Tài liệu phụ đạo vật lí 11 cơ bản

39 1.3K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:28

21 F  21 F  12 F  q 1 .q 2 >0 r 21 F  12 F  r q 1 .q 2 < 0 Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn PHẦN 1: ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC CHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Có hai loại điện tích: Điện tích âm (-) và điện tích dương (+) 2. Tương tác tĩnh điện: + Hai điện tích cùng dấu: Đẩy nhau; + Hai điện tích trái dấu: Hút nhau; 3. Định luật Cu - lông: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q 1 ; q 2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε là 12 21 ;F F r r có: - Điểm đặt: trên 2 điện tích. - Phương: đường nối 2 điện tích. - Chiều: + Hướng ra xa nhau nếu q 1 .q 2 > 0 (q 1 ; q 2 cùng dấu) + Hướng vào nhau nếu q 1 .q 2 < 0 (q 1 ; q 2 trái dấu) - Độ lớn: 1 2 2 . . q q F k r ε = ; Trong đó: k = 9.10 9 Nm 2 C -2 ; ε là hằng số điện môi của môi trường, trong chân không ε = 1. - Biểu diễn: 4. Nguyên lý chồng chất lực điện: Giả sử có n điện tích điểm q 1 , q 2 ,….,q n tác dụng lên điện tích điểm q những lực tương tác tĩnh điện nn1 F, ,F,F thì lực điện tổng hợp do các điện tích điểm trên tác dụng lên điện tích q tuân theo nguyên lý chồng chất lực điện. ∑ =+++= inn1 FF FFF B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định lực tương tác giữa 2 điện tích và các đại lượng trong công thức định luật Cu – lông. Phương pháp : Áp dụng định luật Cu – lông. - Phương , chiều , điểm đặt của lực ( như hình vẽ) - Độ lớn : F = 2 21 9 . |.|.10.9 r qq ε - Chiều của lực dựa vào dấu của hai điện tích : hai điện tích cùng dấu : lực đẩy ; hai điện tích trái dấu : lực hút Dạng 2: Tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích. Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn Phương pháp : Dùng nguyên lý chồng chất lực điện. - Lực tương tác của nhiều điện tích điểm lên một điện tích điểm lên một điện tích điểm khác : →→→→ +++= n FFFF 21 - Biểu diễn các các lực 1 F uur , 2 F uur , 3 F uur … n F uur bằng các vecto , gốc tại điểm ta xét . -Vẽ các véc tơ hợp lực theo quy tắc hình bình hành . - Tính độ lớn của lực tổng hợp dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin. *Các trường hợp đăc biệt: 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 . . (F , ) 2 os F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F c α α ↑↑ ⇒ = + ↑↓ ⇒ = − ⊥ ⇒ = + = ⇒ = + + r r r r r r r r C. BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 10 cm, lực tương tác giữa hai điện tích là 1N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu có ε = 2 cách nhau 10 cm. hỏi lực tương tác giữa chúng là bao nhiêu? Hướng dẫn: - Trong không khí: 1 2 2 | . |q q F k r = - Trong dầu: / 1 2 2 | . | . q q F r ε = - Lập tỉ số: / / 1 1 1 0,5 2 2 2 F F F F ε = = ⇒ = = = N. Bài 2: Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không cách nhau một khoảng r 1 = 2 cm. lực tương tác giữa chúng là 1,6.10 -4 N. a) Tìm độ lớn hai điện tích đó? b) Khoảng cách r 2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng giữa chúng là 2,5.10 -4 N? Hướng dẫn: a) Ta có: 1 2 1 2 1 .q q F k r = ( ) 2 4 2 2 2 18 1 1 9 1,6.10 . 2.10 . 64 .10 9 9.10 F r q k − − − ⇒ = = = Vậy: q = q 1 = q 2 = 9 8 .10 3 C − . b) Ta có: 1 2 2 2 2 .q q F K r = suy ra: 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 .F r F r r F F r = ⇒ = Vậy r 2 = 1,6 cm. Bài 3 : Hai điện tích điểm q 1 = -10 -7 C và q 2 = 5.10 -8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q 0 = 2.10 -8 C đặt tại điểm C sao cho CA = 3 cm, CB = 4 cm. Hướng dẫn : - Lực tương tác giữa q 1 và q 0 là : Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn 1 0 2 1 2 . 