0

ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

75 5 0
  • ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2022, 08:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ BỤP GIẤM GVHD: Nguyễn Đình Thị Như Nguyện SVTH: Phạm Thị Bích Ngân MSSV: 2005181164 LỚP: 09DHTP3 Nguyễn Thị Thanh Ngân MSSV: 2005180424 LỚP: 09DHTP3 TP HỒ CHÍ MINH, 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ BỤP GIẤM GVHD: Nguyễn Đình Thị Như Nguyện SVTH: Phạm Thị Bích Ngân MSSV: 2005181164 LỚP: 09DHTP3 Nguyễn Thị Thanh Ngân MSSV: 2005180424 LỚP: 09DHTP3 TP HỒ CHÍ MINH, 2021 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU viii CHƯƠNG THẢO LUẬN, HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG 1.1 Ý tưởng sản phẩm 1: Nước giải khát từ bụp giấm 1.1.1 Nội dung: 1.1.2 Sự phù hợp với mục tiêu đề tài 1.2 Ý tưởng sản phẩm 2: Nước giải khát chuối 1.2.1 Nội dung 1.2.2 Sự phù hợp với mục tiêu đề tài 1.3 Ý tưởng sản phẩm 3: Nước giải khát táo 1.3.1 Nội dung 1.3.2 Sự phù hợp với mục tiêu đề tài: .6 1.4 Biên tổ chức Brain storm 1.4.1 Người phụ trách .6 1.4.2 Thời gian thực hiện: 1.4.3 Nội dung công việc 1.4.4 Tổ chức đánh giá chọn lọc ý tưởng 1.4.5 Chọn ý tưởng cuối CHƯƠNG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, KHẢO SÁT 2.1 Khảo sát 1: Khảo sát nhu cầu/ mong muốn người tiêu dùng sản phẩm nước giải khát 2.1.1 Mục đích khảo sát 2.1.2 Thu thập thông tin 2.1.3 Nội dung phiếu khảo sát 2.1.4 Kết khảo sát 11 2.2 Khảo sát : Khảo sát sản phẩm đối thủ cạnh tranh 17 2.2.1 Mục đích khảo sát: 17 2.2.2 Thu thập thông tin 17 2.3 Khảo sát 3: Khảo sát môi trường kinh tế, xã hội 23 2.3.1 Mục đích khảo sát 23 2.3.2 Phương pháp thực 23 2.3.3 Kết 24 2.4 Khảo sát khả đáp ứng công nghệ sản xuất (dây chuyền, thiết bị, nguyên vật liệu) 24 i 2.4.1 Mục đích khảo sát 24 2.4.2 Phương pháp thực 24 2.4.3 Kết 27 2.5 Khảo sát yếu tố rủi ro .27 2.5.1 Mục đích khảo sát 27 2.5.2 Phương pháp thực 27 2.5.3 Kết 28 CHƯƠNG SÀNG LỌC VÀ CHỌN Ý TƯỞNG KHẢ THI 28 3.1 Khả đáp ứng nhu cầu, mong muốn người tiêu dùng 28 3.1.1 Khảo sát nhu cầu, mong muốn người tiêu dùng 28 3.1.2 Kết khảo sát 29 3.2 Yếu tố sáng tạo, đổi mới, khác biệt .29 3.3 Khả đáp ứng công nghệ sản xuất 30 3.4 Kết luận 30 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN CONCEPT SẢN PHẨM 30 4.1 Mục đích .30 4.2 Phương thức tiến hành 31 4.2.1 Hình thức .31 4.2.2 Nội dung phiếu khảo sát 31 4.2.3 Kết khảo sát cho thấy 32 4.2.4 Thị trường - công nghệ sản xuất: 34 CHƯƠNG XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM 35 5.1 Thơng tin sản phẩm 35 5.2 Mô tả sản phẩm 35 5.3 Tính tốn giá thành sản phẩm: 37 5.4 Trình bày chứng minh phù hợp sản phẩm