0 - Xác định ϕ? - v max = ? - a = ? - Tính T? - Tính cơ năng? - Động năng cực đại? - Tính v max ? - Xác định các lực tác dụng? - Tính lực căng F? Hoạt động 4. (5 phút) Cũng cố. Giao nhiệm vụ về nhà HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS - Khắc sâu các bài tập đã làm - Tiếp tục làm bài tâp sách bài tâp - Bài tâp bài 4, 5 - Ghi nhận kiến thức - Ghi bài tập về nhà - Ghi chuẩn bị bài sau IV. RÚT KINH NGHIỆM. BỔ SUNG Tiết 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC Ngày soạn: 9/10/2009 Ngày dạy: 10/10/2009 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố, vận dung các kiến thức về dao động cưỡng bức, cộng hưởng Trang 8 - Vận dụng phương pháp tổng hợp dao động 2. Kĩ năng - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập - Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh sao cho giải nhanh, chính xác - Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện 2. Học sinh: - Xem lại các kiến thức đã học về dao động tắt dần, cộng hưởng, tổng hợp dao động. - Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Hoạt động 1. ( 10 phút) Ổn định, kiểm tra Vắng: HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Báo học sinh vắng - Trả bài. - Ổn định, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra: + Điều kiện cộng hưởng? + Dao động tắt dần? + Phương pháp biểu diễn dao động điều hoà bằng một véctơ quay? + Phương pháp tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số Hoạt động 2: ( 10 phút) Hệ thống kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Viết công thức tính - Bổ sung vào vở bài tập 1. Điều kiện cộng hưởng f = f 0 hay T = T 0 2. Biểu diễn dao động điều hoà bằng vectơ quay Biểu diễn x =Acos(ωt+ϕ) bằng véc tơ quay OM uuur . Trên trục toạ độ Ox véc tơ này có: + Gốc: Tại O + Độ dài: OM = A + Hợp với trục Ox góc ϕ 3.T ổng hợp dao động x =Acos(ωt+ϕ) - Biên độ: A 2 = A 2 2 + A 1 2 +2A 1 A 2 cos(ϕ 2 – ϕ 1 ) - Pha ban đầu: 1 1 2 2 1 1 2 2 A sin A sin tg A cos A cos ϕ + ϕ ϕ = ϕ + ϕ - Điều kiện cộng hưởng? - Cách biểu diễn một dao động điều hoà bằng một vectơ quay? - Biểu thức tính biên độ, pha ban đầu của dao động tổng hợp? * GV bổ sung các kiến thức Phương pháp hình chiếu tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số Hoạt động 3 ( 10 phút) Giải bài tập trắc nghiệm. HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV -Chọn đáp án đúng, giải thích Bài 4.1 A;Bài 4.2 B;Bài 4.3 C;Bài 5.1 B;Bài 5.2 C Bài 5.3 D * Cho học sinh đọc suy nghĩ chọn đáp án Hoạt động 4:( 10 phút) Bài tập Tự luận HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài 5.4 x =Acos(ωt+ϕ) - Tính A, tính ϕ để có phương trình tổng hợp Trang 9 - Biên độ: A 2 = A 2 2 + A 1 2 +2A 1 A 2 cos(ϕ 2 – ϕ 1 ) ⇒ A = 2 3 cm - Pha ban đầu: 1 1 2 2 1 1 2 2 A sin A sin tg A cos A cos ϕ + ϕ ϕ = ϕ + ϕ ⇒ ϕ = π/2 → x = 2 3 cos (10πt + π/2)cm Bài 5.5 x =Acos(ωt+ϕ) - Biên độ: A 2 = A 2 2 + A 1 2 +2A 1 A 2 cos(ϕ 2 – ϕ 1 ) ⇒ A = 8,5cm - Pha ban đầu: 1 1 2 2 1 1 2 2 A sin A sin tg A cos A cos ϕ + ϕ ϕ = ϕ + ϕ ⇒ ϕ = -π/4 → x = 8,5cos ( 5 3 π t - 4 π )cm Bài 4.5 a. 3 0,05.10 200 / 2,5.10 mg k N m h − = = = ∆ b. 1 10 2 m f Hz k π = ≈ c. 1 0,1T s f = = - Vẽ giản đồ Frenen để tổng hợp 2 dao động? Nhận xét phương pháp? - Cho học sinh sử dụng phương pháp hình chiếu để tổng hợp. Nhận xét kết quả? - Từ các phương pháp nhận xét ưu nhược điểm để có cách vận dụng phù hợp - Tính k - Tính f? - Tính T Hoạt động 4. (5 phút) Cũng cố. Giao nhiệm vụ về nhà HOẠT ĐỘNG HS HOẠT ĐỘNG GV - Tiếp tục làm bài tâp sách bài tâp - Bài mới: Làm bài tập đề cương ôn tập - Ghi bài tập - Ghi vở bài soạn IV. RÚT KINH NGHIỆM. BỔ SUNG Tiết 6: BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 1 Ngày soạn: 16/10/2009 Ngày dạy: 17/10/2009 I. MỤC TIÊU: Trang 10 [...]... KTGK 12 f = np - Suy ra N2 n= Cõu 5.29trang 116 KTGK 12 U2 N 2 = U1 N 1 - Tớnh N2 N2 = - Cụng thc tớnh cụng sut hao phớ? - Tớnh cụng sut hao phớ ng vi cỏc in ỏp phỏ? - Tớnh H? f 60 = = 15v / s p 4 U 2 N 1 U 2 2200 = U1 220 = 10U 2 *U 2 = 5 V N 2 = 5.10 = 50 vũng *U 2 = 12V N 2 = 12. 10 = 120 vũng Cõu 5.30trang 116 KTGK 12 P2 Php = rI 2 = r phỏt 2 U phỏt = 20 1 012 2 U phỏt phỏt *U = 5kV = 5000V 1 012 Php... = C = 120 I U Z L = L = 60 1 1 I C = = Z C 100 120 Z 60 3 L= L = = H 100 5 1 = 103 F 12 Cõu 15.6 2 2 U d2 = U R + U L cos = - Tớnh I - Tỡm R - Tớnh ZL t ú suy ra L - Tớnh ZC, suy ra C - Tớnh UL 2 U 2 = U R + (U L U C )2 2 120 2 120 2 = (U L U C ) 2 U L - Tớnh UR - Tớnh h s cụng sut? U 2U LU C + U U = 0 2 L 2 C 2 L - Tỡm Z, tớnh I - Cụng sut tiờu th? Suy ra R R U R 60 3 = = = 0,5 3 Z U 120 Bi... HS Đáp án D Trong TH này khi vật ở VTCB D Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ theo âm lò xo đã bị biến dạng l Theo điều kiện cân x = A/2 Côngchiều nào sau đây dùng để tính Câu 2 thức bằng k l = mg nên g/ l = k/m = 2 tần số dao động của lắc lị xo treo thẳng đứng ( l là độ giãn của lị xo ở vị trí cân Trang 11 bằng): k m l C f = 2 g A f = 2 HS Đáp án 20cm HS Đáp án D T = 2 l / g đó là HS Đáp án B T... = hằng số 2 2 A2 = A12 + A2 + 2 A1 A2cos(2 1 ) A sin 1 + A2 sin 2 tan = 1 A1cos1 + A2 cos 2 Hot ng 4:( 10 phỳt) Bi tp T lun HOT NG CA HS W= - Biờn v pha ban u ca dao ng tng hp HOT NG CA GV Câu 1 PTDĐ của một vật DĐĐH có dạng x = Acos(t + ) cm Gốc thời gian đợc 4 chọn? A Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x = A/2 theo chiều dơng B Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ HS Đáp án C Theo đề t = 0:... thẳng đứng ( l là độ giãn của lị xo ở vị trí cân Trang 11 bằng): k m l C f = 2 g A f = 2 HS Đáp án 20cm HS Đáp án D T = 2 l / g đó là HS Đáp án B T = 2 (l1 + l2 ) / g T 2 = T12 + T22 = 6, 25 HS Đáp án B T = 2 (l1 + l2 ) / g T 2 = T12 + T22 = 1,75 2 D f = 1 2 g l Câu 3 Tại nơi có gia tốc trọng trờng 9,8m/s2, một con lắc đơn dao động điều hoà 2 với chu kì s Chiều dài của con lắc đơn g T 2 =0,2m 4. 