0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Kết nối BNG rộng khắp

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 36 -38 )

Một số các kiến trúc của nhà cung cấp dịch vụ cung cấp chúng để tiếp tục vận hành các BNG trong một cấu hình đơn giản khi chuyển tới một kiến trúc triple-play. Cho ví dụ,nếu các bộ định tuyến BNG khơng cung cấp bất kỳ các dịch vụ VPN giới hạn cục bộ và các đặc trưng MPLS khơng được quan tâm, lợi ích chuyển BNG tới MPLS là rất nhỏ.

Nhưng nếu có một dịch vụ mà yêu cầu kết cuối các phiên thuê bao trong các VPN lớp 3, kiểu phổ biến nhất là kết cuối chúng trên một L2TP LNS hơn là việc các VPN được kết cuối cục bộ.Các thứ tự này BNG mở rộng các phiên thuê bao PPP qua một mạng IP sử dụng L2TP và kết cuối chúng trên một bộ định tuyến trung tâm được gọi là một hệ thống máy chủ giao thức liên mạng lớp 2. LNS (Layer 2 Tunneling Protocol Network Server). Sự thuận lợi đó là mỗi BNG khơng cần cấu hình cục bộ mỗi VPN. Nó chuyển tếp một cách đơn giản mỗi phiên PPP tới một ( hoặc có thể một vài) bộ định tuyến trung tâm rằng cần thiết cấu hình VPN lớp 3 cho th bao đó. Bởi vì chức năng này là bất khả thi đối với mọi kỹ thuật gói là được sử dụng phía dưới ( MPLS,L2TP,GRE,IP và vân vân ), cái đó khơng ảnh hưởng với chức năng L2TP nếu MPLS được triển triển khai hướng tới BNG. Nếu các dịch vụ IpoE dựa trên DHCP hoặc cấu hình tĩnh được sử dụng, các dịch vụ L2TP VPN yêu cầu một phương pháp khác. Trước tiên là sử dụng L2TP phiên bản 3, nó là linh hoạt hơn với kiểu tải trọng nó có thể mang. Lựa chọn thứ 2 là triển khai cấu hình VPN cục bộ trên BNG.

Mở rộng miền MPLS tới BNG có hiệu quả thuyết phục tạo ra một mạng thống nhất hơn, làm cho nó có thể triển khai kỹ thuật lưu lượng đầu cuối tới đầu cuối và khả năng tái định tuyến nhanh. Ở cách này, MPLS chạy qua các liên kết giữa BNG và

mạng lõi. Tất cả các lưu lượng unicast (như là Internet và VoIP) được truyền tải sử dụng các LSP điểm tới điểm từ các bộ định tuyến khác trong mạng. BNG chạy bên trong BGP với các PE khác và tham gia vào mạng xương sống IGP. Một bên từ lợi ích thơng thường của MPLS, một bên là sự thuận lợi về thiết kế hệ thống theo cách này là có thể cung cấp kết cuối cục bộ các dịch vụ VPN lớp 3 tới BNG. Khách hàng VRF được kết nối trên BNG vì thế một modem DSL có thể quay số và cho phép truy nhập đến VPN của nó,như đã chỉ ra trong hình 2.18. Mỗi VRF có thể sử dụng cùng các MPLS LSP để hướng lưu lượng VPN tới các PE khác trong hệ thống. Thủ thuật để các lưu lượng khác nhau từ một VPN tới VPN khác là gắn liền với sự khác nhau bên trong nhãn MPLS tới các gói gửi từ một bộ định tuyến. Thông tin bên trong nhãn này được phân phối cử dụng báo hiệu IBGP. Một nhãn duy nhất có thể được sử dụng cho tồn bộ VRF, một nhãn trên một giao diện trong VRF,hoặc thậm chí trên đầu trong VRF. Phương pháp sử dụng các nhãn khác nhau từ nhà cung cấp bộ định tuyến đến nhà cung cấp bộ đinh tuyến với một vài cung cấp cấu hình thuật tốn gán nhãn.

Hình 2.18 Vận hành các dịch vụ VPN tại các BNG

Các dịch vụ VPN khơng chỉ là các dịch vụ mà lợi ích từ MPLS –các BNG được kết nối. Ưu tiên lưu lượng cao như là VoD và VoIP, có thể mang lại sự thuận lợi đặc biệt được dành riêng cho các LSP. Các LSP này có thể mang lại một hướng đi ngắn hơn và tin cậy hơn thông qua hệ thống hơn các LSP khác được sử dụng cho nỗ lực về

lưu lượng tốt nhất. Các LSP này có thể được bảo vệ với khả năng tái định tuyến nhanh đến mức tối thiểu ảnh hưởng của trễ trong sự hội tụ IGP và các đường tái báo hiệu. nó là nhiệm vụ của nhà cung cấp dù được hay không sự ưu tiên lưu lượng thấp hơn có thể sử dụng cùng các LSP như sự ưu tiên lưu lượng cao. Đối với triển khai phức tạp hơn,thường lưu lượng được ưu tiên thấp được hướng tới trên một LSP với một đường dài hơn và quyền ưu tiên thiết lập thấp hơn. Một LSP với quyền ưu tiên thiết lập thấp hơn,trong trường hợp một liên kết bị phá vỡ trong hệ thống và nếu điều đó khơng đủ băng thơng cho một đường tín hiệu mới mà lại còn quyền ưu tiên, một LSP với một giá trị quyền ưu tiên cao hơn có thể đạt được xếp đặt đó. Nếu một LSP là được chuyên dụng cho một quyền ưu tiên lưu lượng riêng biệt,nó được gọi là một L-LSP (label- nferred LSP), so với một E-LSP,nó có thể mang nhiều lưu lượng ưu tiên.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 36 -38 )

×