0

giáo án ngữ văn lớp 12 theo chương trình mới

64 1,319 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2014, 15:34

Giáo án Ngữ văn lớp 12 Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM Từ Cánh mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Người duyệt: A. Mục tiêu bài học - Hs nắm được một số nét tổng quát về các giai đoạn phát triển, các thành tựu chủ yếu của, đặc điểm cơ bản của văn học VN từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỷ XX. Thấy được những đổi mới bước đầu của VHVN sau 1975, đặc biệt là sau năm 1986. - Có năng lực tổng hợp, khái quát kiến thức, hệ thống hoá kiến thức về văn học sử. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: bài soạn, SGK. SGV - Học sinh: soạn bài, làm bài tập C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học * Hoạt động 1:Ổn định tổ chức *Hoạt dộng 2: Kiểm tra bài cũ ( linh hoạt) * Hoạt động 3: Giới thiệu bài mới ( linh hoạt) * Hoạt động 4: tổ chức dạy - học bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung cần đạt Phần I SGK trình bày mấy nội dung cơ bản Từ sau cách mạng tháng Tám văn học VN phát triển trong hoàn cảnh lịch sử ntn? Về mặt xã hội có gì tác động đến nền v.học Điều kiện giao lựơc văn hoá thời kỳ này diễn ra ntn? (Câu hỏi nâng cao) Qua các tác phẩm đã học và đọc trong thời kỳ này em hãy nhận xét về hình ảnh con người Việt nam được thể hiện trong hai cuộc kc. H/s trả lời dựa vào SGK. Hs dựa vào kiến thức lịch sử đã học trả lời hs trả lời hs trả lời Bằng hiểu biết của cá nhân trả lời Hs tư duy và điền I. Khái quát nền VHVN từ Cách mạng tháng Tám 1945 đén 1975. 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: - Lịch sử: + Kháng chiến chống Pháp 9 năm - từ 1945 đến 1954. + Kháng chiến chống Mỹ 21 năm - từ 1964 đến 1975. - Xã hội: + Đất nước có chiến tranh nên chậm phát triển về nhiều mặt, giặc đói, giặc dốt hoàn hành - Văn hoá: + Giao lưu văn hoá không thuận lợi, hạn chế với một số nước: tuy vậy vhọc vẫn đạt được những thanh tựu to lớn - Con người VN trong văn học thời kỳ này hiện lên: + sống gian khổ -> + Yêu nước, sẵn sàng + hướng về quần chúng CM + Đề cập đến những sự kiện trọng đại của dân tộc 2. Quá trình phát triển và thành tựu: Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  1 Giáo án Ngữ văn lớp 12 Điền các mốc thời gian để hoàn thiện sơ đồ 1 và 2. Từ 2 sơ đồ đã hoàn thiện em hãy cho biết VHVN phát triển qua mấy thời kỳ, nhận xét sự phát triển của vh ở thời kỳ này? Chặng đường chịu sự tác động của yếu tố lịch sử nào? Nội dung phản ánh và cảm hứng chủ đạo của văn học giai đoạn nay? Tìm những thành tựu cơ bản của vưn học thời kỳ này về mặt thể loại? Từ những thành tựu trên em có nx gì về vh chặng đường đầu tiên của VHVN Chặng đường chịu sự tác động của yếu tố lịch sử nào? Nội dung phản ánh và cảm hứng chủ đạo của văn học giai đoạn nay? Tìm những thành tựu cơ bản của vưn học thời kỳ này về mặt thể loại? Chặng đường chịu sự tác động của yếu tố lịch sử nào? Nội dung phản ánh và cảm hứng chủ đạo của văn học giai đoạn nay? Tìm những thành tựu cơ các mốc thời gian Hs nhận xét Hs nhăc lại dựa vào phần trên. hs dựa vào sgk tìm và kể tên các tác