0

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh hải dương giai đoạn hiện nay

93 9 0
  • Phát triển nguồn nhân lực tỉnh hải dương giai đoạn hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN LAN ANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KINH TẾ HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN LAN ANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH : KINH TẾ MÃ SỐ : 31 01 01 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Thị Thúy HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khóa luận riêng em Các số liệu trình bày khóa luận trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học khóa luận chưa cơng bố cơng trình khác Người thực Trần Lan Anh LỜI CẢM ƠN Mở đầu đề tài khóa luận, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Kinh tế trị giúp đỡ em suốt năm học qua Trong trình học tập, em nhận nhiều quan tâm ý kiến bổ ích thầy cô giáo Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Thúy, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực đề tài, trình độ thời gian có hạn nên khóa luận cịn nhiều thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2020 Sinh viên Trần Lan Anh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Một số khái niệm 1.2 Vai trò, nội dung, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực 11 1.3 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số địa phương học rút cho tỉnh Hải Dương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2019 33 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 33 2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 37 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 57 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 63 3.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 63 3.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 66 3.3 Một số giải pháp 69 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Dân số trung bình, mật độ dân số tỷ lệ tăng dân số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 38 Bảng 2.2: Tỷ lệ nguồn nhân lực so với tổng dân số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 40 Bảng 2.3: Quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2019 41 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2019 42 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động phân theo trình độ đào tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 44 Bảng 2.7: Số sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 47 Bảng 2.8 : Số trường phổ thông địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2018 49 Bảng 2.9: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 50 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể chuyển dịch cấu nguồn nhân lực 46 tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2020 46 Biểu đồ 2.2 Thể cấu lao động tỉnh Hải Dương 53 năm 2020 ước tính năm 2010 53 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể cấu lao động làm việc 56 doanh nghiệp Hải Dương 56 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại nào, nguồn lực người ln vốn q giá nhất, đóng vai trị đặc biệt quan trọng để xây dựng phát triển đất nước Mỗi quốc gia nói riêng giới nói chung nhận thức tầm quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực Thế kỷ XXI, giới bước vào kinh tế tri thức, mở nhiều triển vọng phát triển cho tất quốc gia, nước phát triển tận dụng tốt thời Việt Nam ngoại lệ Trong nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nay, Đảng Nhà nước ta trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực, coi yếu tố phát triển Nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực quốc gia nói chung, địa phương nói riêng góp phần quan trọng việc hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội Không nằm ngồi xu thế, tỉnh Hải Dương ln coi vấn đề phát triển nguồn nhân lực mục tiêu hàng đầu phát triển kinh tế - xã hội Phát triển nguồn nhân lực ln quyền quan tâm, thực Tuy nhiên, công tác phát triển nguồn nhân lực tỉnh tồn bất cập, cần khơng ngừng đổi Trong bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực phải gắn liền, song hành quy hoạch đồng với phát triển kinh tế - xã hội, với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, trình độ cao, có đạo đức, tác phong nghề nghiệp phù hợp đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 Trong thời đại bùng nổ công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Hải Dương nay, vấn đề phát triển nguồn nhân lực góp phần để đưa tỉnh nhà vươn lên Xác định tầm quan trọng nguồn nhân lực, muốn sử dụng kiến thức học thân để nghiên cứu đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn nay” 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian gần đây, vấn đề phát triển nguồn nhân lực thu hút quan tâm khơng nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đặc biệt trường đại học Cho đến tại, có nhiều viết, nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học vấn đề -"Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa” – PGS.TS Mai Quốc Chánh (1999), NXB Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tác giả đưa hiểu biết nguồn nhân lực, thực trạng nguồn nhân lực Đồng thời đưa giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa - “Sử dụng hiệu nguồn nhân lực người Việt Nam” – TS Nguyễn Hữu Dũng, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 2003 Tác giả làm rõ nguồn nhân lực, tác động nguồn nhân lực đến phát triển kinh tế - xã hội Từ đó, đưa giải pháp sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nước ta - “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển bền vững Việt Nam” – Chu Văn Cấp Bài viết trình bày vấn đề lý luận, thực tiễn việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn mới; đưa giải pháp phát triển nguồn nhân lực - “Phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài, Một số kinh nghiệm giới” – Tạ Ngọc Tấn Trong sách tác giả phân tích sâu sắc vấn đề nguồn nhân lực, nhân tài phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài số nước giới, rút kinh nghiệm với Việt Nam thực đổi toàn diện giáo dục - đào tạo để phát triển nguồn nhân lực, nhân tài -“ Giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nay” – Lương Công Lý Trong luận án tác giả làm rõ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vai trò giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta Luận án làm rõ thực trạng vai trò giáo dục - đào tạo việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Qua đề xuất số phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò giáo dục - đào tạo Các cơng trình nghiên cứu đề cập cách toàn diện vấn đề phát triển nguồn nhân lực lý luận thực tiễn Kế thừa có chọn lọc thành tựu tác giả trước, khóa luận đưa đến nhìn đa chiều góp thêm tiếng nói nhằm hồn thiện giải pháp phát triển nguồn nhân lực Đây việc làm cần thiết, đặc biệt giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa, vấn đề phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương góp phần làm giàu thêm kho tàng lý luận nguồn nhân lực Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: phát triển nguồn nhân lực - Phạm vi thời gian: từ năm 2010 đến năm 2019 - Không gian: địa bàn tỉnh Hải Dương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích Khóa luận hệ thống hóa: - Một số lý luận nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực - Thơng qua việc phân tích đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019, đề tài phân tích kết quả, tồn chủ yếu phát triển nguồn nhân lực 72 trình đào tạo, tham gia vào trình đào tạo kiểm tra đánh giá kết đào tạo - Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi khai thác hết lực sở trường người hiền tài phục vụ cho phát triển tỉnh; đặc biệt ý đến phận nhân lực chất lượng cao phục vụ kinh tế - Có sách ưu đãi việc tăng cường bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, cán quản lý đào tạo nhân lực địa bàn tỉnh; vào điều kiện thực tế tỉnh để rà soát, bổ sung số chế, sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chương trình kinh tế trọng điểm, ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh - Huy động tối đa nguồn lực xã hội để phát triển nhân lực; tăng tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực Xây dựng chế, sách khuyến khích người lao động tự đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; ngân sách nhà nước hỗ trợ phần, huy động thêm đóng góp doanh nghiệp, người sử dụng lao động để thực - Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển sản xuất nhằm tạo điều kiện hội giải việc làm cho lao động địa bàn tỉnh; đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng thị trường lao động bên ngoài, đặc biệt thị trường xuất lao động qua đào tạo 3.3.2.4 Thực tốt công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội - Công bố triển khai thực tốt công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2030 tỉnh theo đạo Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ ngành trung ương 73 - Giao cho đơn vị đầu mối xây dựng hệ thống thông tin nguồn nhân lực cấp tỉnh nhằm thu thập, xử lý đánh giá việc thực quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phạm vi tỉnh nhằm đảm bảo phát triển hài hòa, cân đối số lượng, chất lượng, cấu nguồn lực thời kỳ định; phù hợp với định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh - Thực tốt công tác thông tin - dự báo nguồn nhân lực, có kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu nhân lực cấp tỉnh, huyện, xã đơn vị, doanh nghiệp địa bàn để có phương án đào tạo, bồi dưỡng cán đáp ứng u cầu tình hình Mỗi ngành phải có quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành phải xây dựng tiêu chuẩn nguồn nhân lực cụ thể cho ngành cụ thể - Tổ chức thực tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý cấp hàng năm, năm, 10 năm Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhằm thu hút nguồn cán có lực; xây dựng kế hoạch triển khai thực có chất lượng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, cán cấp xã, phường - Tiếp tục kiện toàn, bố trí, sử dụng hợp lý hiệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban hành chế, sách kịp thời, nhằm hỗ trợ đào tạo cán nguồn nhân lực, cán trẻ, nữ người dân tộc thiểu số - Các sở, ban, ngành quyền cấp cần tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán chủ chốt ngành, đơn vị; xây dựng phương án thu hút nguồn nhân lực, lao động có chất lượng phục vụ ngành, đơn vị giai đoạn 3.3.3 Tăng cường thể lực nguồn nhân lực Tăng cường thể lực nguồn nhân lực biện pháp cụ thể như: - Đầu tư mức cho y tế: sở vật chất, vốn đầu tư,… - Thu hút nguồn nhân lực ngành y tế: sách thu hút đội ngũ y, bác sĩ trình độ cao, chun mơn tốt, 74 -Có sách y tế chăm sóc sức khỏe phù hợp với tình hình thực tế địa phương 3.3.4 Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 3.3.4.1 Nâng cao trình độ văn hóa - Hồn chỉnh mạng lưới sở giáo dục mầm non phổ thông Thực tốt Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp học giai đoạn - Nâng cao chất lượng giáo viên: Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, vững chuyên môn phù hợp cấu - Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, phát triển mạng lưới học tập cộng đồng gắn với việc xây dựng thực thiết chế văn hóa sở nhằm nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết cho nhân dân Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực - Tăng cường phân luồng sau trung học sở, đảm bảo đến năm 2030 có tối thiểu 20% học sinh tốt nghiệp trung học sở học trung cấp chuyên nghiệp trung cấp nghề 3.3.4.2 Nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật -Rà soát, bổ sung kế hoạch cụ thể công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ lao động; đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước chế thị trường, phù hợp với xu hội nhập phát triển - Hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới sở đào tạo nguồn nhân lực địa bàn toàn tỉnh từ trình độ sơ cấp nghề đến đại học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp, khu công nghiệp địa bàn tỉnh - Đẩy mạnh công tác đào tạo đào tạo lại cho đội ngũ cán lãnh đạo, cán quản lý, chủ doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật 75 - Tăng cường thực tự chủ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lực sáng tạo khoa học - công nghệ trường 3.3.4.3 Tạo môi trường làm việc, thúc đẩy người lao động phát huy lực - Xây dựng mơi trường văn hóa ứng xử quan, đơn vị doanh nghiệp, phát huy tính dân chủ, ý thức tập thể, quan tâm có ý thức trách nhiệm với cơng việc - Mỗi ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp cần xây dựng công khai tiêu chuẩn cụ thể chức danh, vị trí cơng tác ngành, đơn vị để người lao động có sở tự đánh giá đồng nghiệp nhằm tăng cường dân chủ việc bình xét, đánh giá xếp loại lao động hàng năm; đồng thời sở để xem xét, đánh giá đề bạt cán đảm bảo tính minh bạch 3.3.4.4 Đổi cơng tác tuyển dụng - Thực tốt quy định thi tuyển, xét tuyển cách công khai, rõ ràng phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Quán triệt nội dung Đề án đào tạo, tuyển chọn, chuẩn hóa cán chủ chốt xã, phường, thị trấn Tạo điều kiện, hội tốt để sinh viên tốt nghiệp đại học quy cơng tác xã, phường, thị trấn - Mỗi đơn vị sử dụng lao động cần hoạch định kế hoạch tuyển dụng kèm theo tiêu chuẩn cụ thể Thực quy trình tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, quan tâm giải tốt mối quan hệ sử dụng bồi dưỡng lao động - Tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường, tạo liên kết, hợp tác doanh nghiệp, nhà nước với sở đào tạo Thực mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp 76 3.3.5 Nâng cao ý thức người lao động Trên sở hạn chế ý thức người lao động, đưa mức xử lý vi phạm phù hợp Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích người lao động lương, thưởng phù hợp để thúc đẩy người lao đông làm việc 3.3.6 Đầu tư sở vật chất - Tập trung đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học theo hướng đại, hội nhập với khu vực giới, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tỉnh; tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học - Thực sách khuyến khích tạo điều kiện quỹ đất, tín dụng cho đơn vị, cá nhân xây dựng trường; kêu gọi đầu tư cơng trình giáo dục khoa học trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề 3.3.7 Huy động nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực 3.3.7.1 Huy động nguồn vốn đảm bảo phát triển nguồn nhân lực a)Tăng ngân sách nhà nước cho phát triển nhân lực Về ngân sách nhà nước nguồn lực bản, chủ yếu, động lực để phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030 tỉnh Do cần tăng đầu tư đầu tư có trọng tâm, trọng điểm sở đào tạo địa bàn đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa b) Đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường huy động nguồn vốn cho phát triển nhân lực - Đối với việc huy động vốn từ người lao động, người dân: Tỉnh cần có chế, sách đủ mạnh để tăng cường huy động nguồn đóng góp từ người dân cho phát triển nhân lực hình thức: Trực tiếp đóng góp người đào tạo học phí, đầu tư xây dựng sở vật chất - kỹ thuật sở đào tạo; huy động đóng góp người dân để xây dựng trường 77 học, bệnh viện, sở khám chữa bệnh, đóng góp quỹ khuyến học địa phương - Đối với việc huy động vốn từ doanh nghiệp, tổ chức: + Xây dựng thể chế gắn trách nhiệm đơn vị sử dụng lao động việc phát triển nguồn nhân lực; đồng thời có chế, sách biện pháp đủ mạnh để huy động đóng góp từ phía người sử dụng lao động thơng qua việc thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp; tăng đầu tư kinh phí để đào tạo nhân lực doanh nghiệp theo nhu cầu sử dụng lao động Tạo chế cho doanh nghiệp trích lập quỹ đào tạo phát triển nhân lực đơn vị Mở rộng hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp + Xây dựng sách cho phép sở ngồi cơng lập hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, cá nhân việc đầu tư xây dựng sở vật chất huy động vốn đầu tư phát triển sở giáo dục ngồi cơng lập Có sách đảm bảo lợi ích đáng, hợp pháp cá nhân, tập thể tham gia xã hội hóa; sách ưu đãi tín dụng cho sở giáo dục ngồi cơng lập Tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sở giáo dục đào tạo ngồi cơng lập; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước sở giáo dục ngồi cơng lập để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực + Thí điểm bước mở rộng mơ hình đào tạo theo chế chia sẻ kinh phí đào tạo nhà trường doanh nghiệp 3.3.7.2 Giải pháp huy động chuyên gia, nhà quản lý - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung sách thu hút đào tạo nhân tài tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 để phù hợp với tình hình thực tế tỉnh thời điểm cụ thể nhằm thu hút chuyên gia, nhà quản lý giỏi từ nước nước tỉnh công tác; đặc biệt tạo môi trường làm việc tốt để thu hút đội ngũ em địa phương có tâm huyết làm việc tỉnh, 78 đóng góp vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực sử dụng có hiệu nguồn nhân lực đặc biệt - Xây dựng chế, sách, chế độ đãi ngộ, tuyển dụng trí thức trẻ, nhà quản lý có trình độ ĐH trở lên tăng cường làm cán chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn - Có sách ưu tiên tuyển dụng HS có q trình học tập giỏi từ phổ thông, xếp loại giỏi sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học (đặc biệt trường đại học có điểm chuẩn đầu vào cao); khuyến khích cán có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa, sv tốt nghiệp lớp cử nhân tài tỉnh công tác - Có phương án cụ thể đạo thực giải pháp bố trí đội ngũ cán trẻ, có lực trình độ, có phẩm chất đạo đức làm việc chương trình, dự án phát triển, nhà máy sử dụng công nghệ kỹ thuật tiếp xúc, làm việc với chuyên gia nước nước ngồi nhằm nâng cao trình độ lực quản lý, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm công tác để nắm bắt, vận hành làm chủ công nghệ chuyên gia rút khỏi chương trình, dự án theo thời hạn quy định 3.3.7.3 Giải pháp đất đai cho dự án phát triển nguồn nhân lực - Rà soát, xác định quỹ đất xây dựng sở giáo dục đào tạo vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương đến năm 2030 kế hoạch sử dụng đất hàng năm Thực công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương đến năm 2030 sau Chính phủ phê duyệt theo quy định hành - Xây dựng sách ưu đãi cho sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề ngồi cơng lập: thơng qua việc miễn, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật hàng rào miễn tiền thuế thu nhập theo quy định Chính phủ tại: Nghị định số 79 69/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 3.3.8 Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực 3.3.8.1 Cải tiến tăng cường phối hợp cấp, ngành phát triển nguồn nhân lực địa bàn tỉnh - Thủ trưởng ngành, đơn vị, chủ tịch UBND huyện, thành phố phải xác định rõ phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ trọng tâm ngành, địa phương để tập trung đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; đồng thời xử lý nghiêm cán cơng chức khơng hồn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân - Tăng cường giữ mối quan hệ công tác, tranh thủ tốt ủng hộ Chính phủ bộ, ngành trung ương; sở đào tạo lớn có uy tín việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh 3.3.8.2 Phối hợp hợp tác với quan, tổ chức đóng địa bàn tỉnh - Tranh thủ hỗ trợ trung ương để đầu tư xây dựng trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đạt chuẩn quốc gia số ngành, nghề đạt chuẩn khu vực quốc tế - Tăng cường phối hợp với quan, đơn vị trung ương đóng địa bàn nắm bắt tình hình nhu cầu sử dụng lao động để có kế hoạch phát triển nhân lực - Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với trường ĐH, CĐ nghề, trung cấp nghề tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh với nhiều hình thức khác 3.3.8.3 Mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế - Đẩy mạnh hợp tác với nước khu vực để bước tiếp thu, chuyển giao công nghệ đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng 80 cao tỉnh thông qua hợp tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực trường ĐH, CĐ, trung cấp nghề tỉnh với trường ĐH, CĐ, trung cấp nghề nước khu vực quốc tế như: Thái Lan, Pháp, Úc, Singapore, Hàn Quốc - Xúc tiến hợp tác đào tạo nhân lực theo chuẩn khu vực quốc tế Tranh thủ hỗ trợ tổ chức quốc tế, nguồn hỗ trợ thức ODA nước Nhật Bản, Hàn Quốc, để xây dựng đầu tư trang thiết bị cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề nhằm đào tạo số nghề trọng điểm đạt chuẩn khu vực quốc tế Tiếp cận thị trường lao động hợp tác đào tạo lao động theo hợp đồng xuất lao động 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Cải tiến chương trình giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo cần xem xét, điều chỉnh, cải tiến chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với thời đại, đặc biệt chương trình đào tạo đại học Một số ngành tiêu biểu cần cải tiến xây dựng, y tế, kỹ thuật,… Biên soạn lại chương trình giáo dục, đào tạo số mơn học mang nặng tính lý thuyết Cần kết hợp hài hịa lý thuyết thực hành đan xen để sinh viên có sơ hội tiếp cận với thực tế cơng việc, gắn lý thuyết vào thực tiễn Đối với sinh viên trường kinh tế, khoa học xã hội, cần hướng dẫn nghiên cứu đề tài khoa học, làm tham luận cá nhân theo nhóm Tăng cường thảo luận nhóm, thuyết trình giúp sinh viên nâng cao kỹ mềm, chủ động học tập công việc Đảm bảo chương trình học để sinh viên tự học, tự tư cách chủ động 3.4.2 Mở rộng thực chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực Hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa cấp có thẩm quyền phê duyệt định phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 Thủ tướng Chính phủ việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, 81 Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 Bộ trưởng Bộ Tài giao dự tốn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 Quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 04/6/2018 Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2018 Đến nay, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa thực đạt số thành tựu ban đầu Căn Điều 28 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, sở ý kiến thống Bộ Tài văn số 7265/BTC-TCDN ngày 19/6/2018, Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn Bộ ngành, địa phương, hiệp hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa theo quy định Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa văn pháp luật liên quan đến có văn thay thế, đảm bảo không trái với quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Chính phủ 3.4.3 Hồn thiện pháp luật lao động Hiện nay, pháp luật lao động Việt Nam hồn thiện, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động Một số pháp luật lao động Bộ luật Lao động 2012 10/2012/QH13, Nghị hướng dẫn luật lao động hợp đồng lao động 44/2013/NĐ-CP, Thông tư quy định cơng tác tập huấn an tồn lao động, vệ sinh lao động,… Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh xã hội cần hồn thiện pháp luật, sách lao động theo hướng công bằng, minh bạch, có chế tài xử lý rõ ràng, nghiêm minh 3.4.4 Nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo nghề Chất lượng hệ thống đào tạo nghề nước ta chưa thực tốt Điều dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực không cao, không đáp ứng 82 u cầu doanh nghiệp, tổ chức Chính vậy, Tổng cục dạy nghề- Bộ Lao động Thương binh xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc cần tiến hành xây dựng số loại tiêu chuẩn lực nghề nghiệp, hệ thống đánh giá, cấp chứng hành nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề Kết luận chương 3: Dựa vào mặt tích cực, hạn chế đưa chương 2, chương này, khóa luận định hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương Tiếp đó, khóa luận đưa số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường quản lý nhà nước,nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, đào tạo, đa dạng hóa chương trình giảng dạy, tăng cường phối hợp, kết hợp để phát triển nhân lực; phát triển chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất người Khoa luận đưa số kiến nghị quan trọng nhằm hoàn thiện chất lượng, quản lý nhà nước lao động 83 KẾT LUẬN Con người với tư cách chủ thể sáng tạo, kiến tạo nên xã hội Vì vậy, thời đại, chế độ phát triển nguồn nhân lực người đặt vị trí trung tâm Đặc biệt, bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 diễn nhanh chóng, u cầu phát triển nguồn nhân lực đứng trước nhiều thách thức Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng đánh giá cao tầm quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực nỗ lực chuẩn bị để thích ứng với thay đổi nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu ngày cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn nay, năm Trên sở lý luận thực tiễn kể trên, khóa luận đưa quan điểm định hướng bản, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương, đồng thời số khuyến nghị sách để tạo điều kiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục đào tạo nguồn nhân lực tương lai gần 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO C Mac & Ph Ăngghen (1995) Toàn tập, tập 3, NXb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chu Văn Cấp, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển bền vững Việt Nam Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2009) Kinh tế nguồn nhân lực, Đại Học Kinh tế Quốc dân Cục Thống kê tỉnh Hải Dương Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn nhân lực người Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội Nguyên Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Thị Hồng Điệp (2009), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành kinh tế tri thức Việt Nam – Luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế Chính trị Trần Thị Đạt, Đỗ Tuyết Nhung, Tác động vốn người tăng trưởng kinh tế tỉnh thành phố Việt Nam Trần Khánh Đức, Quản lý đào tạo chất lượng nhân lực theo ISO TQM, NXB Giáo dục Hà Nội 10 Giáo trình Kinh tế & Lao động 11 Giáo trình Quản trị nhân lực, Đại học Kinh tế quốc dân (2004) 12 Phạm Minh Hạc (2011), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13.Th.S Hà Thị Hằng (2010), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kinh tế tri thức nước ta nay, Tạp chí Giáo dục lí luận số 4//2010 85 14 Đồn Văn Khái, Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 15 Lê Văn Kỳ (2018), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành cơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Luận án Tiến sĩ chun ngành Kinh tế trị 16 Lương Cơng Lý, Giáo dục đào tạo với phát triển nhân lực chất lượng cao Việt Nam 17 Nguyễn Thị Dạ Lý (2013), Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ du lịch 18 Hồ Chí Minh (5/1968), Bản di chúc viết tay Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 Phạm Thanh Nghị, Nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 20 Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương 21 Hoàng Văn Phai (11/2011), Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Kinh tế dự Báo, số 21 22 Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2020 23 Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2020 24 Hồ Sĩ Quý, Con người phát triển người 25 Nguyễn Văn Sơn (2007), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phát triển kinh tế tri thức , 26 Tạp chí Triết học tri thức, Viện Triết học 27 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương 28 Tạ Ngọc Tấn, Phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài, Một số kinh nghiệm giới 29 Nguyễn Thanh, Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 86 30 Lê Thị Thúy (2012), Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thực công xã hội Miền núi phía Bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ 31 Mạc Văn Tiến, Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thực trạng giải pháp 32 Nguyễn Hữu Tiệp, Giáo trình Nguồn nhân lực 33 Tổng Cục Thống kê 34 Hoàng Ngọc Vinh, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học đổi công tác đào tạo nhân lực cho khu công nghiệp khu chế xuất Việt Nam 35 Vũ Thị Hải Yến (2017), Chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Hải Dương ... tiễn phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 Chương 3: Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương. .. đề đặt phải phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà 2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 2.2.1 Dân số nguồn nhân lực Nằm... đến phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 33 2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2019 37 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tỉnh hải dương giai đoạn hiện nay ,