với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo yêu cầu pháp luật 37 CHƯƠNG XÂY DỰNG CÁC THƠNG SỐ SẢN PHẨM 38 6.1 Các thơng số kỹ thuật mong muốn sản phẩm 38 6.2 Bao bì sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm 39 CHƯƠNG XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM SẢN PHẨM 40 7.1 Phương án nghiên cứu 40 7.1.1 Phương án 40 7.1.2 Phương án 43 7.1.3 Phương án 44 7.2 Thiết kế thí nghiệm .46 7.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ siro bụp giấm nước .46 7.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ dung dịch đường acid citric bổ sung đến giá trị cảm quan sản phẩm 47 7.2.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ thời gian gia nhiệt giá trị cảm quan sản phẩm 48 ii 7.3 Tính khả thi phương án nghiên cứu quy trình cơng nghệ/thí nghiệm bố trí 49 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 49 8.1 Tiến hành phương pháp cảm quan 49 8.1.1 Giới thiệu phép thử: .49 8.1.2 Chuẩn bị thí nghiệm 51 8.2 Phương pháp tiến hành 54 8.3 Kết đánh giá cảm quan xử lý số liệu 54 CHƯƠNG LẬP BẢNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 iii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Hoa bụp giấm Hình 1.2: Quả chuối Hình 1.3: Táo Hình 2.1: Biểu đồ giới tính độ tuổi người tiêu dùng 12 Hình 2.2: Biểu đồ thể mức lương người tiêu dùng 13 Hình 2.3: Biểu đồ thể nghề nghiệp người tiêu dùng 13 Hình 2.4: Biểu đồ thể số người sử dụng sản phẩm nước giải khát 13 Hình 2.5: Biểu đồ thể nơi người tiêu dùng thường mua nước giải khát 14 Hình 2.6: Biểu đồ thể tần suất sử dụng nước giải khát người tiêu dùng 15 Hình 2.7: Biểu đồ thể hứng thú có hương vị người tiêu dùng 15 Hình 2.8: Biểu đồ thể mong muốn thưởng thức hương vị người tiêu dùng 16 Hình 2.9: Biểu đồ thể yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm 16 Hình 2.10: Biểu đồ thể ưa thích sử dụng nước giải khát thương hiệu22 Hình 2.11: Biều đồ thể lý người tiêu dùng thích nước giải khát 23 Hình 3.1: Khảo sát người tiêu dùng sản phẩm nước giải khát muốn sử dụng nhất28 Hình 3.2: Kết khảo sát nước giải khát từ người tiêu dùng muốn sử dụng 29 Hình 4.1: Phiếu khảo sát concept sản phẩm 32 Hình 6.1: Bao bì sử dụng 39 Hình 6.2: Nhãn bao bì sản phẩm 39 DANH MỤC BẢNG BIỂU iv Bảng 1.1: Bảng kết chọn lọc ý tưởng Bảng 2.1: Phiếu khảo sát nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm nước giải khát 11 Bảng 2.2: Bảng thể thương hiệu nước giải khát có mặt thị trường 21 Bảng 2.3: Bảng đề nguyên nhân biện pháp khắc phục sản phẩm28 Bảng 5.1: Bảng mơ tả sản phẩm 36 Bảng 5.2: Bảng tính tốn chi phí sản xuất 250ml sản phẩm 37 Bảng 6.1: Yêu cầu cảm quan nước giải khát 38 Bảng 6.2: Yêu cầu lý - hóa nước giải khát 38 Bảng 8.1: Bảng cở sở đánh giá chất lượng cảm quan 50 Bảng 8.2: Bảng danh hiệu chất lượng để phân loại chất lượng sản phẩm 51 Bảng 8.3: Bảng cho điểm tiêu cảm quan nước giải khát từ bụp giấm 52 Bảng 8.4: Bảng kết đánh giá cảm quan sản phẩm nước giải khát bụp giấm 56 Bảng 8.5: Bảng kết đánh giá cảm quan sản phẩm đối thủ cạnh tranh57 DANH MỤC SƠ ĐỒ v Sơ đồ 1.1:Sơ đồ khối quy trình sản xuất nước giải khát bụp giấm Sơ đồ 1.2:Sơ đồ khối quy trình sản xuất nước giải khát chuối Sơ đồ 1.3: Sơ đồ khối quy trình sản xuất nước giải khát táo Sơ đồ 7.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ theo phương án 41 Sơ đồ 7.2: Sơ đồ quy trình cơng nghệ theo phương án 43 Sơ đồ 7.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ theo phương án 45 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh vi NTD: Người tiêu dùng vii LỜI MỞ ĐẦU Mỗi sản phẩm có thời gian tồn định phát triển hay thay đổi vòng đời sản phẩm Đối với doanh nghiệp chuyên thực phẩm lĩnh vực mang tính sống cịn, nhằm nắm bắt xu hướng thay đổi thị trường nói chung nhu cầu đại đa số phận người tiêu dùng nói riêng hương vị, dinh dưỡng, thành phần nguyên liệu, giá cả… Theo thống kê Hội ung thư Việt Nam giới, số người chết ung thư tim mạch chiếm 50% số người chết bệnh năm Tại Nhật Bản, ung thư bệnh gây tử vong đứng vị trí số Bên cạnh đó, điều trị ung thư tốn tỷ lệ thành công khơng cao Theo nguồn sức khỏe đời sống, tác dụng hoa bụp giấm trị nhiều bệnh: tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, suy thận suy tim, hạn chế cholesterol máu, ngăn ngừa số bệnh ung thư, hạn chế béo phì, chống lão hóa,… Bên cạnh nước giải khát từ bụp giấm có tác dụng giải khát vào mùa hè có nhiều giá trị khác Chính sản xuất sản phẩm nước giải khát từ hoa bụp giấm hoàn toàn phù hợp với xu phát triển Việt Nam Nước giải khát từ bụp giấm với hi vọng góp phần vào việc tạo loại sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu thị trường Những năm gần đây, Việt Nam xuất nhiều sản phẩm nhằm tận dụng lợi ích bụp giấm để cải thiện sức khỏe người Ngoài ra, giá sản phẩm ổn định giá thành nguyên liệu thấp nhằm đáp ứng mở rông thị trường nông thôn Tuy nhiên, sản phẩm cịn q so với yêu cầu thị trường Để làm phong phú tận dụng lợi ích từ nguồn dược liệu đến người tiêu dùng, chúng em tiến hành thực Đồ án “ Sản xuất sản phẩm nước giải khát từ hoa bụp giấm” “Nước giải khát bụp giấm” mang đến hài lòng cho người tiêu dùng đáp ứng nhu cầu mong muốn đổi sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mặt cải thiện sức khỏe Bên vạnh đó, mặt ý nghiac xã hội giải phần nhỏ nguyên liệu cần đầu giá ổn định Hoa bụp giấm (Hibiscus) biết đến loại thảo dược quý với công dụng tốt cho sức khỏe mát gan, lợi tiểu, tăng sức đề kháng, trị ho, viêm họng… Có nguồn gốc từ Tây Phi, loại hoa nhập vào nước ta vào năm 70 kỷ trước không dùng làm thuốc, làm trà, làm mứt, mà Hibiscus yêu thích hương vị đặc trưng viii đánh giá cho sản phẩm Người thử sử dụng thang điểm để đánh giá chất lượng thực phẩm tổng quát qua phân loại chất lượng sản phẩm Đánh giá theo nhóm tiêu nhóm tiêu có hệ số quan trọng xác định từ trước Người thử đánh giá tiêu thang điểm có cấu trúc từ ( sản phẩm hỏng) đến ( sản phẩm tốt) Điểm tiêu "trong tiêu xét sản phẩm có tính tốt đặc trưng rõ rệt cho tiêu đó, sản phẩm khơng có khuyết tật sai lỗi nào" điểm "sản phẩm có khuyết tật sai lỗi mức độ trầm trọng, sản phẩm coi hỏng sử dụng được" Điểm chưa có trọng lượng Cơ sở đánh giá Trong tiêu xét, sản phẩm có tính tốt đặc trưng rõ rệt cho tiêu đó, sản phẩm khơng có sai lỗi khuyết tật Sản phẩm có khuyết tật nhỏ sai lỗi nhỏ hai không làm giảm giá trị cảm quan sản phẩm Sản phẩm có khuyết tật sai lỗi hai Số lượng mức độ khuyết tật, sai lỗi làm giảm giá trị cảm quan sản phẩm, sản phẩm đạt theo yêu cầu Sản phẩm có khuyết tật sai lỗi hai Số lượng mức độ khuyết tật, sai lỗi làm cho sản phẩm không đạt mức chất lượng quy định tiêu chuẩn, khả bán Sản phẩm có khuyết tật sai lỗi mức độ trầm trọng khơng đạt mục đích sử dụng sản phẩm Song sản phẩm chưa bị coi «hỏng» Sản phẩm khơng thể bán được, sau tái chế thích hợp sử dụng Sản phẩm có khuyết tật sai lỗi mức độ trầm trọng, sản phẩm bị coi «hỏng» khơng sử dụng Bậc đánh giá 51 Bảng 8.9: Bảng cở sở đánh giá chất lượng cảm quan Điểm chung Yêu cầu điểm trung bình chưa trọng lượng tiêu Loại tốt 18,6 – 20,0 Các tiêu quan trọng lớn 4,8 Loại 15,2 – 18,5 Các tiêu quan trọng lớn 3,8 Loại trung bình 11,2 – 15,1 Mỗi tiêu lớn 2,8 Loại – (không đạt mức chất lượng quy định tiêu chuẩn khả bán được) 7,2 – 11,1 Mỗi tiêu lớn 1,8 Loại – (khơng có khả bán sau tái chế thích hợp cịn sử dụng được) 4,0 – 7,1 Mỗi tiêu lớn 1,0 Loại hỏng – (khơng cịn sử dụng được) – 3,9 Danh hiệu chất lượng Bảng 8.10: Bảng danh hiệu chất lượng để phân loại chất lượng sản phẩm 8.1.2 Chuẩn bị thí nghiệm Điểm chưa có trọng lượng MÀU SẮC Cơ sở đánh giá Sản phẩm có màu đỏ thẫm, màu sắc đặc trưng bụp giấm Sản phẩm có màu đỏ, hướng màu hồng Sản phẩm có màu đỏ nhạt Sản phẩm có màu hồng nhạt Sản phẩm có màu khác lạ Khơng có màu đặc trưng hoa bụp giấm, biểu màu hư hỏng 52 MÙI VỊ 5 TRẠNG THÁI Mùi thơm nhẹ hài hoà Mùi thơm đặc trưng hài hồ Sản phẩm có mùi nhạt đậm mức hài hồ Sản phẩm có mùi thơm khơng đặc trưng Sản phẩm có mùi khác lạ Sản phẩm có mùi hư hỏng Vị đặc trưng, vừa, chua nhẹ hài hoà Vị chua đặc trưng, hài hồ Sản phẩm có vị ngọt, khơng