0

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

95 7 0
  • HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:29

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN ĐĂNG ĐỨC LỚP CQ5532 02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT CHUYÊN NGÀNH MARKETING MÃ SỐ 32 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN THỊ NHUNG HÀ NỘI 2021 ii ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu ra trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thự. BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  TRẦN ĐĂNG ĐỨC LỚP: CQ55/32.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT CHUN NGÀNH: MARKETING MÃ SỐ: 32 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ NHUNG HÀ NỘI - 2021 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày… tháng 05 năm 2021 Tác giả luận văn Trần Đăng Đức SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH .vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ MARKETING – MIX TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING 1.1.1 Khái niệm Marketing .4 1.1.2 Chức Marketing doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò Marketing doanh nghiệp 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING – MIX TRONG DOANH NGHIỆP .8 1.2.1 Khái niệm Marketing – Mix 1.2.2 Vai trò Marketing – Mix doanh nghiệp .8 1.2.3 Chiến lược Marketing – Mix 12 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 19 1.3.1 Các nhân tố vĩ mô .19 1.3.2 Các nhân tố vi mô .24 1.4 TIÊU CHÍ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 27 1.4.1 Thị phần 28 1.4.2 Doanh thu 29 SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 1.4.3 Sự hài lịng khách hàng 29 TIỂU KẾT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT 32 2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT .32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 32 2.1.2 Cơ cấu, tổ chức máy hoạt động công ty 33 2.1.3 Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh công ty 35 2.2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY TNHH NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT .37 2.2.1 Thực trạng chiến lược Marketing – Mix Cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất 37 2.2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh công ty .45 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất 48 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA CÔNG TY TNHH NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT 52 2.3.1 Kết đạt .52 2.3.2 Những hạn chế tồn 54 2.3.3 Nguyên nhân .56 TIỂU KẾT CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT .59 3.1 ĐỊNH HƯỚNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY TNHH NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT TRONG TƯƠNG LAI 59 3.1.1 Định hướng phát triển thời gian tới 59 SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.1.2 Bối cảnh thị trường hội cho công ty 61 3.2 GIẢI PHÁP MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT .62 3.2.1 Chính sách sản phẩm 62 3.2.2 Chính sách giá 66 3.2.3 Chính sách phân phối 68 3.2.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp .71 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MARKETING – MIX 75 TIỂU KẾT CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu DTBH DTHĐTC Kg TNHH BHXH BHYT Giải thích Doanh thu bán hàng Doanh thu hoạt động tài Kilơgam Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất từ năm 2018 – 2020 Bảng 2.2 Danh mục mặt hàng thực phẩm công ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Bảng 2.3 Khảo sát chất lượng sản phẩm cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Bảng 2.4 Bảng giá sản phẩm bán chạy cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Bảng 2.5 Mức độ đắt/ rẻ mặt hàng mà công ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất kinh doanh Bảng 2.6 Phương pháp mà khách hàng thường xuyên áp dụng để mua hàng cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Bảng 2.7 Lý khiến khách hàng biết đến thương hiệu sản phẩm cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Bảng 2.8 Doanh thu Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất từ năm 2018 – 2020 Bảng 2.9 Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Bảng 2.10 Những lợi cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất so với cơng ty khác DANH MỤC CÁC HÌNH SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Hình 2.2 Sơ đồ tổng doanh thu tổng chi phí Cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất từ năm 2018 – 2020 Hình 2.3 Biểu đồ thể thị phần ngành thực phẩm năm 2020 SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế với tự hóa thương mại xu hướng bật kinh tế đương đại Để phù hợp với xu đó, Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ hội nhập với giới đạt số thành tựu kinh tế thương mại Các doanh nghiệp mọc lên, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đóng góp giá trị vào GDP nước nhà Bên cạnh hội, doanh nghiệp phải vượt qua nhiều khó khăn để vươn tới thành cơng Một tốn khó đặt cho doanh nghiệp làm để tồn thu lợi nhuận thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt Kinh tế thị trường ln địi hỏi gắn bó mật thiết sản xuất tiêu thụ Chính vậy, thị trường đóng vai trị vơ quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt giai đoạn “người khơn khó” Nếu cơng ty tập trung giải vấn đề tiềm lực tài chính, sản xuất cơng nghệ chưa đủ mà điều cần thiết đặc biệt quan trọng phải tổ chức hợp lý phát huy tối đa hiệu hoạt động Marketing – Mix Làm điều cho phép công ty đạt tới mục đích cuối hoạt động sản xuất kinh doanh Sử dụng Marketing – Mix hiệu góp phần nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp công cụ tăng doanh thu tuyệt vời Tuy nhiên, yếu tố chủ quan khách quan, thực tiễn Việt Nam cho thấy hoạt động Marketing – Mix chưa doanh nghiệp quan tâm mực Kết tình hình sản xuất có tăng nhìn chung tiềm doanh nghiệp chưa khai thác cách tối ưu, nhiều khuyết điểm tồn đọng Qua thời gian thực tập Công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất, em nhận thấy công ty cố gắng nhiều để thích ứng với SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thị trường vận dụng Marketing vào thực tiễn Nhưng công ty hoạt động chưa thực hiệu theo tầm cỡ khả mình, cơng ty chưa có chiến lược cụ thể, đặc biệt giải pháp Marketing – Mix số hạn chế, chưa xây dựng thực có hệ thống Do đó, để vận dụng kiến thức Marketing học kết hợp với thực tiễn quan sát, phân tích tiêu Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất, em định chọn đề tài: “Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Đề xuất giải pháp Marketing - Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất Mục tiêu cụ thể: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn Marketing – Mix Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Marketing – Mix Công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất Thứ ba, đề xuất giải pháp hồn thiện Marketing – Mix Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Nghiệp Hịn Đất Phạm vi nghiên cứu Về khơng gian: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng Marketing tổ chức hoạt động Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cáo, tổ chức kiện, quan hệ công chúng, khuyến mãi, quan tâm đến quan báo chí, phương tiện Internet… Để thực tốt sách xúc tiến hỗn hợp cơng ty cần phải làm việc sau đây: Về quảng cáo: Mục đích hoạt động quảng cáo nhằm thơng tin đến khách hàng loại sản phẩm mà khách hàng kinh doanh Công ty cần tăng thêm ngân sách cho hoạt động quảng cáo, xây dựng thông điệp quảng cáo nhằm làm bật hình ảnh công ty so với đối thủ cạnh tranh Bên cạnh phương thức quảng cáo mà công ty sử dụng, công ty nên sử dụng thêm phương thức quảng cáo như: Quảng cáo truyền hình: Việc quảng cáo sản phẩm thương hiệu cơng ty truyền hình vào khung vàng giúp doanh nghiệp tiếp cận số lượng lớn người xem truyền hình Để thực loại hình quảng cáo này, địi hỏi cơng ty phải chấp nhận chi khoản phí khơng nhỏ Nhưng bù lại, công ty thu lượng lớn khách hàng Hàng năm, cơng ty nên có q tặng cho khách hàng dịp lễ Tết Những q phải có bao bì đẹp, bao bì có in tên thương hiệu cơng ty bật lên triết lý cơng ty In hình biểu ngữ, biểu trưng công ty lên phương tiện công cộng xe bus, điểm chờ xe bus, xe taxi, ATM… để khắc sâu hình ảnh vào tâm trí khách hàng Quảng cáo ngồi trời loại hình quảng cáo cơng ty nên sử dụng Tuy có từ lâu quảng cáo ngồi trời chưa lỗi thời Loại hình quảng cáo giúp hình ảnh doanh nghiệp tiếp cận với số lượng lớn công chúng Quảng cáo báo điện tử: Quảng cáo trang báo điện tử hàng SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đầu Việt Nam 24h.com, Dân Trí, Báo Mới… viết PR, quảng cáo hiển thị banner, video, quảng cáo kênh Youtube báo Công ty nên sử dụng thêm số công cụ Digital Marketing như: SEO, Social Media Marketing Công ty cần phải đánh giá hiệu chiến dịch quảng cáo Có thể đánh giá thông qua việc xem xét, đánh giá khối lượng hàng hóa bán ra, doanh thu, lợi nhuận… So sánh kết sau quảng cáo với kết trước quảng cáo, xem quảng cáo có đạt yêu cầu mục tiêu đề không, khả thu hút khách hàng, vịệc quảng cáo có phù hợp không… Về quan hệ công chúng: Công ty cần tiếp tục dành khoảng 150 triệu đồng để dùng vào hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình có hồn cảnh khó khăn, tài trợ suất học bổng cho bạn học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn Liên hệ với quan báo chí để cung cấp cho họ thơng tin có giá trị sản phẩm, doanh nghiệp qua buổi vấn hay phóng Sau đó, họ viết làm phóng công ty Thực tốt hoạt động quan hệ cơng chúng giúp cho hình ảnh cơng ty ngày trở nên đẹp tâm trí khách hàng nói riêng cộng đồng nói chung Về khuyến mãi: Xây dựng chương trình khuyến vào thời điểm khác năm như: lễ, Tết nhằm kích thích nhu cầu mua khách hàng Hình thức q tặng khuyến sản phẩm cơng ty Tặng miễn phí sản phẩm để khách hàng trải nghiệm hiệu sản phẩm từ đó, tiếp tục tin dùng lâu dài Tiếp tục phát triển mạnh hình thức tặng kèm số sản phẩm có in logo SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cơng ty khách hàng mua sản phẩm Ngồi ra, cơng ty nên tổ chức hội thi bán hàng năm kỷ niệm ngày thành lập công ty nhằm làm tăng động lực suất trung gian việc thưởng tiền mặt thưởng số lượng sản phẩm, ghi nhận thành tích Cơng ty tiến hành tặng voucher giảm giá có giá trị từ 100.000 đồng, 500.000 đồng vài triệu đồng Đây hình thức giúp giữ chân khách hàng tiếp tục mua sản phẩm bên Cơng ty nên đưa hình thức khuyến vào ngày lễ đặc biệt như: Quốc tế phụ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Giải phóng miền Nam thống đất nước 30/4, Quốc tế Lao động1/5… Đặc biệt giảm giá mạnh vào dịp lễ cho khách hàng chị em phụ nữ, là dịp để tri ân người mẹ, người chị, bà nội trợ gia đình Ngồi ra, để thu hút nhiều khách hàng biết đến sản phẩm việc bốc thăm trúng thưởng cửa hàng công ty cách làm hiệu Ngay sau mua hàng với đơn hàng có giá trị định, khách hàng bốc thăm trúng thưởng Điều góp phần tạo nên hứng thú cho khách hàng, nhằm kích thích nhu cầu mua khách hàng Về bán hàng cá nhân: Cơng ty cần phải tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục họ mua sản phẩm công ty, thực đơn đặt hàng, giao hàng tận nơi Để thực nhiệm vụ trên, địi hỏi nhân viên bán hàng cần có đầy đủ hiểu biết sản phẩm, hiểu biết kinh doanh, hiểu biết khách hàng, thị trường đối thủ cạnh tranh Ngoài ra, nhân viên bán SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hàng cần phải có phong cách, khả giao tiếp tốt Về Marketing trực tiếp: Khi khách hàng nhận sản phẩm, trình sử dụng vơ tình gặp trường hợp khơng mong muốn Để hỗ trợ khách hàng tốt cơng ty cần đẩy mạnh hoạt động sau: Bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng qua Zalo Thường xuyên quan tâm, chăm sóc, gọi điện hỏi thăm khách hàng Gửi Email trực tiếp cho khách hàng Tiến hành gửi phiếu khảo sát cho khách hàng Mục đích giúp cho cơng ty nhận phản hồi từ phía khách hàng, từ nhận lỗi sai nhanh chóng sửa chữa hồn thiện 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MARKETING – MIX Về ngân sách: Hiện nay, phịng Marketing cơng ty hoạt động tốt, nhân viên động, sáng tạo với chuyên môn cao mang nguồn khách hàng tiềm cho phòng kinh doanh Tuy nhiên, ngân sách chi cho hoạt động Marketing hạn chế nên nhiều hoạt động nghiên cứu thị trường giải pháp Marketing chưa thực hiệu Bên cạnh chiến lược Marketing hợp lý với yêu cầu tại, công ty nên đánh giá lại đâu kênh Marketing hiệu để tập trung phát triển kênh này, hoạt động kênh khác làm nhiệm vụ hỗ trợ thêm cho khách hàng dễ nhận biết thương hiệu Đồng thời, công ty cần tìm tịi sáng tạo yếu tố Marketing – Mix để tạo cạnh tranh với đối thủ chiếm lĩnh thị trường Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Về nhân viên: Con người ln yếu tố trung tâm định tới thành công thất bại hoạt động kinh doanh Cơng ty có đội ngũ nhân viên trẻ, ham học hỏi có chun mơn Tuy nhiên, trình độ nhân viên chưa đồng chưa nắm bắt tâm lý khách hàng nên bỏ lỡ nhiều khách hàng tiềm Vì chế thị trường, việc chinh phục khách hàng nghệ thuật Bên cạnh đó, với thời buổi cơng nghệ 4.0 bùng nổ Internet yêu cầu nhân viên làm chủ vận hành trang thiết bị Việc xác định nhu cầu để tuyển chọn nhân viên dựa sở kế hoạch nguồn lực để thực mục tiêu chiến lược công ty Do đó, việc xác định nhu cầu tuyển chọn phòng tổ chức đào tạo đạo Giám đốc qua việc khảo sát trình độ, lực khả đáp ứng nhân viên hình thức thử việc Cần đặc biệt nhân viên phòng Marketing, cửa hàng trưởng nhân viên bán hàng cửa hàng cơng ty, lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh cơng tác tiêu thụ sản phẩm Để giải tình hình này, cơng ty cần thực số sách sau: Đào tạo trưởng phòng, cửa hàng trưởng cửa hàng chương trình ngắn hạn dài hạn Tổ chức tuyển chọn nhân theo tiêu chuẩn cụ thể Thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo nội Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, công nghệ chia sẻ kinh nghiệm làm việc Có chế độ đãi ngộ phù hợp với vị trí cơng việc Có sách thưởng, phạt để khích lệ nhân viên phát huy tối đa lực thân Xây dựng kế hoạch xúc tiến bán hàng ngắn hạn dài hạn: SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Một cơng ty có phịng Marketing đại chưa cơng ty có chất lượng Marketing tốt Vấn đề tùy thuộc vào đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo công ty nhìn nhận chức Marketing Để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất, cơng ty cần có hoạt động xúc tiến phù hợp với định hướng phát triển Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo online mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram, Website để thu hút khách hàng Xây dựng sách khuyến thu hút để khách hàng cảm thấy mua sản phẩm chất lượng cao giá lại vô ưu đãi SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TIỂU KẾT CHƯƠNG Qua nội dung chương với việc hoàn thiện giải pháp Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất, định hướng, hội thị trường cho cơng ty Qua việc phân tích cho thấy cơng ty cịn nhiều điều thiếu sót, cần khắc phục chiến lược, mục tiêu Marketing – Mix công ty SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Trong năm qua, Cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất gặt hái nhiều thành công đà phát triển mạnh mẽ Để có thành cố gắng khơng ngừng nghỉ tồn Ban lãnh đạo nhân viên công ty Tuy nhiên, thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt nên công ty cần phải nỗ lực nhiều để phát huy lợi cạnh tranh tiếp tục đứng vững thị trường Sau trình học tập, nghiên cứu khảo sát thực tế, tham gia số hoạt động Công ty TNHH Nông Nghiệp Hịn Đất, em hồn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất” Luận văn tốt nghiệp trình bày nội dung sau: Thứ nhất, mặt lý luận, đề tài nêu lên vấn đề Marketing, Marketing – Mix vai trò Marketing – Mix việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Thứ hai, luận văn đánh giá thực trạng việc sử dụng hoạt động Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Qua đó, nêu kết mà công ty đạt tồn bất cập mà công ty gặp phải Thứ ba, sở đánh giá thực trạng đó, luận văn hồn thiện số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất Do thời gian nghiên cứu lực thân có hạn, luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót nhầm lẫn đáng tiếc Rất mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy giáo để luận văn em hồn thiện SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo môn Marketing trang bị đầy đủ kiến thức cho em để em hồn thành tốt luận văn Đặc biệt, em xin cảm ơn TS Nguyễn Thị Nhung với nhân viên cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất nói chung, anh chị phịng Marketing cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ em để em hoàn thành tốt luận văn Em xin chân thành cảm ơn! SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Marketing – Ths Ngô Minh Cách, TS Đào Thị Minh Thanh chủ biên (2008), PGS TS Trần Xuân Hải, CN Nguyễn Quang Tuấn, Ths Nguyễn Sơn Lam – Nhà xuất Tài Chính Giáo trình Quản trị Kênh phân phối – PGS TS Đào Thị Minh Thanh, Ths Nguyễn Quang Tuấn (2018) – Nhà xuất Tài Chính Giáo trình Quản trị Quảng cáo – PGS TS Đào Thị Minh Thanh, Ths Nguyễn Quang Tuấn đồng chủ biên (2017) – Nhà xuất Tài Chính Giáo trình Quan hệ công chúng – Ths Ngô Minh Cách, TS Đào Thị Minh Thanh đồng chủ biên (2015) – Nhà xuất Tài Chính Giáo trình Quản trị Bán hàng – Ths Ngô Minh Cách, Ths Nguyễn Sơn Lam đồng chủ biên (2010) – Nhà xuất Tài Chính Giáo trình Marketing Dịch vụ tài – PGS TS Nguyễn Thị Mùi, Ths Ngô Minh Cách đồng chủ biên (2009) – Nhà xuất Tài Chính Website Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất: http://bactom.com Một số tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh tiêu thụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC: BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM THỰC PHẨM SẠCH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƠNG NGHIỆP HỊN ĐẤT Xin kính chào anh chị! Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu với tên gọi “Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Nghiệp Hịn Đất” Để thu thập thơng tin cần thiết cho nghiên cứu, mong nhận hợp tác anh chị việc trả lời câu hỏi Chúng xin cam kết thơng tin mà anh/ chị cung cấp hồn tồn giữ bí mật dùng vào mục đích nghiên cứu Anh (chị) cần cung cấp số thông tin cần thiết sau: Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nơi tại: Câu hỏi 1: Xin vui lòng cho biết, anh (chị) tin dùng sản phẩm cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất rồi? A Dưới năm B Từ đến năm C Từ đến năm D Trên năm Câu hỏi 2: Anh (chị) đánh giá sản phẩm công ty? A Tốt B Khá tốt C Bình thường D Khơng tốt SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Câu hỏi 3: Anh (chị) có đánh sản phẩm mà công ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất cung cấp? A Rẻ B Đắt C Phù hợp Câu hỏi 4: Lý khiến anh (chị) biết đến thương hiệu sản phẩm cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất? A Do xem quảng cáo mạng xã hội Facebook B Do đọc review công ty thực phẩm website review tiếng như: Toplist.vn, Hanoitoplist.com C Biết qua hình thức truyền miệng Câu hỏi 5: Anh (chị) thường mua sản phẩm cách nào? A Tại chuỗi cửa hàng công ty B Mua trực tuyến qua Fanpage Website C Gọi trực tiếp qua số điện thoại công ty Câu hỏi 6: Anh (chị) đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất? A Tốt (Chuyển đến câu 7) B Không tốt (Chuyển đến câu 8) Câu hỏi 7: Lý anh (chị) đánh giá tốt hoạt động chăm sóc khách hàng cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hòn Đất? A Khi gọi đến hotline, nhân viên chăm sóc khách hàng cơng ty ln bắt máy kịp thời giải đáp thắc mắc cách nhiệt tình B Nhân viên bán hàng cửa hàng cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất ln lịch sự, nhã nhặn, tư vấn nhiệt tình C Cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất ln có chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên, đặn: nhắn tin chúc mừng sinh SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhật, tặng quà cho khách hàng may mắn bốc thăm cửa hàng… D Tất đáp án Câu hỏi 8: Lý anh (chị) đánh giá không tốt hoạt động chăm sóc khách hàng cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hòn Đất? A Khi gọi đến hotline, máy thường xuyên báo bận thỉnh thoảng, nhân viên chăm sóc khách hàng cơng ty khơng tận tình giải đáp thắc mắc khách hàng B Nhân viên bán hàng cửa hàng công ty TNHH Nông Nghiệp Hịn Đất có thái độ chưa lịch sự, tư vấn thiếu nhiệt tình C Khơng có chương trình tri ân khách hàng D Tất đáp án Câu hỏi 9: Theo anh (chị), lợi lớn cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất so với cơng ty khác gì? A Sản phẩm đa dạng B Giá phù hợp C Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp D Hoạt động truyền thông, quảng cáo Câu hỏi 10: Đâu điều khiến anh (chị) không hài lịng với dịch vụ cơng ty TNHH Nơng Nghiệp Hịn Đất? A Hoạt động chăm sóc khách hàng chưa tốt B Kênh phân phối chưa đa dạng, khiến khách hàng chưa thuận tiện việc mua hàng trực tiếp C Sản phẩm mua bị hư hỏng không đổi trả Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! SV: Trần Đăng Đức Lớp:CQ55/32.02 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Nhung Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trần Đăng Đức Khóa: 55 Lớp: CQ55/32.02 Đề tài: “Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng… năm 2021 Điểm - Bằng số: : - Bằng chữ: Người nhận xét NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Trần Đăng Đức Khóa: 55 Lớp: CQ55/32.02 Đề tài: “Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất” Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng… năm 2021 Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét ... cứu: hoạt động Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp. .. luận Marketing Marketing – Mix doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Nghiệp Hòn Đất Chương 3: Giải pháp Marketing – Mix nhằm nâng cao hiệu hoạt động. .. thực trạng hoạt động Marketing – Mix Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện Marketing – Mix Công ty trách nhiệm hữu hạn Nơng Nghiệp Hịn Đất Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT,

Hình ảnh liên quan

DANH MỤC CÁC BẢNG - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT
DANH MỤC CÁC BẢNG Xem tại trang 6 của tài liệu.
2.1.3. Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

2.1.3..

Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Xem tại trang 43 của tài liệu.
Từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Công ty từ năm 2018 – 2020 luôn tăng trưởng mạnh qua các năm - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

b.

ảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Công ty từ năm 2018 – 2020 luôn tăng trưởng mạnh qua các năm Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 2.2. Sơ đồ tổng doanh thu và tổng chi phí của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất từ năm 2018 – 2020 - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

Hình 2.2..

Sơ đồ tổng doanh thu và tổng chi phí của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất từ năm 2018 – 2020 Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.3. Khảo sát chất lượng sản phẩm của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

Bảng 2.3..

Khảo sát chất lượng sản phẩm của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất Xem tại trang 47 của tài liệu.
Qua bảng 2.5, ta có thể thấy: - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

ua.

bảng 2.5, ta có thể thấy: Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 2.7. Lý do khiến khách hàng biết đến thương hiệu và sản phẩm của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

Bảng 2.7..

Lý do khiến khách hàng biết đến thương hiệu và sản phẩm của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện thị phần ngành thực phẩm sạch năm 2020 - HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT

Hình 2.3..

Biểu đồ thể hiện thị phần ngành thực phẩm sạch năm 2020 Xem tại trang 55 của tài liệu.

Từ khóa liên quan