0

Giáo án tự chọn toán 7

14 1,663 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:42

Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 Tháng 1: *Thống kê. Tiết 1. NS: 2/1/2014 ND: 4/1/2014 sè liÖu thèng kª. TÇn sè A. Mục tiêu: - Ôn lại kiến thức về dấu hiệu, thu thập số liệu thống kê, tần số, bảng tần số. - Luyện tập một số dạng toán cơ bản về thống kê. - HS học tập tích cực, cẩn thận, chính xác khi làm BT. B. Chuẩn bị: - Học sinh: thước thẳng. - Giáo viên: thước thẳng, phấn màu C. Tiến trình lªn líp: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : ? Dấu hiệu điều tra là gì? Tần số của giá trị là gì? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy & trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Lý thuyêt. ? Để điều tra 1 vấn đề nào đó em phải làm những công việc gì. - Học sinh: + Thu thập số liệu + Lập bảng số liệu ? Tần số của một gía trị là gì, có nhận xét gì về tổng các tần số; bảng tần số gồm những cột nào. - Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên. Hoạt động 2: Vận dụng. Bài tập 1:(Bài tập 2 – SBT/5) - GV đưa nội dung bài tập 2/SBT /5 lên bảng phụ. - Yêu cầu học sinh làm BT theo nhóm. I. Ôn tập lí thuyết - Tần số là số lần xuất hiện của các giá trị đó trong dãy giá trị của dấu hiệu. - Tổng các tần số bằng tổng số các đơn vị điều tra (N) II. Ôn tập bài tập Bài 1. (Bài tập 2 – SBT/5) - Học sinh đọc nội dung bài toán a) Bạn Hương phải thu thập số liệu thống kê và lập bảng. b) Có: 30 bạn tham gia trả lời. c) Dấu hiệu: mầu mà bạn yêu thích nhất. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 - Giáo viên thu bài của các nhóm đưa lên bảng để hs nhận xét. - GV yªu cÇu cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm Bài tập 2:(Bài tập 7 – SBT/7) - GV đưa nội dung bài tập 7/SBT/7 lên bảng phụ - GV cho HS nhận xét chÐo bài làm của các nhóm. -GV chuÈn hãa d) Có 9 mầu được nêu ra. e) Đỏ có 6 bạn thch. Xanh da trời có 3 bạn thích. Trắng có 4 bạn thích vàng có 5 bạn thích. Tím nhạt có 3 bạn thích. Tím sẫm có 3 bạn thích. Xanh nước biển có 1 bạn thích. Xanh lá cây có 1 bạn thích Hồng có 4 bạn thích. - Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm Bài 2(Bài tập 7 – SBT/7) - Học sinh đọc đề bài. - HS làm bài theo nhóm bàn Bảng số liệu ban đầu: 110 120 115 120 125 115 130 125 115 125 115 125 125 120 120 110 130 120 125 120 120 110 12 125 115 120 110 115 125 115 4. Củng cố: -GV khắc sâu các kiến thức về dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, tần số 5. Hướng dẫn học ở nhà : - Xem lại các dạng BT đã chữa - Làm các bài tập 1.1, 4,5/SBT /6.(sử dụng các kiến thức về dấu hiệu, tần số tương tự các dạng BT đã chữa ở trên) Tiết 2. NS: 12/1/2014 ND: 15/1/2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 số liệu thống kê. Tần số (Tip) A. Mc tiờu: - ễn li kin thc v du hiu, thu thp s liu thng kờ, tn s, bng tn s. - Luyn tp mt s dng toỏn c bn v thng kờ. - HS hc tp tớch cc, cn thn, chớnh xỏc khi lm BT. B. Chun b: - Hc sinh: thc thng. - Giỏo viờn: thc thng, phn mu C. Tin trỡnh lên lớp: 1. n nh t chc : 2. Kim tra bi c : 3. Bi mi: Hot ng ca thy & trũ Ni dung ghi bng Bài 1: Số lợng HS nữ của từng lớp trong một tr- ờng THCS đợc ghi lại trong bảng dới đây: 18 14 20 17 25 14 19 20 16 18 14 16 a) Dấu hiệu là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? b) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của từng giá trị đó? Bài 2: Điều tra về màu mà cỏc bạn yêu thích nhất Bạn Hơng thu đợc kết quả nh sau: Đỏ X da trời Tím sẫm Đỏ X da trời tím nhạt Vàng hồng trắng Tím sẫm x nc biển Đỏ Vàng Tím sẫm tím nhạt x lá cây Đỏ trắng trắng hồng Đỏ Vàng trắng tím nhạt Vàng X da trời hồng Vàng a) Bạn Hơng phải làm gì để có bảng trên? b) Có bao nhiêu bạn tham gia trả lời? c) Dấu hiệu ở đây là gì? Bi 1 a) Dấu hiệu là số lợng HS nữ của từng lớp trong một tr- ờng THCS Số các giá trị:12. b) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu l : 14;16; 17;18; 20; 25. Bài 2. b) Có 28 bạn tham gia trả lời. c) Điều tra về màu mà cỏc bạn yêu thích nhất Bài 3: Hãy lập bảng thống kê về điểm kiểm tra Toán của mỗi bạn trong tổ, rồi tự đặt câu hỏi và trả lời? STT Họ tờn Đim 1 2 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 Tit 3. NS: 19/1/2014 ND:22/1/2014 luyện tập các bài toán về THốNG KÊ I. Mục tiêu: - Ôn tập về thống kê. Xác định dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu, các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tần số của mỗi giá trị khác nhau trong bảng số liệu ban đầu. - Rèn kĩ năng tính toán và lập luận, trình bày. - Phát triển t duy trừu tợng và t duy logic cho học sinh. - Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày. GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Hoạt động 4: Củng cố - Về nhà. Bài 4: Đội tuyển HS giỏi Toán của một trờng dự thi đạt điểm nh sau: 7 12 8 8 10 18 19 19 17 8 18 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ? c) Viết các giá trị khác nhau cùng tần số của chúng ? Bài 5 : Điều tra số con của 40 gia đình trong 1500 gia đình của phờng A có bảng : 4 1 2 2 0 2 1 0 2 3 2 2 2 3 1 3 5 2 1 0 1 2 2 2 3 4 2 1 0 1 0 3 4 2 1 2 2 1 1 0 a) X ? N ? b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ? c) x i ? n i ? Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 II. Chuẩn bị của gv và hs: - GV: Bảng phụ, thớc kẻ, phấn. - HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập. III. Quá trình thực hiện : 1/. Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là bảng số liệu thống kê ban đầu? Giá trị của dấu hiệu? Tần số? Hs nêu khái niệm về bảng số liệu thống kê ban đầu. - Thế nào là giá trị của dấu hiệu, thế nào là tần số. Quan sát bảng 5, dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? - Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng 5 là thời gian chạy 50 mét của Hs nữ lớp 7. Số các giá trị của dấu hiệu:20 Số các giá trị khác nhau là 5. - Số các giá trị của dấu hiệu? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu? 2/ Bài mới : HOạT ĐộNG CủA THầY Và TRò NộI DUNG Bài 1: (SBT) Gv nêu đề bài. Treo bảng phụ có vẽ sẵn bảng số liệu 5, 6. Yêu cầu Hs nêu dấu hiệu chung cần tìm hiểu ở cả hai bảng? Số các giá trị của dấu hiệu? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ở cả hai bảng? Xác đinh các giá trị khác nhau cùng tần số của chúng? Trong bảng 5. Với giá trị 8.3 có số lần lp lại là bao nhiêu? Với giá trị 8.4 có số lần lp lại là bao nhiêu? Bài 2: ( bài 4) Gv nêu đề bài. Treo bảng phụ có ghi sẵn bảng 7. Bài 1: a/ Dấu hiệu cần tìm hiểu: Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng 5,6 là thời gian chạy 50 mét của Hs lớp 7. b/ Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: Số các giá trị của dấu hiệu trong bảng 5, 6 đều là 20. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu trong bảng 5 là 5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu trong bảng 6 là 4. c/ Các giá trị khác nhau của giá trị cùng tần số của chúng: Xét bảng 5: Giá trị(x) Tần số (n) 8.3 2 8.4 3 8.5 8 8.7 5 8.8 2 Xét bảng 6: Giá trị (x) Tần số (n) 8.7 3 9.0 5 9.2 7 9.3 5 Bài 2: a/ Dấu hiệu cần tìm hiểuvà số các giá trị của dấu hiệu đó: GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 Yêu cầu Hs theo dõi bảng 7 và trả lời câu hỏi. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu? Xác đinh các giá trị khác nhau cùng tần số của chúng? 3/ Củng cố: Nhắc lại các khái niệm đã học cùng ý nghĩa của chúng. 4/ Hớng dẫn về nhà: Làm bài tập 1; 2/ SBT. Hớng dẫn: Các bớc giải tơng tự nh trong bài tập trên Dấu hiệu cần tìm hiểu là khối lợng chè trong mỗi hộp. Số các giá trị của dấu hiệu là 30. b/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 5. c/ Các giá trị khác nhau cùng tần số của chúng là: Giá trị (x) Tần số (n) 98 3 99 4 100 16 101 4 Thỏng 1. Tit 4. NS: 19/1/2013 Bài tập về số trung bình cộng I. Mục tiêu: GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 - Kiến thức: - Học sinh đợc hớng dẫn lại cách lập bảng và công thức tính số trung bình cộng . Đa ra một số bảng tần số (không nhất thiết phải nêu rừ dấu hiệu) để HS luyện tập tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. - Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm mốt dấu hiệu và thấy đợc ý nghĩa thực tế của mốt - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận trong công việc, say mê học tập. II. Ph ơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, thớc thẳng - Học sinh: Đồ dùng học tập, phiếu học tập, III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy cho biết công thức tính trung bình cộng của dấu hiệu? Mốt của dấu hiệu là gì ? Hoạt động của giáo viên & học sinh Ghi bng GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1 (Bng ph) HS: Lên bảng làm bài tập GV: Gọi HS nhận xét sau đó chuẩn hoá và cho điểm. Bài tập 1 GV: Gọi HS đọc đề bài GV: Hớng dẫn HS làm bài tập 18 SGK a, Đây là bảng phân phối ghép lớp (ghép các giá trị của dấu hiệu theo từng lớp, ví dụ 110 120 (cm), cú 7 em HS có chiều cao rơi vào khoảng này và 7 đợc gọi là tần số của lớp đó). b, Cách tính số trung bình cộng trong trờng hợp này đợc thực hiện nh sau: * Tính số TB của giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi lớp (còn gọi là cận của lớp). Chẳng hạn số TB cộng của lớp 110 120 là: B i 2 . Chiu cao x n x.n 105 110-120 121-131 132-142 143-153 155 105 115 126 137 148 155 1 7 35 45 11 1 105 805 4410 6165 1628 155 13268 X = 100 X = 132,68 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Thời gian(x) Tần số (n) Các tích (x.n) ĐTB 3 1 3 X = 35 254 7,26 4 3 12 5 3 15 6 4 24 7 5 35 8 11 88 9 3 27 10 5 50 N=35 Tổng: 254 Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 2 120110 + = 115 GV: Tơng tự các em hãy tính các số TB của giá trị nhỏ nhất và lớn nhất còn lại ? * Nhân số TB của mỗi lớp với tần số t/ứ. * Cộng tất cả các tích vừa tìm đợc và chia cho số các giá trị của dấu hiệu. Bài tập 3 im thi hc kỡ mụn toỏn ca HS lp 7A c ghi trong bng sau: 6 3 8 5 5 5 8 7 5 5 4 2 7 5 8 7 4 7 9 8 7 6 4 8 5 6 8 10 9 9 8 2 8 7 7 5 6 7 9 5 8 3 3 9 5 a) Du hiu cn tỡm õy l gỡ ? S cỏc giỏ tr l bao nhiờu ? b) Lp bng tn s, tớnh s trung bỡnh cng ca du hiu.c) Tỡm mt ca du hiu. Bài tập 3: Du hiu cn tỡm õy l :im thi hc kỡ mụn toỏn ca mỗi HS lp 7A b) Bng tn s. c) Mt ca du hiu:M 0 =5 4. Củng cố: -GV cho HS nhắc lại cách tìm số TB cộng, mót của dấu hiệu. -Nhắc lại phơng pháp giải các dạng BT đã chữa 5. H ớng dẫn về nhà: Về nhà ôn tập bài cũ. Ôn tập toàn bộ chơng III và làm đề cơng câu hỏi ở SGK trang 22. Làm các bài tập trong SBT. Thỏng 2: Cỏc trng hp bng nhau ca tam giỏc. Tit 1. NS: 9/2/2014 ND: 12/2/2014 luyện tập về ba trờng hợp bằng nhau của tam giác I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS về ba trờng hợp bằng nhau của tam giác. - HS đợc rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích đề xác định trờng hợp bằng nhau của tam giác cần áp dụng, rèn kĩ năng trình bày chứng minh hình. GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 2. Kĩ năng: - Giải đợc các bài toán quan hệ tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch, về đồ thị và hàm số - Rèn kỹ năng suy luận logic, trình bày bài toán khoa học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Hệ thống bài tập. 2. Học sinh: Ôn tập kiến thức III. Tiến trình thực hiện: 1. ổn định lớp. 2.B i m i hoạt động của thầy và trò nội dung Muốn c/m DB = CF ta làm nh thế nào? Gv gọi học sinh lên bảng làm cả lớp ở dới trình bày bài vào vở. Muốn chứng minh BDC = FCD ta làm nh thế nào? Từ câu a ta suy ra đợc điều gì? Gọi một học sinh lên bảng trình bày. Muốn chứng minh DE // BC dựa vào câu b suy ra hai góc nào bằng nhau 1. Lý thuyt 2. Bi tp. Bài 64 (tr106 SBT) GT: : : / ; ABC D AB AD DB E AC AE EC DE EF = = = V KL: / / 1 / / / ; 2 a DB CF b BDC FCD c DE BC DE BC = = = V V a/ Xét AED và CEF có: AE = EC ( gt) 21 EE = ( đối đỉnh) DE = EF ( gt) Do đó: AED = CEF ( c - g - c) AD CF = ( 2 cạnh tơng ứng) Mà AD = DB ( gt) DB = CF ( đpcm) b/ Theo câu a ta có AED = CEF ADE = F ( hai cặp góc tơng ứng) Mà 2 góc này ở vị trí so le trong AD// CF hay AB // CF BDC = FCD (slt) Xét BDC = FCD có: BD = CF ( c/m trên) BDC = FCD ( c/ m trên) DC cạnh chung Do đó: BDC = FCD ( c - g - c) c/ Theo câu b ta có: BDC = FCD => D 1 = C 1 ; lại ở vị trị so le trong DE // BC GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu D E A B C F Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 GV: ? có mấy phơng pháp chứng minh 2 đờng thẳng song song Mặt khác: BDC = FCD BC = DF mà DE = 1 2 DF nên DE = 1 2 BC ( đpcm) Bài 66 (tr106) ) 0 ; 60ABC A =V , tia phân giác ) ,B C cắt GT nhau ở I, D ; E AB KL ID = IE Chứng minh: Về nhà tự trình bày Hoạt động 4: Củng cố Về nhà. - Củng cố: Ba trờng hợp bằng nhau của tg thờng, ba trờng hợp bằng nhau của tg vuông - Về nhà: Xem lại bài đã làm. Làm bài 66 Thỏng 2. Tit 2. NS: 16/2/2014 ND: 19/2/2014 luyện tập về ba trờng hợp bằng nhau của tam giác (Tip) I. Mục tiêu: *Về kiến thức: Ôn tập một cách hệ thống kiến thức kì I về khái niệm, định nghĩa, tính chất, hai góc đối đỉnh, đờng thẳng song song, đờng thẳng vuông góc, tổng các góc của một tam giác, trờng hợp bằng nhau của tam giác) *Về kỹ năng: Luyện kỹ năng vẽ hình, ghi GT, KL, bớc đầu suy luận có căn cứ của học sinh *Về TDTĐ: Rèn tính cẩn thận chính xác , phát triển t duy. II. Chuẩn bị: *GV: Thớc thẳng, thớc đo góc, com pa, êke. *HS: ớc thẳng, thớc đo góc, com pa, êke III- Tiến trình dạy học 1. Tổ chức lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : Kết hợp ôn tập 3.Bài giảng : GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu 2 1 l 60 4 3 2 1 1 2 K I D E A B C [...]