Giáo án vật lý lớp 9 theo chương trinhg chuẩn in dùng luôn

132 617 0
Giáo án vật lý lớp 9 theo chương trinhg chuẩn in dùng luôn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết: Bài:1 Sự phụ thuộc cờng độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn Soạn ngày: I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Nêu đợc cách bố trí tiến hành thí nghiệm khảo sát phụ thuộc cờng độ dòng điện vào hiệu điện hai đàu dây dẫn Vẽ sử dụng đợc ®å thÞ biĨu diƠn mèi quan hƯ I, U tõ số liệu thực nghiệm Nêu đợc kết luận phụ thuộc cờng độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn 2.Kĩ năng: Bố trí tiến hành thí nghiệm Vẽ sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U 3.Thái ®é: TÝnh cÈn thËn lµm thÝ nhiƯm II.Chn bị 1.Giáo viên: Bài soạn dụng cụ thí nghiệm: Dây dẫn, điện trở, nguồn điện, ampe kế 2.Học sinh: Đọc trớc nhà chuẩn bị số dụng cụ thí nghiệm III.Tiến trình dạy học Hoạt động Thầy trò Nội dung *Ôn lại kiến thức liên Hoạt động quan đến học Gv: đvđ đến nội dung học Gv: Yêu cầu HS trả lời số câu hỏi liên quan đến kiến thức Vật lí 7, dựa sơ đồ 1.1 SGK (Dụng cụ để đo cờng độ dòng điện hiệu điện Nêu nguyên tắc sử dụng loại dụng cụ đó) Hs: Hoạt ®éng theo híng dÉn cđa GV Gv: NhËn xÐt vµ bổ sung Hoạt động Gv: Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 SGK Hs: Hoạt động theo yêu cầu GV Gv: Yêu cầu nhóm bố trí tiến hành thí nghiệm Hs: Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 1.1 SGK Tiến hành đo ghi kết đo đợc Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi C1 Gv: Yêu cầu đại diện vài nhóm trả lời câu hỏi C1 Hs: Hoạt động theo yêu cầu cđa GV Gv: NhËn xÐt bỉ sung vµ kÕt ln *Tìm hiểu phụ thuộc cờng độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn Hoạt động *Vẽ sử dụng đồ thị để rút Gv: Yêu cầu HS xem phần thông báo dạng đồ thị kết luận SGK trả lời câu hỏi: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cờng độ dòng điện vào hiệu điện có đặc điểm gì? Hs: Hoạt động theo yêu cầu GV Gv: Nhận xét bổ sung yêu cầu HS trả lời C Hs: Từng HS làm C2 Gv: Yêu cầu đại diện HS trả lời đa nhận xét yêu cầu đại diện vài nhóm nêu kết nhận xét mối quan hệ I U Hs: Thảo luận nhóm, nhận xét dạng đầ thị rút kết *Kết luận: (SGK) luận Hoạt ®éng * Cđng cè bµi häc vµ vËn Gv: Yêu cầu HS nêu kết luận mối quan hệ U, I Đồ dụng thị biểu diễn mối quan hệ có đặc điểm gì? C4: Các giá trị thiếu: Hs: Trả lời 0.125A, 4V, 5V, 0.3A Gv: Yêu cầu HS trả lời C5 (nếu thời gian trả lời C3, C5: Cờng độ dòng điện chạy C4) qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện đặt voà hai đầu dây dẫn GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 Tiết: Bài:2 điện trở dây dẫn- định luật ôm Soạn ngày: 17/8/2013 I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Nhận biết đợc đơn vị điện trở vận dụng đợc công thức tính điện trở để giải tập Phát biểu viết đợc hệ thức định luật Ôm 2.Kĩ năng: Vận dụng đợc công thức tính điện trở để giải tập Vận dụng đợc định luật Ôm để giải số tập đơn giản 3.Thái độ: Tính cần cù lòng ham thích khoa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Bài soạn bảng phụ 2.Học sinh: Học cũ đọc trớc nhà III.Tiến trình dạy học Hoạt động Thầy trò Hoạt động Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: Nêu kết luận mối quan hệ cờng độ dòng điện hiệu điện Đồ thị biễu diễn mối quan hệ có đặc điểm gì? Hs: Chuẩn bị trả lời câu hỏi Gv: Nhận xét đặt vấn đề đến nội dung học Hoạt động Gv: Yêu cầu HS dựa vào kết bảng học trớc tính thơng số U/I dây dẫn Hs: Hoạt động theo yêu cầu GV Gv: Theo dõi kiểm tra giúp đỡ HS tính toán cho xác Gv: Yêu cầu vài HS trả lời C2và cho lớp thảo luận Hs: Từng HS trả lời C2 thảo luận với lớp Gv: Nhận xét kết luận GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 Nội dung * Ôn lại kiến thức liên quan đến học *Xác định thơng số U/I dây dẫn Hoạt động Gv: Yêu cầu HS đọc phần Tb khái niệm điện trở SGK Hs: hoạt động theo yêu cầu GV Gv: Yêu cầu HS trả lời số câu hỏi sau: Tính điện trở dây dẫn công thức nào? Khi tăng hiệu điện đặt vào dây dẫn lên hai lần điện trở dây dẫn tăng lên lần? Vì sao? Hiệu điện hai đầu dây dẫn 3V, cờng độ dòng điện qua dây dẫn 300mA Tính điện trở dây dẫn HÃy đổi đơn vị sau: 0,5MΩ = … kΩ =….Ω Nªu ý nghÜa cđa điện trở Hs: Các nhóm suy nghĩ trả lời câu hỏi GV Gv: Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời kết luận Gv: Yêu cầu HS phát biểu viết hệ thức địn luật Ôm Hs: Tiến hành theo yêu cầu GV Hoạt động Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Công thức R = U/I dùng để làm gì? Từ công thức nói U tăng lần R tăng nhiêu lần đợc không? sao? Hs: Từng HS trả lời câu hỏi GV đa Gv: Gọi HS lên bảng giải C3, C4 trao đổi với lớp Hs: Giải C3 C4 Gv: Chính xác hoá câu trả lời HS Gv: Dặn dò Hs nhà häc bµo cị vµ lµm mét sè bµi tËp SBT, đọc chuẩn bị trớc thực hành: Xác định điện trở dây dẫn Ampe kế Vôn kế *Tìm hiểu khái niệm điện trở Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm *Củng cè bµi häc vµ vËn dơng C3: U = 6V C4: I1 = U U , I2 = = R1 R2 U 3R ⇒ I1 = 3I2 Gi¸o ¸n thay thế: Giáo án điện tử Duyệt ngày: GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 /8/2013 Tiết: Bài:3 Thực hành xác định điện trở dây dẫn ampekế vônkế Soạn ngày: 23/8/2013 I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở Mô tả đợc cách bố trí tiến hành đợc thí nghiệm xác định điện trở Ampe kế Vôn kế 2.Kĩ năng: Bố trí tiến hành thí nghiệm 3.Thái độ: Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng thiết bị điện thí nghiệm II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Bài soạn số dụng cụ thí nghiệm (Đồng hồ đo điện đa năng) 2.Học sinh: Học cũ đọc trớc mới, chuẩn bị số dụng cụ thí nghiệm, mẫu báo cáo thí nghiệm III.Tiến trình dạy học Hoạt động Thầy trò Nội dung *Trình bày phần trả lời câu hỏi báo cáo thực hành Hoạt động Gv: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành HS Gv: Yêu cầu HS nêu công thức tính điện trở Hs: Nêu công thức tính điện trở Gv: Yêu cầu vài HS trả lời câu b câu c SGK Hs: Trả lời câu hỏi Gv: Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đò thí nghiệm Hs: Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm (So sánh kết quả) Hoạt động *Mắc mạch điện theo sơ đồ Gv: Yêu cầu HS nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ tiến hành đo Hs: nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đà vẽ Gv: Theo dõi giúp đỡ nhóm HS mắc sơ đồ mạch điện đặc biệt mắc Vôn kế Ampe kế Hs: Tiến hành đo ghi kết vào bảng Gv: Theo dõi nhắc nhở Hs phải tham gia hoạt động tích cực Hs: Từng HS hoàn thành báo cáo thí nghiệm để nộp Gv: Yêu cầu HS nộp báo cáo thí nghiệm thực hành Hoạt động *Nhận xét Gv: Nhận xét kết tinh thần thái độ thực hành nhãm Hs: Nghe GV nhËn xÐt rót kinh nghiƯm cho sau Gv: Yêu cầu HD nhóm thu rọn dụng cụ thực hành dọn vệ sinh phòng thực hµnh Hs: Thu don dơng vµ dän vƯ sinh phòng thí nghiệm Gv: yêu cầu HS nhà học đọc trớc mới: Đoạn mạch nối tiếp Giáo án thay thế: Giáo án điện tử GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 Tiết: Bài:4 đoạn mạch nối tiếp Soạn ngày: 25/8/2013 I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng đoạn mạch gồm ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp Rt® = R1 + R2 hệ thức U1 R1 = từ kiến thức đà học U R2 Mô tả đợc cách bố trí tiến hành thí nghiệm kiểm tra hệ thøc suy tõ lÝ thuyÕt VËn dông kiÕn thc đà học để giải thích số tợng giải tập đoạn mạch mắc nối tiếp 2.Kĩ năng: Bố trí tiến hành thí nghiệm Vận dụng kiến thức đà học để giải thích số tợng giải tập đoạn mạch mắc nối tiếp 3.Thái độ: Tính cẩn thận thí nghiệm II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Bài soạn đồ dùng thí nghiệm 2.Học sinh: Học cũ đọc trớc nhà chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm III.Tiến trình dạy học Hoạt động Thầy trò Hoạt động Gv: yêu cầu HS cho biết đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: Cờng độ dòng điện chạy bóng đèn có mối quan hệ nh với cờng độ dòng điện chạy mạch Hiệu điện hai đầu bóng đèn có mối quan hệ nh với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Hs: vchuẩn bị trả lời câu hỏi GV Gv: Nhận xét bổ sung kết luận Hoạt động Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 cho biÕt hai ®iƯn trë cã mÊy ®iĨm chung Hs: Chuẩn bị trả lời câu hỏi GV Gv: Hớng dẫn HS vận dụng kiến thức vừa ôn tập để trẩ lời câu hỏi C2 Hs: Chuẩn bị trả lời câu hỏi C2 Gv: Nhận xét bổ sung kết luận Hoạt động Gv: Yêu cầu HS xem SGK phần điên trở tơng đơng trả lời câu hỏi: Thế điên trở tơng đơng đoạn mạch Hs: Hoạt động theo yêu cầu GV Gv: Hớng dẫn HS xây dựng công thức (4) SGK Kí hiệu hiệu điện hai đầu đoạn mạch U, đầu điện trở lµ U1, U2 H·y viÕt hƯ thøc biĨu diƠn mèi liên hệ U, U1, U2 Cờng đô dòng điện qua mạch I Viết biểu thức tính U, U1, U2 theo I R Hs: Hoạt động theo hớng dẫn GV GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 Nội dung *Ôn lại kiến thức liên quan đến *Nhận biết đợc đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp C1: R1, R2 ampekế đợc mắc nối tiếp với C2: I = U1 U U R = ⇒ 1= R1 R2 U R2 *Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp Hoạt động Gv: Hớng dẫn HS lµm thÝ nghiƯm nh SGK (Theo dâi kiĨm tra nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ) Hs: Các nhóm bố trí tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn SGK Gv: Yêu cầu vài HS phát biểu kết luận Hs: Thảo luận nhóm để rút kết luận Hoạt động Gv: Cần công tắc để điều khiển đoạn mạch nối tiếp? Hs: Chuẩn bị trả lời C4 Gv: Trong sơ đồ hình 4.3b SGK mắc hai điện trở có trị số nối tiếp với (thay cho việc mắc điện trở)? Nêu cách tính điện trở tơng đơng đoạn mạch AC Hs: Chuẩn bị trả lời C5 *Tiến hành thí nghiệm kiểm tra *Cđng cè bµi häc vµ vËn dơng C5: R12 = 20 + 20 = 40Ω RAC = R12 + R3 = RAB + R3 = 2.20 + 20 = 60Ω Giáo án thay thế: Giáo án điện tử Duyệt ngày: Tiết: Soạn ngày: 02/09/2013 tháng năm 2013 Bài Tập I.Mục tiêu 1.Kiến thức: HS vận dụng đợc kiến thức đà học Sự phụ thuộc I vào U, Định luật Ôm, Đoạn mạch mắc nối tiếp để giải thích số tợng giải đợc tập Vật lí đơn giản 2.Kĩ năng: Giải thích tợng vật lí làm toán vật lí 3.Thái độ: Lòng ham thích khoa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Bài soạn hệ thống câu hỏi tập 2.Học sinh: Học cũ làm tập nhà III.Tiến trình dạy học GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 Hoạt động Thầy trò Nội dung Bài tập 1.2 SBT §Ỉt: I1= 1,5A, U1= 12V I2= 0.5+1,5 = 2A, tÝnh U2 Hoạt động GV : Hớng dẫn HS làm bµi tËp 1.2 SBT Hs : Thùc hiƯn theo híng dÉn cđa GV Do: I1 U = nªn ta cã: I2 U2 1,5 12 12 × = ⇒ U2 = = 16V U2 1,5 V©y hiƯu điện đặt voà hai đầu dây 16V Bài tập 2.10 SBT Hoạt động GV : Hớng dẫn HS lµm bµi tËp 2.10 SBT Hs : Thùc theo hớng dẫn GV + áp dụng công thức: R= R= 0,15 = 40 + Nếu tăng hiệu điện hai đầu diện trở lên 8V giá trị điện trở không đổi Khi R=40 Dòng điện qua đó: I= = 0,2A 40 Bài tập 4.4 SBT Hoạt động GV : Híng dÉn HS lµm bµi tËp 4.4 SBT Hs : Thùc hiƯn theo híng dÉn cđa GV + ¸p dơng hƯ thøc: I= ta cã: I2 = U , cho ®iƯn trë R2 R U2 R2 ⇒I2 = = 0,2A Do R1ntR2 nªn I = I1 = 15 I2 = 0,2A VËy Ampe kÕ chØ 0,2A + Điện trở tơng đơng đoạn mạch: Rtđ = R1 + R2 ⇒ Rt® = + 15 = 20 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch AB: UAB = 0,2.20 = 4V *Củng cố: Hoạt động GV hớng dẫn HS giải số tập khác HS : Thùc hiƯn theo híng dÉn cđa GV GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 U I Tiết: Bài:5 đoạn mạch song song Soạn ngày: 02/09/2013 I.Mục tiêu 1.Kiến thức: - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng củ đoạn mạch gồm hai điện trở mắc sông song 1 l R = + vµ hƯ thøc = từ kiến thức đà học R R1 R2 l2 R1 - Mô tả đợc cách bố trí tiến hành thí nghiệm, kiểm tra lại hệ thức suy từ lí thuyết đoạn mạch mắc song song - Vận dụng đợc kiến thức đà học để giải thích số tợng thực tế giải tập đoạn mạch song song 2.Kĩ năng: - Bố trí tiến hành thí nghiệm Vận dụng đợc kiến thức đà học để giải thích số tợng thực tế giải tập đoạn mạch song song 3.Thái độ: Tính cần cù cẩn thận học tập môn khoa học thực nghiệm II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Bài soạn, đồ dùng thí nghiệm 2.Học sinh: Học cũ, đọc trớc bài, chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm III.Tiến trình dạy học GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 Hoạt động Thầy trò Hoạt động Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song hiệu điện cờng độ dòng điện chạy mạch có mối quan hệ với hiệu điện cờng độ dòng điện qua mạch rẽ? Hs: Chuẩn bị trả lời câu hỏi GV Gv: Nhận xét bổ sung Hoạt động Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 cho biết hai ®iƯn trë cã mÊy ®iĨm chung? HiƯu ®iƯn thÕ vµ cờng độ dòng điện có đực điểm gì? Hs: Chuẩn bị trả lời C1 Gv: Hớng dẫn HS vận dụng kiến thức vừa ôn tập hệ thức định luật Ôm trả lời C2 Hs: Chuẩn bị hoàn thành theo hớng dẫn GV Hoạt động Gv: Hớng dẫn HS xây dựng công thức (4): Viêt hệ thức biểu diễn mối liên hệ I, I1, I2 theo U, Rt®, R1, R2 VËn dơng hƯ thøc (1) ®Ĩ suy (4) Hs: VËn dơng kiÕn thøc đà học để xây dựng công thức (4) (trả lời C3) Hoạt động Gv: Yêu cầu HS bố trí vµ tiÕn hµnh thÝ nghiƯm kiĨm chøng theo híng dÉn SGK Hs: Chuẩn bị bố trí tiến hành thí nghiệm Gv: Yêu cầu HS phát biểu kết luận Hs: Thảo luận nhóm để rút kết luận Hoạt động Gv: Yêu cầu HS trả lời C4 SGK Hs: Chuẩn bị trả lời C4 Gv: Hớng dẫn HS trả lời C5 phần Hs: Tiến hành theo hớng dẫn GV Gv: Yêu cầu HS nhµ häc bµi cị vµ lµm mét sè bµi tËp SBT đọc trớc bài: Bài tập vận dụng định luật Ôm Nội dung *Ôn lại kiến thức liên quan đến học U = U1 = U2 (1) I = I1 + I2 (2) * NhËn biÕt đợc đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song I R C2: I1R1 = I2R2 ⇒ I = R (3) * Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng đoạn mạch gồm hai ®iƯn trë m¾c song song 1 R R2 = + ⇒ Rt® = R R R R1 R2 + * TiÕn hµnh thÝ nghiƯm * Củng cố học vận dụng C5: +ADCT: Rtđ = R1 R2 R1 + R2 30.30 = 15Ω = R12 30 + 30 R R + ADCT: Rt® = 12 R12 + R3 30.15 ⇒ Rt® = = 10 30 + 15 Rtđ = Giáo án thay thế: Giáo án điện tử Duyệt ngày tháng năm 2013 Tiết: tập Soạn ngày: 08/9/2012 I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Vận dụng đợc kiến thức dẫ học để giải đợc tập đơn giản đoạn mạch mắc nối tiếp song song gồm nhiều điện trở 2.Kĩ năng: Giải đợc tập đơn giản đoạn mạch mắc nối tiếp song song gồm nhiều điện trở 3.Thái độ: Tính cần cù học tập GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Bài soạn, bảng phụ 2.Học sinh: Học cũ chuẩn bị tập trớc nhà III.Tiến trình dạy học Hoạt động Thầy trò Nội dung Hoạt động Bài Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: HÃy cho biết R1, R2 đợc mắc với nh nào? Ampe kế Vôn kế đo đại lợng mạch? Khi biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch cờng độ dòng điện qua mạch chính, vận dụng công thức để tính Rtđ? Hs: Chuẩn bị trả lời câu hỏi GV để làm câu a U ADCT: R = Rtđ = = 12 Gv: Vận dung công thức để tính R2 biết Rtđ 0,5 I R1? Hs: Suy nghĩ làm câu b Gv: Hớng dẫn HS tìm cách giải khác Hs: Hoạt động theo hớng dẫn GV AD hƯ thøc: Rt® = R1 + R2 ⇒ R2 = Rt® - R1 ⇒ R2 = 12 – = Hoạt động Bài Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: R1 R2 đợc mắc với nh nào? Ampe Hiệu điện hai đầu điện trở R1: kế đợc dùng để đo đại lợng mạch? U ADHT: I = ⇒ U = I.R ⇒ U1 = Hs: ChuÈn bị trả lời câu hỏi GV R Gv: Hớng dẫn HS làm câu a b tập 1,2*10 = 12V Do R1// R2 ⇒ UAB = U1 Hs: Lµm bµi tËp theo híng dÉn cđa GV = U2 = 12V Gv: Hớng dẫn HS tìm cách giải khác Hs: Hoạt động theo hớng dẫn GV ã Cờng độ dòng điện qua R2: I2 = I I1 ⇒ I2 = 1,8 – 1,5 = 0,3A U2 Hoạt động Gv: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: R2 R3 đợc mắc với nh nào? R1 đợc mắc nh với đoạn mạch MB? Ampe kế đo đại lợng mạch? Viết công thức tính Rtđ theo R1 RMB Hs: chuẩn bị trả lời câu hỏi GV làm câu a Gv: Yêu cầu HS viết công thức tính cờng độ dòng điện chạy qua R1 Viết công thức tính UMN I2, I3 Hs: Hoạt đông theo yêu cầu GV tiến hành làm câu b Gv: Hớng dẫn HS tìm cách giải khác Hs: Hoạt động theo hớng dẫn GV Hoạt động Gv: ? Muốn giải tập vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch cần tiến hành theo bớc (4 bớc) Hs: thảo luận nhóm chuẩn bị trả lời câu hỏi GV Gv: Yêu cầu HS nhà làm số tập SBT đọc trớc bài: Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây dẫn GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 10 • R2 = I ⇒ R2 = 12/0,3 = 40 Bài Rtđ = R1 + R23 víi: R23 = R1 × R2 = R1 + R2 30 ì 30 = 15 Rtđ = 15 + 15 = 30Ω 30 + 30 U I m¹ch chÝnh: I = AB = 12/30 = 0,4A Rtd I 0,4 Do R2 = R3 ⇒ I2 = I3 = = = 0,2A I2 *Củng cố, dặn dò H: Qua thí nghiệm em rút kết luận gì? HS: Các nhóm học sinh làm thí nghiệm Trả lời câu hái C2 H: Qua thÝ nghiƯm em rót kÕt luận gì? ánh sáng trắng III Trộn ba ánh sáng màu với để đợc ánh sáng trắng ThÝ nghiƯm KÕt ln Ta cã thĨ t¹o ánh sáng trắng cách trộn ánh sáng ba màu: màu đỏ, màu lục màu lam Hoặc trộn ánh sáng màu đỏ đến tím lăng kính phân tích đợc ánh sáng trắng HS: Đọc câu C3, GV hớng dẫn trả lời IV - Vận dơng giao vỊ nhµ lµm thÝ nghiƯm C3: Do hiƯn tợng lu ảnh võng mạc nên Học sinh đọc phần ghi nhớ cho ta cảm giác có màu trắng Làm tập SBT Duyệt ngày: /4/2011 GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 118 Bài: màu sắc vật dới ánh sáng trắng ánh sáng màu Soạn ngày: 10/4/2011 I.Mục tiêu 1.Kiến thức: HS hiểu nhận biết đợc màu vật dới ánh sáng trắng dới ánh sáng màu 2.Kĩ năng: Phân biệt đợc màu sắc vật 3.Thái độ: Lòng ham thích khoa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Bài soạn, dụng cụ TN 2.Học sinh: Học cũ đọc trớc nhà III.Tiến trình dạy học Tiết: 61 Hoạt động Thầy trò Nội dung Ta tạo ánh sáng trắng HS lên bảng trả lời câu hỏi GV cách nào? nêu màu ? Ta nhìn thấy vật nào? HS Đọc câu hỏi thắc mắc phần mở HS: Đọc trả lời câu hỏi C1 I Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh vật màu đen dới ánh sáng trắng Khi nhìn thấy thấy vật màu trắng, Dới ánh sáng trắng vật màu có ánh vật màu đỏ, vật màu lục đà có sáng màu chiếu vào mắt ta ta gọi ánh sáng màu trắng, màu đỏ, màu màu vật lục truyền vào mắt ta H: Qua câu hỏi em rút nhận xét gì? GV: Cho nhóm học sinh làm thí nghiệm rút nhận xét GV: Cho nhóm học sinh làm thí II Khả tán xạ ánh sáng màu nghiệm rút nhận xét vật Thí nghiệm quan sát Nhận xét: Dới ánh sáng đỏ vật màu trắng có màu đỏ vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ Dới ánh sáng đỏ vật màu đỏ có màu đỏ vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ Dới ánh sáng đỏ vật màu đen có màu đen vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ Dới ánh sáng lục vật màu trắng có màu lục vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng lục Dới ánh sáng lục vËt mµu lơc cịng cã mµu lơc vËy vËt mµu lục tán xạ tốt ánh sáng lục Dới ánh sáng lục vật màu đen có màu đen vật màu đen không tán xạ ánh sáng lục Dới ánh sáng lục vật màu đỏ có màu đen vật màu đỏ không tán xạ ánh sáng lục III Kết luận khả tán xạ ánh sáng màu vật H: Qua hai phần em có kết luận khả tán xạ ánh sáng - Vật màu tán xạ tốt ánh sáng màu màu vật? tán xạ ánh sáng màu khác - Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu - Vật màu đen khả tán xạ ánh sáng màu GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 119 IV – VËn dơng: C4: Ban ngµy ta thÊy có màu xanh chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh chùm sáng trắng mặt trời phát ra, ban đêm ta thấy chúng có màu đen ánh sáng chiếu đến chúng nên chúng để tán xạ C5: Đặt kính đỏ tờ giấy trắng, chiếu ánh sáng trắng vào kính ta thấy có màu đỏ Giải thích: ánh sáng đỏ chùm sáng trắng truyền qua đợc kính đỏ, chiếu vào tờ giấy trắn, tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ lại truyền qua kính đỏ vào mắt ta Vì ta thấy tờ giấy màu đỏ Chú ý không nhìn tờ giấy theo phơng phản xạ ánh sáng ta thấy lóa thấy ánh sáng trắng Nếu thay tờ giấy trắng tờ giấy xanh ta thấy có màu đen tờ giấy xanh tán xạ ánh sáng đỏ Củng cố: Học sinh đọc phần ghi C6: Vì chùm sáng trắng có đủ ánh sáng nhớ màu nên vật màu tán xạ Dặn dò: Làm tập SBT tốt náh sáng màu nên ta thấy vật có màu HS: Đọc trả lời câu hỏi phần vận dụng GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 120 Tiết: 62 Bài: tác dụng ánh sáng Soạn ngày: 10/4/2011 I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Trả lời đợc câu hỏi: - Tác dụng ánh sáng gì? - Tác dụng sinh học ánh sáng là? - Tác dụng quang điện ánh sáng gì? Lờy đợc VD minh họa 2.Kĩ năng: Vận dụng đợc kiến thức để giải thích số tợng thực tế 3.Thái độ: Lòng ham thích khoa học II.Chuẩn bị 1.Giáo viên: Dụng cụ thí nghiệm, bảng phụ 2.Học sinh: Học cũ đọc trớc nhà III.Tiến trình dạy học Hoạt động Thầy trò Hoạt động 1: Nêu kết luận tán xạ ánh sáng vật HS Đọc câu hỏi thắc mắc phần mở Hoạt động 2: Gv: Nêu số tợng ánh sáng chiếu vào vật làm vật nóng lên Hs: Trả lời Gv: Kể số công việc sử dụng tác dụng nhiệt ánh sáng vào sản xuất ? Hs: Trả lời Gv?: Trong tác dụng nhiệt ánh sáng lợng ánh sáng chuyển thành lợng gì? Gv: Giới thiệu dụng cụ vµ híng dÉn HS tiÕn hµnh TN HS: Lµm thÝ nghiệm SGK điền kết vào bảng Nội dung *Kiểm tra cũ: HS lên bảng trả lời câu hỏi GV I - Tác dụng nhiệt ¸nh s¸ng T¸c dơng nhiƯt cđa ¸nh s¸ng lµ gì? Năng lợng ánh sáng bị biến thành nhiệt Nghiên cứu tác dụng nhiệt ánh sáng vật màu trắng vật màu đen Vật có màu tối hấp thụ lợng ánh sáng mạnh vËt cã mµu tèi Gv?: Qua thÝ nghiƯm em cã kết luận ? HS: Đọc trả lời câu hỏi C8, C9, C10 Hoạt động 2: Gv y/c: Đọc thông tin phần II Hs: Thực Gv: HÃy nêu số thí dụ tác dụng ánh sáng cối? Hs: Thực Gv: HÃy nêu số thí dụ tác dụng ánh sáng thể ngời? Hs: Thực Hoạt động 3: Gv y/c: HS quan sát pin mặt trời chiếu ánh sáng cho hoạt động làm quay quạt ®iƯn Hs: Thùc hiƯn Gv?: Mn cho pin mỈt trêi hoạt động phải làm nh nào? GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 II Tác dơng sinh häc cđa ¸nh s¸ng ¸nh s¸ng cã thĨ gây số biến đổi định sinh vật Đó tác dụng sinh học ánh sáng III Tác dụng quang điện ánh sáng Pin mặt trời (SGK) 121 Hs; Trả lời Gv?: Khi pin mặt trời hoạt động có nóng lên không? Điều chứng tỏ pin mặt trời hoạt động có phải tác dụng nhiệt ánh sáng không? Hs: Các nhóm thảo luận trả lời Gv: Nhận xét nêu kết luận Gv: Dẫn dắt để HS hiểu đợc tác dụng quang điện ánh sáng gì? Hoạt động 4: Gv: Hớng dẫn HS thực phần vận dụng HS: Đọc trả lời câu hỏi C8, C9, C10 Hoạt động 5: Gv: Thông qua số câu hỏi hệ thống lợng kiến thức Hs: Thực câu hỏi GV Gv: Yêu cầu HS nhà học đọc chuẩn bị trớc thực hành Tác dụng quang điện ánh sáng Pin mặt trời biến đổi trực tiếp lợng ánh sáng thành điện IV Vận dụng: C8: ác - si - met đà sử dụng tác dụng nhiệt ánh sáng mặt trời C9: Bố mẹ nói đến tác dụng sinh học ánh sáng mặt trời C10: Mùa đông trời rét nên mặc áo màu tối để hấp thụ lợng ánh sáng mặt trời, mùa hè nóng nên mặc áo màu sáng để hấp thụ lợng ánh sáng mặt trời *Củng cố, dặn dò: Duyệt ngày: GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 122 /4/2011 thực hành nhận biết ánh sáng đơn sắc không đơn sắc đĩa cd Ngày soạn: 17/4/2011 I Mục tiêu: - Trả lời đợc câu hỏi ánh sáng đơn sắc không đơn sắc - Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc không đơn sắc II Chuẩn bị: Đối với nhóm học sinh : đèn phát ánh sáng trắng, lọc màu đỏ, lục, lam, đĩa CD Một số nguồn sáng đơn sắc nh đèn LED, đèn laze, nguồn điện Đối với lớp: Dụng cụ dùng để che tối Đối với học sinh: Viết báo cáo theo mẫu III Các bớc tiến hành thí nghiệm: Ôn lý thuyết: HS: Trả lời câu hỏi vào báo cáo - ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu định phân tích ánh sáng thành màu khác đợc - ánh sáng không đơn sắc ánh sáng có màu định nhng phân tích ánh sáng thành màu khác đợc - Có nhiều nhiều cách phân tích ánh sáng nh: dùng lăng kính, dùng đĩa CD Trong ta phân tích ánh sáng đĩa CD Cách làm: Chiếu ánh sáng cần phân tích vào mặt ghi đĩa CD, quan sát ánh sáng phản xạ, nghiêng nghiên lại để thay đổi góc tới chùm sáng mặt đĩa (chú ý cho ánh sáng cần phân tích lên mặt đĩa) Nếu thấy ánh sáng phản xạ có màu định ánh sáng chiếu vào mặt đĩa CD ánh sáng đơn sắc Nếu thấy ánh sáng phản xạ có nhiều màu khác ánh sáng chiếu vào mặt đĩa CD ánh sáng không đơn sắc Nội dung thực hành a Lắp ráp thí nghiệm Lần lợt đa lọc màu chắn trớc đèn đa đĩa CD vào chùm tia sáng ló Phải cầm đĩa tay cho thay đổi độ nghiêng đĩa cách dễ dàng Quan sát rút nhận xét ghi vào báo cáo thí nghiệm Thí nghiệm phải làm phòng tối, phòng không tối nên làm hộp giấy cứng to b Phân tích kết Trong ánh sáng phân tích đợc có màu nào? từ rút ánh sáng chiếu lên đĩa CD đơn sắc hay không đơn sắc c Thay đèn sợi đốt đèn LED phát ánh sáng màu đèn laze Quan sát kết đa nhận xét IV Tổng kết thực hành: Giáo viên cho nhóm học sinh thu báo cáo thực hành đồ dùng thí nghiệm NhËn xÐt giê thùc hµnh TiÕt 63: TiÕt 64: Tỉng kết chơng III: Quang học Ngày soạn: 17/4/2011 I Mục tiêu: Trả lời đợc câu hỏi phần tự kiểm tra, vận dụng đợc kiến thức đà chiếm lĩnh đợc để giải thích đợc câu hỏi phần vận dụng II Chuẩn bị: Trả lời trớc câu hỏi phần tự kiểm tra III Các bớc tiến hành dạy học lớp: Học sinh nhóm trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra Giáo viên hớng dẫn trả lời câu hỏi phần vận dụng Câu 18: Chọn phơng án B Câu 19 : Chọn phơng án B Câu 20 : Chọn phơng án d GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 123 Câu 21: a Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu đỏ ta đợc ánh sáng đỏ b Vật màu xanh có khả ýan xạ mạnh ánh sáng xanh c Trộn ánh sáng màu vàng với ánh sáng màu xanh da trời ta đợc ánh sáng màu lục d ánh sáng có tác dơng nhiƯt C©u 22: Cho OA = 20 cm, f = 20 cm a VÏ ¶nh cđa AB qua thÊu kính b Đó ảnh thật hay ảnh ảo? B I c ảnh cách thấu kính cm? B F Giải: ã A F A O a Dựng ảnh nh hình vẽ b ảnh AB ảnh ảo c Vì điểm A trùng với điểm F nên BO AI hai đờng chéo hình chữ nhật BAOI Điểm B giao điểm hai đờng chéo AB đờng trung bình tam giác ABO Ta có OA’ = OA = 10cm VËy ¶nh cách thấu kính 10 cm Câu 23: A Phim ảnh I B • F O • F’ A’ B’ Cho f = cm AB = 1,2 cm OA = 1,2m = 120cm a Dùng ¶nh cđa vËt AB b Tính AB Giải: a Dựng ảnh nh hình vẽ b Tam giác ABO đồng dạng với tam giác ABO nên Vì AB = OI nên : A' B ' A' B ' F ' A' OA'−OF OA' = = = = − (1) AB OI OF OF OF OA' A' B ' A' B ' hay OA' = OF (1 + = 1+ ) (2) OF AB AB Tõ vµ ta cã: OA A' B ' A' B ' = OF (1 + ) AB AB OA A' B' A' B ' = 1+ OF AB AB 120 A' B ' A' B ' Thay sè ta cã: = 1+ AB AB Hay : GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 124 AB OA hay = A' B ' OA' OA' = OA A' B ' AB A' B ' = Hay: AB 112 8 A' B ' = AB = 40 ≈ 2,86cm 112 112 ¶nh cao 2,86cm C©u 24: AB = 5m = 500cm OA = 2m =200m OA’ = 2cm TÝnh A’B’ OA AB = OA' A' B ' OA' Hay: A' B' = AB = 200 = 0,8cm OA 500 Giải: Ta có : I B A ã F O ã F Vậy: ảnh cao 0,8cm Câu 25: a Nhìn đèn dây tóc qua lọc đỏ ta thấy ánh sáng đỏ b Nhìn đèn dây tóc qua lọc màu lam ta thấy ánh sáng màu lam c Chập hai kính lọc màu đỏ lam nhìn đèn dây tóc nóng sáng ta thấy màu đỏ sẫm trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lam mà thu đợc phần lại chùm sáng trắng sau đà cản lại tất ánh sáng mà lọc cản đợc Câu 26: Hiện tợng cho thấy tác dụng sinh học ánh sáng mặt trời Không có ánh sáng để trì sống cho cảnh Tiết 65 59: lợng chuyển hoá lợng Soạn ngày: 17/4/2011 A Mục tiêu -Nhận biết đợc nhiệt dựa dấu hiệu quan sát trực tiếp đợc -Nhận biêt đợc quang năng, hoá năng, điện nhờ chúng đà chuyển hoá thành nhiệt -Nhận biết đợc khả chuyển hoá qua lại gia dạng lợng B Chuẩn bị -GV giáo án, tài liệu tham khảo -HS học cũ, đọc nhà C Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: I.Năng lợng -GV yêu cầu HS đọc C1, C2 -GV gọi HS nhận xét câu trả lời HS đọc trả lêi C1, C2 -Gv hái thªm: -HS rót KL vật có hay +Dựa vào dấu hiệu để nhận biết vật nhiệt có năng, có nhiệt năng? GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 125 A’ B’ +H·y nªu VD vỊ vËt có năng, có nhiệt Hoạt động 2: -GV nêu câu hỏi cho HS suy nghĩ trả lời: ? HÃy nêu cá dạnh lợng khác (ngoài nhiệt năng) ? HÃy cho biết em lại nhận biết đợc dạng lợng -Thảo luận dạng lợng sau +Điên +Quang +Hoá Hoạt động 3: -GV yêu cầu HS độc trả lời C3 SGK -GV yêu cầu HS quan sát H.59.1 SGK để trả lời C4 -GV gọi HS nhận xét câu trả lời bạn -GV nhận xét câu trả lời HS Hoạt động 4: -GV yêu cầu lớp đọc làm C5 -GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS -GV gäi HS đọc phần ghi nhớ II.Ôn lại dạng lợng khác đà biết nêu dấu hiệu để nhận biết đợc dạng lợng -HS trả lời câu hỏi GV dấu hiệu để nhận biết điện năng, quang năng, hoá -HS cần phát nhận biết trực tiếp dạng lợng mà nhân biết gián tiếp III.Các dạng lợng chuyển hoá chúng -HS đọc trả lời C3 -HS quan sát trả lời C4 -HS nhận xét câu trả lời bạn *Cũng cố Vận dụng -HS đọc làm tập -HS đọc phần ghi nhớ Duyệt ngày: GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 126 /4/2011 Tiết 66 định luật bảo toàn lợng Soạn ngày: 24/4/2011 A Mục tiêu -Qua TN, nhận biết đợc thiết bị làm biến đổi lợng -Phát đợc xuất dạng lợng bị giảm Thừa nhận phần lợng bị giảm phần lợng xuất -Phát đợc định luật bảo toàn lợng biết cách vận dụng định luật vào tập B Chuẩn bị -TN nh H60.1 SGK C Tiến trình dạy học: Hoạt ®éng 1: *KiĨm tra bµi cị -GV h·y cho biÕt vật có lợng -HS1: Trả lời nào? -Gv hÃy cho biết dạng lợng -HS2: Trả lời Hoạt động 2: *Sự chuyển hoá lợng Biến đổi thành động hiên tợng cơ, nhiệt ,điện ngợc lại -HS làm TH theo sù híng dÉn cđa GV a ThÝ nghiƯm -HS trả lờ câu hỏi SGK -GV yêu cầu HS làm TN1 SGK -HS nhận xét câu trả lời bạn -GV yêu cầ HS trả lời C1, C2, C3 -GV gọi HS nhận xét câu trả lời bạn -GV nhận xét câu trả lời HS b Kết luận -HS rút KL -GV yêu cầu HS thảo luận rút nhận KL 2.Biến đổi thành điện ngợc lại Hao hụt HS làm TN theo hớng dẫn GV -GV hớng dẫn cho HS làm TN -HS trả lờicâu hỏi SGK -GV yêu cầu HS quan sát TNvà trả lời câu hỏi SGK -GV nhận xét câu trả lời HS -HS lớp thảo luận rút KL -GV yêu cầu HS lớp thảo luận rút KL Hoạt động 3: *Định luật bảo toàn lợng -GV đặt vấn đề -HS phát biểu định luật Da KL thu đợc em hÃy phát biểu định luật bảo toàn lợng -HS đọc định luật -GV nhận xét câu trả lời HS -GV gọi HS đọc lại định luật -GV nhấn mạnh lần Hoạt động 4: *Cũng cố- Vận dụng -GV yêu cầu lớp đọc làm C6 , C7 -HS đọc làm tập -GV nhận xét làm HS -GV gọi HS đọc phần ghi nhớ -HS đọc phần ghi nhớ -GV gọi HS ®äc phÇn cã thĨ em cha biÕt -HS ®äc phÇn em cha biết GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 127 sản xuất điện nhiện điện thuỷ điện Ngày soạn:24/4/2011 A Mục tiêu -Nêu đợc vai trò điện đời sống sản xuất, u điểm việc sử dụng điện so với dạng lợng khác -Chỉ đợc phận nhà máy thuỷ điện nhiệt điện -Chỉ đợc trình biến đổi lợng nhà máy thuỷ điện nhiệt điện B Chuẩn bị -Tranh vẽ sơ đồ nhà máy thuỷ điện nhiệt điện C Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: *Vai trò điện -GV hÃy cho biết việc sản xuất điện đời sống sản xuất lại trở thành vấn đề quan trọng -HS1 trả lời đời sống sản xuất nay? -Điện có sẵn tự nhiên nh than đá, dầu mỏ, khí đốt.không? làm để có đợc điện -Nhận biết lợng năng? sẵn thiên nhiên mà phải -Gv yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK biến đổi từ dạng sang dạng -GV nhận xét câu trả lời HS khác -HS trả lời C1, C2, C3 SGK Hoạt động 2: * Nhiệt điện- Thuỷ điện -GV giới thiệu cho HS nhà máy nhiệt điện -HS tìm hiểu phận nhà máy thuỷ điện nhà máy nhiệt điện -GV yêu cầu HS lớp tìm hiểu cấu tạo -HS thảo luận trả lời C4 nhà máy thuỷ điện nhà máy nhiệt điện -HS lớp thảo luận tìm -GV yêu cầu HS trả lời C4.C5, C6 KL -GV yêu cầu HS rút KL -HS tìm hiểu phận -GV nhận xét nhà máy thủy điện -HS trả lời câu hỏi C5, C6 SGK -HS lớp thảo luận rút KL Hoạt động 3: *Củng cố Vận dụng -GV yêu cầu HS làm C7 -HS làm C7 -GV nhận xét câu trả lời HS -GV gọi HS đọc phần em cha biết -HS đọc phần ghi nhớ phần có SGK thể em cha biết -GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Tiết 67 Duyệt ngày: /4/2011 GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 128 GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 129 Tiết 68 điện gió- điện mặt trời- điện hạt nhân Ngày soạn: / /2009 a Mục tiêu -Nêu đợc phận máy phát điện gió, pin mặt trời, nhà máy điện nguyên tử -Chỉ đợc biến đổi lợng phận nhà máy -Nêu đợc u điểm, nhợc điểm việc sản xuất sử dụng điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân B Chuẩn bị -Máy phát điện gió -1 pin mặt trời -1 động nhỏ -Hình vẽ -1 nguồn điện C Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: *Máy phát điện gió -GV giới thiệu máy phát điện gió -HS nêu cấu tạo máy phát điện gió -Gv yêu cầu HS quan sát nêu cấu tạo máy phát điện gió -HS trả lời C1 -GV yêu cầu HS trả lời C1 -GV nhận xét câu trả lời Hoạt động 2: *Pin mỈt trêi -GV giíi thiƯu cho HS tÊm pin mặt trời -HS pin mặt trời đợc làm chất silic -GV hÃy cho biết pin mặt trời đợc làm -HS trả lời câu hỏi chất liệu gì? -GV yêu cầu HS trả lời C2 -HS để pin mặt trời hoạt động đợc phải có ánh sáng trắng -GV nhận xét câu trả lời -GV hÃy nêu điều kiện để pin mặt trời hoạt động Hoạt động 3: *Nhà máy điện hạt nhân -GV giới thiệu nhà máy điện hạt nhân -HS quan sát nêu cấu tạo nhà máy -GV yêu cầu HS quan sát hình 62.3 cho điện hạt nhân biết cấu tạo nhà máy điện hạt nhân -GV hÃy nêu u, nhợc điểm -Ưu điểm: có công suất lớn, tốn nhiên nhà máy điện hạt nhân liệu -GV nhân xét câu trả lời vủa HS -Nhợc điểm: Nếu bị dò dĩ gây chết ngời Hoạt động 4: *Sử dụng điện -GV giới thiệu cách để sản xuất HS thảo luận trả lời câu hỏi C3, điện phục vụ cho đời sống C4 -Gv yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi SGK -HS, lợng điện phục vụ ®êi - sèng hiƯn ®ang thiÕu -GV nhËn xÐt c©u trả lời HS Khắc phục: phải tiết kiệm điện , không -GV hÃy cho biết lợng điện Quốc gia hiên nh nào? nêu cách tiết kiệm lÃng phí điện GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 130 Tiết 69 ôn tập Soạn ngày: A Mục tiêu -Giúp HS cố sơ lợc lại kiến thức ®· häc häc kú II -HS biÕt vËn dông kiến thức vào làm tập -Rèn luyện kỹ vÏ h×nh cho HS -RÌn lun tÝnh cÈn thËn, chÝnh xác, cho HS B Chuẩn bị -GV chuẩn bị giáo án, tài liệu tham khảo -HS chuẩn bi tốt cho tiết ôn tập C Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: *Ôn tập lý thuyết -GV yêu cầu HS đọc trả lời câu -HS đọc trả lời câu hỏi chhỏi chơng: Điện từ học ơng: Điên từ học -GV nhận xét câu trả lời HS -GV yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi -HS đọc trả lời câu hỏi chơng: Quang học -GV nhận xét câu trả lời HS Hoạt động 2: *Bài tập -GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi vận -HS trả lời câu hỏi dụng SGK -GV cho HS ®äc vµ lµm BT11 trang106 -HS ®äc®Ị vµ lµm BT SGK Bài 11 a, Để giảm hao phí đờng dây -GV nhận xét làm HS b, Giảm ®i 1002 = 10 000 lÇn c, VËn dơng CT U2 = -GV yêu cầu HS làm 22 trang152 SGK -GV nhận xét làm HS -GV yêu cầu HS đọc làm BT 51.4 SBT -GV nhận xÐ bµi lµm cđa HS U1 n1 = suy U n2 U1n2 220.120 = = 6V n2 4400 -HS đọc làm tập a, B B I F=A A b, AB ảnh ảo Hoạt động 3: Bài 21 SGK Bài 21 SGK -HS đọc làm BT 51.4 SBT Ghép thành câu hoàn chỉnh a, a) Chiếu ánh sáng trắng qua lọc màu đỏ ta đợc ánh sáng B b) Vật màu xanh có khẳ tán xạ mạnh ánh sáng B c)Trộn ánh sáng màu vàng với ánh sáng A F A GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 131 F màu xanh da trời ta đợc ¸nh s¸ng………… T¸c dơng nhiƯt mµu xanh Màu lục Màu đỏ Hoạt động 4: -GV yêu cầu HS đọc xem lại câu hỏi SGK -Yêu cầu HS làm lại dạng tập SGK, SBT -GV yêu cầu HS vẽ thành thạo dạng toán quang hình Tiết 70 GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 b, ảnh AB ảnh ảo c, ảnh cách thấu kính 10cm, cao 4cm 21 HS trả lời a ghép với b ghÐp víi c ghÐp víi d ghÐp víi *Cđng cè: KiĨm tra häc kú II 132 ... 20.0,5.10 −6 = 9, 091 m 1,1.10 −6 9, 091 l Sè vòng dây biến trở là: N = = 0,02 = 145 vòng d Giáo án thay thế: Giáo án điện tử Duyệt ngày GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 19 tháng năm 2013 Tiết:... R1 S = 1,1 Giáo án thay thế: Giáo án điện tử Duyệt ngày tháng năm 2013 GAVL9- áp dụng cho năm học 2013 - 2014 15 Tiết: 10 Bài :9 Sự phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn Soạn ngày: 22 /9/ 2013 I.Mục... bài: Công suất điện Giáo án thay thế: Giáo án điện tử GAVL9- áp dụng cho năm häc 2013 - 2014 23 ®Ìn: R12 = R1.R2/R1+R2 ⇒ R12 = 600 *90 0/600 + 90 0 = 360Ω + §iƯn trë đoạn dây MA NB: Theo hệ thức: R

Ngày đăng: 15/08/2014, 16:52

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoạt động của Thầy và trò

 • Hoạt động 1

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 4

 • Gv: Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa U, I. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ có đặc điểm gì?

 • Hs: Trả lời.

 • Gv: Yêu cầu HS trả lời C5 (nếu còn thời gian thì trả lời C3, C4).

 • Hoạt động 1

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 4

 • Hoạt động 2

 • Hoạt động 3

  • *Nhận xét

  • Hoạt động 1

  • Hoạt động 2

  • Hoạt động 4

  • Hoạt động 5

   • Hoạt động 1

   • Hoạt động 2

   • Hoạt động 3

   • Hoạt động 4

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan