0
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

Cơ sở pháp lý của cho vay mua nhà:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 45 -45 )

- bến bãi, vận tải, truyền

2.2.2. Cơ sở pháp lý của cho vay mua nhà:

Hoạt động cho vay tiêu dùng nói chung và CVMN mới phát triển mạnh mẽ trong mấy năm gần đõy nhưng được đánh giá là khu vực mang lại nhiều lợi nhuận cho ngõn hàng. Các tổ chức tín dụng hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ năm 1998, và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2004. Luật quy định rừ việc cho phép các ngõn hàng được thực hiện các hoạt động ngõn hàng trong đó có hoạt động cấp tín dụng.

Cơ sở pháp lý đầu tiên áp dụng đối với cho vay tiêu dùng là quyết định số 18/QĐ – NH5 ngày 16/02/1994 của thống đốc NHNN ban hành “ thể lệ cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình và cho vay tiêu dùng”. Sau đó được thay thế bằng quyết định số 324/1998/QĐ – NHNN ngày 31/09/1998 của thống đốc NHNN ban hành “ quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.”

Ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành quyết định số 1627/2001/QĐ – NHNN về “quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng”. Trong quy chế này, NHNN đã cho phép các tổ chức tín dụng thực hiện các loại hình cho vay hợp pháp, trong đó nêu rừ điều kiện vay vốn là: khách hàng có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ với tớnh khả thi và có hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật, CVMN cũng là một trong những loại hình đó. Những điều khoản cho

vay trong các quyết định ngày càng chặt chẽ hơn và đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay tiêu dùng nói chung và CVMN nói riêng tại các NHTM.

Ngày 03/0202005 Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành quyết định số 127/2005/QĐ – NHNN về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của quy chế cho vay tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định 1627”. Ngày 31/05/2005 Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành quyết định 783/QĐ – NHNN về việc sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 1 của quyết định 127.

Ngoài ra, hoạt động CVMN cũn chịu điều chỉnh của các quy định về đảm bảo tiền vay, các quy định về hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Những quy định bày ảnh hưởng lớn đến hoạt động CVMN giải quyết các mún vay, quy trình phải phức tạp hơn, chặt chẽ hơn và đảm bảo các điều kiện an toàn hơn cho ngõn hàng.

Ngày 29/12/2006 Chính phủ ban hành nghị định số 163/2006/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật dõn sự về việc xác lập, thực hiẹn giao dịch bảo đảm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và xử lý tài sản đảm bảo. Nghị định 163/2006/NĐ – CP đã chớnh thức thay thế và bói bỏ nghị định số 165/1999/NĐ – CP và nghị định số 178/1999/NĐ – CP( sau đó được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 85/2002/NĐ – CP).

Trên cơ sở các quy định của Chớnh phủ và NHNN, TCB đã ban hành nhiều quy định về viẹc cấp tín dụng trong hoạt động CVMN. Thực hiện quy trình CVMN căn cứ vào các quyết định sau:

Chớnh sách tín dụng của TCB ban hành kốm theo quyết định số 00082/HĐQT – TCB ngày 01/03/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trịTCB.

Quyết định số 221/QĐ – HĐQT ngày 06/09/2005 của hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng của TCB.

Các quy định, quy trình và hướng dẫn nhận tài sản dảm bảo liên quan đến cầm cố, thế chấp, bảo lónh.

Quyết định số 02522/QĐ – TGĐ ngày 21/05/2007 của Tổng giám đốc TCB về việc ban hành quy trình cấp tín dụng tại TCB. Và quyết điịnh uỷ quyền mức phán quyết cho ban Tổng giám đốc, Phó giám đốc khối quản trị rủi ro, Trưởng phòng dịch vụ cho vay mua nhà.

Với các cơ sở pháp lý do NHNN và CP ban hành, TCB đã có những quy định riêng cho hoạt động cấp tín dụng nói chung và CVMN nói riêng. Các quy định này kết hợp với nhau tạo thành một cơ sở pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, quản lý hoạt động CVMN một cách hiệu quả.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 45 -45 )

×