2.10 q q F k N AC − = = - Lực tương tác giữa q 2 và q 0 là : 2 0 3 2 2 . 5,625.10 q q F k N BC − = = - Lực điện tác dụng lên q 0 là : 2 2 2 1 2 1 2 2,08.10F F F F F F N − = + ⇒ = + = ur ur ur Bài 4 : Hai điện tích q 1 = 4.10 -5 C và q 2 = 1.10 -5 C đặt cách nhau 3 cm trong không khí. a) Xác định vị trí đặt điện tích q 3 = 1.10 -5 C để q 3 nằm cân bằng ? b) Xác định vị trí đặt điện tích q 4 = -1.10 -5 C để q 4 nằm cân bằng ? Hướng dẫn : - Gọi 13 F ur là lực do q 1 tác dụng lên q 3 23 F ur là lực do q 2 tác dụng lên q 3 - Để q3 nằm cân bằng thì 13 23 0F F+ = ur ur r 13 23 F F⇒ = − ur ur 13 23 ,F F⇒ ur ur cùng phương, ngược chiều và F 13 = F 23 Vì q 1 , q 2 , q 3 >0 nên M nằm giữa A và B. Đặt MA = x Ta có : ( ) 1 3 2 3 2 2 3 q q q q k k x x = − 2 2 1 2 4 3 3 q x x q x x     ⇒ = ⇒ =  ÷  ÷ − −     ⇒ x = 2 cm. b) Nhận xét : khi thay q 4 = -1.10 -5 C thì không ảnh hưởng đến lực tương tác nên kết quả không thay đổi, vậy x = 2 cm. Bài 5 : Hai điện tích q 1 = 8.10 -8 C và q 2 = -8.10 -8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB = 6 cm. Xác định lực điện tác dụng lên q 3 = 8.10 -8 Cđặt tại C nếu : a) CA = 4 cm và CB = 2 cm. b) CA = 4 cm và CB = 10 cm. c) CA = CB = 5 cm. Hướng dẫn: - Sử dụng nguyên lý chồng chất lực điện. a) F = F 1 + F 2 = 0,18 N b) F = F 1 – F 2 = 30,24.10 -3 N c) C nằm trên trung trực AB và F = 2F1.cos α = 2.F 1 . AH AC = 27,65.10 -3 N *** Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận Q 2 B A CQ 0 Q 1 F 1 F 2 F q 1 q 2 A B M q F 23 F 13 x M E r r M E r r Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TRƯỜNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khái niệm điện trường: Là môi trường tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó. 2. Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tác dụng lực. EqF q F E    .=⇒= Đơn vị: E (V/m) q > 0 : F  cùng phương, cùng chiều với E  . q < 0 : F  cùng phương, ngược chiều với E  . 3. Đường sức điện - Điện trường đều. a. Khái niệm đường sức điện: *Khái niệm đường sức điện: Là đường cong do ta vạch ra trongđiện trường sao cho tại mọi điểm trên đường cong, vector cường độ điện trường có phương trùng với tiếp tuyến của đường cong tại điểm đó, chiều của đường sức là chiều của vector cường độ điện trường. *Đường sức điện do điện tích điểm gây ra: + Xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm; + Điện tích dương ra xa vô cực; + Từ vô cực kết thúc ở điện tích âm. b. Điện trường đều Định nghĩa: Điện trường đều là điện trường có vector cường độ điện trường tại mọi điểm bằng nhau cả về phương, chiều và độ lớn. * Đặc điểm: Các đường sức của điện trường đều là những đường thẳng song song cách đều. 4. Véctơ cường độ điện trường E r do 1 điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có: - Điểm đặt: Tại M. - Phương: đường nối M và Q - Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 Hướng vào Q nếu Q <0 - Độ lớn: 2 . Q E k r ε = k = 9.10 9 2 2 .N m C    ÷   - Biểu diễn: 5. Nguyên lý chồng chất điện trường: Giả sử có các điện tích q 1 , q 2 ,… ,q n gây ra tại M các vector cường độ điện trường nn1 E, ,E,E thì vector cường độ điện trường tổng hợp do các điện tích trên gây ra tuân theo nguyên lý chồng chất điện trường. ∑ =+++= inn1 EE EEE B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận q >0 0 q < 0 M M Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn Dạng 1: Xác định cường độ điện trường do điện tích gây ra tại một điểm Phương pháp: Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra có: + Điểm đặt: Tại điểm đang xét; + Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích Q và điểm đang xét; + Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng về Q nếu Q < 0; + Độ lớn: E = k 2 r Q ε , trong đó k = 9.10 9 Nm 2 C -2 . Dạng 2: Xác định lực điện trường tác dụng lên một điện tích trong điện trường Phương pháp: Lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường: EqF = F có: + Điểm đặt: tại điểm đặt điện tích q; + Phương: trùng phương với vector cường độ điện trường E ; +Chiều: Cùng chiều với E nếu q > 0 và ngược chiều với E nếu q <0; + Độ lớn: F = Eq Dạng 3: Xác định cường độ điện trường tổng hợp do nhiều điện tích gây ra tại một điểm. Phương pháp: sử dụng nguyên lý chồng chất điện trường. - Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường : n EEEE →→→→ +++= 21 . - Biểu diễn 1 E uur , 2 E uur , 3 E uur … n E uur bằng các vecto. - Vẽ vecto hợp lực E uur bằng theo quy tắc hình bình hành. - Tính độ lớn hợp lực dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin. * Các trường hợp đặ biệt: 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 E . . (E , ) 2 os E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E c α α ↑↑ ⇒ = + ↑↓ ⇒ = − ⊥ ⇒ = + = ⇒ = + + r r r r r r r r C. BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Hai điện tích điểm q 1 = 4.10 -8 C và q 2 = - 4.10 -8 C nằm cố định tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong chân không. 1. Tính lực tương tác giữa 2 điện tích. 2. Tính cường độ điện trường tại: a. điểm M là trung điểm của AB. b. điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm. c. điểm I cách A 16cm, cách B 12 cm. d. điểm J nằm trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn 10 3 cm Hướng dẫn: 1. Lực tương tác giữa 2 điện tích: ( ) 8 8 1 2 9 5 2 2 4.10 .( 4.10 ) . 9.10 . 36.10 ( ) . 0,2 q q F k N r ε − − − − = = = 2. Cường độ điện trường tại M: Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn a. Vectơ cđđt 1 2 ; M M E E r r do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại M có: - Điểm đặt: Tại M. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) 8 9 3 1 2 2 2 4.10 9.10 . 36.10 ( / ) . 0,1 M M q E E k V m r ε − = = = = Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2M M E E E= + r r r Vì 1 2M M E E r r Z Z nên ta có E = E 1M + E 2M = 3 72.10 ( / )V m b. Vectơ cđđt 1 2 ; N N E E r r do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại N có: - Điểm đặt: Tại N. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) ( ) 1 2 8 1 9 3 1 2 2 8 2 9 2 2 2 4.10 9.10 . 36.10 ( / ) . 0,1 4.10 9.10 . 4000( / ) . 0,3 M M M M q E k V m r q E k V m r ε ε − − = = = − = = = Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2M M E E E= + r r r Vì 1 2M M E E r r Z [ nên ta có 1N 2N E = E - E = 32000 (V/m) c. Vectơ cđđt 1 2 ; I I E E r r do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại I có: - Điểm đặt: Tại I. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) ( ) 1 2 8 1 9 3 1 2 2 8 2 9 3 2 2 2 4.10 9.10 . 14,1.10 ( / ) . 0,16 4.10 9.10 . 25.10 ( / ) . 0,12 I M I M q E k V m r q E k V m r ε ε − − = = ≈ − = = = Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2M M E E E= + r r r Vì AB = 20cm; AI = 16cm; BI = 12cm 2 2 2 AB AI BI⇒ = + 1 2M M E E⇒ ⊥ r r nên ta có 2 2 3 1N 2N E = E + E 28,7.10 (V/m)≈ d. Vectơ cđđt 1 2 ; J J E E r r do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại J có: - Điểm đặt: Tại J. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) 1 8 1 9 3 1 2 2 2 4.10 9.10 . 9.10 ( / ) . 