0

Quản lý phương tiện dạy học ở các trường tiểu học huyện hớn quản tỉnh bình phước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

170 5 0
  • Quản lý phương tiện dạy học ở các trường tiểu học huyện hớn quản tỉnh bình phước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - PHẠM VĂN QUYẾT QUẢN LÝ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN HỚN QUẢN TỈNH BÌNH PHƢỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đà Nẵng - Năm 2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - PHẠM VĂN QUYẾT QUẢN LÝ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN HỚN QUẢN TỈNH BÌNH PHƢỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Đà Nẵng - Năm 2021 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2.Các nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Khái niệm quản lý 1.2.2 Khái niệm Quản lý giáo dục 1.2.3 Khái niệm Quản lý nhà trường .10 1.2.4 Khái niệm phương tiện dạy học 11 1.2.5 Khái niệm Quản lý phương tiện day học 13 1.3 Những yêu cầu phương tiện dạy học trường tiểu học giai đoạn 14 1.3.1 Vị trí, vai trị phương tiện dạy học trình dạy học 14 1.3.2 Phân loại phương tiện dạy học trường tiểu học 16 1.3.3 Những định hướng đổi phương tiện dạy học giai đoạn 18 1.3.4 Những yêu cầu hệ thống phương tiện dạy học trường tiểu học 20 1.4 Quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học .26 1.4.1 Quản lý đầu tư mua sắm tự trang bị phương tiện dạy học .26 1.4.2 Quản lý việc khai thác sử dụng phương tiện dạy học 28 v 1.4.3 Quản lý việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa lý phương tiện dạy học 29 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học 31 1.5.1 Những yếu tố khách quan .31 1.5.2 Những yếu tố chủ quan 32 Tiểu kết chương 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƢỚC 34 2.1 Khái quát trình khảo sát 34 2.1.1 Mục đích khảo sát 34 2.1.2 Nội dung khảo sát 34 2.1.3 Phương pháp khảo sát 34 2.1.4 Tổ chức khảo sát 38 2.2 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục - đào tạo huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 39 2.2.1 Vị trí địa lí, điều kiện kinh tế - xã hội Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 39 2.2.2 Tình hình giáo dục đào tạo huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước .40 2.2.3 Tình hình Giáo dục tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 40 2.3 Thực trạng phương tiện dạy học trường tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 43 2.3.1 Thực trạng phương tiện dạy học trường tiểu học 43 2.3.2 Thực trạng việc khai thác, sử dụng phương tiện dạy học trường tiểu học 52 2.3.3 Thực trạng bảo quản, sửa chữa phương tiện dạy học 61 2.4 Thực trạng quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 65 2.4.1 Nhận thức cán quản lý giáo viên trường TH địa bàn huyện Hớn Quản QL PTDH .65 2.4.2 Thực trạng quản lý việc đầu tư, mua sắm tự trang bị phương tiện dạy học 66 2.4.3 Thực trạng quản lý khai thác, sử dụng phương tiện dạy học 67 2.4.4 Thực trạng quản lý công tác bảo quản, sửa chữa, lý phương tiện dạy học 71 2.5 Đánh giá chung .76 2.5.1 Điểm mạnh 76 2.5.2 Điểm yếu .76 vi 2.5.3 Thời 77 2.5.4 Thách thức 78 Tiểu kết chương 78 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHƢƠNG TIỆN DẠY Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƢỚC 80 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 80 3.1.1 Đảm bảo tính kế thừa 80 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 80 3.1.3 Đảm bảo tính hệ thống toàn diện .80 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu 81 3.2 Các biện pháp quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 81 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên học sinh vị trí, vai trị, tầm quan trọng phương tiện dạy học quản lý phương tiện dạy học nhà trường 81 3.2.2 Đổi công tác mua sắm, trang bị PTDH theo hướng đồng 84 3.2.3 Đa dạng hóa nguồn lực phục vụ mua sắm, trang bị phương tiện dạy học 86 3.2.4 Tăng cường quản lý việc khai thác sử dụng hiệu phương tiện dạy học 88 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa lí phương tiện dạy học 93 3.2.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý phương tiện dạy học 96 3.3 Mối quan hệ biện pháp .97 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp .98 3.4.1 Mơ tả q trình khảo nghiệm 98 3.4.2 Kết khảo nghiệm 99 Tiểu kết chương 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO .108 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt STT Viết đầy đủ BP Bình Phước CB Cán CBQL Cán quản lý CBPTPTDH Cán phụ trách phương tiện dạy học CLDH Chất lượng dạy học CNH - HĐH Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố CNTT Công nghệ thông tin CSVC-PTDH Cơ sở vật chất - phương tiện dạy học DH Dạy học 10 GD Giáo dục 11 GD – ĐT Giáo dục - Đào tạo 12 GV Giáo viên 13 GVCN Giáo viên chủ nhiệm 14 GV-NV-HS Giáo viên, nhân viên học sinh 15 HS Học sinh 16 HT Hiệu trưởng 17 KH Kế hoạch 18 KHKT-CN Khoa học kỹ thuật - cơng nghệ 19 P.HT Phó Hiệu trưởng 20 PPDH Phương pháp dạy học 21 PPGD Phương pháp giáo dục 22 PTDH Phương tiện dạy học 23 QL Quản lý 24 QLGD Quản lý giáo dục 25 QTDH Quá trình dạy học 26 SL Số lượng 27 TB Trung bình 28 TBDH Thiết bị dạy học 29 TH Tiểu học 30 TBGD Thiết bị giáo dục 31 TTCM Tổ trưởng chuyên môn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lượng khách thể khảo sát 34 2.2 Thông tin khách thể khảo sát 35 2.3 Thang đo nội dung khảo sát 36 2.4 Thang đánh giá nội dung khảo sát bậc 37 2.5 Thang đánh giá nội dung khảo sát bậc 37 2.6 Tình hình giáo viên học sinh số trường tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 41 2.7 Tỷ lệ kết hoàn thành chương trình mơn học, phẩm chất lực trường TH huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thời gian qua 42 2.8 Mức độ đánh giá số lượng phương tiện dạy học trang bị trường tiểu học 44 2.9 Đánh giá mức độ đáp ứng phương tiện dạy học cho việc đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa phương pháp dạy học 45 2.10 Đánh giá chất lượng PTDH trường tiểu học 46 2.11 Đánh giá tính đồng phương tiện dạy học trường tiểu học 48 2.12 Nguyên nhân không đồng phương tiện dạy học 49 2.13 Đánh giá tính đại phương tiện dạy học 49 2.14 Nguyên nhân phương tiện dạy học chưa trang bị đại 51 2.15 Đánh giá tầm quan trọng việc sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học 52 2.16 Đánh giá ý thức sử dụng phương tiện dạy học môn trường tiểu học 53 2.17 Đánh giá kỹ sử dụng PTDH trường tiểu học 54 2.18 Đánh giá nguyên nhân hạn chế kỹ sử dụng giáo viên 55 2.19 Đánh giá hiệu sử dụng phương tiện dạy học trường tiểu học 56 2.20 Đánh giá việc trang bị thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường tiểu học 57 PL35 Dụng cụ môn thể dục Tivi thơng minh Máy vi tính Máy trình chiếu Máy cassette Các PTDH khác Bảo quản PTDH sau sử dụng Loại PTDH Bộ đồ dùng Toán Bộ đồ dùng Tiếng việt Tranh ảnh Bản đồ Dụng cụ thí nghiệm Đàn Organ, nhạc cụ Dụng cụ mơn thể dục Tivi thơng minh Máy vi tính Máy trình chiếu Máy cassette Các PTDH khác Không bảo quản Bảo quản khơng Bảo quản quy trình quy trình PL36 PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho CBQL, Giáo viên trường Tiểu học) Nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý phương tiện dạy học (PTDH) trường Tiểu học nay, xin q Thầy (Cơ) vui lịng cho biết ý kiến vấn đề cách đánh dấu X vào mục đồng ý! Mức độ cấp thiết TT Biện pháp Mức độ khả thi Rất Ít Khơng Rất Ít Cấp Khả Khơng cấp cấp cấp khả khả thiết thi khả thi thiết thiết thiết thi thi Nâng cao nhận thức cho CB, GV HS vị trí, vai trị tầm quan trọng PTDH quản lý PTDH nhà trường Đổi công tác mua sắm, trang bị PTDH theo hướng đồng Đa dạng hóa nguồn lực phục vụ mua sắm, trang bị phương tiện dạy học Tăng cường quản lý việc khai thác sử dụng phương tiện dạy học hiệu Nâng cao hiệu công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa lí phương tiện dạy học Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý phương tiện dạy học Xin Thầy (Cơ) vui lịng cung cấp số thông tin chung cá nhân để thuận tiện cho việc sử lý số liệu (bằng cách điền đánh dấu X vào ô trống) Thầy (Cô) là: CBQL Giáo viên Nhân viên Số năm công tác: khoảng < năm từ 5- 10 năm từ 10- 20 năm 20 năm PL37 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Đại học Trên đại học Xin chân thành cám ơn quý Thầy (cô) quan tâm cho ý kiến! ... biệt trường tiểu học địa bàn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Xuất phát từ lý nêu đề tài ? ?Quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ. .. phương tiện dạy học trường tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Chương 3: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ... quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý phương tiện dạy học trường tiểu học huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước - Đề xuất biện pháp quản lý phương tiện dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phương tiện dạy học ở các trường tiểu học huyện hớn quản tỉnh bình phước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ,