0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Kiến trúc VLAN N:1 hoặc dịch vụ các VLAN

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 58 -60 )

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLE PLAY

3.2.4. Kiến trúc VLAN N:1 hoặc dịch vụ các VLAN

Dịch vụ VLAN được sử dụng khi một dịch vụ (như là video, voice và/ hoặc dữ liệu) được định tuyến tới một VLAN riêng biệt, đúng hơn là có nhiều dịch vụ dùng chung một VLAN. Sau đó nó cho phép định tuyến một dịch vụ tới một BNG và định tuyến dịch vụ khác tới một BNG khác. Điểm đáng lưu ý khác đó là một số dịch vụ, như là VoIP, có hai loại cách xử lý chuyển tiếp khác nhau. Trong một dịch vụ VoIP, có một phi kết nối phiên UDP được sử dụng để truyền thông và một phiên TCP được sử dụng để báo hiệu.

Hình 3.8 chỉ ra một VoIP dịch vụ VLAN mà được sử định tuyến từ bộ chuyển mạch Ethernet đầu tiên tới một bộ định tuyến MPLS PE và sau đó tới hệ thống phụ trợ VoID. Một VLAN riêng biệt là tách ra đối với các dịch vụ IPTV multicast. VLAN thứ ba kết cuối trên Internet BNG, mà kết cuối tất cả các phiên của khách hàng. Đôi khi các đường đi giống này được sử dụng cho unicast các dịch vụ VoD. Thời điểm khác

nó có thể là IPTV BNG. Một trong hai phương pháp được sử dụng phụ thuộc vào một vài nhân tố:

Được hay không RG trong một bộ định tuyến hoặc kiểu được nối liền, nếu STB yêu cầu sử dụng video VLAN chun dụng của chính nó. Lý tưởng nó sẽ khơng là STB yêu cầu kiến trúc hệ thống chuyên dụng, nhưng đúng hơn là STB sẽ đủ linh hoạt để cung cấp một vài kiểu thiết kế mạng truy nhập.

Hình 3.8 Kiến trúc dịch vụ VLAN

Các phiên khách hàng có thể sẽ tách qua nhiều bộ định tuyến để ngăn cáchh các dịch vụ hoặc để giảm sự phức tạp của mỗi BNG. Ví dụ, nơi mà tại đó khơng cần giải thích sự phức tạp và quản lý cách giải quyết như là một dịch vụ vodeo multicast, điều náy có thể sau đó được cung cấp qua một dịch vụ rẻ hơn hoặc một bộ định tuyến ít phức tạp hơn. Lý do khác là cho phép nhà khai thác tính đa dạng giữa các BNG, mặc dù điều này thường là một lý do phụ để tách các dịch vụ trong các VLAN riêng biệt.

Kết hợp nhiều hơn các VLAN (và các dịch vụ sau đây) mà một hệ thống có, sự cấu hình phức tạp hơn và xử lý sự cố thích hợp. Cho nên nó là tốt nhất để giữ số dịch vụ các VLAN sử dụng tối thiểu có thể được. Một phương án thay thế là sử dụng duy nhất một VLAN cho tất cả các dịch vụ và kết cuối phiên trên duy nhất một BNG. Đây

là một phương pháp khác của một dịch vụ VLAN và gần hũi tương tự một hệ thống cáp,mà trong đó tất cả các phiên IP dùng chung cùng duy nhất miền broadcast.

Có 3 phương pháp truyền tải các dịch vụ từ thiết bị tại khách hàng CPE (Customer Premises Equipment) và IP biên. Đầu tiên là một VC hoặc VLAN trên một dịch vụ, một phương pháp không phức tạp tách các dịch vụ trong các miền broadcast riêng biệt. Thứ 2 là sử dụng VLAN cho tất cả các dịch vụ. Thứ 3 là không theo tục lệ và yêu cầu thiết bị mà tách dịch vụ tới các BNG khác nhau hoặc các bộ định tuyến dựa trên kiểu giá trị được bao gồm trong tiêu đề Ethernet.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 58 -60 )

×