0

Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng của công ty TNHH cao hùng

113 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2022, 14:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRUNG DŨNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY TNHH CAO HÙNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – N[.] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN TRUNG DŨNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY TNHH CAO HÙNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN TRUNG DŨNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY TNHH CAO HÙNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 63040102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐINH CÔNG TIẾN TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn Thầy TS Đinh Công Tiến Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố trước Tác giả Nguyễn Trung Dũng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP .5 1.1 Khái quát chuỗi cung ứng 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.2 Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng 1.2 Các thành phần cấu trúc chuỗi cung ứng 1.2.1 Lập kế hoạch 1.2.2 Mua hàng tồn kho 1.2.3 Tổ chức bán hàng 10 1.2.4 Phân phối 10 1.2.5 Thu hồi 10 1.3 Vai trò quản trị chuỗi cung ứng 11 1.4 Các yêu cầu quản trị chuỗi cung ứng 12 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng 12 1.5.1 Ảnh hưởng bất ổn môi trường 13 1.5.2 Ảnh hưởng công nghệ thông tin .14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.5.3 Ảnh hưởng mối quan hệ chuỗi cung ứng .15 1.6 Các tiêu chuẩn đo lường hiệu thực chuỗi cung ứng .15 1.6.1 Tiêu chuẩn “Giao hàng” .15 1.6.2 Tiêu chuẩn “Chất lượng” 16 1.6.3 Tiêu chuẩn “Thời gian” 16 1.6.4 Tiêu chuẩn “Chi phí” 16 1.7 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến luận văn 17 1.7.1 Nghiên cứu Douglas M Lambert cộng năm 1998 .17 1.7.2 Nghiên cứu Chopra Sunil Peter Meindl năm 2001 18 1.7.3 Nghiên cứu Bowersox cộng năm 2010 .19 1.7.4 Nghiên cứu Ganeshan cộng năm 1999 19 1.8 Những thách thức quản trị chuỗi cung ứng 20 1.9 Một số học kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng số công ty 21 1.9.1 Bài học kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng công ty cổ phần sữa Việt Nam 21 1.9.2 Bài học kinh nghiệm quản trị chuỗi cung ứng Toyota Việt Nam .24 Tóm tắt chương 27 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QỦAN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY TNHH CAO HÙNG .28 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty 28 2.1.1 Giới thiệu công ty 28 2.1.2 Sự đời phát triển công ty .28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động 29 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 29 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị chuỗi cung ứng Công ty TNHH Cao Hùng 30 2.2.1 Sự bất ổn môi trường .30 2.2.2 Công nghệ thông tin 31 2.2.3 Mối quan hệ chuỗi cung ứng .32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.4 Sự thoả mãn khách hàng 33 2.3 Thực trạng tổ chức quản trị chuỗi cung ứng công ty TNHH Cao Hùng 33 2.3.1 Sơ đồ tổ chức quản trị chuỗi cung ứng công ty .33 2.3.2 Chức nhiệm vụ phận chuỗi cung ứng 34 2.3.3 Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng công ty TNHH Cao Hùng 35 2.3.3.1 Thực trạng lập kế hoạch 35 2.3.3.2 Thực trạng mua hàng tồn kho 37 2.3.3.3 Thực trạng tổ chức bán hàng 39 2.3.3.4 Thực trạng phân phối .41 2.3.3.5 Thực trạng thu hồi 42 2.4 Khảo sát khách hàng thực trạng quản trị chuỗi cung ứng cty Cao Hùng 43 2.4.1 Quy trình khảo sát 43 2.4.2 Phương pháp thu thập cỡ mẫu 44 2.4.3 Xử lý liệu đánh giá độ tin cậy thang đo .45 2.4.4 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .46 2.4.5 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 49 2.4.6 Kết khảo sát đánh giá khách hàng quản trị chuỗi cung ứng .50 2.5 Đánh giá hiệu quản trị chuỗi cung ứng 55 2.5.1 Tiêu chuẩn giao hàng 55 2.5.2 Tiêu chuẩn chất lượng 56 2.5.3 Tiêu chuẩn thời gian .57 2.5.4 Tiêu chuẩn chi phí 57 2.6 Đánh giá chung quản trị chuỗi cung ứng công ty TNHH Cao Hùng .58 2.6.1 Ưu điểm 58 2.6.2 Hạn chế 59 2.7 Nguyên nhân hạn chế quản trị chuỗi cung ứng công ty TNHH Cao Hùng 61 2.8 Tóm tắt chương 61 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CƠNG TY TNHH CAO HÙNG .62 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH Cao Hùng 62 3.2 Căn định hướng hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng công ty TNHH Cao Hùng 62 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện nội dung quản trị chuỗi cung ứng công ty TNHH Cao Hùng 64 3.3.1 Giải pháp1: hồn thiện cơng tác lập kế hoạch 64 3.3.2 Giải pháp 2: hoàn thiện công tác mua hàng 66 3.3.3 Giải pháp 3: hồn thiện cơng tác quản lý hàng tồn kho .68 3.3.4 Giải pháp 4: hồn thiện cơng tác tổ chức bán hàng 69 3.3.5 Giải pháp 5: hồn thiện cơng tác phân phối 71 3.3.6 Giải pháp 6: hồn thiện cơng tác thu hồi 72 3.3.7 Giải pháp 7: ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng 73 3.4 Dự kiến kết đạt sau thực giải pháp đề xuất 74 3.4.1 Hiệu mang lại cho Cao Hùng 74 3.4.2 Lợi ích đem lại cho khách hàng 75 3.5 Tóm tắt chương 76 KẾT LUẬN .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH : Trách Nhiệm Hữu Hạn TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh SCOR : Supply Chain Operations Research-Nghiên cứu hoạt động cung ứng ERP : Enterprise Resource Planning- Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp GDP : Gross Domestic Product- Tổng sản phẩm quốc nội ISO : International Organization for Standardization - Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hoá R&D : Research & Development- Nghiên cứu Phát triển LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 30 Bảng 2.2: Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Alpha 47 Bảng 2.3: Kết đánh giá nhân tố kế hoạch 50 Bảng 2.4: Kết đánh giá nhân tố mua hàng tồn kho .51 Bảng 2.5: Kết đánh giá nhân tố tổ chức bán hàng .52 Bảng 2.6: Kết đánh giá nhân tố phân phối 53 Bảng 2.7: Kết đánh giá nhân tố thu hồi .54 Bảng 2.8: Tổng hợp tình hình giao hàng Cao Hùng năm 2013, 2014, 2015 .56 Bảng 2.9: Tổng hợp tình hình hàng hố hư hỏng năm 2013, 2014, 2015 56 Bảng 2.10: Một số tiêu tài năm 2013, 2014, 2015 57 Bảng 2.11: Chi phí hoạt động Cao Hùng năm 2015 58 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình chuỗi cung ứng điển hình Hình 1.2: Năm hoạt động quản trị chuỗi cung ứng Hình 1.3: Chuỗi cung ứng Vinamilk 22 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức quản trị chuỗi cung ứng cơng ty 34 Hình 2.2: Quy trình lập kế hoạch .36 Hình 2.3: Quy trình mua hàng 38 Hình 2.4: Quy trình bán hàng 40 Hình 2.5: Sơ đồ tổ chức phân phối 41 Hình 3.1: Quy trình lập kế hoạch đề xuất 66 Hình 3.2: Quy trình đánh giá nhà cung cấp đề xuất 67 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... cung ứng nên chọn đề tài ? ?giải pháp hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng Công ty TNHH Cao Hùng? ?? để nghiên cứu Trên sở lý luận chuỗi cung ứng, với thực trạng quản trị chuỗi cung ứng Công ty TNHH Cao. .. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY TNHH CAO HÙNG .62 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH Cao Hùng 62 3.2 Căn định hướng hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng. .. tổng quát luận văn tìm giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng Công ty TNHH Cao Hùng Các mục tiêu cụ thể: Phân tích đánh giá thực trạng quản trị chuỗi cung ứng Công ty TNHH Cao Hùng Kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng của công ty TNHH cao hùng,