0

Báo cáo tổng kết cá tầm

149 2 0
  • Báo cáo tổng kết cá tầm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:05

CHƯƠNG I MỤC LỤC 1MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG I TỔNG QUAN 41 1 Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá tầm Nga và cá tầm Xi bê ri 41 1 1 Đặc điểm phân loại và hình thái 61 1 2 Đặc điểm phân bố và sinh thái 71 1 3 Đặc điểm sinh trưởng 81 1 4 Đặc điểm dinh dưỡng 91 1 5 Đặc điểm sinh sản 111 4 Sự thích ứng của cá tầm với một số yếu tố môi trường 121 2 Nghiên cứu về sinh sản nhân tạo cá tầm Nga và Xi bê ri 121 2 1 Lịch sử nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá tầm 131 2 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh sản của. MỤC LỤC Cá tầm Xi-bê-ri: 10 1.1.2 Đặc điểm phân bố sinh thái 11 1.1.3 Đặc điểm sinh trưởng 13 1.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 13 1.1.5 Đặc điểm sinh sản 14 1.4 Sự thích ứng cá tầm với số yếu tố môi trường 16 1.2 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá tầm Nga Xi-bê-ri 18 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá tầm 18 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết sinh sản cá tầm 19 1.2.2.1 Nhiệt độ 19 1.2.2.2 Thức ăn 21 1.2.2.3 Xác định thời điểm cho đẻ .22 1.2.2.4 Kinh nghiệm cho đẻ cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri 23 1.2.2.5 Khó khăn thuận lợi sinh sản nhân tạo cá tầm vùng nhiệt đới .24 1.2.3 Ứng dụng kỹ thuật siêu âm sinh sản cá tầm 26 1.2.4 Kỹ thuật ương nuôi cá tầm Nga Xi-bê-ri 28 1.2.4.1 Tập tính cá bột 28 1.2.4.2 Các hình thức ương cá tầm 30 1.2.4.3 Mật độ ương 32 1.2.4.4 Thức ăn 33 1.2.4.5 Thời điểm bắt đầu cho ăn .35 1.2.4.6 Khẩu phần số lần cho ăn 35 1.2.4.7 Kỹ thuật cho ăn chăm sóc 36 1.2.4.8 Phịng bệnh q trình ương 36 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 Đối tượng nghiên cứu: Cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt 1833) cá tầm Xi-bêri (Acipenser baerii Brandt, 1869) giai đoạn khác tùy theo thí nghiệm 42 2.2 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 42 2.3.2 Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ thành thục cá tầm .44 2.3.2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 44 2.3.2.3 Thu thập xử lý số liệu 45 2.3.3.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 46 2.3.3.2 Kết cấu hệ thống ni tuần hồn 46 2.3.3.3 Qui trình qua đơng nhân tạo 47 2.3.3.4 Phương pháp xác định độ thành thục cá 48 2.3.4 Kỹ thuật siêu âm kiểm tra thành thục cá tầm 50 2.3.4.1 Nguyên lý hoạt động máy siêu âm 50 2.3.4.2 Chuẩn bị cá cho siêu âm 51 2.3.4.3 Quy trình siêu âm 52 Cài đặt máy siêu âm: Chọn kiểu B trước sử dụng máy siêu âm Điều chỉnh mức độ chiều sâu sau: Độ sáng hình điều chỉnh cho dễ nhìn Khi ngồi trời nên đặt mức cao Chiều sâu cần dò tùy thuộc vào kích cỡ cá Nếu trọng lượng 1kg đặt 3cm, cá 1-2 kg đặt 4-5 cm, cá lớn đặt 5-6 cm Trước siêu âm cần phải dán đầu cảm biến dây truyền liệu băng keo lớp .52 Các bước thao tác siêu âm: 53 2.3.5.1 Tuyển chọn cá bố mẹ, tiến hành qua đông nhân tạo 54 Thiết bị hạ nhiệt cho cá qua đông: 55 2.3.5.2 Qui trình cho cá qua đông nhân tạo .55 2.3.5.4 Thu trứng sẹ, thụ tinh, khử dính, ấp trứng 57 Thu trứng sẹ: 57 Thụ tinh: 58 Khử dính: 58 Ấp trứng: .59 Nguồn cá: Cá thí nghiệm lấy từ kết ấp trứng cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri thụ tinh nhập từ nước Nga, Ukraina, Đức năm 2009, 2010 2011, ấp nở thu cá bột điều kiện Tỉnh Lâm Đồng 59 2.3.6.1 Thí nghiệm xác định mật độ ương thích hợp 59 2.3.6.2 Thí nghiệm xác định loại thức ăn thích hợp cho giai đoạn ương 61 2.3.6.3 Phương pháp thu thập phân tích số liệu 64 Phương pháp xử lý mẫu phịng thí nghiệm .64 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .68 3.2 Kết nuôi vỗ thành thục cá tầm bố mẹ 72 3.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến tuổi phát dục cá tầm 72 3.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến chất lượng trứng tinh cá tầm 74 3.2.3 Ảnh hưởng thức ăn chế độ cho ăn 74 3.3 Đặc điểm sinh học sinh sản cá tầm Nga Xi-bê-ri Lâm Đồng .77 3.3.1 Phân biệt giới tính 77 3.3.2 Quá trình phát triển tuyến sinh dục theo tuổi cá tầm 77 3.3.4 Tuổi thành thục loài cá tầm Lâm Đồng 78 3.3.5 Kết luận 80 3.4.1 Cá tầm Nga 81 3.4.2 Cá tầm Xi-bê-ri 82 3.4.3 Kết luận 83 3.5.1 Diễn biến yếu tố môi trường 85 3.5.2 Kết kiểm tra độ thành thục cá tầm Nga .88 3.5.3 Kết kiểm tra độ thành thục cá tầm Xi-bê-ri .89 3.5.4 Kết luận 92 3.6 Kết kích thích sinh sản nhân tạo cá tầm Nga Xi-bê-ri 93 3.6.1 Kết tiêm kích dục tố cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri 93 3.6.2 Thu trứng sẹ 94 3.6.3 Thụ tinh 96 3.6.4 Khử dính 96 Từ kết kích thích sinh sản, đẻ trứng, thu trứng thụ tinh lồi cá tầm nhận thấy rằng: 97 3.6.5 Kết luận 98 3.7.1 Kết ương giống cá tầm Nga 99 3.7.1.1 Các yếu tố môi trường 99 Giai đoạn cá bột lên cá hương: 99 Giai đoạn cá hương lên cá giống: 102 3.7.1.3 Ảnh hưởng thức ăn lên ương giống cá tầm Nga 103 Giai đoạn cá bột lên cá hương; 103 Giai đoạn cá hương lên cá giống: 105 3.7.2 Cá tầm Xi-bê-ri 108 3.7.2.1 Ảnh hưởng mật độ ương 108 3.7.2.2 Ảnh hưởng thức ăn lên kết ương cá tầm Xi-bê-ri 110 Giai đoạn cá bột lên cá hương: 110 Giai đoạn cá hương lên cá giống: 112 3.7.3 Đề xuất qui trình ương giống cá tầm Nga Xi-bê-ri 114 3.7.3.1 Thiết bị ương cá 114 3.7.3.2 Chỉ tiêu môi trường nước .114 3.7.3.3 Phân chia giai đoạn ương từ bột lên giống 115 3.7.3.4 Thức ăn ương cá 115 3.7.3.5 Chăm sóc quản lý 116 Xác định thời điểm bắt đầu cho ăn, mật độ ương: 116 Giai đoạn từ cá bột lên cá hương: .116 Giai đoạn cá hương lên cá giống: 117 Những điểm cần ý trình ương: 117 Phòng trị bệnh: 118 132.Camillo Catarci (2004), World Markets and Industry of Selected Commercially-Exploited Aquatic Species with an International Conservation Profile" FAO Fisheries Circular No 990 Rome, FAO 2004 186p 144 DANH MỤC BẢNG BIỂU Cá tầm Xi-bê-ri: 10 1.4 Sự thích ứng cá tầm với số yếu tố môi trường 16 1.2 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá tầm Nga Xi-bê-ri 18 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 Đối tượng nghiên cứu: Cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt 1833) cá tầm Xi-bêri (Acipenser baerii Brandt, 1869) giai đoạn khác tùy theo thí nghiệm 42 2.2 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 42 Nguồn cá: Cá thí nghiệm lấy từ kết ấp trứng cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri thụ tinh nhập từ nước Nga, Ukraina, Đức năm 2009, 2010 2011, ấp nở thu cá bột điều kiện Tỉnh Lâm Đồng 59 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .68 3.2 Kết nuôi vỗ thành thục cá tầm bố mẹ 72 3.3 Đặc điểm sinh học sinh sản cá tầm Nga Xi-bê-ri Lâm Đồng .77 3.6 Kết kích thích sinh sản nhân tạo cá tầm Nga Xi-bê-ri 93 Từ kết kích thích sinh sản, đẻ trứng, thu trứng thụ tinh lồi cá tầm nhận thấy rằng: 97 132.Camillo Catarci (2004), World Markets and Industry of Selected Commercially-Exploited Aquatic Species with an International Conservation Profile" FAO Fisheries Circular No 990 Rome, FAO 2004 186p 144 DANH MỤC HÌNH Cá tầm Xi-bê-ri: 10 1.4 Sự thích ứng cá tầm với số yếu tố môi trường 16 1.2 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá tầm Nga Xi-bê-ri 18 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 Đối tượng nghiên cứu: Cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt 1833) cá tầm Xi-bêri (Acipenser baerii Brandt, 1869) giai đoạn khác tùy theo thí nghiệm 42 2.2 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 42 Nguồn cá: Cá thí nghiệm lấy từ kết ấp trứng cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri thụ tinh nhập từ nước Nga, Ukraina, Đức năm 2009, 2010 2011, ấp nở thu cá bột điều kiện Tỉnh Lâm Đồng 59 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .68 3.2 Kết nuôi vỗ thành thục cá tầm bố mẹ 72 3.3 Đặc điểm sinh học sinh sản cá tầm Nga Xi-bê-ri Lâm Đồng .77 3.6 Kết kích thích sinh sản nhân tạo cá tầm Nga Xi-bê-ri 93 Từ kết kích thích sinh sản, đẻ trứng, thu trứng thụ tinh loài cá tầm nhận thấy rằng: 97 132.Camillo Catarci (2004), World Markets and Industry of Selected Commercially-Exploited Aquatic Species with an International Conservation Profile" FAO Fisheries Circular No 990 Rome, FAO 2004 186p 144 MỞ ĐẦU Cá tầm loài loài cá sụn, phân bố vùng ơn đới, lồi có giá trị kinh tế cao Trứng cá tầm biết đến sản phẩm có giá trị cao thị trường giới Trung bình trứng cá đen giá 5000 USD/kg, thịt cá khoảng 20 USD/kg Hầu lượng caviar đen sản xuất từ cá biển Caspian trứng loài cá tầm: cá tầm beluga (Huso huso) lồi kích thước lớn nhất, cá tầm Nga – Osetra (A gueldenstaedtii), cá tầm sao–Sevruga (A.stellatus) cá tầm Persian (A persicus) Ở Việt Nam, cá tầm quan tâm nghiên cứu có nhu cầu cao Giá phổ biến thịt cá tầm dao động 300 – 500 ngàn đồng/kg Do khả thích ứng rộng với yếu tố mơi trường đặc biệt nhiệt độ chúng phân bố khoảng nhiệt độ – 30 oC, đồng thời cá tầm loài rộng muối chúng phân bố mơi trường nước ngọt, nước lợ nước mặn Cá tầm Nga sống nước mặn nước lợ lại ngược dòng lên thượng nguồn sơng đẻ, cịn cá tầm Xi-bê-ri đẻ thượng nguồn sông suốt đời sống nước đến cửa sơng Chính đặc điểm mà cá tầm di nhập đến vùng khác nơi mà chúng không phân bố tự nhiên nhiều nước châu Âu, châu Mỹ Châu Á, có Việt Nam Cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt 1833), cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii Brandt, 1869) lồi có giá trị kinh tế cao, nhập vào Việt Nam từ năm 2005 thông qua nhập trứng cá thụ tinh, ni số vùng nước có nhiệt độ thấp Sapa miền Bắc tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia lai, Kontum miền Nam Sau khi nuôi thử nghiệm cho thấy kết bước đầu cá thích nghi sinh trưởng tốt điều kiện Việt Nam, nhiên, đặt nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải vấn đề sinh sản nhân tạo loài cá Tây Nguyên đánh giá vùng có nhiều tiềm mặt nước phát triển nghề nuôi trồng thủy sản Tuy nhiên, 1/2 diện tích mặt nước khơng thể ni lồi cá truyền thống mè, trơi, trắm, chép, rơ phi nhiệt độ nước quanh năm thấp, cá chậm lớn, hiệu kinh tế Việc di nhập ni thử thành cơng số lồi cá nước lạnh cá tầm, cá hồi vào Việt Nam đặc biệt vùng Tây Nguyên làm thay đổi nhận thức vai trị nghề ni trồng thủy sản kinh tế miền núi Những vùng nước sông suối nhỏ hoang hóa vùng núi cao hẻo lánh, trở nên có giá trị ni loài cá nước lạnh cho tốc độ lớn nhanh, giá trị thương phẩm cao hẳn lồi cá ni truyền thống Do nhập nuôi điều kiện Việt Nam, khác nhiều so với điều kiện địa Ngay chuyên gia Nga cho có kinh nghiệm cho đẻ cá tầm ni vùng phía Nam nước Nga khơng thể giúp giải triệt để vấn đề kỹ thuật Đến quy trình ni sinh sản đối tượng ta giai đoạn thử nghiệm, cơng đoạn kích thích cho sinh sản nhân tạo, thu ấp trứng quan trọng giai đoạn tìm hiểu áp dụng Một nhiệm vụ đặt từ nhập vào Việt Nam xây dựng đàn cá bố mẹ, tiến tới chủ động cho đẻ tự sản xuất cá giống Sau – năm đầu tư nghiên cứu, đến Trung tâm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên xây dựng đàn cá hậu bị loài cá với số lượng 100 cá thể, tuyến sinh dục phát triển tốt, số bồi dưỡng thành cá bố mẹ, tiến hành thí nghiệm cho đẻ nhân tạo Nhằm mục đích phát triển nghề ni cá tầm Việt nam, thực đề tài hợp tác với Nga theo Nghị định thư “Nghiên cứu phát triển nuôi cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri tỉnh vùng Tây Nguyên” Đề tài tiến hành tìm hiểu vấn đề liên quan đến đặc điểm sinh học, khả sinh sản nhân tạo loài cá điều kiện vùng Tây Nguyên nước ta tiến tới hồn thiền quy trình sinh sản nhân tạo lồi cá đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu phát triển nuôi cá tầm Nga Xi-bê-ri vùng Tây Nguyên nước ta tiến tới sinh sản nhân tạo thành cơng hai lồi cá phục vụ cho nghề ni nhu cầu tiêu dùng nước Nội dung đề tài: Đề tài thực loài cá tầm Nga và Xi-bêri điều kiện Lâm Đồng, bao gồm: (1) Thiết kế xây dựng hệ thống nuôi cá tầm bố mẹ thành thục sinh sản; (2) Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản ao lồng; (3) Nghiên cứu công nghệ nuôi cá tầm hậu bị đạt đến giai đoạn IV buồng trứng; (4) Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ thành thục cá tầm bố mẹ theo hệ thống tuần hồn khép kín nhà lạnh, chủ động điều chỉnh nhiệt độ; (5) Nghiên cứu kỹ thuật kích thích sinh sản nhân tạo, thu ấp trứng; (6) Nghiên cứu quy trình kỹ thuật ương giống cá tầm từ bột lên giống; (7) Lựa chọn, thử nghiệm số loại thức ăn cho q trình ni vỗ cá tầm bố mẹ; (8) Kỹ thuật siêu âm đọc kết kiểm tra thành thục cá tầm; (9) Nghiên cứu số bệnh vi khuẩn ký sinh trùng thường gặp cá bố mẹ, trứng ấp cá giống Ý nghĩa đề tài: Ý nghĩa khoa học: Đây đề tài nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học, sinh sản ương nuôi cá tầm Nga Xi-bê-ri Việt Nam Đề tài hoàn thành cung cấp thông tin khoa học đặc điểm sinh học sinh sản sản xuất giống hai loài cá Các thơng tin khoa học hữu ích trình nghiên cứu, giảng dạy, quy hoạch phát triển nghề ni cá tầm nói riêng cá nước lạnh nói chung nước ta Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài hồn thành góp phần chủ động việc sinh sản nhân tạo hai loài cá phục vụ phát triển nghề nuôi cá tầm Việt Nam, đặc biệt tỉnh có nhiệt độ thấp Tây Nguyên, Tây Bắc nước ta Việc phát triển nghề nuôi cá tầm vùng giúp tận dụng tốt diện tích mặt nước vốn xưa khơng sử dụng cách hiệu cho nghề nuôi trồng thủy sản Việc mở rộng mơ hình ni cá tầm mà trước hết sinh sản nhân tạo thành cơng lồi cá giúp tạo cơng ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt vùng cao, vùng sâu vùng xa Nó khơng có ý nghĩa kinh tế mà cịn có ý nghĩa an ninh quốc phịng CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri 1.1.1 Đặc điểm phân loại hình thái Đặc điểm phân loại: Ngành: Chordata Lớp: Osteichthyes Bộ : Acipenseriformes Berg, 1940 Họ: Acipenseridae Bonaparte, 1832 Giống: Acipenser Linnaeus, 1758 Loài cá tầm Nga: Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833 Loài cá tầm Xi-bê-ri: Acipenser baerii Brandt, 1869 Hình 1.1: Cá tầm Nga (trái) cá tầm Xi-bê-ri (phải) Cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri có tên tiếng Anh Russian sturgeon Siberian sturgeon Bộ cá tầm gồm họ Acipenseridae (cá tầm) Polyodontidae (cá mái chèo) Họ Acipenseridae có giống giống Acipenser có 17 lồi, giống Huso có lồi, giống Scaphirhyncus có lồi giống Pseudoscaphihryncus có lồi Họ Polyodontidae có lồi Có khoảng - 10 lồi cá tầm đưa vào làm đối tượng ni Ngồi lai loài trở thành đối tượng nuôi quan trọng Trong số cá tầm làm đối tượng ni phải kể đến lồi phổ biến cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii) cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii) hầu có nghề ni cá tầm quan tâm giá trị kinh tế cao tính thích nghi rộng chúng Đây số loài cá tầm di nhập vào nước ta thời gian gần Về phân biệt loài cá tầm, Vlasenko et al (1989) cho cá tầm Nga (A gueldenstaedtii) phân biệt với loài cá tầm Pêc-xich (A persicus), chúng phân bố chồng lấn với phần phía Nam Đơng Nam biển Caspiên Trong tài liệu thống kê sản lượng khai thác Azerbaijan người ta nhập loài làm Tuy nhiên, Pourkazemi (2000) lại lồi A gueldenstaedtii phân biệt với lồi A persicus vùng bờ biển Iran 22 đặc điểm hình thái khác (Chari, 1993) Ngồi lồi cịn phân biệt phương pháp điện di miễn dịch Đặc điểm hình thái: Cá tầm Nga: Cá tầm có thân hình thoi dài, màu tối có đốm vàng nhạt Miệng nằm ngang phía Môi ngắt quãng Màng mang liền với eo mang Tấm vảy lưng – 18 tấm, bụng – 12 tấm, lược mang 19 – 29 Đầu mõm tương tối ngắn Râu ngắn, cong nằm vị trị gần đầu mút mõm (Hình 1.1) Chiều cao thân 12 – 14% chiều dài thân, chiều dài đầu 17 – 19% chiều dài thân mõm dài 4,0 – 6,5% chiều dài thân (Hình 1.1) Cá tầm Xi-bê-ri: Tương tự cá tầm Nga, cá tầm Xi-bê-ri có dạng hình thoi dài (Hình 1.1) Xương bên thể sụn Mõm gần giống hình nón, phía có râu Các râu trơn láng có phủ lơng tơ Môi tách rãnh nhỏ, sâu Chiều dài mõm biến động lớn (33,3 - 61% so với chiều dài đầu) Cá tầm Xibê-ri có cung mang hình quạt, có 20 – 49 cung mang, đầu mút cung mang có vài nốt sần Màng mang liền với eo mang Các vây có cơng thức D:30-56; A:17-33 Cá tầm Xi-bê-ri có hàng vảy xương to chạy dọc thể Lưng có hàng 10 – 12 tấm, sườn có hàng 32 – 62 bụng có hàng – 16 Những vảy Đỗ Thị Hòa Nguyễn Thị Muội (2003), Bài giảng bệnh học thủy sản, phần I:bệnh cá, Trường Đại học thủy sản Nha Trang Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Thị Muội (2004), Bệnh học thủy sản, NXB Nơng Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Grigorev V A., Korchunov A A (2011): Chuẩn bị qua đông nhân tạo cá tầm Lâm Đồng, Việt Nam ; Bài giảng tập huấn cho cán Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sàn III, 2011 Nguyễn Quốc Ân dịch Hà Ký Bùi Quang Tề, 2007 Ký sinh trùng cá nước Việt Nam, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Mentrenkov E.A (2009) Kỹ thuật nuôi cá tầm, giảng cho cán Việt Nam Nguyễn Quốc Ân dịch Nguyễn Phi Mai (2010) – Báo cáo tổng kết đề tài cấp Viện “Nghiên cứu xây dựng công thức thức ăn cho cá tầm giống giai đoạn 50 – 500 g từ nguyên liệu nước Nguyễn Quốc Ân, 2008 “Báo cáo tình hình nghiên cứu, cơng nghệ ni cá tầm, cá hồi, bịa ngư giới Phân tích lựa chọn công nghệ nuôi phù hợp với điều kiện Việt Nam” Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III Nha Trang – Khánh Hòa Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012) Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ thành thục cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii Brandt, 1869) bố mẹ hẹ thống tuần hoàn khép kín nhà lạnh, chủ động điều chỉnh nhiệt độ” 10 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)1 – Báo cáo chuyên đề :” Nghiên cứu kỹ thuật siêu âm kết kiểm tra trình thành thục cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii) Việt nam” 11 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)2 – Báo cáo chuyên đề :” Nghiên cứu kỹ thuật siêu âm kết kiểm tra trình thành thục cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii) Việt nam” 12 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)2 – Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ thành thục cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) bố mẹ hẹ thống tuần hồn khép kín nhà lạnh, chủ động điều chỉnh nhiệt độ” 13 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)3 – Báo cáo chuyên đề :” Nghiên cứu kỹ thuật siêu âm kết kiểm tra trình thành thục cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii) Việt nam” 14 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)3 “Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ thành thục cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii Brandt, 1869) bố mẹ hệ thống tuần hoàn khép kín nhà lạnh, chủ động điều chỉnh nhiệt độ” 15 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)4 – Báo cáo chuyên đề :” Nghiên cứu kỹ thuật siêu âm kết kiểm tra trình thành thục cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii) Việt nam” 16 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)4 “Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ thành thục cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1869) bố mẹ hệ thống tuần hồn khép kín nhà lạnh, chủ động điều chỉnh nhiệt độ” 17 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)5 “Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ thành thục cá tầm Xi-bê-ri (Acipenser baerii Brandt, 1869) bố mẹ hệ thống tuần hồn khép kín nhà lạnh, chủ động điều chỉnh nhiệt độ” 18 Nguyễn Viết Thùy Thịnh Văn Lợi (2012)6 “Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ thành thục cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1869) bố mẹ hệ thống tuần hồn khép kín nhà lạnh, chủ động điều chỉnh nhiệt độ” 19 Vasiliev V.P.; Panomarova Е.Kh.; Panomarov S.V & Duma V.V (2009).- Báo cáo tổng kết hoàn rthanhf đề tài hợp tác theo Hợp đồng tổng thể Tư vấn tổ chức công tác thực tiễn cho đẻ nuôi cá hồi vân cá tầm điều kiện miền nam Việt Nam; Moscơva 2009; Bản tiếng Nga; Nguyễn Quốc Ân dịch 20 Võ Thế Dũng, 2010 Động vật ký sinh cá mú thuộc giống Epinphelus Luận án tiến sĩ sinh học Thư Viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 184 trang Võ Thế Dũng, 2011 Qui hoạch chi tiết nuôi cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Tuyên, Nguyễn Viết Thùy, 2011 Nghiên cứu số tác nhân có khả gây bệnh xuất huyết lở loét cá tầm (Acipenser gueldenstaidtii A baeri) nuôi Lâm Đồng Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Số 23/2011 Trang 74-79 21 22 Tài liệu tiếng Anh: 23 Barannikova I , Bayunova L Semenkova T & Trenkler I (2008) – Physiological changes in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) after long-term holding and final maturation; Cybium 2008, 32(2) suppl.: 321-322 24 Barannikova I.A , Bayunova L.V., Gruslova A.B & Semenkova T.B (2003) – Steroids in sturgeon’s migration regulation Fish Phys Biochem., 28: 263-264 25 Bộ Thủy lợi nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (1998) – Technical Regulation for the Artificial Propagation of Chinese Sturgeon SL/T215 – 98 26 Bronzi P., Rosenthal, H., Arlati, G., and Williot, P (1999) – A brief overview on the status and prospects of sturgeon farming in Western and Central Europe In: Proceedings of the "3rd International Symposium on Sturgeon", J Appl Ichthyol.15(4-5): 224-227 27 Chen X.H (2007) – Biological characteristics and current situation of resource of species of Acipenseriformes Ocean Publishing House, Beijing 28 Chebanov M and Billard R (2001) - Review The culture of sturgeons in Russia: Production of juveniles for stocking and meat for human consumption Aquatic Living Resource Vol.14; No6; p 375−381 29 Derjavin A.N (1956) – "Nghề nuôi cá Ku-ban" Tạp chí Thế giới động vật Azecbaijan, seri ni cá, tập 1, Bacu, 434 trang 30 Enric Gisbert and Patric Williot (2002) – Influence of storage duration of ovulated eggs prior to fertilisation on the early ontogenesis of sterlet (Acipenser ruthenus) and Siberian sturgeon (Acipenser baeri) International Review of Hydrobiology, Vol 87; No5-6; p.605 – 612 31 FAO (2010), FIGIS homepage Fisheries Global Information System FI Programme Websites In: FAO Fisheries and Aquaculture Department Rome 32 FAO (2006), Cultured Aquatic Species Information Programme Cultured Aquaculture Species - Siberian Sturgeon In: FAO Fisheries and Aquaculture Department Rome 33 Frank A Chapman and Joel P Van Eenennaam (2007) - The Egg Polarization Index or PI; Sturgeon Aquaculture - Specialized Techniques; Determining the Stage of Sexual Maturity in Female Sturgeon for Artificial Spawning 34 Hocchleithner M and Gessner J (1999) The Sturgeon and Paddlefishes (Acipenseriformes) of the World: Biology and Aquaculture AquaTech Publications pp 165 35 Hurvitz A., Jackson K., Degani G and B Levavi-sivan (2007) – Use of endoscopy for gender and ovarian-stage determinations in Russian sturgeon (A gueldenstaedtii) grown in aquaculture Aquaculture 270, p.158-166 36 Ivanov V.P (2000) Biological resources of the Caspian sea, Astrakhan, Published house: Kaspnirx, 96 p 37 M Kottelat, J Gesner, M Chebanov, and J Freyhof (2009).- The IUCN Red List of Threatened Species, “Huso Khodorevskaya et al., 2009 in Kottelat et al., 2009 69 38 Mohler J W (2003) – Culture Manual for the Atlantic sturgeon; A Region U.S Fish & Wildlife Service Publication, 300 Westgate Center Drive Hadley, Massachusetts 39 Paschos I., Perdikaris C., Gouva E and Nathanailides C (2008) Sturgeons in Greece: a review; J Appl Ichthyol 24, p.131–137 40 Conte F.S., Doroshov S.I., Lute P.B and Strange E.M (1988) – Hatchery manual for the white sturgeon, University of California Press, Oakland, 104 p 41 Patric Williot, Laurent Sabeaub, Joern Gessnerc, Giovanni Arlatid, Paolo Bronzie, Tamas Gulyasf, Paolo Bernig (2001) Sturgeon farming in Western Europe: recent developments and perspectives; Aquat Living Resour No 14; p 367−374 42 Qu Qiu-zhi and Gao Yan-li (2005) Artificial reproduction of cultured Acipenser baerii; Journal of fishery Sciences of China; Vol.12; No4; p.492-495 (in Chinese) 43 Ruban G & Bin Zhu (2009) Acipenser baerii In: IUCN 2010 IUCN Red List of Threatened Species 44 Ruban, G.I (2005) The Siberian Sturgeon Acipenser baerii Brandt Species structure and Ecology Rosental H.K (ed) World Sturgeon Conservation Society Special Publication Series Special Publication No Norderstedt Germany 203 p 45 Sokolov and Vasil’ev V.P (1989) – Acipenser baerii Brandt, 1869 In: Holcík J (ed) The Freshwater Fishes of Europe Vol I/II: General Introduction of Fishes Acipenseriformes Wiesbaden, AULAVerlag Pp 263-284 In: Document Doc 10.89; Prop 10.65 (1997) Proposal to list all Acipenseriformes in Appendix II Submitted by Germany and The United States of America 46 Smoljanov, I.I (1979) – Siberian sturgeon in water ponds of Konakovskij fishfarm In: Osetrovoe chozayistvo vnutrennich vodoyomov USSR Astrakhan, pp.138-239 47 Sokolov L.I., Vasil'ev V.P.(1989) In The Freshwater Fishes of Europe Holcik J 1989 (ed.) AULA-Verlag Wiesbaden, Vol 1, Part II, р 263-284 48 Van Eenennaam, J.P and S.I Doroshov (1998) – Effects of age and body size on gonadal development of atlantic sturgeon J Fish Biol 53(3):624-637 49 Vlasenko, A.D., Pavlov A.V & Vasilev V.P.(1989) Acipenser gueldenstaedti Brand, 1833 In The Freshwater Fishes of Europe, Vol.1, Part II: General Introduction to Fishes Acipenseriformes 294-345 (Ed J Holcík) AULA-Verlag Wiesbaden 50 Wildhaber M L.; D M Papoulias; A J DeLonay; D E Tillitt; J L Bryan; M L Annis; J A Allert (2005) – Gender identification of shovelnose sturgeon using ultrasonic and endoscopic imagery and the application of the method to the pallid sturgeon; Journal of Fish Biology; Vol: 67; No1; p.114 - 132 51 Williot P., Brun, R., Rouault, T and Rooryck, O (1991) – Management of female spawners of the Siberian sturgeon Acipenser baerii Brandt: first results In: Williot, P (ed.) Acipenser, Cemagref Publ Bordeaux Pp 365-379 52 Wu Wencheng, Xu Qiangsong (2000) – Advantages and proposals about the culture of Acipenser baerii Brandt (in Chinese); Journal of Fujian Fisheries, No2, p.78-80 53 Zdravka Tzankova (2007) – U.S Farmed Sturgeon White sturgeon (Acipenser transmontanus), Siberian sturgeon (Acipenser baerii), Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti), Sevruga sturgeon (Acipenser stellatus), Beluga sturgeon (Huso huso); Seafood Watch, Seafood Report, January 27, 2007 54 Zhang Long-zhen, Zhuang Ping, Zhang Tao, Zhang Zheng, Li Da-peng, Lan Ze-qiao, Wang Zheng-kai, Da He-qing (2002) – Gonadal development of cultured Amur sturgeon Acipenser schrenskii; Journal of Fisheries Science of China; Vol 9; No 4; p 323 – 327 55 Buddington, R K & Doroshov, S I (1984) Feeding trials with hatchery produced white sturgeon juveniles (Acipenser transmontanus) Aquaculture 36, 237–243 56 Buddington, R.K & Christofferson J.P (1985) Digestive and feeding characteristics of the chondrosteans Environmental Biology of Fishes 14, 31–41 57 Conte, F S., Doroshov, S I., Lutes, P B & Strange, E M (1988) Hatchery manual for white sturgeon, Acipenser transmontanus R., with application to other North American Acipenseridae Oakland: Div Agric Nat Res., University of California 58 Charlon, N & Bergot, P (1991) Alimentation artificielle des larves de l’esturgeon siberien (Acipenserbaeri, Brandt) In Proceedings of the First International Symposium on the Sturgeon (Williot, P., ed.), pp.405–415 59 Dabrowski, K., Kaushik, S J & Fauconneau, B (1985) Rearing of sturgeon (Acipenser baeri, Brandt) larvae I Feeding trial Aquaculture 47, 185–192 60 Dettlaff, T A., Ginsburg, A S & Schmalhausen, O I (1993) Sturgeon Fishes Developmental Biology and Aquaculture Berlin: Springer-Verlag 61 Doroshov, S I., Clark, W H J., Lutes, P B., Swallow, R L., Beer, K E., McGuire, A B & Cochran, M D (1983) Artificial propagation of the white sturgeon, Acipenser transmontanus Aquaculture 32, 93–104 62 Gawlicka, A., Teh, S J., Hung, S S O., Hinton, D E & de la Noűe, J (1995) Histological and histochemical changes in the digestive tract of white sturgeon larvae during ontogeny Fish Physiology and Biochemistry 14, 357–371 63 Gisbert, E & Williot, P (1997) – Larval behaviour and effect of the timing of initial feeding on growth and survival of Siberian sturgeon larvae under small scale hatchery production Aquaculture 156, 63–76 64 Gisbert, E., Rodrı´guez, A., Williot, P & Castello´-Orvay, F (1998) A histological study of the development of the digestive tract of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) during early ontogeny Aquaculture 167, 195–209 65 Gisbert, E., Sarasquete, M C., Williot, P & Castello´-Orvay, F (1999) Histochemistry of the development of the digestive system of Siberian sturgeon (Acipenser baeri, Brandt) during early ontogeny Journal of Fish Biology 66 Gisbert, E & Williot, P (2002) - Advances in the larval rearing of Siberian sturgeon Journal of Fish Biology (2002) 60, 1071–1092 67 Hung, S S O & Deng, D F (2001) Nutrition and feeding of sturgeon, Acipenser spp In Nutrients requirements and feeding of aquaculture fish (Webster, C & Lim, C., eds) Wallingford: CABI Publishing (in press) 68 Kasumyan, A O & Taufik, L R (1994) Behaviour reaction of juvenile sturgeons (Acipenseridae) to aminoacids Journal of Ichthyology 34, 90–103 69 King, N J., Howell, W H., Hubey, M & Bengtson, D A (2000) Effect of larval stocking density on laboratory-scale and commercial-scale production of summer flounder Paralichthys dentatus Journal of the World Aquaculture Society 31, 436– 445 70 Krasnodembskaya, K D (1993) Adaptations of sturgeon larvae in relation to problems of sturgeon culture In Proceedings Second International Symposium on Sturgeon (Gershanovich, A D & Smith, T I J., eds), p 76 Moscow: VNIRO 71 Kuzmin, S., Mironov, S., Vostroushkin, D & Shutov, V (1999) Behavioural responses to various chemical incentives in hybrid beluga_Russian sturgeon (Huso huso_Acipenser gueldenstaedtii) fry Journal of Applied Ichthyology 15, 233–236 72 Lin Xiaotao, Xu Zhongneng and Ji Xinli (2000) – Xun yu ji zhi you yu de sheng wu xue ji miao zhong pei yu Journal “dan shui yu ye” Tom 30; 6; p.5 – 73 Mohler J W (2003) - Culture Manual for the Atlantic sturgeon; A Region U.S Fish & Wildlife Service; Hadley, Massachusetts 74 Minstein V.V (1982) Ocetrovodctvo ; Isdatelstvo lekskaya yi pisevaya promislennosti Moscow 1982 75 Mohseni M , Sajjadi M and Pourkazemi, M (2007) - Growth performance and body composition of sub-yearling Persian sturgeon (Acipenser persicus, Borodin, 1897), fed different dietary protein and lipid levels; Journal of Applied Ichthyology, Volume 23, Issue 3, pages 204–208, June 2007 76 Wu Wencheng (2000) – The breeding techniques of sturgeon seed Journal of Fujian Fisheries; Jun.2000; No2; p.48 – 51 77 Barannikova I., Bayunova L., Semenkova T and Trenkler I (2008) - Physiological changes in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) after long-term holding and final maturation International Journal of Ichthyology; volume 32, issue 2, P.321-322 Blythe, B.; Helfrich, L A.; Beau, W E.; Bosworth, B.; Libey, G S (1994): 78 Determination of sex and maturational status of striped bass (Morone saxatilis) using ultrasonic imaging Aquaculture 125, 175–184 79 Bryan, J L.; Wildhaber, M L.; Noltie, D B (2005).- Examining madtom reproductive biology using ultrasound and artificial photothermal cycles N Am J Aquac 67, 221–230 80 Chebanov, M., Billard, R., (2001).- The culture of sturgeons in Russia: production of juveniles for stocking and meat for human consumption Aquat Living Resour 14, 375– 381 81 Chebanov M.S.; Galick E.V.; Chmyr Yu.N (2004).- Sturgeon breeding and rearing handbook Moscow Ministry ò Agriculture “Rosinformgrotech” 136 p in Russian 82 Chebanov M S & Chmyr Yu N (2005).- A field guide early sexing and staging maturity in live sturgeons by using ultrasound technique; Federal Centre of Selection Genetics for Aquaculture Krasnodar, Russian Federation Colombo, R E.; Wills, P S.; Garvey, J E., ( 2004).- Use of ultrasound imaging to 83 determine sex of shovelnose sturgeon N Am J Fish.Manage 24, 322–326 84 Evans, A F.; Fitzpatrick, M S.; Siddens, L K ( 2004).- Use of ultrasound imaging and steroid concentrations to identify maturational status in adult steelhead N Am J Fish Manage 24, 967–978 85 Hurvitz A., Jackson K., Degani G and Levavi-Sivan B (2007) - Use of endoscopy for gender and ovarian stage determinations in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) grown in aquaculture Aquaculture 270 (2007) 158–166 86 Hurvitz Avshalom, Jackson Karen, Yom-Din Svetlana, Degani Gad and Levavi-Sivan Berta (2008).- Sexual development in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) grown in aquaculture; Cybium 2008, 32(2) suppl.: 283-285 87 Karlsen O.; Holm J.C (1994).- Ultrasonograph – a non-invasive method for sex determination in cod (Cadus morhua) Journal of fish biology 44; p 965 - 971 Martin-Robichaud D J.; Rommens, M (2001).- Assessment of sex and evaluation of 88 ovarian maturation of fish using ultrasonography Aquac Res 32, 113–120 89 Mattson, N S., 1991: A new method to determine sex and gonad size in live fishes by using ultrasonography J Fish Biol 39, 673–677 90 Moghim M.; Vajhi A R.; Veshkini A.; Masoudifard M., (2002): Determination of sex and maturity in Acipenser stellatus by using ultrasonography J Appl Ichthyol 18, 325– 328 91 Whiteman, E A.; Jennings, C A.; Nemeth, R S (2005).- Sex structure and potential female fecundity in a Epinephelus guttatus spawning aggregation: applying ultrasonic imaging J Fish Biol 66, 983–995 92 Wildhaber M L.; Papoulias D M.; DeLonay A J.; Tillitt D E.; Bryan J L.; Annis M L.; Allert J A., (2005): Gender identification of shovelnose sturgeon using ultrasonic and endoscopic imagery and the application of the method to the pallid sturgeon J Fish Biol 67, 114–132 Will, T A.; Reinert, T R.; Jennings, C A., ( 2002).- Maturation and fecundity of a 93 stock-enhanced population of striped bass in the Savannah River Esturary, U.S.A J Fish Biol 60, 532–544 94 Zhang Tao, Yan Shi-wei, Zhuang Ping, Zang Long-zhen, Tian Mei-ping, Yang Jin-hai (2010).- Determination of sex and gonad development in Acipenser baerii by using ultrasonography Journal of Fisheries of China №1 Abstract 95 Barannikova I , Bayunova L Semenkova T & Trenkler I (2008) – Physiological changes in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) after long-term holding and final maturation; Cybium 2008, 32(2) suppl.: 321-322 96 Chapman A Frank and Joel P Van Eenennaam (2007) - The Egg Polarization Index or PI; Sturgeon Aquaculture - Specialized Techniques; Determining the Stage of Sexual Maturity in Female Sturgeon for Artificial Spawning 97 Chapman, F., Van Eenennaam J., (2007) Sturgeon aquaculture specialized techniques: Determining the stage of sexual maturity in female sturgeon for artificial spawning: The egg polarization index or PI University of Florida, IFAS Extension, document FA153 98 Chebanov M and Billard R (2001) - Review The culture of sturgeons in Russia: Production of juveniles for stocking and meat for human consumption Aquatic Living Resource Vol.14; № 6; p 375−381 99 Qu Qiu-zhi and Gao Yan-li (2005) Artificial reproduction of cultured Acipenser baerii; Journal of fishery Sciences of China; Vol.12; № 4; p.492-495 100 Williot P.; Brun R.; Rouault T.; Rooryck O (1991).- Management of female spawners of the Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt: First results in : Williot P (ed), Acipenser; Cemagref Publ., p.365 – 379 101 Chapman A Frank and Joel P Van Eenennaam (2007) - The Egg Polarization Index or PI; Sturgeon Aquaculture - Specialized Techniques; Determining the Stage of Sexual Maturity in Female Sturgeon for Artificial Spawning 102 Chebanov M.S, Galich E.V (2009).- Ultrasound diagnostics in sturgeon broodstock management 6-th International symposium on sturgeon 2009, Wuhan, China: Workshop on sturgeon sexing and gonad staging, 47 p 103 Chebanov, M.S & Billard, R 2001 The culture of sturgeons in Russia: production of juveniles for stocking and meat for human consumption Aquatic Living Resources, 14: 375–381 104 Chebanov, M.S & Chmyr, Y.N 2005 A field guide on early sexing and staging maturity in live sturgeons by using ultrasound techniques Krasnodar, Russian Federation, Federal Centre of Selection and Genetics for Aquaculture 46 pp ISBN 57367-0499-4 105 Chebanov, M.; Rosenthal, H.; Gessner, J.; Van Anrooy, R.; Doukakis, P.; Pourkazemi, M.; Williot, P.(2011).- Sturgeon hatchery practices and management for releaseGuidelines FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No 570 Ankara, FAO 2011 110 pp 106 Chen X.H (2007) – Biological characteristics and current situation of resource of species of Acipenseriformes Ocean Publishing House, Beijing 107 Das S.K (2004) –"Evaluation of a New Spawning Agent, Ovopel in Induced Breeding of Indian Carps"; Asian Fisheries Science 17 (2004): 313-322 108 Hocchleithner M and Gessner J (1999) – The Sturgeon and Paddlefishes (Acipenseriformes) of the World: Biology and Aquaculture AquaTech Publications Pp 165 109 Kazansky, B.N., Feklov, Y.A., Podushka S.B & Molodtsov, A.N 1978 Express method of gonad maturity status determination for sturgeon breeders In: Fisheries, N 2: Minselkhoz, pp 24–27 (in Russian) 110 Podushka, S.B (1986) Methods of egg obtaining in sturgeon with life preservation Author’s license 141035 methods for obtaining eggs from fish females Committee on Inventions and Discoveries, Council of Ministers of the USSR (in Russian) 111 Ponamarev, S.V., Gamynin, E.A., Nikonorov, S.I., Ponamareva, E.N., Grozesku, Y.N & Bakhareva, A.A 2002 Technology of rearing and feeding of aquaculture objects in the Southern Russia (handbook) Astrakhan, Russian Federation, Nova plus 264 pp 112 Pourkazemi M (2006) "Sturgeons – an introduction to the species, its reproductive cycles, and a history of its management and exploitation around the world" Proceedings of the International Sturgeon Enforcement Workshop to Combat Illegal Trade in Caviar; 27-29 June 2006; Brussels, Belgium 113 Steven D Mims, Andrew Lazur, William L Shelton, Boris Gomelsky and Frank Chapman (2002).-Species Profile: Production of Sturgeon Southern Regeonal Aquaculture Centre (SRAC) Publication No 7200; Nov.2002; 114 Williot, P., Kopeika, E.F & Goncharov B 2000 Influence of testis state, temperature and delay in semen collection on spermatozoa motility in the culture Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt) Aquaculture, 189: 53–61 115 Williot P ,Brun R.; Rouault T.; Pelard M.; Mercier D and Ludwig A (2005).- "Artificial spawning in cultured sterlet sturgeon, Acipenser ruthenus L., with special emphasis on hermaphrodites"Aquaculture 2005, vol 246, no1-4, pp 263-273 116 Barlow, S (2000) Fishmeal and fish oil The Advocate, 3(2), 85-88 117 Brendan J Moore, Silas S O Hung and Juan F Medrano (2003); Protein requirement of hatchery-produced juvenile white sturgeon (Acipenser transmontanus) Department of Animal Science, University of California, Davis, CA 95616, U.S.A 118 Ferit RAD, G.lten K.KSal, Mevl.t KINDIR, 2001 Growth Performance and Food Conversion Ratio of Siberian Sturgeon (Acipenser baeri Brandt) at Different Daily Feeding Rates Turk J Vet Anim Sci, 27 (2003), 1085-1090 119 Hardy, R.W., Barrows, F.T (2002) Diet Formulation and Manufacturing In J.E Halver and R.W Hardy (Eds.), Fish Nutrition, Third Edition (pp 505-600) New York: Academic Press, Inc 120 Hastings, W.H., Dickie, L.M (1972) Feed Formulation and Evaluation In J.E Halver (Ed.), (pp 327-374) New York: Academic Press, Inc 121 Kaushik, S.J., Breque, J and Blanc, D (1989); Requirements for protein and amino acids and their utilization by Siberian sturgeon (Acipenser baeri) Actes du Premier Colloque International Sur L’esturgeon, Bordeaux, 3-6 October 1989; CEMAGREF, p 25-39 122 G Lten K.Ksal, Ferit Rad, Mevl.t Kindir, (2000) Growth Performance and Feed Conversion Efficiency of Siberian Sturgeon Juveniles (Acipenser baeri) Reared in Concrete Raceways Turk J Vet Anim Sci, 24 (2000), 435 – 442 123 Mambrini, M., Roem, A.J., Cravedi, J.P., Lalles, J.P., Kaushik, S.J (1999) Effects of replacing fish meal with soy protein concentrate and of DL-methionine supplementation in highenergy, extruded diets on the growth and nutrient utilization of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss J Animal Science, 77, 2990-2999 124 Barannikova I., Bayunova L., Semenkova T and Trenkler I (2008) - Physiological changes in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) after long-term holding and final maturation International Journal of Ichthyology; volume 32, issue 2, P.321-322 Berg, L.S (1934) Spring and winter races of migratory fish USSR AS Press 5: 711732 125 Chebanov, M.S & Billard, R 2001 The culture of sturgeons in Russia: production of juveniles for stocking and meat for human consumption Aquatic Living Resources, 14: 375–381 126 Chen X.H (2007) – Biological characteristics and current situation of resource of species of Acipenseriformes Ocean Publishing House, Beijing 203 p (in Chinese) 127 Ponamarev, S.V., Gamynin, E.A., Nikonorov, S.I., Ponamareva, E.N., Grozesku, Y.N & Bakhareva, A.A 2002 Technology of rearing and feeding of aquaculture objects in the Southern Russia (handbook) Astrakhan, Russian Federation, Nova plus 264 pp (in Russian) 128 Pourkazemi M (2006) "Sturgeons – an introduction to the species, its reproductive cycles, and a history of its management and exploitation around the world" Proceedings of the International Sturgeon Enforcement Workshop to Combat Illegal Trade in Caviar; 27-29 June 2006; Brussels, Belgium 129 Ruban, G.I (2005) – The Siberian Sturgeon Acipenser baerii Brandt Species structure and Ecology Rosental H.K (ed) World Sturgeon Conservation Society Special Publication Series Special Publication No Norderstedt Germany 2005 203 p 130 Burtzev, I.A., 1983 Hybridization and selection of sturgeons during full cycle breeding and domestication In: Kirpichnikov, V.S (Ed.), Biological Foundation of Fish Culture Nauka Press, Leningrad, pp 102–113 131 Courtney Hough Overview EU aquaculture.Federation of Europian Aquaculture producers; www.psmfc.org/ans_presentations/HoughC.pdf 132 Camillo Catarci (2004), World Markets and Industry of Selected CommerciallyExploited Aquatic Species with an International Conservation Profile" FAO Fisheries Circular No 990 Rome, FAO 2004 186p 133 Fauconneau, B., Aguirre, P., Dabrowski, K., Kaushik, S.J.:Rearing of sturgeon (Acipenser baeri) larvae protein metabolism: influence of fasting and diet quality Aquaculture 1986; 51: 117-131 134 Ivanov V.P (2000) "Biological resources of the Caspian sea", Astrakhan, Published house: Kaspnirx, 96 p 135 Koksal, G., Rad, F., Kindir, M.: Growth performance and feed conversion efficiency of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) juvenile reared in concrete raceways Turk J Vet Anim Sci 2000; 24: 443-446 136 Kaushik, S.J., Luquet, P., Blanc, D., Paba, A.: Studies on the nutrition of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) I Utilization of digestable carbohydrates by sturgeon Aquaculture 1989; 76: 97-107 137 Aoki T.: Motile aeromonads (Aeromonas hydrophila) In: Fish diseases and disorders Woo PTK, Bruno D.W (ed.) CABI Publishing, Wallingford, UK, 1999, pp.427-453 138 Athanassopoulou, F., Billinis C., and Prapas Th., 2004 Important disease conditions of newly cultured species in intensive freshwater farms in Greece: first incedence of nodavirus infections in Acipenser sp Diseases of Aquatic Organisms, 60: 247-252 139 Bragg, R.R., Henton, M.M., (1986), “Isolation of Yersinia ruckeri from rainbow trout in South Africa”, Bull Eur Ass Fish Pathol., (6), 5-6 140 Bazari Moghaddam S et al, 2010 Parasitic infection among larvae and fingerlings of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) in Vniro tanks and earthen ponds Iranian Journal of Fisheries Sciences, 9(3) pp 342-351.(29) 141 Bauer, O.N., Pugachev O.N and Voronin V.N., 2002 Study of parasites and diseases of sturgeons in Russia: a review Journal of Applied Ichthyology, 18: 420-429 142 Buller, N.B., 2004 Bacteria from fish and other aquatic animals: A Practical Identiication Manual CABI Publishing, Cambridge, MA, USA.(13) 143 Bury, D and Graves J.S., 2000 Status of knowledge of Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus), Gulf of Mexico sturgeon (A oxyrinchus desotoi), shortnose sturgeon (A brevirostrum), white sturgeon (A transmontanus) and Bester hybrid sturgeon (Huso huso x A ruthenus) as it relates to risks for their culture in the State of Florida In: Metcalf, K and P Zajicek (eds.) Proceedings of the Florida sturgeon culture risk assessment workshop Prepared for: Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Tallahassee, Florida pp 181-240.(5) 144 Cao Hai-peng, Yang Xian-Le, Gao Peng, Li Yi,Zhang Shu-Jun, Deng Lu, 2007 Preliminary Study of the Pathogens Isolated from Bacterial Septicaemia Syndrome of Sturgeons Aquatic Pathogen Collection Center of Ministry of Agriculture, Shanghai Fisheries University, Shanghai.(19) 145 Carson, J., Schmidtke L.M and Munday B.L., 1993 Cytophga Jhonsonae: A putative skin pathogen of juvenile farmed barramundi, lates calcarifer Bloch J Fish Dis., 16: 209-218 pp.(12) 146 Cipriano R.C.: Aeromonas hydrophila and motile Aeromonad septicemias of fish Fish Dis Leaflet 68, United States Department of the Interior fish and wildlife service, Division of Fishery research Washington, DC 2001, pp.1-25 147 Dixon B.A., Issvoran G.: Antibacterial drug resistance in Aeromonas spp isolated from domestic goldfish and koi from California J World Aqua Soc 1993, 24, 102-104 148 Guz L., Kozinska E.: Antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophila and A sobria isolated from farmed carp (Cyprinus carpio L) Bull Vet Inst Pulawy 2004, 48, 391-395 149 Gultepe, N and T.T Tanrikul, 2006 Treatment methods of Flavobacterium psychrophilum: Cause of rainbow trout fry syndrome (RFTS) and bacterial cold-water disease (BCWD) in Turkey J Fisheries Int., 1: 102-105 150 Francis-Floyd, R., Reed, P., Bolon, B., Estes, J and McKinney, S 1993 An epizootic of Edwardsiella tarda in largemouth bass (Micropterus salmoides) Journal of Wildlife Disease 29(2):334-336.(32) 151 Francis-Floyd, R., Klinger, R., Reed, P and Blazer, V 1999 Mycotic enteritis in Gulf sturgeon (Acipenser oxyrinchus desotoi) Proceedings of the International Association for Aquatic Animal Medicine 30:109-110.(34) 152 Hoffman, G.L 1967 Parasites of North American Freshwater Fishes University of California Press Berkeley and Los Angeles, California 486 pp.(16) 153 Hedrick, R.P., LaPattra S., McDowell T and MacConnell B 2001 Workshop on Sturgeon Diseases 4th Symposium on Sturgeon Oshkosh, Wisconsin, USA 21 pp.(7) 154 Hedrick, Speas R.P., J., Kent M.L., and McDowell T 1985 Adenovirus-like particles associated with a disease of cultured white sturgeon, Acipenser transmontanus Can J Fish Aquat Sci 42:1321-1325(9) 155 Jerre W Mohler, 2003 Culture Manual for the Atlantic sturgeon U.S Fish & Wildlife Service publication pp 57-64.(4) 156 Karatas S et al, 2010 First Isolation of a Flavobacterium johnsoniae like Bacteria from Culture Russian Sturgeon in Turkey Faculty of Fisheries, University of Istanbul, Ordu Cad No:200 1943-1946 pp.(14) 157 Karen Metcalf and Paul Zajicek, 2001 Proceedings of the Florida Sturgeon Culture Risk Assessment Workshop Florida Department of Agriculture and Consumer Services Sarasota, Florida Pp 43-47.(30) 158 LaPatra, S.E., Jones G.R., Lauda K.A., McDowell T.S., Schneider R., and Hedrick R.P 1995 White sturgeon as a potential vector of Infectious Hematopoietic Necrosis Virus Journal of Aquatic Animal Health 7:225-230.(11) 159 LaPatra, S.E., Ireland S.C., Groff J.M., Clemens K.M., and J Siple.T 1999 160 Adaptive disease management strategies for the endangered population of Kootenai River white sturgeon Fisheries 24(5): 6-13.(8) 161 Luminiła Costinar et al 2010 Isolation and characterization of Vibrio alginolyticus and Pasteurella spp from siberian sturgeon (Acipenser baerii) Faculty of Veterinary Medicine Timisoara, Calea Aradului No 119, Timisoara, Romania.(28) 162 Li Yuan-Yuan, Cao Hai-Peng, HE Shan, Yang Xian-Le, 2008 Isolation and Identification of Aeromonas hydrophila Strain X1 from Acipenser baerii and Its Antibiotic Sensitivity Aquatic Pathogen Collection Center of Ministry of Agriculture, Shou, Shanghai.(21) 163 Madetoja, J., P Nyman, and T Wiklund 2000 Flavobacterium psychrophilum, invasion into and shedding by rainbow trout Oncorhynchus mykiss Dis Aquat Org 43: 27–38 164 Madsen, L and I Dalsgaard 1999a Reproducible methods for experimental infection with Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout Oncorhynchus mykiss Dis Aquat Org 36: 169–176 165 MWH 2003 Evaluation of project effects on fish disease Prepared for: Oroville FERC Relicensing (Project No 2100) Draft Report 39 pp.(10) 166 Reed P.A and Francis-Floyd R 1993 Streptococcus outbreak in captive Gulf sturgeon (Acipenser oxyrinchus desotoi) Proceedings of the International Association for Aquatic Animal Medicine 24:100.(31) 167 Pan Hou-jun et al, 2009 Isolation,Identification and pathogenicity of Streptococcus dysgalactiae from Siberian Sturgeon,Acipenser baerii Chinese Academy of Fishery Sciences,Beijing,China.(20) 168 Post, G 1987 Revised and expanded textbook of fish health T.F.H Publications, Inc 288 pp.(17) 169 Sherry Guest, 2004 Kinbasket – Upper Columbia Sturgeon Re-colonization Risk Assessment Pathogen and Local Knowledge Sections Canadian Columbia River InterTribial Fisheries Commission 19 pp.(3) 170 Turutoglu H., Ercelik S., Corlu M.: Aeromonas hydrophila-associated skin lesions and septicaemia in a Nile crocodile (Crocodylus niloticus) J S Afr Vet Ass 2005, 76, 40-42 171 Uzbilek M.K., Yildiz H.Y.: A report on spontaneous diseases in the culture of grass carp (Ctenopharyngodon idella), Turkey Turk J Vet Anim Sci 2002, 26, 407-410 172 Vuillaume A., Brun R., Chene P., Sochon E.and R Lesel, (1987), “First isolation of Yersinia ruckeri from sturgeon, Acipencer baeri Brandt, in south west”, Bull Eur Assoc Fish Pathologists, 7(1), 18 173 Willumsen B., (1989), “Birds and wild fsh as potential vectors of Yersinia ruckeri”, J Fish Dis, (12), 275-277 174 Yildiz H., Bekcan S., Karasu Benli A.C., Akan M.: Some blood parameters in the eel (Anguilla anguilla) spontaneously infected with Aeromonas hydrophila, Israel J Vet Med 2005, 60, 91-92 175 Акимова Н.В (1981) – Созревание и половые циклы осетровых (на примере сибирского осетра р Лены) // Исследования размножения и развития рыб: Метод пособие М.: Наука, 1981 С 48-57 176 Акимова Н.В (1985)- Гаметогенез и половая цикличность сибирского осетра в естественных и экспериментальных условиях // Особенности репродуктивных циклов у рыб в водоемах разных широт М.: Наука, 1985 177 Нефёдов, С.А.; Нефёдова, И.В.; Кушниров, В.И.; Кушнирова, С.А (2006) Созревание сибирского осетра обской популяции в условиях Конаковского Живорыбного Завода; 107-109 с./Sturgeon Aquaculture: Achievements and Prospects for Development: Proceedings of the 4th International scientific and practical conference, March 13-15, 2006 Astrakhan - M.: VNIRO Publishing, 2006, 107-109 p 178 Хопкинс К (1999).- Перспективные возможности для разведения российского осетра на Гавайях / К Хопкинс, Н.А Лысова, Х Таката // Рыбохоз исслед мир океана: Тр Меж- дунар науч конф., Владивосток, 27-29 сент., 1999 г – Т.2 -Владивосток, 1999 – С 21-23 Tài liệu tiếng Nga: 179 Берг Л.С (1948) – Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948 Т 468 с 180 Бурцев И.А (1969) – Получение потомства от межродового гибрида белуги со стерлядью // Генетика, селекция и гибридизация рыб М.: Наука С.232-242 181 Васильев В.П., Пономарева Е.Н., Пономарев С.В., Дума В.В (2009) – Отчет о ходе выполнения научно-исследовательской работы по первому этапу Генерального договора «Оказание консалтинговых услуг по организации научно-практических работ по разведению и выращиванию форелей и осетровых в условиях Южного Вьетнама Проведение исследований форелей и осетровых в условиях Южного Вьетнама» Москва, Ростов-на-Дону, Астрахань 182 Васильев В.П., Соколов Л.И (1980) – Метод изучения кариотипов хрящевых ганоидов (Chondrostei) // Цитология, Т 22, № 9, С 1106-1109 183 Детлаф Т.А., Гинзбург А.С., Шмальгаузен О.И (1981) – Развитие Осетровых рыб, Издательство «Москва», 224 с 184 Дрягин П.А (1948) – О некоторых морфологических и биологических отличиях осетра, обитающего в реках Якутии, от сибирского осетра Acipenser baerii Brandt //Зоол журн Т 27 Вып С 371-374 185 Игеринг Р., Азеведо П., Перейра И., Кардозо Д (1935) – "Гипофиз и размножение рыб" 15 Международный физиологический конгрессю; – 17 Августа 1935 г Тезmисы сообщений, Л – М., Биомедгиз, 1935, стр.491 186 Кольман Р.В (2008) – Прижизненное получение пищевой икры от самок сибирского осетра (Аcipenser baeri Brandt) 187 Красная книга Российской Федерации (2001); Астрель издательство, Москва c 25260 188 Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Пономарева Е.Н., Сорокина М.Н., Казарникова Л.В., Коваленко М.В (2008) – Основны осетроводства в условиях замкнутого водообеспечения для фермерских хозяйств Ростов-на-Дону; Издательство ЮНЦ РАН, 112 с 189 Меньшиков М.И (1947) – О географической изменчивости сибирского осетра Acipenser baeri Brandt // Докл АН СССР Т 55 № С 371-374 190 Никитенко К (1981) – Конаковское чудо // Наука и жизнь № 10 С.18-19 191 Никольский Г.В (1971) – Частная ихтиология - М., 470 с 192 Подушка С.Б (1986) – Способ получения икры от самок осетровых рыб // Авторское свидетельство СССР № 1412035 193 Подушка С.Б.(1999)a - Ленский осетр, Сибирский осетр (Acipencer baerii) в рыбоводных хозяйствах Европейской части России Проблемы и перспективны рационального использования в рыбных ресурсов Сибири Материалы научнопрактической конференции; Красноярск 1999, С.190-193 194 Подушка С.Б (1999)b – Получение икры у осетровых с сохранением жизни производителей; Научно-технический ИНЭНКО 1999 № С 4-19 бюллетень лаборатории ихтиологии 195 Пономарев С.В , Гамыгин Е.А., Пономарева Е.Н., Грозеску Ю.Н., Бахарева А.А (2002) – «Корма и кормление и выращивание осетровых рыб и других объектов аква-культуры юга России» Учеб пособие Астрахань 2002 196 Рубан Г.И (1998) – О структуре вида сибирского осетра Acipenser baerii Brandt // Вопр ихтиологии Т 38 № С 307-327 197 Смольянов И.И (1987) – Технология формирования и эксплуатации маточного стада сибирского осетра в тепловодных хозяйствах М.: ВНИИПРХ, 1987.- 33с 198 Paschos I., Perdikaris C., Gouva E and Nathanailides C (2008) Sturgeons in Greece: a review; J Appl Ichthyol 24, p.131–137 199 Казанский Б.Н., Феклов Ю.А., Подушка С.Б., Молодцов А.М (1978) - Экспрессметод определения степени зрелости гонад у производителей осетровых Рыбное Хозяйство, 1978, № 2, c 24 – 27 200 Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Пономарева Е.Н., Сорокина М.Н., Казарникова Л.В., Коваленко М.В (2008) – Основны осетроводства в условиях замкнутого водообеспечения для фермерских хозяйств Ростов-на-Дону; Издательство ЮНЦ РАН, 112 с 201 Казанский Б.Н., Феклов Ю.А., Подушка С.Б., Молодцов А.М (1978) - Экспрессметод определения степени зрелости гонад у производителей осетровых Рыбное Хозяйство, 1978, № 2, c 24 – 27 202 Кольман Р.В (2008) – Прижизненное получение пищевой икры от самок сибирского осетра (Аcipenser baeri Brandt); 26.03.2008 07:00:00 УДК 203 Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Пономарева Е.Н., Сорокина М.Н., Казарникова Л.В., Коваленко М.В (2008) – Основны осетроводства в условиях замкнутого водообеспечения для фермерских хозяйств Ростов-на-Дону; Издательство ЮНЦ РАН, 112 с 204 Подушка С.Б (1986) – Способ получения икры от самок осетровых рыб // Авторское свидетельство СССР № 1412035 205 Подушка С.Б.(1999) - Ленский осетр, Сибирский осетр (Acipencer baerii) в рыбоводных хозяйствах Европейской части России Проблемы и перспективны рационального использования в рыбных ресурсов Сибири Материалы научнопрактической конференции; Красноярск 1999, С.190-193 206 Козлов В.И (1986).- Товарное осетроводство / В.И Козлов, Л.С Абрамович // М.: Россельхоз- издат, 1986 – 117 с 207 Matisov G.G., Matisov D.G., Panomarova Е.N., Sorokina M.N., Kazarikova L.V., Kovalenko М.V (2008) – Основны осетроводства в условиях замкнутого водообеспечения для фермерских хозяйств Ростов-на-Дону; Издательство ЮНЦ РАН, 112 с ... Linnaeus, 1758 Loài cá tầm Nga: Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833 Lồi cá tầm Xi-bê-ri: Acipenser baerii Brandt, 1869 Hình 1.1: Cá tầm Nga (trái) cá tầm Xi-bê-ri (phải) Cá tầm Nga cá tầm Xi-bê-ri... với cá tầm Nga cá tầm Trung Quốc, cá tầm Xi-bê-ri thời gian di cư đẻ cá kiếm ăn Nhưng nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng cá tầm Xi-bê-ri giai đoạn di cư đẻ chưa nhiều vấn đề dinh dưỡng cá bố mẹ cá tầm. .. đen sản xuất từ cá biển Caspian trứng loài cá tầm: cá tầm beluga (Huso huso) lồi kích thước lớn nhất, cá tầm Nga – Osetra (A gueldenstaedtii), cá tầm sao–Sevruga (A.stellatus) cá tầm Persian (A
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng kết cá tầm,

Từ khóa liên quan