0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

Trình bày và chứng minh sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn an toàn

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ BỤP GIẤM (Trang 48 -50 )

toàn thực phẩm theo yêu cầu của pháp luật

Về nhãn hàng hóa: Nội dung ghi nhãn sản phẩm trên bảng 5.1 tuân theo văn bản 43/2017/NĐ-CP Nghị định về nhãn hàng hóa và văn bản 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa.

Về phụ gia: Sản phẩm sử dụng E330 (acid citric) thuộc nhóm chất điều chỉnh độ acid có trong Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm (Phụ lục 1) theo Thông tư 24/2019/TT-BYT Quy định sử dụng phụ gia thực phẩm.

Về chỉ tiêu chất lượng: Như vậy, bảng mô tả sản phẩm nước giải khát từ bụp giấm đáp ứng được các quy định của các văn bản pháp luật nên sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

CHƯƠNG 6. XÂY DỰNG CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM

6.1. Các thông số kỹ thuật mong muốn của sản phẩm

Các chỉ tiêu trên được xác định dựa theo định mức của từng chỉ tiêu riêng lẽ được quy định cụ thể trong TCVN 12828:2019 về nước giải khát - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Chỉ tiêu Yêu cầu

1. Màu sắc Có màu đỏ thẫm, màu đặc trưng của hoa

bụp giấm

2. Mùi, vị Có vị ngọt vừa, chua nhẹ

3. Trạng thái

Dạng lỏng đồng đều, có thể chứa các phần không đồng nhất đặc trưng của nguyên liệu

Bảng 6.7: Yêu cầu cảm quan của nước giải khát

Chỉ tiêu Yêu cầu

1. Hàm lượng etanol, % thể tích, không lớn hơn 0,5 2. Hàm lượng natri,mg/L

+ đối với nước uống điện giải, không nhỏ hơn + đối với nước uống thể thao, trong khoảng

230 Từ 50 đến 1200 3. Hàm lượng kali đối với nước uống thể thao,mg/L, trong

khoảng Từ 50 đến 250

4. Hàm lượng cafein đối với nước uống tăng lực có chứa

cafein,mg/L,trong khoảng Từ 145 đến 320

5. Hàm lượng polyphenol đối với nước giải khát có chứa

chè,mg/L, không nhỏ hơn 100

Bảng 6.8: Yêu cầu lý - hóa của nước giải khát

- Yêu cầu về sử dụng phụ gia thực phẩm: Chỉ sử dụng các phụ gia thực phẩm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

- Yêu cầu về an toàn thực phẩm: + Giới hạn về kim loại nặng + Giới hạn vi sinh vật

Được thực hiện theo quy định hiện hành theo QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ BỤP GIẤM (Trang 48 -50 )

×