2 T... ngh lm HOT NG CA GV - Túm tt Bi 8.4 - Tỡm bc súng Trang 15 Bc súng 120 =v = = 6cm f 20 l S cc i: 0 < 3 < k < 3 k = 0, 1, 2 Vy cú 5 gn Bi 8.6 2 +k 2 - Tớnh s cc i < l ( do tr S1 , S 2 ) Gia 12 ng hypebol cú 11 = 22 cm 2 = 4 cm Tc truờn súng: v = .f = 20.4 = 80cm/s - Khong cỏch hai hypebol liờn tip l bao nhiờu? 2 - Khong cỏch gia 12 hypebol? - Tớnh ? 11 - Tớnh v Hot ng 4 (5 phỳt) Giao nhim v HOT... R + Đoạn mạch chỉ có tụ điện: uC trể pha hơn i góc 2 UC 1 I = ; với ZC = là dung kháng của tụ điện ZC C GV nhn xột v khc sõu kin thc trng tõm + Đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm: uL sớm pha hơn i góc 2 U I = L ; với ZL = L là cảm kháng của cuộn dây ZL Trang 34 + Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp (không phân nhánh): Độ lệch pha giữa u và i xác định theo biểu thức: 1 Z L Z C L + tan = = C R R... u = 200cos100 t (V) i = I 0cos(100 t+i ) A ; I0 = I 2 = 5 2 A nờn i = 2 2 i = 5 2cos(100 t- ) A 2 Bi 12. 5 a Cụng sut cc i: P = P + P2 = 100 + 150 = 250W 1 b in nng tiờu th A = UIt = Pt = 250.30.24 = 180kWh Vi t = 1 thỏng = 30x24= 720h P = P1 + P2 = 247W b Cng dũng in trong mch U 220 I= = = 1 ,122 A R 196 Vỡ i tr pha hn u Hot ng 4 (5 phỳt)Cng c Giao nhim v HOT NG GV HOT NG HS - Khc sõu cỏc kin thc... 10.4 B Bi 10.5 B ; Bi 11.1 C; Bi 11.2 B; Bi 11.3 A Bi 11.4 C; Bi 11.5 D; Bi 11.6 D Bi 10.6 a Cng õm I do mt ngun cú cụng sut P gõy ra cỏch nú mt khong R l P I= S P = IS=10.4 R 2 P = 125 , 6W b im cỏch ngun 1km thỡ P 125 , 6 I' = ' = = 105 W/m 2 S 4 10002 Trang 19 Mc cng õm l: - Nờu cỏc bi tp ụn tp - Hng dn gii: + khong cỏch gia hai gn súng liờn tip nm trờn ng ni tõm dao ng l? + Bc súng ca súng trờn... + 802 - Tớnh dung khỏng, cm khỏng - Tớnh I0; Tớnh - Vit i U 80 2 = Z R 2 + 802 U 160 I0 = 0 = = 2A Z 80 2 tan = 1 = 4 i = 2cos(100 t+ )A 4 I= U R = U 2 (U L U C ) 2 = 60 3V U 2 120 2 UL = C = = 60V 2U C 120 .2 H s cụng sut: cos = 2 U 2 = U R + (U L U C ) 2 P = RI 2 = 80W 80 = R ( 80 2 R + 80 2.802 80 = R 2 R + 802 R = 80 2 2 )2 Hot ng 5 Giao nhim v v nh HOT NG GV HOT NG HS - Tip tc lm bi . suy nghỉ trả lời -Chọn đáp án đúng, giải thích Bài 1.1 B;Bài 1.2 D;Bài 1.3 C Bài 1.4 B;Bài 1.5 A. * Cho học sinh đọc suy nghĩ chọn đáp án Trang 1 Ngày soạn :11/9/2009 Ngày dạy: 12/ 9/2009 Hoạt. ĐỘNG CỦA GV -Chọn đáp án đúng, giải thích Bài 3.1 D;Bài 3.2 B * Cho học sinh đọc suy nghĩ chọn đáp án ;Bài 3.3 C;Bài 3.4 B Bài 3.5 D;Câu3.6 A;Câu 3.7 C Hoạt động 4:( 18 phút) Bài tập Tự luận Trang. HOẠT ĐỘNG CỦA GV -Chọn đáp án đúng, giải thích Bài 4.1 A;Bài 4.2 B;Bài 4.3 C;Bài 5.1 B;Bài 5.2 C Bài 5.3 D * Cho học sinh đọc suy nghĩ chọn đáp án Hoạt động 4:( 10 phút) Bài tập Tự luận HOẠT ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan