0

Nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương hiện nay

79 10 0
  • Nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN NGUYỀN THỊ HUYỀN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ Hà Nội, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ HUYỀN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÃ SỐ : 31 01 02 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN Hà Nội, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài khóa luận: “Nguồn nhân lực cho khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương nay” tiến hành công khai, dựa cố gắng, nỗ lực thân hướng dẫn nhiệt tình, khoa học ThS Trương Thị Hoàng Yến Các số liệu thống kê xử lý sử dụng phân tích khóa luận theo quy định Các thơng tin kết nghiên cứu tác giả tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Hà Nội, ngày… tháng … năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Huyền MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Khu công nghiệp nguồn nhân lực cho khu công nghiệp 1.2 Nội dung yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp 21 1.3 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp số địa phương nước ta 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẢI DƯƠNG 31 2.1 Vài nét khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 31 2.2 Tình hình phát triển nguồn nhân lực khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 39 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 48 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 53 3.1 Định hướng phát triển kinh tế -xã hội phát triển khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025 năm 53 3.2 Phương hướng tiếp tục phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025 57 3.3 Giải pháp tiếp tục phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 59 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa FDI Đầu tư trực tiếp nước ngồi KCN, KCX, KKT Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế KH - CN Khoa học công nghệ KT - XH Kinh tế - xã hội LLLĐ Lực lượng lao động NNL Nguồn nhân lực SLĐ Sức lao động TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Quy hoạch KCN tỉnh Hải Dương đến năm 2020 Bảng 2.2 Hiện trạng KCN tỉnh Hải Dương đến 12/2019 Bảng 2.3 Kết hoạt động KCN tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015 - 2019 Bảng 2.4 Nhân lực KCN tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 - 2019 Bảng 2.5 Chất lượng nhân lực KCN tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 - 2019 Bảng 2.6 Trình độ học vấn lao động KCN tỉnh Hải Dương DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu 2.1 Số lượng lao động KCN tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 – 2019 Biểu 2.2 Số lao động nữ KCN qua năm Biểu 2.3 So sánh cấu trình độ học vấn lao động KCN tỉnh Hải Dương năm 2015 2019 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực tài sản quan trọng quốc gia, định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định vị dân tộc trường quốc tế Trong doanh nghiệp, nhân lực đầu vào quan trọng nhất, định trình kết hợp nguồn lực khác cách có hiệu để tạo sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng Sau 30 năm thực nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế, sản xuất công nghiệp nước ta nói chung tỉnh Hải Dương nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng Tuy nhiên, trước yêu cầu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, CNH, HĐH địa phương cơng tác đào tạo, sử dụng phát triển nguồn nhân lực tỉnh đặt hàng loạt vấn đề lý luận thực tiễn cần nghiên cứu giải Xu toàn cầu hóa đặt nhiều thách thức cho đất nước, có áp lực ngày tăng việc chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng theo kịp yêu cầu thời đại Tỉnh Hải Dương, tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nơi khu công nghiệp, cụm công nghiệp xuất ngày nhiều với quy mô tốc độ ngày lớn, cần nguồn nhân lực với số lượng ngày tăng, chất lượng ngày cao với cấu hợp lý Những năm gần việc xây dựng phát triển khu công nghiệp xác định khâu đột phá để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh từ nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ sang công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ phấn đấu đưa Hải dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại Mặc dù khu công nghiệp thành lập chưa lâu chúng góp phần tích cực vào thành phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương mặt thu hút đầu tư, tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư tăng thu ngân sách nhà nước Tuy nhiên thực trạng hoạt động doanh nghiệp số khu công nghiệp thời gian qua cho thấy, số lượng chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu Trong nông dân thiếu việc làm nơng thơn thị hóa, cơng nghiệp hóa ngày gây áp lực xã hội, khu công nghiệp lại thiếu nhân lực NNL sẵn có chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung thay nhân lực trình độ, thu nhập chưa thỏa mãn,… Đồng thời, thị trường lao động tạo vấn đề lựa chọn việc làm, yêu cầu tuyển mộ, nguồn cung lao động Đặc biệt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho KCN chưa thực trọng thiếu phối hợp thực cách đồng bộ, hiệu cấp quyền, tổ chức tạo nên ảnh hưởng xấu đến q trình phát triển khu cơng nghiệp Cho nên việc nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng nguồn nhân lực cho khu cơng nghiệp để có giải pháp nhằm tạo chuyển biến chất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói chung và doanh nghiệp khu công nghiệp Hải Dương nói riêng vấn đề cấp thiết Với ý nghĩa em lựa chọn đề tài “Nguồn nhân lực cho khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương nay” làm khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua có số cơng trình đề tài nghiên cứu nguồn nhân lực khu công nghiệp Việt Nam nói chung với nhiều đề tài cấp quốc gia, cấp bộ, xuất dạng sách hàng loạt chuyên đề công bố tạp chí khác Trong nói đến: Nhìn nhận vấn đề nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế nói chung có: Nghiên cứu hai tác giả Trần Văn Tùng Lê Ái Lâm, Phát triển nguồn nhân lực - kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 1996 Các tác giả giới thiệu kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số quốc gia giới, tập trung nghiên cứu lĩnh vực giáo dục đào tạo, yếu tố định phát triển nguồn nhân lực số kinh nghiệm lĩnh vực nước ta Tác giả Phạm Minh Hạc, Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996 đề cập đến nguồn nhân lực chất lượng cao, cấu nguồn nhân lực, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm trọng dụng nhân tài số quốc gia Châu hàm ý cho Việt Nam Tác giả Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân với sách Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam, số vần đề lý luận thực tiễn, nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004 Cuốn sách tập hợp nghiên cứu, viết, tham luận Hội thảo đề tài KX.05.11 thuộc chương trình Khoa học Cơng nghệ cấp nhà nước KX.05 (giai đoạn 2001-2005), với vấn đề lý luận, kinh nghiệm khuyến nghị thiết thực quản lý nguồn nhân lực Việt Nam Khi nói đến nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo coi yêu cầu, điều kiện thiếu để phát triển nguồn nhân lực đồng thời yếu tố chủ yếu đóng góp cho phát triển kinh tế Với vai trò quan trọng xuất phát từ mối quan hệ chặt chẽ với nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực có số nghiên cứu liên quan đến nội dung như: sách Tiến sĩ Đinh Văn Ân Hoàng Thu Hịa, Giáo dục đào tạo – Chìa khóa phát triển, nhà xuất Tài chính, 2008; Tiến sĩ Lê Thị Hồng Điệp, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế tri thức Việt Nam, nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012;… Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Lê Quang Hùng, Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2006 Tổng quan luận văn luận giải nguồn nhân lực, phân tích đánh giá thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng giai đoạn 2000 – 2005, đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội Cuốn sách Tiến sĩ Trương Thị Minh Sâm, Những luận khoa học việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhà xuất Khoa học Xã hội, 2002 Tác giả hệ thống hóa lý luận phát triển nguồn nhân lực tiến trình CNH, HĐH; đánh giá thực trạng dự báo đề xuất số giải pháp quan trọng để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thế Lực, Phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2008; luận văn làm rõ vai trò nguồn nhân lực phát triển kinh tế – xã hội, đặc trưng nguồn nhân lực khu cơng nghiệp Tóm lại cơng trình nghiên cứu đề cập đến trạng nguồn nhân lực q trình CNH, HĐH Trong khóa luận mình, em kế thừa thành cơng trình nghiên cứu trước, đồng thời khái qt hóa lý luận, thực tiễn, học kinh nghiệm giải pháp cho giai đoạn phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dượng nói chung nhân lực cho KCN tỉnh Hải Dương nói riêng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đến năm 2025 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận là: Nguồn nhân lực cho khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu phạm vi khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 61 Về việc trì sử dụng NNL đơn vị, doanh nghiệp KCN, cần thục phương pháp, cách thức kích thích, động viên người lao động trì phát triển mối quan hệ tốt đẹp người lao động doanh nghiệp Các công việc cụ thể nhằm trì NNL như: - Vấn đề tiền lương khoản thu nhập khác: Hiện chế độ tiền lương chưa thực thu hút nhân tài làm việc KCN Vì ngồi việc chờ đợi sửa đổi sách tiền lương, cần có sách khoản thu nhập khác cho người lao động tiền thưởng, phụ cấp,… để giúp người lao động có thu nhập ổn định để họ yên tâm làm việc có hiệu quả, gắn bó với doanh nghiệp Tỉnh nên khuyến khích doanh nghiệp KCN thực trả lương theo khả kết lao động, để người lao động việc đảm bảo tái sản xuất SLĐ cịn có thu nhập cao Điều kích thích tăng suất, sáng kiến sáng tạo, đảm bảo chất lượng lao động - Vấn đề nhà điều kiện sinh hoạt người lao động: Người lao động làm việc với tinh thần thoải mái, đảm bảo suất, chất lượng hiệu lao động mối quan hệ gia đình, xã hội điều kiện sống đảm bảo Xác định tầm quan trọng vấn đề này, tỉnh thực quy hoạch phát triển số khu dân cư cho người có thu nhập thấp; khu chung cư thị đạt tiêu chuẩn bố trí gần KCN,… Bên cạnh tỉnh cần khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà cho công nhân vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, doanh nghiệp nên có sách hỗ trợ nhà để góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người lao động KCN - Vấn đề thăng tiến, bố trí cán bộ, người lao động: Việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ, người lao động vào vị trí làm việc phù hợp việc quan trọng định hiệu sử dụng NNL Nếu trọng đến đào tạo mà không 62 quan tâm đến khâu sử dụng kết việc đào tạo không trọn vẹn chí lãng phí q trình đào tạo - Các tiện ích khác phục vụ cho người lao động: Các doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phương tiện cho người lao động di chuyển; phát triển dịch vụ văn hóa, nghệ thuật tạo môi trường cho người lao động thư giãn sau làm việc; phát triển dịch vụ thương mại, y tế, trường học, thơng tin liên lạc tiện ích khác đáp ứng nhu người lao động gia đình họ Tạo mơi trường, sân chơi câu lạc thể thao, văn nghệ,… để người lao động rèn luyện sức khỏe, giao lưu kết bạn,… - Công đoàn KCN chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: cơng đồn – đại diện bảo vệ lợi ích quyền lợi cho người lao động, cơng đoàn phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức chương trình như: tổ chức liên hoan gặp măt cuối năm, động viên khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích tốt,… Tóm lại, giải đủ nguồn cung số lượng NNL cho KCN vấn đề quan tâm tỉnh Một số giải pháp đâng thực đào tạo chỗ hay trì nguồn lao động có đắn Tuy nhiên bên cạnh cần nắm bắt nhu cầu cụ thể để dự báo, chủ động cung ứng, đào tạo hướng nhiệm vụ đối vơi tổ chức, cấp, ngành tỉnh 3.3.2 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực mặt chất lượng 3.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Đối với hệ thống giáo dục đào tạo, đặc biệt công tác dạy nghề, tỉnh Hải Dương nhiều bất cập nội dung, phương pháp cách thức tiếp cận Bên cạnh tâm lý xem trọng cấp, xem nhẹ kỹ tay nghề chi phối mạnh lựa chọn nghề nghiệp Do Sở Giáo dục Đào tạo cần sâu công tác hướng nghiệp cho học sinh THPT theo nguyện vọng, sở thích lực học sinh để 63 tránh lãng phí đào tạo Học nên đôi với hành, tránh trường hợp học ngành sau trường lại làm trái ngành, điều gây hiệu sử dụng nguồn nhân lực Để góp phần phát triển nguồn nhân lực mặt chất lượng cần tập trung ưu tiên cho công tác đào tạo nghề Cần có bước đột phá q trình đào tạo từ nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy đến vốn, sở vật chất kỹ thuật người Có thể nói cấu đào tạo nước ta nói chung tỉnh nói riêng cịn bất hợp lý đào tạo đại học, trung học dạy nghề Vì cần nhanh chóng điều chỉnh cấu đào tạo nghề cho đáp ứng lượng nhân công cịn thiếu Để tăng cường cơng tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu lao động cho KCN tỉnh cần lưu ý: - Nâng cao trình độ học vấn cho NNL: Muốn thực giải pháp cần có phối kết hợp sở ban ngành như: Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Quản lý KCN doanh nghiệp KCN tỉnh Có thể thấy, hầu hết người lao động KCN làm việc theo ca nên việc tổ chức lớp học văn hóa luân chuyển theo ca làm việc người lao động thuận tiện Các lớp học mở doanh nghiệp có nhu cầu trường gần KCN để thuận lợi cho việc di chuyển học tập người lao động Ngoài ra, tỉnh Ban Quản lý KCN cần có sách khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động tham gia lớp học văn hóa ngồi lao động Các doanh nghiệp khích lệ, động viên thơng qua sách tài trợ khen thưởng chương trình học bổng, phụ cấp cho người lao động theo trình độ Qua tạo động lực thúc đẩy người lao động tích cực tham gia nâng cao nhận thức họ lợi ích việc nâng cao trình độ văn hóa Điều lâu dài đem lại lợi ích 64 cho doanh nghiệp người lao động trình độ hiểu biết nhận thức NNL nâng cao - Mở rộng đào tạo nghề: Hiện địa bàn tỉnh có trường cao đẳng, đại học trung tâm đào tạo công nhân kỹ thuật, nhiên với số lượng chất lượng phân bố sở đào tạo chưa thể đáp ứng hết nhu cầu NNL, đặc biệt nhân lực kỹ thuật cho doanh nghiệp KCN tỉnh Vì việc mở rộng quy mô đào tạo nghề cần thiết Cần trọng mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nơng thơn Khuyến khích thành phần kinh tế tổ chức tổ chức đa dạng loại hình đào tạo cho người lao động đào tạo chỗ, dạy nghề doanh nghiệp gửi nước ngồi đào tạo Q trình đào tạo NNL cần đáp ứng linh hoạt với yêu cầu thị trường SLĐ khả hội nhập tỉnh đất nước Tập trung hướng vào đào tạo đội ngũ công nhân ngành mũi nhọn tỉnh, công nhân có tay nghề cao, sử dụng cơng nghệ phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt lâu dài Ngoài sở đào tạo nên phân bổ phạm vi tỉnh, tránh tình trạng tập trung thành phố Hải Dương trung tâm tỉnh mà nên mở rộng huyện lân cận Kinh Môn, Thanh Miện, Ninh Giang,… nhằm phục vụ tốt cho phát triển tỉnh nói chung KCN nói riêng - Đối với đội ngũ giáo viên trường, sở dạy nghề: Các sở đào tạo nghề cần tăng cường đội ngũ giảng dạy chất lượng số lượng Có thể giải vấn đề thơng qua tuyển dụng thêm giáo viên có chun mơn tốt mời chuyên gia, kỹ sư KCN tham gia giảng dạy Phải có quy định, yêu cầu rõ ràng trình độ giáo viên dạy nghề tương xứng với nghề đào tạo, người giảng dạy cần có kỹ năng, phương pháp sư phạm mức tối thiểu kinh nghiệm thục tế hoạt động 65 sản xuất doanh nghiệp Bên cạnh cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giảng dạy việc thực quy định sở dạy nghề địa bàn tỉnh - Về sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề: trước hết cần đủ số lượng để đảm bảo học viên học tham gia thao tác độc lập thiết bị, tránh tình trạng dạy chay, thiếu hụt trang thiết bị Kế đến đảm bảo mặt chất lượng, cở sở vật chất, trang thiết bị cần bảo dưỡng thường xuyên, đổi để theo kịp công nghệ doanh nghiệp công nghệ đại giới - Về người học: nên có quy định ý thức, thái độ tham gia học tập, phải tích cực chủ động học hỏi lĩnh hội kiến thức, vận dụng kiến thức học vào thực hành Các sở đào tạo cần có quy định nghiêm ngặt việc hoàn tất yêu cầu nội dung chương trình học bắt buộc tình cấp học, trình độ cơng nhận tốt nghiệp Ngồi người học nên tích cực tham gia thực hành trình học Điều giúp học sinh sau trường nhanh chóng tham gia sản xuất mà doanh nghiệp không tốn đào tạo lại - Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho đào tạo nghề: Ngân sách dành cho giáo dục tập trung phần lớn cho đại học cao đẳng, trước mắt nên điều chỉnh ngân sách ưu tiên cho lĩnh vực đào tạo nghề Ví dụ như: tăng ngân sách giáo dục để đầu tư nâng cấp cho trường dạy nghề; huy động nguồn vốn nước ngồi thơng qua dự án, chương trình tổ chức phi phủ; huy động nguồn vốn đóng góp từ nhân dân thành phần dân cư khác… để góp thêm kinh phí cho việc đào tạo nghề Trong thời gian tới, hệ thống giáo dục cần ưu tiên đổi theo hướng đáp ứng ngày cao nhu cầu doanh nghiệp Ban Quản lý KCN cần chủ động kêu gọi khuyến khích sở đào tạo điều chỉnh cơng tác giảng dạy để đáp ứng nguồn cung lao động cho KCN Ban Quản lý 66 KCN cần có hỗ trợ thiết thực để trường làm tốt công việc dựa mối quan hệ hợp tác song phương Để có bước đột phá đào tạo nghề doanh nghiệp KCN cần có số chương trình hợp tác đào tạo như: cử chuyên viên tham gia giảng dạy, nhận đào tạo thực tập doanh nghiệp Đầu tư phát triển nguồn nhân lực mà cụ thể NNL cho KCN tỉnh nên tập trung theo hướng không nâng cao kiến thức kỹ mà cịn có chiến lược nâng cao sức khỏe, ý thức người lao động NNL có chất lượng nhân tố quan trọng định thắng lợi cạnh tranh khả đầu tư doanh nghiệp 3.3.2.2 Khuyến khích nhà đầu tư nước kinh doanh trung tâm dạy nghề chuyên nghiệp Hiện công tác đào tạo nghề nước ta nói chung tỉnh Hải Dương nói riêng phần lớn tồn hình thức đầu tư nước diễn phổ biến theo chiều rộng chưa trọng đến chiều sâu Vì để nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo cần hợp tác liên kết với nước Khi trung tâm, sở đào tạo địa bàn tỉnh liên kết với nước ngồi tận dụng kiến thức, kinh nghiệm từ chuyên gia nước giảng dạy trang thiết bị dùng cho trình đào tạo họ Để làm điều cần có chủ trương Chính phủ cho phép nhà đầu tư nước ngồi hoạt động lĩnh vực dạy nghề, đầu tư xây dựng trung tâm đào tạo nhiều chuyên viên kỹ thuật đáp ứng nhu cầu Để thu hút đối tác nước tham gia vào lĩnh vực cần có sách đồng bộ, rõ ràng việc khuyến khích đầu tư, phải luật hóa trách nhiệm bên tham gia trình đào tạo sử dụng lao động đào tạo Chính phủ cần ban hành văn pháp luật thủ tục ưu đãi cho loại hình đầu tư ví dụ thuế,… có 67 thu hút nhà đầu tư tạo mơ hình liên kết đào tạo theo chuẩn quốc tế phù hợp với bối cảnh hội nhập 3.3.2.3 Phát triển sở hạ tầng xã hội cho người lao động khu công nghiệp Ngoài sở hạ tầng kỹ thuật, KCN cần xây dựng sở hạ tầng xã hội cho người lao động Khu dân cư, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí,… tất yếu tố tạo thành sở hạ tầng xã hội khu công nghiệp Các khu công nghiệp địa bàn tỉnh phần lớn xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà chưa quan tâm đến sở hạ tầng xã hội Các sở hạ tầng xã hội KCN chưa xây dựng theo quy hoạch dẫn đến tình trạng xung quanh khu cơng nghiệp có nhiều khu dân cư mọc lên tự phát để phục vụ hoạt động dịch vụ, điều làm mỹ quan ngược lại với quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Do vậy, để khắc phục tình trạng trên, phê duyệt quy hoạch KCN cần tính đến diện tích để xây dựng nhà cho người lao động thực tốt quy hoạch khu dân cư bao gồm nhà cho chuyên gia, nhà cho người lao động có thu nhập thấp dịch vụ vui chơi giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động KCN Có họ yên tâm làm việc, tích cực đóng góp cho doanh nghiệp 3.3.2.4 Chính sách đãi ngộ cho người lao động Để người lao động phát huy hết khả mình, cống hiến cho doanh nghiệp người sử dụng lao động phải tạo môi trường làm việc, hội cho người lao động, có sách đãi ngộ thỏa đáng Ví dụ tăng lương định kì, khen thưởng người lao động có sáng kiến, đóng góp giúp tăng hiệu lao động, giảm chi phí sản xuất 68 Bên cạnh Sở Lao động – Thương binh & Xã hội cần phối hợp với Ban Quản lý KCN doanh nghiệp để có sách nhằm bảo vệ nâng cao thể lực cho người lao động Cụ thể như: - Cần tổ chức giám sát số tăng ca người lao động KCN, tránh tình trạng doanh nghiệp yêu cầu để người lao động làm tăng ca số quy định pháp luật, gây ảnh hưởng tới sức khỏe an toàn lao động Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền cho doanh nghiệp người lao động tuân thủ quy định thời gian làm việc - Cần quan tâm tới số lượng chất lượng bữa ăn người lao động Cơng đồn KCN nói chung Cơng đồn doanh nghiệp nói riêng cần khuyến nghị doanh nghiệp khơng q lợi nhuận mà giảm chi phí bữa ăn dẫn tới chất lượng khơng đảm bảo Cùng với đó, Trung tâm Y tế KCN cần giám sát chất lượng bữa ăn người lao động đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, từ đảm bảo sức khỏe cho người lao động - Quan tâm tới sức khỏe người lao động thông qua việc phối hợp với tổ chức y tế tổ chức khám sức khỏe định kì cho người lao động Như vậy, sách đãi ngộ người lao động làm việc KCN tỉnh Hải Dương không sách lương thưởng mà cịn sách đảm bảo sức khỏe cho người lao động Từ người lao động đảm bảo thể lực trí lực đáp ứng nhu cầu sử dụng doanh nghiệp, góp phần vào nâng cao chất lượng NNL 3.3.3 Nhóm giải pháp mặt quản lý 3.3.3.1 Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước Để chủ động NNL có trình độ cho tỉnh nói chung KCN tỉnh nói riêng, tỉnh Hải Dương cần: - Nâng cao nhận thức cấp, ngành toàn xã hội phát triển nhân lực: Cần tích cực tuyên truyền tầm quan trọng nâng cao chất lượng NNL để người nhận thức sâu sắc nhân lực phục vụ cho tương 69 lai Đẩy mạnh hình thức hỗ trợ việc nâng cao ý thức NNL thông qua chương trình hướng nghiệp, tư vấn nghề từ nhà trường - Hoàn thiện máy quản lý phát triển nhân lực, nâng cao lực, hiệu lực máy quản lý: Mỗi quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực giai đoạn; xác định hệ thống vị trí việc làm tiêu chuẩn nhân phù hợp; thực tuyển dụng cơng khai, minh bạch; có kế hoạch thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực Sử dụng, đánh giá đãi ngộ nhân lực phải dựa vào lực thực hiệu công việc Xây dựng quy chế đánh giá nhân lực sở lực, kết quả, hiệu suất, suất lao động thực tế đãi ngộ tương xứng với trình độ kết cơng việc - Cải tiến tăng cường phối hợp cấp, ngành phát triển NNL: Các sở đào tạo địa bàn tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động, kết nối thơng tin với quan quản lý nhà nước địa bàn Xây dựng mối liên kết chặt chẽ doanh nghiệp, quan, đơn vị sử dụng lao động với sở đào tạo, phát triển NNL để tìm thống cung cầu lao động, hạn chế đến mức thấp lãng phí phát triển nhân lực - Hồn thiện hệ thống chế, sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển NNL như: Chính sách đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế: Huy động nguồn lực để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế Cải thiện mơi trường đầu tư, mơi trường sách sách để huy động nguồn lực tỉnh, thu hút nguồn đầu tư từ bên để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho NNL Chính sách tài sử dụng ngân sách cho phát triển NNL: Ngân sách nhà nước có vai trị quan trọng chủ yếu nâng cao chất lượng nhân lực để phát triển KT – XH Ngoài cần thu hút đầu tư nước ngồi, khuyến khích xã hội hóa phát triển NNL địa bàn tỉnh Có 70 sách huy động nguồn đóng góp từ doanh nghiệp cho đào tạo nghề, bao gồm sách khuyến khích thành lập trung tâm đào tạo có chất lượng cao Chính sách việc làm, bảo hiểm nâng cao sức khỏe người lao động: Để đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh cần có sách tạo việc làm cho người lao động, hỗ trợ đối tượng nghèo tham gia loại hình bảo hiểm, đặc biệt bảo hiểm thất nghiệp Tăng đầu tư nhằm cải tiến tổ chức, cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh để khơng ngừng nâng cao thể lực người lao động Nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện thân thể nâng cao thể lực, xây dựng đời sống lành mạnh nhân dân, đẩy lùi tượng tiêu cực lối sống xã hội Chính sách huy động nguồn lực xã hội cho phát triển NNL: Khuyến khích doanh nghiệp góp vốn trang bị phương tiện để nâng cao chất lượng đào tạo liên kết đào tạo doanh nghiệp, ngân sách tỉnh hỗ trợ phần kinh phí Tạo liên kết quan quản lý nhà nước phát triển công nghiệp, quan tư vấn phát triển kinh tế - kỹ thuật công nghệ, doanh nghiệp với trường đại học, sở đào tạo công nhân kỹ thuật để hỗ trợ vấn đề đào tạo, cung ứng, sử dụng nhân lực có hiệu Chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài: Có sách thoả đáng tiền lương, nhà nhằm thu hút cán bộ, chuyên gia giỏi, công nhân lành nghề, nghệ nhân tỉnh xây dựng phát triển kinh tế Ngồi chế sách trực tiếp cán bộ, chuyên gia giỏi, cần có sách khuyến khích ưu tiên người để họ yên tâm công tác Có chế, sách đãi ngộ khác như: bổ nhiệm vào vị trí phù hợp, cấp đất làm nhà ở, bố trí phương tiện lại… Chính sách phát triển thị trường SLĐ hệ thống công cụ, thơng tin thị trường SLĐ: Theo đào tạo phải theo tín hiệu thị trường cơng tác đào tạo phải sở tính tốn hội nghề nghiệp địa phương Tỉnh cần 71 trọng: Nâng cao chất lượng đại hoá Trung tâm dịch vụ việc làm; Thường xuyên tổ chức điều tra, thống kê thị trường SLĐ xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động dịch vụ đào tạo, tìm kiếm, giới thiệu việc làm 3.3.3.2 Đối với Ban Quản lý KCN Hải Dương Trên sở thông tin đầu tư đối tác, Ban Quản lý KCN cần dự báo nhu cầu yêu cầu lao động kỹ thuật giai đoạn để xây dựng kế hoạch đào tạo cung ứng lao động Nên xây dựng chương trình riêng đào tạo cán chủ chốt KCN nắm pháp luật Việt Nam, phong tục tập quán quốc gia có nhà đầu tư nhằm tạo quan hệ tốt công việc ấn tượng tốt đẹp doanh nghiệp với người lao động Việt Nam, Tăng cường khuyến khích việc dạy học ngoại ngữ cho người lao động KCN chủ yếu tiếng Trung, Hàn, Nhật, Anh,… Tăng cường công tác quản lý KCN, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chủ trương sách phát triển NNL cho KCN, phát triển KCN để phát triển KT – XH tỉnh 3.3.3.3 Đối với doanh nghiệp KCN Huy động chuyên gia doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực tập sản xuất,… Các doanh nghiệp nên tạo điều kiện địa điểm cho học sinh, sinh viên thực tập, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, cán quản lý học viên tham quan thực tế kiến tập doanh nghiệp, tạo điều kiện nhận học sinh, sinh viên tốt nghiệp vào làm việc; tham gia hướng nghiệp cho học sinh phổ thông lựa chọn ngành học sở đào tạo 72 KẾT LUẬN Thực chủ trương phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương Nghị Đảng tỉnh Hải Dương, tỉnh tiến hành công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH đến năm 2025, trọng phát triển ngành cơng nghiệp then chốt mạnh, xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2025 Qua 15 năm xây dựng phát triển, KCN tỉnh Hải Dương thực tốt mục tiêu: thu hút đầu tư, giải việc làm, tiếp thu khoa học kỹ thuật, tăng thu nhập, cải thiện đời sông vật chất tinh thần cho người lao động,… góp phần quan trọng vào phát triển KT – XH tỉnh Sự đóng góp không nhỏ vào thành công chung KCN phải kể đến LLLĐ – nguồn lực quan trọng làm việc khu công nghiệp Trên sở tìm hiểu nguồn nhân lực cho khu cơng nghiệp tỉnh Hải Dương, thấy nhiều vấn đề đặt góc độ khác nhau, qua nghiên cứu, khóa luận đạt kết quả: Thứ nhất, làm sáng tỏ lý luận nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực cho KCN tỉnh Hải Dương nói riêng; qua khẳng định vai trị nguồn nhân lực phát triển khu công nghiệp, phát triển KT – XH tỉnh đất nước Thứ hai, qua phân tích thực trạng nguồn nhân lực yếu tố tác động đến nguồn nhân lực cho khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương đánh giá trình phát triển nhân lực lực cho KCN tỉnh để làm rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế từ rút phương hướng cho trình phát triển nhân lực giai đoạn Thứ ba, sở nghiên cứu thực trạng để đề xuất số giải pháp: nhóm giải pháp phát triển số lượng, nhóm giải pháp phát triển chất lượng nhóm giải pháp quản lý nhằm giúp phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài đăng Tạp chí Lý luận trị số - 2014, Nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Bài đăng Tạp chí Lao động Xã hội số ngày 22/06/2018, Thực sách việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp Hải Dương: Kết khó khăn, thách thức Ban Quản lý KCN Hải Dương, Báo cáo tổng kết năm từ 2015 – 2018 Ban Quản lý KCN Hải Dương, Báo cáo Thực trạng giải pháp lao động Khu công nghiệp từ năm 2004 – 2014 Ban Quản lý