... OBE = ODE (c.c.c) ã ã AOE = COE hay (c.g.c) ã OE là phân giác xOy Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 HS trình bày miệng , sau đó lên bảng trình bày , GV theo dõi và chữa Sau mỗi phần chốt cách làm Nm hc: 2013-2014 Bài tập 2: A 1 2 - 1 học sinh đọc bài toán ? Vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán B GT HS hoạt động nhóm , sau 5 ph đại diện nhóm trình bày - 1 học sinh lên bảng trình bày bài làm của... đó 1 HS lên bảng viết , cả OB = OD (GT) OCB lớp cùng làm so sánh kết OAD = OCB (c.g.c) GV HD HS tìm cách c/m bằng pp phân tích đ i quả.? AD = BC EAB = ECD lên à ả b) Ta có A1 = 1800 A2 à à A1 = C1 GV yêu cầu 1HS trình bày miệng , sau đó 1 HS lên bảng viết , cả lớp cùng làm so sánh kết quả - Giáo viên yêu cầu học sinh khác nhận xét đánh giá ? Nêu cách chứng minh EAB = ECD - 1 học sinh lên bảng... này ở vị trí so le trong AB // CD c) Xét ABM và ACM có AB = AC (GT) BM = MC (GT) AM chung ABM = ACM (c.c.c) ã ã ã ã AMB = AMC , mà AMB + AMC = 1800 Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 A B M C D ? Dự đoán hai tam giác có thể bằng nhau theo trờng hợp nào ? Nêu cách chứng minh - Yêu cầu 1 học sinh chứng minh phần a ? Nêu điều kiện để AB // DC GV theo dõi , nhận xét ,chữa , chú ý cách trình bày... nhau , hai góc bằng nhau - Nêu các trờng hợp bằng nhau của tam giác 5 Hớng dẫn về nhà - Học thuộc định nghĩa, tính chất đã học kì I, rèn kỹ năng vẽ hình , ghi GT,KL - Làm các bài tập 45, 47 ( SBT - 103), bài tập 47, 48, 49 ( SBT - 82, 83) Thỏng 2 Tit 3 NS: 23/2/2014 ND: 26/2/2014 Luyện tập: ba Trờng hợp bằng nhau của tam giác I Mục tiêu: *Về kiến thức: Học sinh củng cố về ba trờng hợp bằng nhau của...Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 ĐV Đ: Ôn tập toàn bộ nôi dung hk1 Hoạt động của Thày &Trò Ghi bảng Bài tập 1: Bài tập 1: AH BC, HK BC a Vẽ ABC GT KE // BC, Am AH - Qua A vẽ AH BC (H thuộc BC), b) Chỉ ra 1 số cặp... Tiến trình dạy học 1 Tổ chức lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: ? Phát biểu trờng hợp bằng nhau của tam giác theo trờng hợp c.c.c, c.g.c, g.c.g 3 Bài giảng: GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 7 Nm hc: 2013-2014 ĐVĐ: Vận dụng kiến thức đã học để làm BT Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng - Yêu cầu học sinh làm Bài tập 1 bài tập 1: - 1 học sinh lên bảng vẽ x hình Cho góc xOy khác góc... C ; à ả A =A 1 - Yêu cầu học sinh làm bài tập 2: à à Cho ABC có B = C ;tia phân giác của góc A cắt BC rại D CMR: a) ADB = ADC b) AB = AC - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để tìm ra cách c/m - Giáo viên theo dõi nhận xét và chữa D 2 a) ADB = ADC KL b) AB = AC Chứng minh: a) Xét ADB và ADC có: à ả A1 = A2 (GT) à à B = C (GT) AD chung ADB = ADC (g.c.g) b) Vì ADB = ADC(c/m trên ) AB . hiệu. Bài tập 3 im thi hc kỡ mụn toỏn ca HS lp 7A c ghi trong bng sau: 6 3 8 5 5 5 8 7 5 5 4 2 7 5 8 7 4 7 9 8 7 6 4 8 5 6 8 10 9 9 8 2 8 7 7 5 6 7 9 5 8 3 3 9 5 a) Du hiu cn tỡm õy l gỡ ? S. Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 Tháng 1: *Thống kê. Tiết 1. NS: 2/1/2014 ND: 4/1/2014 sè liÖu thèng kª. TÇn. Giáo án Tự chọn Toán 7 Năm học: 2013-2014 - Giáo viên thu bài của các nhóm đưa lên bảng để hs nhận xét. - GV yªu cÇu cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm Bài tập 2:(Bài tập 7 – SBT /7) - GV đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán 7, Giáo án tự chọn toán 7,