phẩm và tác giả tiêu biểu Hs nhăc lại dựa vào phần trên. hs dựa vào sgk tìm và kể tên các tác phẩm và tác giả tiêu biểu Hs nhăc lại dựa vào phần trên. hs dựa vào sgk tìm a) Quá trình phát triển: X - Sơ đồ 1: các thời kỳ phát triển VHVN 1945 1975 - Sơ đồ 2: các chặng đường phát triển VHVN thời kỳ này b) Các thành tựu chủ yếu : * Chặng đường từ năm 1945 đến 1975: - Lịch sử: - Nội dung phản ánh: + Trong những ngày đầu giành thắng lợi, nước nhà được độc lập. + Sau năm 1946 - Các thành tựu về mặt thể loại: + Truyện và ký: ( tác phẩm và tác giả tiêu biểu) + Thơ ca ( tác phẩm và tác giả tiêu biểu) + Kịch ( tác phẩm và tác giả tiêu biểu) + Lý luận phê bình: => Tương đối phát triển nhất là truyện và ký phù hợp với điều kiện đất nước có chiến tranh * Chặng đường 1955 đến năm 1964 - Lịch sử: - Nội dung phản ánh: - Thành tựu + Văn xuôi + Thơ ca SGK + Kịch + Lý luận * Chặng đường 1965 đến năm 1975 - Lịch sử - Nội dung phản ánh - Thành tựu + Văn xuôi + Thơ ca + Kịch Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  2 Giáo án Ngữ văn lớp 12 bản của vưn học thời kỳ này về mặt thể loại? ( Câu hỏi thảo luận) Qua các thành tựu cơ bản của các chặng đường em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các chặng đường Gọi hs đọc sgk Ngoài mảng văn học phát triển ở vùng giải phóng thời kỳ này còn có mảng văn học vùng tạm chiến cùng song song tồn tại em hãy nêu những đặc điểm cơ bản của mảng văn học này? Văn học thời kỳ này có những đặc điểm cơ bản nào ? Đặc điểm đầu tiên của văn học VN thời kỳ này là đặc điểm nào? Tại sao nền văn học thời kỳ này lại vận động theo hướng cách mạng hoá và mang tính nhân dân sâu sắc? Có thể gọi đặc điểm với một tiêu đề khác mà vẫn và kể tên các tác phẩm và tác giả tiêu biểu Chia 4 nhóm thảo luận hs đọc sgk Dựa vào sgk nêu đặc điểm Hs suy nghĩ, dựa vào SGK lý giải. Hs dựa vào sgk chỉ ra các đặc điểm của vh thời kỳ này Hs suy nghĩ trả lời + Lý luận + Giống nhau: + Khác nhau: * Văn học vùng tạm chiến - Chia làm 2 thời điểm: + Dưới chế độ TD Pháp (1945 - 1954) + Dưới chế độ Mỹ - Nguỵ ( 1965 - 1975) - Chủ yếu là văn học tiêu cực, chống phá CM. văn học đồi truỵ phát triển - Bên cạnh còn có bộ phận văn học tiến bộ: Võ Hồng 3. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam thời kỳ này: a) Văn học vận động theo hướng cách mạng hoá mang tính nhân dân sâu sắc - Trong chiến tranh nền văn học mới khai sinh cùng với nhà nước non trẻ, khuynh hướng tư tưởng chủ đạo của nền văn học mới là tư tưởng CM văn học trước hết là vũ khí phục vụ CM. - Vận động theo xu hướng cách mạng văn học có nhiệm vụ phản ánh sự đổi đời của nhân dân, ý thức giác ngộ của nhân dân. - Ý thức trách nhiệm của người người nghệ sỹ được đề cao, gắn bó với vận mệnh dân tộc, đất nước + Cách mạng làm thay đổi nhận thức về nhân dân và đem đến cho người nghệ sỹ nguồn cảm hứng sáng tạo mới. + Cuối cùng nhân dân chính là người làm ra lịch sử. Một nền văn học phát huy truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa của thời đại nên mang tính nhân dân, hướng về đại chúng và đận dà tính dân tộc. Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  3 Giáo án Ngữ văn lớp 12 không thay đổi nội dung không? Đặc điểm thư hai của văn học thời kỳ này là gì? Theo em đặc điểm này khác vời văn học thời kỳ trung đại ở chỗ nào, vì sao lại có sự khác biệt này? Biểu hiện của nền văn học hướng về đại chúng biểu hiện ntn về nội dung phản ánh? Về hình thức nghệ thuật biểu hiện ra sao? lấy ví dụ minh hoạ. Nền văn học thời kỳ này tập trung vào những đề tài cơ bản nào, vì sao? Biểu hiện của tính sử thi trong văn học mà em biết qua các tác phẩm sử thi đã học. Tại sao văn học VN giai đoạn này mang khuynh hướng sử thi, chỉ ra những biểu hiện của tính sử thi trong văn học giai đoạn này? Văn học có tính sử thi tập trung phản ánh những vấn đề cơ bản nào ? Hs trả lời hs lý giải dựa vào sgk tìm và lý giải trong sgk Hs dựa vào lịch sử và văn học để lý giải Hs dựa vào SGK nêu những vấn đề vh phản ánh Có thể thay bằng tiêu đề: văn học hướng về nhân dân hoặc văn học hướng về đại chúng và đậm tính dân tộc b) Nền văn học hướng về đại chúng - Khác với văn học thời kỳ trung đại chỉ hướng về giai cấp phong kiến cầm quyền và những trí thức nho học, vẵn học thời kỳ này hướng về đại chúng,vì: - Đại chúng vừa là đối tượng phản ánh vừa là đối tượng phục vụ vừa là nguồn cung cấp bổ sung cảm hứng sáng tác cho người nghệ sỹ. Cách mạng làm thay đổi hẳn cách nhìn của người nghệ sỹ đối với nhân dân, đồng thời hình thành ở họ một quan điểm mới về đất nước: đất nước của nhân dân, và người anh hùng xuất thân từ quần chúng nhân dân. - Nội dung: văn học quan tâm đến đời sống của nhân dân, nọi lên hoàn cảnh sống, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân - Hình thức: phần lớn là những tác phẩm ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đè rõ ràng, thường tìm đến hình thức nghệ thuâth quen thuộc với văn hoá và văn học truyền thống, ngôn ngữ bình dị, trong sáng, dễ hiểu. Thơ chúc tết của Bác, thơ lục bát của Tố Hữu, thơ 5 chữ c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạng. Thời kỳ này nền văn học Việt Nam tập trung chủ yếu vào hai đề tài cơ bản: bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. vì đất nước bị giặc ngoại xâm, đồng thời miền bắc tiến lên xây dựng CNXH. - Vì văn học đề cập đến những vấn đề chung của dân tộc, mang tầm vóc lớn lao trọng đại, tiếng nói cá nhân ít được đề cập mà chủ yếu là số phận của cả cộng đồng, của toàn dân tộc. Văn học phản ánh những vấn đề trọng đại của dân tộc: tổ quốc còn hay mất, độc lập tự do hay nô lệ. Nhân vật chính thường tiêu biểu cho lý tưởng chung của dân tộc, gắn bó số phận của mình với đất nước, thể hiện sự kết tinh những phẩm Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  4 Giỏo ỏn Ng vn lp 12 cht cao p ca cng ng, dõn tc. Con ngi cụng dõn luụn ý thc c l sng ln, tỡnh cm ln ca mỡnh vi t nc. T sau 1975 vn hc VN phỏt trin trong hon cnh lch s ntn? V mt xó hi cú gỡ tỏc ng n nn v.hc iu kin giao lc vn hoỏ thi k ny din ra ntn? Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội hãy giải thích vì sao văn học từ 1975- hết thế kỉ XX phải đổi mới ? (?) Hãy nêu những thành tựu ban đầu của văn học VN từ 1975 đến hết thế kỉ XX? - GV định hớng hs tóm tắt những ý cơ bản (?) Thơ ca từ sau năm 1975 có điểm gì chú ý ? - Gv khái quát hs tr li - Hs làm việc với Sgk II. Vi nột khỏi quỏt vn hc Vit Nam t nm 1975 n ht th k XX - Với chiến thắng mùa xuân năm 1975, lịch sử dân tộc ta lại mở ra một kỉ nguyên mới- thời kì độc lập tự do và thống nhất đất nớc. Tuy nhiên từ năm 1975 đến 1985, đất nơc sta lại gặp những khó khăn và thử thách mới - Từ năm 1086 công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản đề xớng và lãnh đạo, kinh tế nớc ta từng bớc chuyển sang kinh tế thị trờng, văn hóa nớc ta có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa của nhiều nớc trên thế giới. Văn học dịch, báo chí và các phơng tiện truyền thông khác phát triển mạnh mẽ. Đất nớc bớc vào công cuộc đổi mới, thúc đẩy nền văn học cũng đổi mới phù hợp với nguyện vọng của nhà vănvà ngời đọc cũng nh quy luật phát triển khách quan của nền văn học 2- Những biến chuyển và một số thành tựu ban đầu - Từ sau 1975, thơ không tạo đợc sự hấp dẫn lôi cuốn nh ở giai đoạn trớc. Tuy nhiên cũng có những tác phẩm tạo đợc sự chú ý của ngời đọc + Chế Lan Viên từ lâu vẫn âm thầm đổi mới thơ ca, điều ấy thể hiện rõ qua tập Di cảo thơ + Những cây bút thuộc thế hệ chống Mĩ cứu nớc vẫn tiếp tục sáng tác + Trờng ca nở rộ + Một số tập thơ ra đời tạo ra tiếng vang, gây đợc sự chú ý: Tự hát- Xuân Quỳnh; Ngời đàn bà ngồi đan- ý Nhi, ánh trăng Nguyễn Duy + Những cây bút xuất hiện sau 1975 ngày càng nhiều đang từng bớc tự khẳng Dy cng l hc! Nm hc 2008 - 2009 5 Giỏo ỏn Ng vn lp 12 (?) So với thơ ca, văn xuôi có những thành tựu gì? - Gv khái quát (?) Nét nổi bật của văn học VN từ 1975 đến hết thế kỉ XX ? - Gv khái quát - Hs độc lập trả lời - Hs độc lập trả lời định mình ( Phùng Khắc Bắc Một chấm xanh; Nguyễn Quang Thiều- Sự mất ngủ của lửa; Y Phơng Tiếng hát tháng giêng - Từ sau năm 1975, văn xuôi có nhiều khởi sắchơn thơ ca. Một số cây bút đã bộc lộ ý thức đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống nh Nguyễn Trọng Oánh với Đất trắng, Thái Bá Lợi với Hai ngời trở lại trung đoàn Từ những năm 80 văn xuôi tạo đợc sự chú ý của ngời đọc với các tác phẩm đứng trớc biển của Nguyễn Mạnh Tuấn, Cha và con, và Nguyễn Khải , Ma mùa hạ Mùa lá rụng trong vờn của Ma Văn Kháng, Thời xa vắng Lê Lựu, Bến quê, Ngời đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của Nguyễn Minh Châu - Từ năm 1986, văn học chính thức bớc vào chặng đờng đổi mới. Văn học gắn bó hơn, cập nhật hơn những vấn đề đời sống hằng ngà. Phóng sự xuất hiện, đề cập đến những vấn đề bức xúc của dời sống. Văn xuôi thực sự khởi sắc với các tập truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa Cỏ lau của Nguyễn Minh Châu, Tớng về hu của Nguyễn Huy Thiệp, tiểu thuyết Mảnh đất lắm ngời nhiều ma của Nguyễn Khắc Trờng, Bến không chồng của Dơng Hớng, bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tờng, hồi kí Cát bụi chân ai Chiều chiều của Tô Hoài - Từ sau năm 1975, kịch nói phát triển mạnh mẽ, những vở kịch nh Hồn Tr- ơng Ba da hàng thịt của Lu Quang Vũ, Mùa hè ở biển của Xuân Trình là những vở tạo đợc sự chú ý => Nh vậy từ năm 1975 và nhất là từ 1986, văn học VN từng bớc chuyển sang giai đoạn đổi mới. Văn học vận động theo xu hớng dân chủ hóa, mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. Văn học phát triển đa dạng hơn về đề tài, chủ đề, phong phú mới mẻ hơn về mặt thủ pháp nghệ thuật, cá tính sáng tạo của nhà văn đợc phát huy. Văn học đã khám phá con Dy cng l hc! Nm hc 2008 - 2009 6 Giỏo ỏn Ng vn lp 12 - Hs độc lập trả lời ngời trong những mối quan hệ đa dạng và phức tạp, thể hiện con ngời ở nhiều phơng diện đời sống, kể cả đời sống tâm linh. Cái mới của văn học giai đoạn này là tính chất hớng nội, đi vào hành trình tìm kiếm những cái bên trong, quan tâm nhiều hơn đến số phận cá nhân trong những hoàn cảnh phức tạp đời thờng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực và những tìm tòi đúng hớng cũng nảy sinh những khuynh hớng tiêu cực, những biểu hiện quá đà thiếu lành mạnh. Văn học có xu hớng nói nhiều tới mặt trái xã hội, ít nhiều có khuynh hớng bạo lực III- Kết luận: - Văn học từ 1945 đến hết 1975 đã kế thừa và phát huy những truyền thống t t- ởng lớn của văn học dân tộc. Văn học giai đoạn này cũng đạt đợc nhiều thành tựu về mặt nghệ thuật - Văn học từ 1945 đến hết 1975 đã phát triển trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, bên cạnh những thành tựu còn có những mặt hạn chế - Văn học từ 1945 đến hết 1975 đã phản ánh đợc những hiện thực lịch sử to lớn của dân tộc trong một thời kì dài, xây dựng đợc những hình tợng nghệ thuật tiêu biểu, góp phần to lớn vào công cuộc động viên chiến đấu bảo vệ và giải phóng dân tộc - Từ năm 1986 cùng với đất nớc, văn học VN đã có nhiều đổi mới. III. Kt lun: sgk Tit 3 NGH LUN V MT T TNG, O Lí Ngày soạn: Ngày dạy: Ngi duyt: Dy cng l hc! Nm hc 2008 - 2009 7 Giáo án Ngữ văn lớp 12 A. Mục tiêu bài học - Nắm được cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý - Có ý thức tiếp thu những quan điểm đúng đắn và phê phán những quan điểm sai lầm. - Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý, viết một đoạn văn. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: bài soạn, hệ thống câu hỏi. - Học sinh: soạn bài, làm bài tập C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dậy học * Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( linh hoạt) - Câu hỏi: hệ thống bằng sơ đồ các kiểu văn nghị luận đã học. - Trả lời: * Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới ( linh hoạt) * Hoạt động 3: Bài mới Hoạt động của GV học sinh Nội dung cần đạt Thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý? Theo em cần đảm bảo mấy yêu cầu cơ bản khi làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý? Hs trả lời Hs rút ra các yêu cầu cơ bản. I. Tìm hiểu chung: 1. Khái niệm: Là quá trình kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ vấn đề tư tưởng, đạo lý trong cuộc sống 2. Yêu cầu của bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý: - Yêu cầu về nội dung bài viết: hiểu và nắm được vấn đề tư tưởng đạo lý đang nghị luận. - Yêu cầu về hình thức: bài viết có bố cục chặt chẽ, vận dung tốt các thao tác lập luận đã học - Xác định kiểu bài và nội dung nghị luận được đặt ra trong đề bài? Hs trả lời II. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý: 1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý: a Tìm hiểu đề: * Ngữ liệu ( Đề bài SGK - trang 20) Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu: " Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?" Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  8 Văn học Nghị luận Xã hội đoạn thơ đoạn văn vđề vhọc hiện tượng đ/s vấn đề tư tưởng Giáo án Ngữ văn lớp 12 - Với đề bài đó em sẽ vận dụng những thao tác lập luận nào? thao tác lập luận nào là chính? vì sao? - Phạm vi dẫn chứng em sẽ sử dụng để triển khai đề bài trên? Sau 5 phút cho các đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung. Qua phân tích ngữ liệu trên theo em ở phần tìm hiểu đề của bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý cần xác định mấy yêu cầu cơ bản ? Cấu trúc thông thường của bài văn nghị luận? Đối với đề bài này chúng ta sẽ triển khai ntn ở phần lập dàn ý? Cho học sinh thảo luận nhóm và xác định hệ thống ý để lập dàn ý chi tiết cho mỗi phần của bài viêt qua hệ thống câu hỏi định hướng: + phần mở bài em sẽ giới thiệu vấn đề gì? Luận đề em sẽ nêu lên trong phần mở bài ntn? Hs trả lời Hs trả lời Hs trả lời Hs trả lời Hs thảo luận nhóm và phát biểu Câu thơ của Tố Hữu viết dưới dạng câu hỏi, nêu lên vấn đề sống đẹp trong đời sống của mỗi người. Đây là vấn đề cơ bản mà mỗi người muốn xứng đáng là con người cần nhận thức đúng và rèn luyện tích cực. - Để sống đẹp, mỗi người cần xác định: lí tưởng (mục đích) đúng đắn, cao đẹp; tâm hồn, tình cảm lành mạnh nhân hậu; trí tuệ (kiến thức) mỗi ngày thêm mở rộng; hành động tích cực, lương thiện Với thanh niên, HS, muốn trở thành người sống đẹp, cần thường xuyên học tập và rèn luyện để từng bước hoàn thiện nhân cách. - Như vậy, bài làm có thể hình thành 4 nội dung để trả lời câu hỏi của Tố Hữu: lí tưởng đúng; tâm hồn lành mạnh; trí tuệ mở rộng; hành động tích cực. - Với đề văn này, ta có thể sử dụng các thao tác lập luận: giải thích (sống đẹp); phân tích (các khía cạnh biểu hiện của sống đẹp); chứng minh, bình luận (nêu những tấm gương người tốt, bàn cách thức rèn luyện để sống đẹp, phê phán lối sống ích kí, vô trách nhiệm, thiếu ý chí, nghị lực, ). - Dẫn chứng: chủ yếu dùng tư liệu thực tế, có thể lấy dẫn chứng trong thơ văn nhưng không cần nhiều (tránh lạc sang nghị luận văn học). * Kết luận - Xác định được kiểu bài, và vấn đề tư tưởng đạo lý (nội dung) cần nghị luận. - Xác định được: các thao tác lập luận cần sử dụng trong bài - Xác định phạm vi kiến thức cần sử dụng trong bài viết. b) Lập dàn ý: * Ngữ liệu ( sử dụng ngữ liệu ở phần a) - Xác định hệ thống ý và lập dàn ý cho mỗi phần của bài viết. + Mở bài: + Thân bài: Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  9 Giáo án Ngữ văn lớp 12 Trong phần thân bài em sẽ lần lượt triển khai vấn đề đặt ra ở phần mở bài ra sao, thể hiện điều đó một cách cụ thể qua ngữ liệu? Kết bài em sẽ làm như thế nào để khẳng định được vấn đề vừa nghị luận? Vậy ở phần lập dàn ý cho bài nghị luận một tư tưởng, đạo lý ta cần làm gì? + Kết bài: * Kết luận: ( tham khảo phần ghi nhớ) - Mở bài: + Giới thiệu vấn đề, nêu luận đề cho bài viết. - Thân bài: + Giải thích vấn đề tư tưởng, đạo lý. + Phân tích, chứng minh vấn đề qua các dẫn