KCN Hải Dương, Báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2019 Ban Quản lý KCN Hải Dương, Các khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương Báo Hải Dương số ngày 15/05/2018, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương: 15 năm – chặng đường phát triển Cục thống kê tỉnh Hải Dương (2015 – 2018), Niên giám thống kê Đại tá - TS Lê Đại Nghĩa, Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đăng web Tuyên giáo.vn số 18/5/2011 10 Đỗ Minh Vương (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội - 2006 12 Luận án Tiến sĩ, Trần Phương Anh (2012), Phát triển nguồn nhân lực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nước ta 13 Luận văn Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Thùy Linh, Đại học Thái Nguyên, 2014, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến 2020 74 14 Luận văn Thạc sĩ Vũ Thị Hải Yến (2017), Chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Hải Dương 15 Luận văn Thạc sĩ kinh tế (2009), Khu công nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 16 Luận văn Thạc sĩ Quản lý công (2017), Quản lý nhà nước nguồn nhân lực khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Hành Quốc gia 17 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (2015), Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Kinh tế 18 Nguyễn Duy Dũng, (2008), Đào tạo quản lý nhân lực – Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc gợi ý cho Việt Nam, nhà xuất Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 19 Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương, Đào tạo nghề chưa theo kịp nhu cầu doanh nghiệp, đăng web số ngày 17/09/2019 20 Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương, Gắn giáo dực nghề nghiệp với doanh nghiệp, đăng web số ngày 13/09/2019 21 Thạc sĩ Đinh Đăng Định (2004), Một số vấn đề lao động việc làm đời sống người lao động Việt Nam nay, nhà xuất Lao Động 22 Tỉnh ủy Hải Dương (2010), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ XV 23 Tỉnh ủy Hải Dương (2016), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ XVI 24 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2019), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2019 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2010), Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2020 75 26 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2014), Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2016), Kế hoạch tiếp tục thực đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực địa bàn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2016 – 2020 28 PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp - TP Hồ Chí Minh 29 Phạm Đức Chinh (2005), Thị trường lao động, sở lý luận thực tiễn Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Phạm Thăng (2006), Mười lăm năm xây dựng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, Tạp chí Cộng sản số 112/2006 31 Phạm Minh Thăng (2013) Hải Dương: Vấn đề phát triển nguồn nhân lực giai đoạn nay, Web Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương số 30/1/2013 32 Phan Tuấn Anh (2014), Phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp tỉnh Bình Dương thời kỳ hội nhập, Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh 33 http://www.haiduong.gov.vn/Trang/Default.aspx 34 http://banqlkcn.haiduong.gov.vn/default.aspx 35 http://soldtbxh.haiduong.gov.vn/default.aspx 36 http://thongkehd.gov.vn/ ... TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Khu công nghiệp nguồn nhân lực cho khu công nghiệp 1.2 Nội dung yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp ... lượng nhân lực cho khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian - Về mặt thực tiễn: khóa luận phân tích cụ thể thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp địa bàn tỉnh. .. TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Vài nét khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khu công nghiệp tỉnh Hải Dương Nhằm phát triển cơng nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương hiện nay ,

Từ khóa liên quan