Giáo án vật lý lớp 9 theo chương trình mới in dùng luôn

74 948 0
Giáo án vật lý lớp 9 theo chương trình mới in dùng luôn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án vật lí 9 Ngy son: 19.8.2013 Ngy ging: 21.8.2013 Tun 1 Chơng I: Điện học Tiết : 1 Sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn I. Mục tiêu: 1,Kiến thức: Nêu đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. Nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2,Kĩ năng: Mắc mạch điện theo sơ đồ. Sử dụng các dụng cụ đo nh: Vôn kế, ampe kế. Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cờng độ dòng điện. Kĩ năng vẽ và xử lí đồ thị 3, Thái độ: Yêu thích môn học,học tập tích cực ,chủ động , tự giác . II Chuẩn bị : - GV: Bảng phụ kẻ sẵn bảng 1 và bảng 2 trong SGK. - HS: Mỗi nhóm học sinh một bộ thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. II I. Tiến trình dạy học : 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị và dặn dò học sinh một số các quy định của bộ môn. Giới thiệu các nội dung lớn sẽ nghiên cứu trong chơng trình vật lí 9 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung *H 1: S ph thuc ca cng dũng in vo hiu in th gia hai u dõy dn -GV: yờu cu HS tỡm hiu mch in Hỡnh 1.1(tr4-SGK), k tờn, nờu cụng dng, cỏch mc cỏc b phn trong s , b xung cht (+), (-) vo cỏc dng c o trờn s mch in. Hs : -Yờu cu HS c mc 2-Tin hnh TN, nờu cỏc bc tin hnh TN. Hs : -GV: Hng dn cỏch lm thay i hiu in th t vo hai u dõy dn. -Yờu cu HS nhn dng c TN tin hnh TN theo nhúm, ghi kt qu vo bng 1. Hs : -GV gi i in nhúm c kt qu thớ nghim, GV ghi lờn bng ph. Hs :. Gv : Gi cỏc nhúm khỏc tr li cõu C1 -GV ỏnh giỏ kt qu thớ nghim ca cỏc nhúm. *H 2: V v s dng th rỳt ra kt lun. -Yờu cu HS c phn thụng bỏo mc 1- Dng th, tr li cõu hi: +Nờu c im ng biu din s ph thuc ca I vo U. +Da vo th cho bit: U = 1,5V; I = ? U = 3V ; I = ? U = 6V ; I =? I .Thớ nghim: 1.S mch in . 2. Tin hnh thớ nghim . -Mc mch in theo s hỡnh 1.1. -o cng dũng in I tng ng vi mi hiu in th U t vo hai u dõy. -Ghi kt qu vo bng 1. Tr li cõu C1. *Nhn xột : Khi tng (hoc gim) hiu in th t vo hai u dõy dn bao nhiờu ln thỡ cng dũng in chy qua dõy dn ú cng tng (hoc gim) by nhiờu ln II. th biu din s ph thuc ca cng dũng in vo hiu in th. 1. Dng th . c im th biu din s ph thuc ca I vo U l ng thng i qua gc to . C2: Năm học 2013 - 2014 V S A + - on dõy dn ang xột 1 2 3 4 56 K 0 U(V) I (A) Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 -GV hướng dẫn lại cách vẽ đồ thị và yêu cầu từng HS trả lời câu C2 vào vở. Hs :… -Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. Hs :… *HĐ 3: Vận dụng -Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C3. Hs :Cá nhân HS hoàn thành câu C4 theo nhóm, Gv : gọi 1 HS lên bảng hoàn thành trên bảng phụ. Hs :… Hs : Nhận xét 2. Kết luận : (SGK) III. V ận dụng C3: 2 HS lên bảng trình bày. C4: Kq đo Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A) 1 2 0,1 2 2,5 0,125 3 4 0,2 4 5 0,25 5 6,0 0,3 4. Củng cố: -GV tóm tắt nội dung bài. -Yêu cầu một HS đọc lại phần ghi nhớ cuối bài. 5. Hướng dẫn về nhà: +Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” +Học bài và làm bài tập SBT. +Chuẩn bị tiết sau học tiếp bài mới tiếp theo : IV. RÚT KINH NGHIỆM : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… N¨m häc 2013 - 2014 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 Ngày soạn: 19/ 8/ 2013 Ngày giảng: 23.8.2013 Tuần 1: Tiết : 2 Bài 2 : ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM I. MỤC TIÊU: 1, Kiến thức: Biết được điện trở của dây dẫn là gì, đơn vị của điện trở và ý nghĩa của điện trở. Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ôm. Vận dụng định luật Ôm vào làm một số bài tập đơn giản. 2,Kĩ năng: Rèn kĩ năng tìm hiểu về đại lượng mới và kĩ năng giải bài tập. 3,Thái độ: Nghiêm túc trong học tập. II. CHUẨN BỊ : - GV: Bảng phụ kẻ sẵn giá trị thương số U/I theo SGK - HS: Học kĩ bài. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung *HĐ 1: Tìm hiểu KN điện trở. -Yêu cầu từng HS, dựa vào bảng 2, xác định thương số U I với dây dẫn. Nêu nhận xét và trả lời câu C2. -GV hướng dẫn HS thảo luận để trả lời câu C2. -Yêu cầu HS đọc phần thông báo của mục 2 và trả lời câu hỏi: Nêu công thức tính điện trở? -GV giới thiệu kí hiệu điện trở trong sơ đồ mạch điện, đơn vị tính điện trở. -Hướng dẫn HS cách đổi đơn vị điện trở. -So sánh điện trở của dây dẫn ở bảng 1 và 2. Nêu ý nghĩa của điện trở. *HĐ 2: Nghiên cứu ĐL Ôm -GV hướng dẫn HS từ công thức U U R I I R = → = và thông báo đây chính là biểu thức của định luật Ôm. Yêu cầu dựa vào biểu thức định luật Ôm hãy phát biểu định luật Ôm. *HĐ 3: Vận dụng -GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 1. Đọc, tóm tắt C3? Nêu cách giải? I. Điện trở của dây dẫn . 1. Xác định thương số U I đối với mỗi dây dẫn . +Với mỗi dây dẫn thì thương số U I có giá trị xác định và không đổi. +với hai dây dẫn khác nhau thì thương số U I có giá trị khác nhau. 2. Điện trở . Công thức tính điện trở: U R= I -Kí hiệu điện trở trong mạch điện: hoặc -Đơn vị điện trở là Ôm, kí hiệu Ω . 1 1 1 V A Ω = . Kilôôm; 1k Ω =1 000 Ω , Mêgaôm; 1M Ω =1 000 000 Ω . -Ý nghĩa của điện trở: Biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. II. Định luật Ôm. 1. Hệ thức của định luật . U I R = Trong đó: U đo bằng vôn (V), I đo bằng ampe (A), R đo bằng ôm ( Ω ). 2. Phát biểu định luật. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. III. Vận dụng * C3: N¨m häc 2013 - 2014 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 -Yêu cầu HS trả lời C4. Tóm tắt R=12 Ω I=0,5A U=? Bài giải áp dụng biểu thức định luật Ôm: . U I U I R R = ⇒ = Thay số: U=12 Ω .0,5A=6V Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc đèn là 6V. * C4: Vì cùng 1 hiệu điện thế U đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau, I tỉ lệ nghịch với R. Nên R 2 =3R 1 thì I 1 =3I 2 . 