chua Sản phẩm có vị ngọt, chua  khơng rõ ràng Sản phẩm có vị gắt, chua gắt Sản phẩm có vị lạ biểu hư hỏng Trạng thái lỏng đồng đặc trưng cho sản phẩm Sản phẩm đặc trưng biểu phân lớp không rõ ràng Trạng thái lỏng sệt Sản phẩm lỏng đặc Sản phẩm đặc sệt Biểu hư hỏng Bảng 8.11: Bảng cho điểm tiêu cảm quan nước giải khát từ bụp giấm Hệ số quan trọng biểu thị mức độ quan trọng tiêu Hệ số quy định cho loại sản phẩm cụ thể chuyên gia đề nghị Căn vào tài liệu, xây dựng hệ số quan trọng cho sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm sau: Hệ số quan trọng(HSQT) Tên tiêu % Màu sắc 30 1,2 Mùi 20 Vị 25 Trạng thái 25 0,8 8.1.2.1 Mục đích Xem sản phẩm " Nước giải khát bụp giấm" có người tiêu dùng chấp nhận hay không mẫu sản phẩm yêu thích 8.1.2.2 Địa điểm thí nghiệm Trong phịng thí nghiệm phân tích cảm quan 8.1.2.3 Giới thiệu sản phẩm Sản phầm nghiên cứu màu sắc, mùi, vị trạng thái 53 8.1.2.4 Giới thiệu hội đồng - Số lượng người thử: 20 thành viên - Độ tuổi: 18-25 tuổi - Nghề nghiệp: Sinh viên - Đặc điểm: Chưa qua huấn luyện 8.1.2.5 Yêu cầu người thử - Mỗi cảm quan viên nếm cho điểm tương ứng với tiêu - Các mẫu mã hóa riêng để đảm bảo tính khách quan 8.1.2.6 Chuẩn bị phiếu trả lời PHỊNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CẢM QUAN PHIẾU TRẢ LỜI Phép thử cho điểm chất lượng ( TCVN 3215-79) 3215:79) Họ tên: .Ngày thử: Sản phẩm: Nước giải khát bụp giấm Giới thiệu: Bạn nhận mẫu nước giải khát bụp giấm có mã hóa Bạn quan sát nếm thử cho biết điểm chất lượng tương ứng với tiêu - Thang điểm sử dụng thang bậc điểm ( điểm từ đến 5) + Điểm tướng ứng với sản phẩm bị hư hỏng + Điểm từ đến tương ứng với mức khuyết tật giảm dần + Điểm tương ứng với sản phẩm có chất lượng tốt Trả lời: Mẫu Các tiêu Điểm số chất lượng Nhận xét Mùi Nước giải khát Vị bụp giấm Màu sắc Trạng thái CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA 54 PHỊNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CẢM QUAN PHIẾU TRẢ LỜI Phép thử cho điểm chất lượng ( TCVN 3215-79) Họ tên: Ngày thử: Sản phẩm: Nước giải khát Wonderfarm Giới thiệu: Bạn nhận mẫu nước giải khát Wonderfarm có mã hóa Bạn quan sát nếm thử cho biết điểm chất lượng tương ứng với tiêu - Thang điểm sử dụng thang bậc điểm ( điểm từ đến 5) + Điểm tướng ứng với sản phẩm bị hư hỏng + Điểm từ đến tương ứng với mức khuyết tật giảm dần + Điểm tương ứng với sản phẩm có chất lượng tốt Trả lời: Mẫu Các tiêu Điểm số chất lượng Nhận xét Mùi Nước giải khát Vị Wonderfarm Màu sắc Trạng thái CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA 8.2 Phương pháp tiến hành - Lựa chọn đặc tính cần đánh giá: màu sắc, mùi, vị, trạng thái - Cho điểm chất lượng đặc tính sản phẩm - Lựa chọn người thử: + 20 người thử, lựa chọn theo nổ, tự nguyện, khả nhận biết đáng giá thuộc tính cảm quan sản phẩm - Mơ tả cách tiến hành thí nghiệm: + Mỗi người thử nhận mẫu nước giải khát bụp giấm phiếu trả lời tính chất sản phẩm Người thử đánh giá cho điểm tính chất Họ nếm thử mẫu xác định mức điểm cho tiêu + Người chuẩn bị thu thập kết quả, xử lý số liệu, đánh giá chất lượng sản phẩm 55 8.3 Kết đánh giá cảm quan xử lý số liệu Người thử Mã số Kết cho điểm Mùi Vị Màu sắc Trạng thái 257 3 463 3 627 4 4 892 5 764 4 654 4 321 123 3 513 3 10 176 4 11 872 4 12 981 5 13 772 5 14 826 15 274 5 16 892 4 17 215 4 18 452 5 19 515 4 20 714 4 5 Tổng số điểm 88 71 75 77 Điểm TB chưa có trọng lượng 4.4 3.6 3.8 3.9 Hệ số quan trọng 1 1.2 0.8 56 Điểm TB có trọng lượng 4.4 3.6 4.6 Điểm chất lượng 15.7 Xếp loại Khá 3.1 Bảng 8.12: Bảng kết đánh giá cảm quan sản phẩm nước giải khát bụp giấm Người thử Mã số Kết cho điểm Mùi Vị Màu sắc Trạng thái 717 4 724 4 834 4 793 5 644 4 472 4 535 4 276 5 631 4 10 893 4 11 516 4 12 172 5 13 257 4 14 419 5 15 232 5 16 375 5 17 688 5 18 921 19 748 20 483 89 80 85 78 Tổng số điểm 57 Điểm TB chưa có trọng lượng 4.5 4.3 3.9 Hệ số quan trọng 1 1.2 0.8 Điểm TB có trọng lượng 4.5 5.2 3.1 Điểm chất lượng 16.8 Xếp loại Khá Bảng 8.13: Bảng kết đánh giá cảm quan sản phẩm đối thủ cạnh tranh Để kiểm định trung bình tổng thể hai sản phẩm bụp giấm sản phẩm đối thủ cạnh tranh (nước bí đao) Wonderfarm ta sử dụng phần mềm SPSS  + Bước 1: Đặt giả thuyết H0: “Khơng có khác trị hai trung bình tổng thể”, tức khác biệt trung bình H1: Tồn cặp trị trung bình khác biệt + Bước 2: Thực kiểm định Paired-Samples T-Test + Bước 3: So sánh giá trị Sig kiểm định t xác định bước với mức ý nghĩa 5%  Nếu Sig > α ( α=0,05) ta chấp nhận giả thuyết H0  Nếu Sig < α (α=0,05) ta bác bỏ H0 có nghĩa có khác hai trung bình tổng thể Đầu tiên ta cộng cột giá trị thành viên đánh giá cảm quan theo hàng ngang ta bảng số liệu hình bên dưới: -Tiếp theo ta thực kiểm định Paired-Samples T-Test - Cuối cho kết bảng bên 58 Paired Samples Statistics Mean Pair BUPGIAM Std Deviation N Std Error Mean 15.5500 20 1.60509 35891 WONDERFA 16.6000 RM 20 1.31389 29380 Paired Samples Correlations Correlatio n N Pair BUPGIAM & WONDERFARM 20 -.090 Sig .706  Kết luận: Kết so sánh phương sai: Vì Sig > α ( α=0,05) nên chấp nhận giả thuyết H Vậy hai phương sai có ý nghĩa với α=0,05  Kết so sánh số trung bình( sản phẩm Nước giải khát từ bụp giấm sản phẩm nước giải khát bí đao wonderfarm) :Vì ta Sig=0.043
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1: Bảng kết quả chọn lọc ý tưởng - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 1.1.

Bảng kết quả chọn lọc ý tưởng Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 2.4: Biểu đồ giới tính và độ tuổi người tiêu dùng - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 2.4.

Biểu đồ giới tính và độ tuổi người tiêu dùng Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 2.7: Biểu đồ thể hiện số người đã từng sử dụng sản phẩm nước giải khát - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 2.7.

Biểu đồ thể hiện số người đã từng sử dụng sản phẩm nước giải khát Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.9: Biểu đồ thể hiện tần suất sử dụng nước giải khát của người tiêu dùng - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 2.9.

Biểu đồ thể hiện tần suất sử dụng nước giải khát của người tiêu dùng Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 2.12: Biểu đồ thể hiện các yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm đối với sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 2.12.

Biểu đồ thể hiện các yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm đối với sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm Xem tại trang 27 của tài liệu.
Thương hiệu Hình ảnh sản phẩm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

h.

ương hiệu Hình ảnh sản phẩm Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 2.3: Bảng thể hiện những thương hiệu nước giải khát đang có mặt trên thị trường - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 2.3.

Bảng thể hiện những thương hiệu nước giải khát đang có mặt trên thị trường Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 2.13: Biểu đồ thể hiện sự ưa thích sử dụng nước giải khát củacác thương hiệu - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 2.13.

Biểu đồ thể hiện sự ưa thích sử dụng nước giải khát củacác thương hiệu Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.14: Biều đồ thể hiện lý do người tiêu dùng thích nước giải khát - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 2.14.

Biều đồ thể hiện lý do người tiêu dùng thích nước giải khát Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 2.4: Bảng đề ra các nguyên nhân cũng như biện pháp khắc phục của sản phẩm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 2.4.

Bảng đề ra các nguyên nhân cũng như biện pháp khắc phục của sản phẩm Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 3.15: Khảo sát người tiêu dùng về sản phẩm nước giải khát muốn sử dụng nhất - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 3.15.

Khảo sát người tiêu dùng về sản phẩm nước giải khát muốn sử dụng nhất Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 4.17: Phiếu khảo sát concept sản phẩm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 4.17.

Phiếu khảo sát concept sản phẩm Xem tại trang 43 của tài liệu.
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

5..

XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 5.1. Bảng mô tả sản phẩm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 5.1..

Bảng mô tả sản phẩm Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 5.5: Bảng mô tả sản phẩm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 5.5.

Bảng mô tả sản phẩm Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 5.6: Bảng tính toán chi phí sản xuất 250ml sản phẩm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 5.6.

Bảng tính toán chi phí sản xuất 250ml sản phẩm Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 6.7: Yêu cầu cảm quan của nước giải khát - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 6.7.

Yêu cầu cảm quan của nước giải khát Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 6.19: Nhãn bao bì của sản phẩmHình 6.18: Bao bì sử dụng  - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình 6.19.

Nhãn bao bì của sản phẩmHình 6.18: Bao bì sử dụng Xem tại trang 50 của tài liệu.
6.2. Bao bì sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

6.2..

Bao bì sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 8.10: Bảng danh hiệu chất lượng để phân loại chất lượng sản phẩm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 8.10.

Bảng danh hiệu chất lượng để phân loại chất lượng sản phẩm Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 8.9: Bảng cở sở đánh giá chất lượng cảm quan - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 8.9.

Bảng cở sở đánh giá chất lượng cảm quan Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 8.11: Bảng cho điểm chỉ tiêu cảm quan đối với nước giải khát từ bụp giấm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 8.11.

Bảng cho điểm chỉ tiêu cảm quan đối với nước giải khát từ bụp giấm Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 8.12: Bảng kết quả đánh giá cảm quan đối với sản phẩm nước giải khát bụp giấm - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 8.12.

Bảng kết quả đánh giá cảm quan đối với sản phẩm nước giải khát bụp giấm Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 8.13: Bảng kết quá đánh giá cảm quan đối với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Bảng 8.13.

Bảng kết quá đánh giá cảm quan đối với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh Xem tại trang 68 của tài liệu.
CHƯƠNG 9. LẬP BẢNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

9..

LẬP BẢNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM VÀ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM Xem tại trang 70 của tài liệu.
Hình thành ý   tưởng sản   phẩm mới - ĐỒ án PHÁT TRIỂN sản PHẨM PHÁT TRIỂN sản PHẨM nước GIẢI KHÁT từ bụp GIẤM

Hình th.

ành ý tưởng sản phẩm mới Xem tại trang 70 của tài liệu.

Từ khóa liên quan