0,2 J J J q E E k V m r ε − = = = = Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận 1N E r 2N E r q 1 q 2 1I E r 2I E r q 1 q 2 I E r A B I A B I 1J E r q 1 q 2 2J E r J E r A B I 1M E r 2M E r q 1 q 2 M N H Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2J J E E E= + r r r Ta có: IH = 10 3 cm; AH = AB/2 = 10cm · · 0 tan 3 60 IH IAH IAH AH ⇒ = = ⇒ = · ( ) 0 1 2 ; 120 M M E E α ⇒ = = r r nên ta có 2 2 3 1J 2J 1J 2J E = E + E 2E E .cos =9.10 (V/m) α + Hoặc : 3 1 2. .cos 9.10 ( / ) 2 α   = =  ÷   j E E V m Bài 2 : Tại hai điểm A và B đặt hai điện tích điểm q 1 = 20 C µ và q 2 = -10 C µ cách nhau 40 cm trong chân không. a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm AB. b) Tìm vị trí cường độ điện trường gây bởi hai điện tích bằng 0 ? Hướng dẫn : a) Gọi 1 E ur và 2 E ur vecto là cường độ điện trường do q 1 và q 2 gây ra tại trung điểm A, B. - Điểm đặt : tại I - Phương, chiều : như hình vẽ - Độ lớn : - Gọi E ur là vecto cường độ điện trường tổng hợp tại I : 1 2 E E E= + uur ur ur Vậy : E = E 1 + E 2 = 6,75.10 6 V/m. b) Gọi C là điểm có cddt tổng hợp 0 c E = ur r / / 2 1 ,E E uur uur là vecto cddt do q 1 và q 2 gây ra tại C. Có : / / / 1 2 0E E E= + = uur uur uuur r / / 1 2 E E⇒ =− uur uuur Do q 1 > |q 2 | nên C nằm gần q 2 Đặt CB = x 40AC x→ = + , có : ( ) 1 2 / / 1 2 2 2 2 1 2 40 40 40 2 96,6 q q E E K k x x q x x x cm q x x = ⇔ = +   + + → = → = → =  ÷   Bài 3 : Hai điện tích điểm q1 = 1.10 -8 C và q2 = -1.10 -8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 2d = 6cm. Điểm M nằm trên đường trung trực AB, cách AB một khoảng 3 cm. a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M. b) Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q = 2.10 -9 C đặt tại M. Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận 1 1 2 2 2 2 q E k IA q E k IB = = q 1 q 2 A B I E 1 E E 2 / 1 r E / 2 r E q 1 q 2 A B C x Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn Hướng dẫn : a) Gọi 1 2 ,E E ur ur là vecto cddt do q 1 và q 2 gây ra tại M E ur là vecto cddt tổng hợp tại M Ta có : 1 2 E E E= + ur ur ur , do q 1 = | -q 2 | và MA = MB nên E 1 = E 2 , Vậy E = 2.E 1 .cos α Trong đó: cos α = d MA , MA = 2 2 2 3 3 3 2.10 m − + = Vậy: E = 7.10 4 V/m. b) Lực điện tác dụng lên điện tích q đặt tại Mcó: - Điểm đặt: tại M - Phương, chiều: cùng phương chiều với E ur (như hình vẽ) - Độ lớn: F = |q|.E = 9 4 4 2.10 .7.10 1,4.10 N − − = Bài 4: Tại 3 đỉnh hình vuông cạnh a = 30cm, ta đặt 3 điện tích dương q 1 = q 2 = q 3 = 5.10 -9 C.Hãy xác định: a) Cường độ điện trường tại đỉnh thứ tư của hình vuông? b) Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10 -6 C đặt tại đỉnh thứ tư này? Hướng dẫn: a) Gọi 1 2 3 , ,E E E ur ur ur là vecto cường độ điện trường do q 1 , q 2 , q 3 gây ra tại đỉnh thứ tư hình vuông Và E ur là vecto cường độ điện trường tại đó. Ta có: 1 2 3 E E E E= + + ur ur ur ur Gọi 13 E ur là vecto cường độ điện trường tổng hợp của 1 3 ,E E ur ur Vậy : E ur = 13 E ur + 2 E ur ⇒ E = E 13 +E 2 E = ( ) 2 2 2 2 9,5.10 2 q q k k a a + = V/m. b) Lực điện tác dụng lên điện tích q là : F = |q|.E = 2.10 -6 .9,5.10 2 = 19.10 -4 N Bài 5 : Tại 3 đỉnh hình vuông cạnh a = 20 cm, ta đặt 3 điện tích cùng độ lớn q 1 = q 2 = q 3 = 3.10 -6 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại tâm hình vuông ? ĐS : E = 1,35.10 6 V/m. Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận 2 r E q 1 q 2 1 r E r E A B M d α α d q 1 E 13 E 3 E 2 E E 1 q 2 q 3 Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn Bài 6 : Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 1g, mang điện tích q = 10 -5 C, treo bằng sợi dây mảnh và đặt trong điện trường đều E. Khi quả cầu nằm cân bằng thì dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 o α = . Xác định cường độ điện trường E, biết g = 10m/s 2 . ĐS : E = 1730 V/m. Bài 7 : Một điện tích điểm q = 2.10 6 C đặt cố định trong chân không. a) Xác định cường độ điện trường tại điểm cách nó 30 cm ? b) Tính độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích 1 C µ đặt tại điểm đó ? c) Trong điện trường gây bởi q, tại một điểm nếu đặt điện tích q 1 = 10 -4 C thì chịu tác dụng lực là 0,1 N. Hỏi nếu đặt điện tích q 2 = 4.10 -5 C thì lực điện tác dụng là bao nhiêu ? ĐS : a) 2.105 V/m, b) 0,2 N, c) 0,25 N Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn CHỦ ĐỀ 3 : CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ. A. TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1. Cơng của lực điện trường: * Đặc điểm: Cơng của lực điện tác dụng lên tác dụng lên một điện tích khơng phụ thuộc vào dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo (vì lực điện trường là lực thế). * Biểu thức: A MN = qEd Trong đó, d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương của đường sức điện. Chú ý: - d > 0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức. - d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức. 2. Liên hệ giữa cơng của lực điện và hiệu thế năng của điện tích A MN = W M - W N 3. Điện thế. Hiệu điện thế - Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Cơng thức: V M = q A M∞ - Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện cơng của điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó. U MN = V M – V N = q A MN Chú ý: - Điện thế, hiệu điện thế là một đại lượng vơ hướng có giá trị dương hoặc âm; - Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường có giá trị xác định còn điện thế tại một điểm trong điện trường có giá trị phụ thuộc vào vị trí ta chọn làm gốc điện thế. - Nếu một điện tích dương ban đầu đứng yên, chỉ chòu tác dụng của lực điện thì nó sẽ có xu hướng di chuyển về nơi có điện thế thấp (chuyển động cùng chiều điện trường). Ngược lại, lực điện có tác dụng làm cho điện tích âm di chuyển về nơi có điện thế cao (chuyển động ngược chiều điện trường). - Trong điện trường, vector cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp; 4. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế E = d U B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Tính cơng của các lực khi điện tích di chuyển Phương pháp: sử dụng các cơng thức sau 1. A MN = qEd Chú ý: - d >0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức. - d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức. 2. A MN = Wt M - Wt N = Wđ N - Wđ M Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận [...]... dụng cho Vật Lý, chứ khơng phải cho đạo đức Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn TỤ ĐIỆN GHÉP TỤ ĐIỆN CHỦ ĐỀ 4: A TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1.Tụ điện -Định nghĩa : Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ Khoảng khơng gian giữa 2 bản là chân khơng hay điện mơi Tụ điện dùng để tích và phóng điện trong mạch điện -Tụ điện phẳng có 2 bản tụ là... J b Cơng suất điện - Cơng suất điện của một đoạn mạch là cơng suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó P= A = U.I t (W) c Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn) Q = R.I2.t 2 Cơng và cơng suất của nguồn điện a Cơng của nguồn điện - Cơng của nguồn điện là cơng của dòng điện chạy trong tồn mạch Biểu thức: Ang = q E = E.I.t b Cơng suất của nguồn điện - Cơng suất của nguồn điện bằng cơng... = 0, 4 A R34 - Hiệu điện thế giữa P và Q UPQ = UPA + UAQ = - I12.R1 + I34.R3 = - 1V CHỦ ĐỀ 4: ĐIỆN NĂNG CƠNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN-LEN- XƠ Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn A.TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1 Cơng và cơng suất của dòng điện a Cơng của dòng điện hay điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính: A = U.q = U.I.t Trong đó: U (V) là hiệu.. .Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn 3 AMN = UMN q = (VM – VN ).q Chú ý: Dấu của cơng phụ thuộc vào dấu của q và U và góc hợp bởi chiều chuyển dời và chiều đường sức Dạng 2: Tìm điện thế và hiệu điện thế Phương pháp: sử dụng các cơng thức sau A M 1 Cơng thức tính điện thế : VM = q ∞ Chú ý : Người ta ln chọn mốc điện... C1 +C23 = 10 µ F b.Hiệu điện thế giữa hai bản tụ C1 là: U1 = U = 8V - Điện tích của tụ C1: Q1 = C1.U = 6,4.10-5 C - Điện tích trên mỗi tụ C2 và C3: Q2 = Q3 = C23.U = 1,6.10-5 C Q 2 - Hiệu điện thế giữa hai bản tụ C2: U2 = C = 2,67 V 2 Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn - Hiệu điện thế giữa hai bản tụ C3 là: U3 = U – U2 = 5,33 V Bài 4:... Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận B α E A Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn UBA = UBC = 120V, UAC = 0 U U BA = = 4000V / m d BA u r u u r r E A = E C + E ⇒ E A = E 2C + E 2 = 5000V/m b E= Bài 6: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu đặt cách nhau 2cm Cường độ điện trường giữa hai bản là E = 3000V/m Sát bản mang điện dương, ta đặt một hạt mang điện dương... hai điểm M, N trong điện trường là UMN = 100V a) Tính cơng điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N b) Tính cơng điện trường làm dịch chuyển electron từ M đến N Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn c) Nêu ý nghĩa sự khác nhau trong kết quả tính được theo câu a và câu b Hướng dẫn: a Cơng điện trường thực hiện proton dịch chuyển từ M đến... Cường độ dòng điện chạy qua R1 là: I1 = 0,4A E,r b Cơng suất tiêu thụ điện năng trên R3 là: P3 = 1,44W c.Cơng của nguồn điện sản ra ttrong 5 phút: A = 1080 J Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHƯƠNG III: GV: Tạ Hồng Sơn DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG A TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1.Dòng điện trong kim loại - Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời... là dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường - Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ: ρ = ρ0[1 + α(t – t0)] Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn -1 α: hệ số nhiệt điện trở (K ) ρ0 : điện trở suất của vật liệu tại nhiệt độ t0 - Suất điện động của cặp nhiệt điện: E = αT(T1 – T2) Trong đó T1 – T2 là hiệu... nhỏ nhất Để P = PMax thì  RN ÷    r  ÷ ≥ 2.r Theo BĐT Cơ- si thì :  RN +  RN ÷   r ⇒ RN = r Dấu “=” xảy ra khi RN = RN Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận 2  ÷ ÷  Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản Khi đó: P = PMax = GV: Tạ Hồng Sơn 2 E 4.r Dạng 2: Bài tốn về mạch điện có bóng đèn - Trên bóng đèn thường ghi HĐT định mức và cơng suất định mức của bóng đèn P Đ - Tính cường độ định . Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn CHỦ ĐỀ 3 : CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ. A. TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1. Cơng của lực điện trường: * Đặc điểm: Cơng của. dụng cho Vật Lý, chứ không phải cho đạo đức. Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN. GHÉP TỤ ĐIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Tụ điện -Định nghĩa : Hệ 2 vật dẫn. Wđ M Trường THPT Ngơ Quyền – Phú Q – Bình Thuận Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Tạ Hồng Sơn 3. A MN = U MN .q = (V M – V N ).q C hú ý: Dấu của công phụ thuộc vào dấu của q và U và góc hợp

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan