0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ dung dịch đường và acid citric

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ BỤP GIẤM (Trang 58 -59 )

bổ sung đến giá trị cảm quan của sản phẩm

Mục đích: khảo sát xem tỷ lệ dung dịch đường và acid citric có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị cảm quan của sản phẩm.

Các thông số thí nghiệm: Đường

Acid citric 35% 40% 45% 50% Thông số cố định

0,1% Sp 1 Sp 5 Sp 9 Sp 13 - Tỉ lệ bụp giấm và nước - Gia nhiệt: 70oC – 5 phút 0,2% Sp 2 Sp 6 Sp 10 Sp 14 0,3% Sp 3 Sp 7 Sp 11 Sp 15 0,4% Sp 4 Sp 8 Sp 12 Sp 16

Hàm mục tiêu: tỷ lệ đường và acid citric bổ sung sẽ ảnh hưởng đến giá trị cảm quan của sản phẩm nên hàm mục tiêu của khảo sát này là tìm ra tỷ lệ lượng đường và acid thích hợp để giá trị cảm quan của sản phẩm là cao nhất.

Phương pháp phân tích: đánh giá cảm quan (phép thử cho điểm)

- Dựa vào phương pháp phân tích cho điểm thị hiếu, lấy ý kiến, cảm giác về mùi vị, cấu trúc sản phẩm của những người tham gia đánh giá cảm quan để xác định sản phẩm nào đạt yêu cầu, làm hài lòng nhu cầu mong muốn của người tiêu dùng mà tiến hành lựa chọn ra những phương pháp phân tích sản phẩm tối ưu nhất. - Người thử sẽ nhận được lần lượt từng mẫu thử và được yêu cầu đánh giá các

thuộc tính của mẫu theo mức độ tăng dần từ 0 đến 5 có cấu trúc từ 0 ( sản phẩm hỏng) đến 5 ( sản phẩm tốt). Phần trả lời:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Họ và tên người thử...Ngày thử ...

Mức độ ưa thích về cấu trúc sản phẩm của anh/chị đối với mẫu...là:

    

1 2 3 4 5

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ BỤP GIẤM (Trang 58 -59 )

×