4. Củng cố: - Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm - Từ công thức U R I = , một HS phát biểu như sau: “Điện trở của một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó”. Phát biểu đó đúng hay sai? Tại sao? 5. Hướng dẫn về nhà: -Ôn lại bài 1 và học kĩ bài 2. -Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành (tr10-SGK) cho bài sau vào giấy -Làm bài tập SBT. IV. RÚT KINH NGHIỆM : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… N¨m häc 2013 - 2014 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 Ngày soạn: 26 / 8 / 2013 Ngày giảng: 28.8.2013 Tuần 2: Tiết 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn Bằng ampe kế và vôn kế I .MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở . -Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của met dây dẫn bằng vôn kế và ăm pe kế. 2. Kỹ năng :-Mắc các dụng cụ để đo hiệu điện thế, cường độ dòng điện . 3. Thái độ: Cẩn thận ,tỷ mỉ, chính xác, trung thực, có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng thiết bị điện trong TN. II. CHUẨN BỊ : - GV: Giáo án. bộ thí nghiệm, tiến hành trước thí nghiệm. một đồng hồ vạn năng. - HS: + Đối với mỗi nhóm học sinh: -1 dây điện trở -1 vôn kế -1 một nguồn điện -1 ăm pe kế -7 đoạn dây nối -1 công tắc + Đối với Một học sinh: có một mẫu báo cáo. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định tổ chức: 2. Bài cũ: Kết hợp trong giờ thực hành. 3. Bài mới: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung *HĐ1: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS -Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài của các bạn trong lớp. -Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: +Câu hỏi của mục 1 trong mẫu báo cáo TH +Vẽ sơ đồ mạch điện TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. -GV kiểm tra phần chuẩn bị của HS trong vở. -Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn. Đánh giá phần chuẩn bị bài của HS cả lớp nói chung và đánh giá cho điểm HS được kiểm tra trên bảng. *HĐ 2: Thực hành theo nhóm. -GV chia nhóm, phân công nhóm trưởng. Yêu cầu nhóm trưởng của các nhóm phân công nhiệm vụ của các bạn trong nhóm của mình. -GV nêu yêu cầu chung của tiết TH về thái độ học tập, ý thức kỉ luật. -Giao dụng cụ cho các nhóm. -Yêu cầu các nhóm tiến hành TN theo nội dung mục II tr9 SGK. -GV theo dõi, giúp đỡ HS mắc mạch điện, kiểm tra các điểm tiếp xúc, đặc biệt là cách mắc vôn kế, ampe kế vào mạch trước khi đóng công tắc. Lưu ý cách đọc kết quả đo, đọc trung thực ở các lần đo khác nhau. -Yêu cầu các nhóm đều phải tham gia TH. -Hoàn thành báo cáo TH. Trao đổi nhóm để nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo. -Nhóm trưởng cử đại diện lên nhận dụng cụ TN, phân công bạn thư kí ghi chép kết quả và ý kiến thảo luận của các bạn trong nhóm. -Các nhóm tiến hành TN. -Tất cả HS trong nhóm đều tham gia mắc hoặc theo dõi, kiểm tra cách mắc của các bạn trong nhóm. -Đọc kết quả đo đúng quy tắc. -Cá nhân HS hoàn thành bản báo cáo TH mục a), b). N¨m häc 2013 - 2014 V A + - Đoạn dây dẫn đang xét 4 3 2 1 56 K Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 -Trao đổi nhóm hoàn thành nhận xét c). 4. Củng cố: -GV thu báo cáo TH. -Nhận xét rút kinh nghiệm về: +Thao tác TN. +Thái độ học tập của nhóm. +ý thức kỉ luật. 5. Hướng dẫn về nhà: Ôn lại kiến thức về mạch mắc nối tiếp, song song đã học ở lớp 7. IV. RÚT KINH NGHIỆM : ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… N¨m häc 2013 - 2014 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 Ngày soạn:28/08/2013 Ngày giảng: 30.8.2013 Tuần 2 Tiết 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức :Suy luận để xây dựng đựợc công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 . và hệ thức U 1 /U 2 = R 1 /R 2 . -Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết. 2. Kỹ năng :-Vận dụng được lý thuyết đã học để giải thích một số hiện tượng và một số bài tập về đoạn mạch mắc nối tiếp. 3.Thái độ: Cẩn thận ,tỷ mỉ, chính xác, trung thực, tích cực hoạt động. II. CHUẨN BỊ : - GV: Bảng phụ kẻ sẵn hình 4.1, 4.2, 4.3 - HS: Đối với mỗi nhóm HS: +3 điện trở lần lượt có giá trị 6Ω, 10Ω, 16Ω. +Nguồn điện một chiều 6V. +1 ampe kế có GHĐ 1 A. +1 vôn kế có GHĐ 6V. +1 công tắc điện. +Các đoạn dây nối. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định tổ chức: 2.Bài củ Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ôm? 3. Bài mới: Hoạt động của hoạt của GV và Hs Nội dung *HĐ 1: Ôn lại kiến thức cũ liên quan đến bài mới. - Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối quan hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn? -Yêu cầu HS trả lời C1. -GV thông báo các hệ thức (1) và (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. -Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành C2. *HĐ 2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. -GV thông báo khái niệm điện trở tương đương. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp được tính như thế nào? -Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành C3. -Yêu cầu HS làm TN kiểm tra theo nhóm và gọi các nhóm báo cáo kết quả TN. -Qua kết quả TN ta có thể kết luận gì? -GV thông báo khái niệm giá trị cường độ định mức. *HĐ 3: Vận dụng -Yêu cầu cá nhân hoàn thành câu C4. -Tương tự yêu cầu HS hoàn thành câu C5. -Từ kết quả câu C5, mở rộng: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 3 hoặc nhiều điện trở mắc nối tiếp -Yêu cầu HS yếu đọc lại phần ghi nhớ cuối bài. I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp . 1. Nhớ lại kiến thức cũ . Đ 1 nt Đ 2 : I 1 =I 2 =I (1) U 1 +U 2 =U (2) 2.Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp . Hình 4.1: R 1 nt R 2 nt (A) I 1 =I 2 =I (1) U 1 +U 2 =U (2) C2:Tóm tắt: R 1 nt R 2 C/m: 1 1 2 2 U R U R = Giải: 1 1 1 2 2 2 . . . U I RU I U I R R U I R = → = → = . Vì 1 1 1 2 2 2 U R I I U R = → = (đpcm) II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp . 1 ,Điện trở tương đương.( sgk) 2.Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. R tđ =R 1 +R 2 C3: Tóm tắt: R 1 nt R 2 C/m: R tđ =R 1 +R 2 Giải: Vì R 1 nt R 2 nên: U AB =U 1 +U 2 I AB .R tđ =I 1 .R 1 +I 2 .R 2 mà I AB =I 1 =I 2 R tđ =R 1 +R 2 (đpcm) (4). 3.Thí nghiệm kiểm tra . Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.1 4. Kết luận : R 1 nt R 2 có R tđ =R 1 +R 2 N¨m häc 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 III. Vn dng C4: C5: + Vỡ R 1 nt R 2 do ú in tr tng ng R 12: R 12 =R 1 +R 2 =20+20=40( ) Mc thờm R 3 vo on mch trờn thỡ in tr tng ng R AC ca on mch mi l: R AC =R 12 +R 3 =40+20=60( ) + R AC ln hn mi in tr thnh phn. 4. Cng c: - Yờu cu hc sinh vit v chng minh cụng thc tớnh in tr tng ng ca on mch gm 2 in tr mc ni tip? 5. Hng dn v nh: - Hc bi nm chc cỏc cụng thc ó hc - Lm cỏc bi tp trong sỏch bi tp. -Chuẩn bị tiết sau học tiếp bài mới tiếp theo : IV. RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 Ngày soạn:1/09/2013 Ngày giảng: 4.9.2013 Tuần 3 Tiết 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: 1 2 1 1 1 td R R R = + và hệ thức 1 2 2 1 I R I R = từ các kiến thức đã học. Mô tả được cách bố trí TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết. Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch song song. 2. Kĩ năng: Kĩ năng thực hành sử dụng các dụng cụ đo điện: vôn kế, ampe kế. Kĩ năng bố trí, tiến hành lắp ráp TN. Kĩ năng suy luận. 3. Thái độ: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan trong thực tế. Yêu thích môn học. II. CHẨN BỊ : - GV: Bộ thí nghiệm kiểm tra công thức (4), SGK, SGV - HS: Ôn lại kiến thức đã học ở lớp 7 về mạch song song. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định tổ chức: 2. Bài cũ: - Viết và chứng minh công thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp? Từ đó mở rộng ra đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung *HĐ 1: Nhận biết đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song. -Yêu cầu HS quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết điện trở R 1 và R 2 được mắc với nhau như thế nào? Nêu vai trò của vôn kế, ampe kế trong sơ đồ? -GV thông báo các hệ thức về mối quan hệ giữa U, I trong đoạn mạch có hai bóng đèn song song vẫn đúng cho trường hợp 2 điện trở R 1 //R 2 . Viết hệ thức với hai điện trở R 1 //R 2 . -Hướng dẫn HS thảo luận C2. -Có thể đưa ra nhiều cách chứng minh. GV nhận xét bổ sung. -Từ biểu thức (3), hãy phát biểu thành lời mối quan hệ giữa cường độ dòng điện qua các mạch rẽ và điện trở thành phần. *HĐ 2: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song - Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4). - Viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U,Rtđ,R 1, R 2 . -Vận dụng hệ thức (1) để suy ra hệ thức (4). -HD hs làm thí nghiệm như sách gk - Theo dõi và kiểm tra các nhóm mắc mạch I.Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song . -Hình 5.1: R 1 //R 2 (A) nt (R 1 //R 2 ). (A) đo cường độ dòng điện mạch chính. (V) đo HĐT giữa hai điểm A, B cũng chính là HĐT giữa hai đầu R 1 và R 2 . U AB =U 1 =U 2 (1) I AB =I 1 +I 2 (2) C2: Tóm tắt: R 1 //R 2 C/m: 1 2 2 1 I R I R = Giải: áp dụng biểu thức định luật Ôm cho mỗi đoạn mạch nhánh, ta có: 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 . . U I R U R U I U R R = = . Vì R 1 //R 2 nên U 1 =U 2 ⇒ 1 2 2 1 I R I R = (3). Trong đoạn mạch song song cường độ dòng điện qua các mạch rẽ tỉ lệ nghịch với điện trở thành phần. II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song . 