0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Cung cấp tự động hóa P2MP LSP

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 33 -35 )

Một hạn chế về các P2MP LSP là số lượng sự cấu hình tĩnh cần trong các PE. Trong trường hợp LDP dựa trên các LSP,mỗi node biên cần được cấu hình chi tiết về cây LSP tham gia vào. Với RSVP-TE,lối vào bộ định tuyến cần được cấu hình với các địa chỉ của lối ra các PE. Hình 2.15 chỉ ra một lối vào bộ định tuyến-New York gắn tới một máy chủ multicast. Một vài các PE là một phần trường hơp riêng của VPLS và loan báo các thành viên của chúng tới miền sử dụng BGP.

Hình 2.15 Multicast qua VPLS-hệ thống thiết lập giai đoạn 1

Tại cùng thời điểm,lối vào bộ định tuyến loan báo tên P2MP LSP tới lối ra của các bộ định tuyến. Vì vậy, khi một LSP rời khỏi từ New York, lối ra các bộ định tuyến (San Diego và Los Angeles) có thể ánh xạ một cách đúng đắn giữa một VPLS và P2MP LSP. Bước này được chỉ ra trong hình 2.16.

Bởi vì lối vào bộ định tuyến biết được lối ra các bộ định tuyến để xây dựng cây P2MP, nó sử dụng các địa chỉ IP của BGP thơng báo là các địa chỉ đích của cây P2MP. Điều này được chỉ ra trong hình 2.17. Lối vào PE bắt đầu các đường tín hiệu sử dụng thơng báo RSVP-TE PATH .

Hình 2.17 Multicast qua VPLS-giai đoạn kết thúc

Các LDP P2MP LSP phân biệt với RSVP-TE bởi vì lối ra của các PE chúng được thêm vào cây hơn là lối vào của các bộ định tuyến ghép lại, như trong trường hợp RSVP. Lối vào PE này là được cấu hình trước với một lớp chuyển tiếp tương đương FEC (Forwarding Equivalence Class ), nó có thể thơng qua như một ID đối với P2MP LSP. FEC gửi tới lối ra các PE sử dụng BGP và bất kỳ lối ra của các bộ định tuyến nào một phần miền VPLS chúng được ghép vào trong P2MP LSP ID nghĩa là đưa ra thông báo BGP.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 33 -35 )

×