0
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

Quy trình cấp tín dụng:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 49 -49 )

- bến bãi, vận tải, truyền

2.2.4. Quy trình cấp tín dụng:

Trước đõy, TCB cũng giống như hầu hết các ngõn hàng thương mại khác, quản lý tín dụng cấp chi nhánh. Quy trình tín dụng túm lược như sau: khách hàng có nhu cầu vay thì đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch của TCB. Chuyên viên khách hàng hoặc trưởng phòng kinh doanh sẽ lắng nghe, tiếp nhận nhu cầu vay của khách hàng. Sau đó hướng dẫn khách hàng điền vào giấy vay vốn và hoàn tất đầy đủ hồ sơ ( hồ sơ nhõn

thân khách hàng, phương án vay vốn, hồ sơ về nguồn trả nợ và hồ sơ về tài sản đảm bảo). Khi đã nhận đủ hồ sơ, chuyên vên khách hàng cùng với khách hàng đi thẩm định thực tế, lập báo cáo thẩm định và trình chuyên gia phê duyệt. Nếu không được sự đồng ý của chuyên gia phê duyệt thì chuyên viên khách hàng phải lập thông báo tỡư chối tín dụng cho khách hàng. Nếu được phê duyệt chuyên viên khách hàng cũng lập thông báo tín dụng cho khách hàng, lập hợp đồng thế chấp qua công chứng.

Nhưng từ 01/09/2008, TCB đã áp dụng mô hình quản lý tập trung và thành lập các trung tõm quản lý tín dụng doanh nghiệp, trung tõm quản lý tín dụng cá nhõn. Theo đó, quy trình CVMN được chuẩn hoá theo quy trình tín dụng tập trung đối với các sản phẩm bán lẻ có tài sản bảo đảm như sau:

Giai đoạn 1: tiếp nhận, thu thập hồ sơ xử lý kết quả.:

Tiếp nhận và thu thập hồ sơ:

- Trường hợp 1: nhõn viên kinh doanh/ chuyên viên kinh doanh (NVKD/CVKD) tỡm kiếm và trực tiếp liên hệ với khách hàng.

NVKD/CVKD tiếp nhận Đề nghị vay từ khách hàng và hướng dẫn khách hàng cung cấp các hồ sơ liên quan cần thiết theo quy định, sau đó thực hiện việc nhận diện khách hàng (know your customer) và đánh giá có bản hồ sơ vay.

- Trường hợp 2: khách hàng liên hệ trực tiếp với sở giao dịch, phòng giao dịch (CN/TSO)

Giao dịch viên, chuyên viên tín dụng bán lẻ tiếp nhận Đề nghị vay của khách hàng, hướng dẫn khách hàng cung cấp các hồ sơ liên quan cần thiết, nhận diện khách hàng, thực hiện việc kiểm tra thông tin khách hàng theo danh mục hồ sơ quy định.

Bảng 3: quy định PL-PDTDBĐ/01

Nhận diện khách hàng ( KYC – Know Your Customer)

Nhõn viên kinh doanh/ chuyên viên kinh doanh/ giao dịch viên/ lónh đạo phòng dịch vụ cho vay mua nhà thực hiện việc kiểm tra khách hàng và hồ sơ vay vốn của khách hàng. Việc nhận diện và kiểm tra đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

Đối với khách hàng: có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dõn sự và thuộc đối tượng cho vay theo quy định hiện hàn của TCB; kiểm tra về bề mặt hồ sơ,

giấy tờ của khách hàng đảm bảo sự chớnh xác, thống nhất của bộ hồ sơ (hồ sơ theo quy định PL-PDTDBĐ/01)

Thông tin khách hàng: đảm bảo các thông tin được khai báo đầy đủ, thống nhất và không thiếu sót mục thông tin cần khai báo nào trên Đề nghị vay vốn của khách hàng.

Xử lý kết quả sau khi nhận diện khách hàng, kiểm tra sơ bộ hồ sơ vay. - Trường hợp 1: hồ sơ không đủ điều kiện cấp tín dụng

Nhõn viên kinh doanh/chuyên viên kinh doanh/giao dịch viên yêu cầu khách hàng khai đầy đủ thông tin. Nếu khách hàng không đủ điều kiện vay, bao gồm nhưng không giới hạn: không đủ điều kiện hồ sơ vay theo quy định, thông tin không đầy đủ, không đúng bản gốc, bản sao, không có bản gốc để đối chiếu, có sự khác biệt chữ ký, không có dấu theo quy định, không đảm bảo tớnh chõn thực, hợp pháp của hồ sơ, không đáp ứng điều kiện cho vay, NVKD/CVKD/CTT thông báo cho khách hàng về lý do từ chối khoản vay.

- Trường hợp 2: hồ sơ đủ điều kiện được xem xét cấp tín dụng

Kiểm soát thông tin, hồ sơ, đề xuất:

Sau khi NVKD/CVKD/CTT nhận và kiểm soát hồ sơ, đánh giá hồ sơ và nhận biết khách hàng đáp ứng điều kiện vay theo quy định phải ghi vào phần dành cho NVKD/CVKD/CTT tại Đơn đề nghị vay và trình cấp có thẩm quyền kiểm soát.

Lónh đạo phòng dịch vụ cho vay mua nhà có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lại thông tin, danh mục hồ sơ vay vốn và thực tế khách hàng, ký nhận Đề nghị cấp tín dụng theo mẫu biểu 01/MB-PDTDBĐ/01) cho khách hàng tại hồ sơ cay vốn trước khi hồ sơ được gửi về trung tõm phê duyệt.

Gửi hồ sơ về trung tâm phê duyệt

CTT/CVTDBL tại chi nhánh hoặc sở giao dịch gửi bản gốc hoặc bản scan hồ sơ vay đã có chữ ký xác nhận của lónh đạo phòng DVNHCN/TSO và các tài liệu liên quan đến phòng KS&PDTD-Bảo đảm tại trung tõm phê duyệt qua hệ thống E-mail Outlook của TCB.

Giai đoạn 2: thẩm định, kiểm tra, xác nhận lại thông tin tín dụng và phê duyệt tín dụng

CVTĐ tại Ban Xử lý hồ sơ thuộc Phòng KS&PDTD-Bảo đảm căn cứ vào từng hồ sơ vay vốn cụ thể của khách hàng, thực hiện thẩm định, xác nhận, kiểm tra lại các thông tin của khách hàng.

Thẩm định, xác nhận và kiểm tra lại thôg tin tín dụng bao gồm:

- Thẩm định khách hàng vay vốn: Tư cách cá nhõn, pháp nhõn, năng lực tài chớnh, hoạt động kinh doanh, điều kiện vay vốn.

- Thẩm định phương án kinh doanh, mục đích sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của khách hàng.

- Thẩm định tài sản của khách hàng: Chuyên viên định giá-Ban định giá thực hiện thẩm định và đánh giá trực tiếp giá trị tài sản đảm bảo cho khách hàng. Việc định giá của ban định giá được thực hiện độc lập và được lập thành văn bản độc lập phục vụ cho hoạt động thẩm định khách hàng.

Việc thẩm định, kiểm tra, xác nhận lại thông tin khách hàng phải được thể hiện trong Báo cáo thẩm định do chuyên viên thẩm định thực hiện (trước đõy là do chuyên viên khách hàng).

Sau khi lập xong Báo cáo thẩm định chuyên viên thẩm định chuyển Báo cáo thẩm định và hồ sơ vay vốn kốm theo cho Lónh đạo Ban xử lý hồ sơ thực hiện kiểm soát nội dung thẩm định.

Kiểm soát việc thẩm định, kiểm tra , xác nhận lại thông tin tín dụng

Lónh đạo ban xử lý hồ sơ thực hiện kiểm soát nội dung phõn tớch hồ sơ của chuyên viên thẩm định, sau khi kiểm soát, chuyển Báo cáo thẩm định và toàn bọ hồ sơ sang ban phê duyệt.

Nội dung kiểm soát: kiểm soát lại các thông tin trên Báo cáo thẩm định của chuyên viên thẩm định, yêu cầu chuyên viên thẩm định điều chỉnh, bổ sung thêm các thông tin nêu trong Báo cáo thẩm định hoặc bổ sung thêm các hồ sơ cần thiết để đảm bảo cho hồ sơ khách hàng và các thông tin nêu trong Báo cáo thẩm định là đầy đủ và chớnh xác; ý kiến của người kiểm soát hồ sơ thống nhất với toàn bộ với ý kiến đề xuất của chuyên viên thẩm định hoặc thống nhất theo ý kiến đề xuất và bổ sung các điều kiện kốm theo( nếu có)

- Chuyên viên thẩm định chịu trách nhiệm trình khoản vay lên cấp chuyên gia phê duyệt tương ứng với giá trị khoản vay. Phê duyệt của chuyên gia phê duyệt có thể thống nhất với toàn bộ ý kiến thẩm định của Ban xử lý hồ sơ và thực hiện; hoặc yêu cầu thực hiện theo quyết định phê duyệt.

- Hoạt động phê duyệt do các chuyên gia phê duyệt được uỷ quyền thuộc Ban phê duyệt thuộc Phòng KS&PDTD-Bảo đảm thực hiện. Việc cộng hạn mức phê duyệt thực hiện theo nguyên tắc cộng hạn mức quy định tại Quy trình phê duyệt tín dụng tại TCB ban hành theo quyết định số 00356/QĐ-TGĐ ngày 25/01/2008 của tổng giám đốc và/hoặc các quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế sau này. Việc cộng hạn mức phê duyệt chỉ được thực hiện với các chuyên gia phê duyệt thuộc trung tõm phê duyệt và Ban lónh đạo khối dịch vụ ngõn hàng và tài chớnh cá nhõn. Hoạt động phê duyệt, uỷ quyền phê duyệt và cộng hạn mức phê duyệt và cộng hạn mức phê duyệt sẽ được thay đổi theo quyết định của Tổng giám đốc.

- Với những khoản vay có giá trị lớn vượt mức phán quyết của các chuyên gia phê duyệt thuộc trung tõm phê duyệt, khoản vay này sẽ được trình lên ban lónh đạo khối dịch vụ ngõn hàng và tài chính cá nhõn hoặc các chuyên gia phê duyệt cấp B và A.

- Khoản vay bị trung tõm phê duyệt từ chối:

Khoản vay được chuyển về chi nhánh và trình Ban giám đốc chi nhánh xem xét

+ Trường hợp ban giám đốc chi nhánh thống nhất từ chối khoản vay theo phê duyệt của Trung tõm phê duyệt, NVKD/CVKD thực hiện thông báo việc từ chối khoản vay tới khách hàng.

+ Trường hợp ban giám đốc chi nhánh đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng tốt, đồng thời nhận thấy khả năng an toàn khi cho khách hàng vay vốn, Ban giám đốc chi nhánh chủ động phê duyệt hoặc đề xuất phê duyệt theo trình tự dưới đõy:

Trong thẩm quyền các chuyên gia phê duyệt tại chi nhánh: các chuyên gia phê duyệt tại chi nhánh phê duyệt khoản vay theo thẩm quyền được Tổng giám đốc uỷ quyền , đồng thời thông báo lại việc đã phê duyệt khoản

vay cho trung tõm phê duyệt. khoản vay đã được phê duyệt được chuyển về Trung tõm KSTD&HTKD thực hiện việc giải ngõn cho khách hàng.

Vượt thẩm quyền các chuyên gia phê duyệt tại chi nhánh: Vượt thẩm quyền, các chi nhánh trình Ban tổng giám đốc phê duyệt. Khoản vay sau khi được Ban tổng giám đốc phê duyệt được chuyển về Trung tõm KSTD&HTKD thực hiện giải ngõn cho khách hàng.

Giai đoạn 3: thoả thuận và ký kết hợp đồng với khách hàng:

Lập thông báo tín dụng, thoả thuận với khách hàng

Chuyên viên thẩm định thuộc ban xử lý hồ sơ lập thông báo tín dụng và gửi tới khách hàng(sau khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt) thông báo việc TCB chấp thuận/không chấp nhận khoản vay, các điều kiện kốm theo và các hồ sơ khách hàng cần bổ sung.

Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ khoản vay

Sau khi khách hàng đã đồng ý chấp thuận vay vốn theo các điều kiện nêu trong thông báo tín dụng, chuyên viên thẩm định chuyển toàn bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng tới trung tõm KSTD&HTKD. Trung tõm KSTD&HTKD thực hiện các công việc soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lónh; ký kết hợp đồng, công chứng, nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm; mở tài khoản, hạch toán giải ngõn; lưu trữ hồ sơ, thu nợ…Các công việc này được thực hiện theo đúng quy định, quy trình kiểm soát hồ sơ khách hàng tại trung tõm KSTD&HTKD.

Giai đoạn 4: giải ngân, giám sát hoạt động khách hàng, đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi vay

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 49 -49 )

×