1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 đtrở mắc song song C3: Từ hệ thức định luật ôm U I R = (*) ta có 1 2 1 2 1 2 ; U U I I R R = = đồng thời I =I 1 +I 2 ; U= U 1 =U 2 . Thay vào biểu thức (*) Ta có N¨m häc 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 in theo s . -Cỏc nhúm mc mch in v tin hnh thớ nghim nh sgk. - Yờu cu mt vi hs phỏt biu kt lun. *H 3: Vn dng -Yờu cu tr li cõu hi C4. HS :Tng hs tr li cõu hi C4. -Hng dn hs phn 2 cõu C5. Trong s hỡnh 5.2b sgk , cú th ch mc hai in tr cú ch s bao nhiờu song song vi nhau? Nờu cỏch tớnh in tr tng ng ca hai on mch ú? 1 2 1 2 1 2 1 1 1 td U UU R R R R R R = + = + ( 4) suy ra: 1 2 1 2 . ( ) td R R R R R = + .(4) 2. Thớ nghim kim tra: Thớ nghim : ( Hỡnh 5.1- sgk ) 3. Kt lun: (SGK) III. Vn dng C4: + ốn v qut c mc song song vo ngung 220V chỳng hot ng bỡnh thng . + S mch in nh hỡnh 5.1. + Nu ốn khụng hot ng thỡ qut vn hot ng vỡ qut vn c mc vi hiu in th ó cho. C5: R 12 = 30/2 = 15 R t = R 12 R 3 /(R 12 +R 3 ) = 15.30/45 = 10 -R t nh hn mi in tr thnh phn 4. Cng c: Hs c phn úng khung sgk 5. Hng dn v nh: Hc thuc phn ghi nh SGK. Lm bi tp 5.1n 5.6 SBT. -Chuẩn bị tiết sau học tiếp bài mi tip theo : IV. RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 [...]... 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son :18 /9/ 2013 Ngy ging: 20 .9. 2013 Tun 5 Tit 10 : BIN TR - IN TR DNG TRONG K THUT I MC TIấU: 1 Kin thc: Nờu c bin tr l gỡ v nờu c nguyờn tc hot ng ca bin tr -Mc c bin tr vo mch in iu chnh cng dũng in chy qua mch Nhn ra c cỏc in tr dựng trong k thut 2 K nng: Mc v v s mch in cú s dng bin tr 3 Thỏi : Ham hiu bit S dng an ton in II CHUN B : - GV : Mt s loi bin tr, ngun,... học tiếp bài mới tiếp theo : IV RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son:16 /9/ 2013 Ngy ging: 18 .9. 2013 Tun 5 Tit 9: S PH THUC CA IN TR VO VT LIU LM DY DN I MC TIấU : 1.Kin thc: B trớ v tin hnh TN kim tra chng t rng in tr ca cỏc dõy dn cú cựng chiu di, tit din v c lm t cỏc vt liu khỏc nhau thỡ khỏc nhau So sỏnh c mc dn in ca cỏc cht l hay cỏc vt liu cn c vo bng giỏ tr in tr sut ca... mch gm 2 in tr mc ni tip; Bi 2 vn dng vi on mch gm 2 in tr mc song song Bi 3 vn dng cho on mch hn hp Lu ý cỏch tớnh in tr tng ng vi mch hn hp 5 Hng dn v nh: Lm bi tp 6.1n 6.5 SBT -Chuẩn bị tiết sau học tiếp bài mi tip theo : IV RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son :9/ 09/ 2013 Ngy ging: 6 .9. 2013 Tun 4 Tit 7: S PH THUC CA IN TR VO CHIU DI DY DN I.MUCTIấU : 1 Kin thc: Nờu c in tr... cú dũng in chy cỏc loi bin tr, gi tờn chỳng quaKhụng cú tỏc dng lm thay i in -Da vo bin tr ó cú cỏc nhúm, c v tr li tr cõu C2 Mun bin tr con chy cú tỏc dng lm thay i 2.S dng bin tr iu chnh dũng in in tr phi mc nú vo mch in qua cỏc cht (20-2A) cú ngha l in tr ln nht ca no? bin tr l 20, cng dũng in ti a -HS ch ra cỏc cht ni ca bin tr khi mc vo qua bin tr l 2A mch in v gii thớnh vỡ sao phi mc theo cỏc... nng : 2.Ton b in nng bin i thnh nhit nng : a,Ba dng c in N bin i hon ton thnh nhit Hs : in nng bin i hon ton thnh nhit nng: m hn,ni cm in , bp in, nng : b,Dõy hp kim nikờlin v constantan cú in tr sut GV : Gii thiu cỏc dng c in bin i in ln hn rt nhiu so vi in tr sut ca dõy ng nng thnh nhit nng cú b phn chớnh l on dõy dn bng nikờlin hoc constantan II nh lut Jun-Len x Gv : Hóy so sỏnh in tr sut ca cỏc... cụng sut ca mch in 5 Hng dn v nh: - Lm bi tp 12.1 => 12.7 SBT - Chuẩn bị tiết sau học tiếp bài mi tip theo: IV RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son : 30 / 09/ 2013 Ngy ging: 2.10.2013 Tun 7 Tit : 13 BI TP I.MC TIấU: 1.Kin thc : Cng c kin thc v cụng sut v cỏc kin thc vt lớ ó hc 2 K nng : Rốn luyn k nng vn dng cỏc kin thc ó hc vo gii cỏc dng bi tp liờn quan n cỏc kin thc ó hc 3,... bi tp 13.1=>13.6 - Chuẩn bị tiết sau học tiếp bài tip theo : IV RT KINH NGHIM: . Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son : 7/10/2013 Ngy ging: 9. 10.2013 Tun 8 Tit 15 BI TP V CễNG SUT V IN NNG S DNG I MC TIấU : 1 Kin thc: : Gii c cỏc bi tp tớnh cụng sut in v in nng tiờu th i vi cỏc dng c in mc ni tip v mc song song 2 K nng: Phõn tớch, tng hp kin thc 3 Thỏi : Ham hc hi, yờu thớch mụn hc ,Cn thn,... c : - GV thu bỏo cỏo TH - Nhn xột rỳt kinh nghim v: +Thao tỏc TN Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 +Thỏi hc tp ca nhúm +í thc k lut 5 Hng dn v nh: - c trc bi nh lut Jun-len-x IV RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son : 14/10/2013 Tun 9 Tit 17 : Ngy ging: 18.10.2013 NH LUT JUN-LEN-X I MC TIấU : 1 Kin thc: Nờu c tỏc dng nhit ca dũng in Phỏt biu c nh lut Jun-Len x v vn dng... Vy in tr on mch MN bng 377 4 Cng c : Kt hp trong gi 5 Hng dn v nh : - Lm cỏc bi tp 11.1=>11.5 - GV gi ý bi 11.4 cỏch phõn tớch mch in - Chuẩn bị tiết sau học tiếp bài mi tip theo : IV RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son:25 /9/ 2013 Tun 6 Tit 12: Ngy ging: 27 .9. 2013 CễNG SUT IN I MC TIấU: 1.Kin thc: : Nờu c ý ngha ca s oỏt ghi trờn dng c in. .. -Yờu cu cỏc nhúm mc mch in theo s , lm in tr thớ nghim theo hng dn cõu C6 Tho lun v Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 tr li cõu C6 -Bin tr l gỡ? Bin tr cú th c dựng lm gỡ? Yờu cu ghi kt lun ỳng vo v -GV liờn h thc t *H .3: Nhn dng hai loi in tr dựng trong KT -Hng dn trong c lp tr li cõu C7 Lp than hay lp kim loi mng cú tit din ln hay nh R ln hay nh -Yờu cu HS quan sỏt cỏc loi in tr dựng trong k thut . cựng chiu di v lm t cựng mt loi vt liu thỡ in tr ca chỳng t l nghch vi tit din ca dõy. -B trớ v tin hnh TN kim tra mi quan h gia in tr v tit din dõy dn. -Nờu c in tr ca cỏc dõy dn cú cựng chiu. theo : . IV. RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son:10 /9/ 2013 Ngy ging: 13 .9. 2013 Tun 4 Tit 8 : S PH THUC CA IN TR VO TIT DIN D Y DN. I. MC TIấU: 1. Kin thc: Suy lun. theo : IV. RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí 9 Ngy son:4/ 09/ 2013 Ngy ging: 6 .9. 2013 Tun 3 Tit 6: BI TP VN DNG NH LUT ễM I.MC TIấU: 1. Kin thc: Vn dng cỏc kin thc ó hc gii

Ngày đăng: 15/08/2014, 17:24

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hoạt động 3: Giải bài tập 3

  • - GV: Hư­ớng dẫn HS trao đổi, nhận xét đ­a ra các bước chung khi giải BT vận dụng qui tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái

  • Hoạt động 3. Tìm hiểu cách dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện.

  • Hoạt động 4. Dòng điện cảm ứng điện từ

  • III. Hiện t­ượng cảm ứng điện từ

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan