0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

IGMP proxy

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 41 -42 )

IGMP proxy được thiết kế nhằm xử lý vấn đề quy mô trong truy cập và BNG biên. Một cái quên thuộc là web proxy, nó xử lý yêu cầu đối với các website trên hệ thống vì lợi ích của khách hàng được đặt sau nó.

Một RG (residential gateway) thường có chức năng như một IGMP proxy đại diện cho STB. Khi một ai đó ấn núm kênh trên bảng điều khiển từ xa RG. Nó là nguyên nhân STB gửi một IGMP yêu cầu luồng lên tới RG. Khi BNG gửi luồng IPTV tới RG, nó được chuyển tới STB. Vì vậy, tại sao không cho phép STB gửi trực tiếp tới BNG? Giống như một web proxy, một trong các nguyên nhân là ẩn sự gán địa chỉ mạng. Lấy ví dụ, sự gán địa chỉ giữa STB và RG có thể là một mạng riêng, vì vậy cách nhận dạng STB nhận thấy được trên mạng có thể là không mong muốn. Tuy nhiên, Proxy là một phần hoạt động của RG để theo dõi cổng IGMP yêu cầu đến từ đâu.

Quan trọng hơn IGMP proxy đang được xử dụng được mô tả trong chương 4. Nó bao gồm DSLAM xử lý yêu cầu với tư cách đại diện tất cả multicast đằng sau sự lựa chọn của các khách hàng nhằm làm giảm khối lương vận tải giữa các khách hàng và BNG. Lấy ví dụ, nếu 300 khách hàng được kết nối tới một DSLAM và tất cả chúng đòi hổi sự thay đổi kênh tại cùng một thời điểm bằng cách gửi các gói tin IGMP trực tiếp tới BNG, nó có thể tràn ngập vì các yêu cầu. Điều này đặc bệt đúng khi ngịa suy này thực hiện qua nhiều DSLAM. Ảnh hưởng thực tế và số IGMP yêu cầu có thể là sự bất lợi gây ảnh hưởng sự thay đổi hiệu suất của một BNG giữa các nhà cung cấp. Sử dụng một IGMP proxy trên một DSLAM có thể giảm điều khiển lưu lượng tới BNG bằng cách lọc ra các yêu cầu mà DSLAM đã gửi và nhảy trực tiếp tới bước cung cấp nhóm multicast tới khách hàng. Lấy ví dụ, DSLAM đã gửi một kênh IPTV tới một máy chủ và máy chủ khác yêu cầu cùng kênh,DSLAM có thể xóa bỏ IGMP yêu cầ tới DSLAM và thêm vào máy chủ mới tới danh sách các máy thu mà nó sẽ gửi kênh.

Thông thường một IGMP proxy cùng với IGMP snooping đó là cách để bộ định tuyến hoặc chuyển mạch tới khách hàng lưu lượng trên một cổng. Nếu nó phát hiện ra một IGMP tham gia vào, chuyển mạch hủy bỏ sự hạn chế mặc định (với IGMP snooping cho phép), ngăn cản sự truyền dẫn tới cổng đó. Hoạt động tham gia vào này là không được phép bởi vì multicast là gửi ra tất cả các cổng,vì địa chỉ đích của các khung Ethernet là giống với các khung broadcast,mà nó cần gửi ra tất cả các cổng trong miền chuyển mạch.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 41 -42 )

×