chứng cụ thể. + Mở rộng, nâng cao vấn đề bằng cách khẳng định mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề nghị luận qua hệ thống lập luận và dẫn chứng cụ thể. - Kết bài: + Kết luận, tổng kết, nêu nhận thức mới Dựa vào SGViên Cho học sinh làm bài tập trong sgk? Hs làm bài tập III. Luyện tập: bài tập 1 a) Vấn đề mà Gi. Nê-ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trong nhân cách của mỗi con người. Căn cứ vào nội dung cơ bản và một số từ ngữ then chốt, ta có thể đặt tên cho văn bản ấy là: “Thế nào là con người có văn hoá?” “Một trí tuệ có văn hoá”, hoặc “Một cách sống khôn ngoan”, b) Để nghị luận, tác giả đã sử dụng các thao tác lập luận: giải thích (đoạn l: Văn hoá, đó có phải là sự phát triển nội tại Văn hoá nghĩa là ); phân tích (đoạn 2: Một trí tuệ có văn hoá ); bình luận (đoạn 3: Đến đây, tôi sẽ để các bạn ). c) Cách diễn đạt trong văn bản trên khá sinh động. Trong phần giải thích, tác giả đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời câu nọ nối câu kia, nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình. Trong phần phân tích và bình luận, tác giả trực tiếp đối thoại với người đọc (tôi sẽ để các bạn quyết định lấy Chúng ta tiến bộ nhờ Chúng ta bị tràn ngập Trong tương lai sắp tới, liệu chúng ta có thể ), tạo quan hệ gần gũi, thân mật, thẳng thắn giữa người viết (thủ tướng một quốc gia) với người đọc (nhất là thanh niên). Ở phần cuối, tác Dạy cũng là học!  Năm học 2008 - 2009  10 [...]... ỏn Ng vn lp 12 - Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, qúy trọng di sản của cha ông, có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt đợc sự trong sáng, đồng thời biết phê phán khắc phục những hiện tợng làm vẩn đục tiếng Việt B Phơng tiện thực hiện: - SGK, SGV, thiết kế bài học - Giáo án cá nhân lên lớp C Cách thức tiến hành - Giáo viên tổ chức giờ dạy học theo cách kết... Ng vn lp 12 - Kiểm tra, đánh giá năng lực bản thân của mỗi hs, từ đó rút ra kinh nghiệm điều chỉnh để bài làm sau tốt hơn B- Chuẩn bị phơng tiện - Thầy : Đọc tài liệu, hớng dẫn hs , ra đề, chuẩnn bị đáp án biểu điểm - Trò: đọc kĩ hớng dẫn của sgk trang , ôn tập lại kiến thức đã học về văn nghị luận ở lớp 10, 11 ôn lại một số văn bản nghị luận đã học * Hs đọc phần gợi ý cách làm bài sgk ngữ văn1 2 - Xác... đồng thời so sánh đối chiếu với các từ gần nghĩa, đồng nghĩa cùng biểu hiện tính cách đó mà hai nhà văn đã không dùng - Các từ ngữ nói về các nhân vật mà hai nhà văn đã dùng: Dy cng l hc! Nm hc 2008 - 2009 17 Giỏo ỏn Ng vn lp 12 chuẩn xác của từ ngữ mà các nhà văn đã sử dụng? - Gv gợi ý để hs nhớ lại những chi tiết tiêu biểu gắn với từng nhân vật - Hs liệt kê trong truyện Kiều những từ ngữ trong mục... việc I- Sự trong sáng của tiếng Việt với SGK 1 Ngữ liệu 1 ( ví dụ a,b,c, d, e sgk) Cõu a: Din t khụng rừ ni dung: va - Hs dựa vào thiu ý, va khụng mch lc > cõu khụng sgk trình bày Từ việc phân tích ngữ liệu ở ba ví dụ em hãy cho biết phơng diện đầu tiên tạo ra sự trong sáng của tiếng Việt là phơng diện nào, vì sao? - Gv nhận xét tổng hợp kiến thức hs trình bày Phân tích để thấy đợc sự sáng tạo trong cách... tạo trong cách sử dụng ngôn ngữ ở ngữ liệu d và sự chuyển đổi linh hoạt về mặt nghĩa của ngữ liệu e? Em thấy cách sáng tạo hs phân tích từ ngữ và vận dụng linh hoạt nghĩa trong các ngữ liệu trên có trong sỏng Cõu b,c: din t rừ ni dung, quan h gia cỏc b phn mch lc: cõu trong sỏng Vỡ: a khụng tụn trng quy tc v cỏc chun mc trong d/ t =>> Phơng diện đầu tiên thể hiện sự trong sáng của tiếng Việt trớc hết... cú vn húa v lch s =>> Phơng diện thứ ba thể hiện sự trong sáng của tiếng Việt còn ở tính văn hóa, lịch sự của lời nói Nói năng thô tục, thiếu văn hóa, bất lịch sự tức là làm cho tiếng Việt mất đi sự trong sáng vốn có của nó II- Luyện tập: 1-Bài tâp 1 - Bài tập yêu cầu phân tích sự trong sáng của tiếng Việt thông qua tính chuẩn xác của ngôn ngữ mà Hoài Thanh và Nguyễn Du sử dụng - Muốn thấy đợc tính... tắc chung đó Vì: qua hàng ngàn năm ngôn ngữ Ngữ liệu ( sgk tr31) d) " Lng trần phơi nắng phơi sơng Có manh áo cộc tre nhờng cho con" ( Tre Việt Nam) e) " Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu" ( Tuyên Ngôn độc lập) d => sáng tạo trong e => từ tắm Dy cng l hc! Nm hc 2008 - 2009 16 Giỏo ỏn Ng vn lp 12 đem đến câu thơ, câu văn một s trong sáng không? từ đó em có nhận xét gì về hệ... của tính văn hoá, lịch sự của lời nói có vị trí ntn trong việc giữ gìn sự trong sáng của TV? Hoạt động 4 - Hớng dẫn hs luyện hs tổng hợp tập - Hs chia nhóm nhỏ thảo luận, trao đổi - Gv gợi ý định hớng (?) Yêu cầu của bài tập 1 là gì? (?) Làm thế nào để chứng minh đợc tính => Chuẩn mực không phủ nhận những sự chuyển đổi linh hoạt và sáng tạo, không phủ nhận cái mới, miễn là cái sáng tạo, cái mới phù... kết hợp các phơng pháp: đọc sáng tạo, gợi tìm, tái hiện, thuyết trình, kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi D Tiến trình dạy học * Hot ng 1:n nh t chc *Hot dng 2: Kim tra bi c ( linh hot) * Hot ng 3: Gii thiu bi mi ( linh hot) * Hot ng 4: t chc dy - hc bi mi Hoạt động của GV Yêu cầu học sinh xem SGK So sánh cách diễn đạt của 3 ví dụ a,b,c nêu Theo em cách diễn đạt nào đúng,... thống chuẩn mực và quy tắc sh nhận xét của tiếng Việt? Sự sáng tạo và vận dung linh hoạt trong diễn đạt chỉ đợc chấp nhận khi nào? Phân tích các ví dụ ở sgk trang 32 Từ sự phân tích ví du em có nhận xét gì về phơng diện thứ 2 có khả năng tạo ra sự trong sáng cho tiếng Việt là gì? hs phân tích Phân tích đoạn văn trong ngữ liệu và nhận xét tính văn hoá và lịch sự của từng nhân vật qua lời nói, cử chỉ, . 2009  12 Giáo án Ngữ văn lớp 12 trọng tính chân thật của văn chương? Tính dân tộc trong văn nghệ thể hiện ntn ? Vì sao phải xuất phát từ đối tượng và mục đích để sáng tác văn chương? Khi. học!  Năm học 2008 - 2009  3 Giáo án Ngữ văn lớp 12 không thay đổi nội dung không? Đặc điểm thư hai của văn học thời kỳ này là gì? Theo em đặc điểm này khác vời văn học thời kỳ trung đại ở. Giáo án Ngữ văn lớp 12 Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM Từ Cánh mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX Ngµy so¹n: Ngµy d¹y:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 12 theo chương trình mới, giáo án ngữ văn lớp 12 theo chương trình mới, , D. TiÕn tr×nh d¹y häc, D. Tiến trình dạy học

Từ khóa liên quan