0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Kiến trúc BNG

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 70 -71 )

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLE PLAY

3.3.2. Kiến trúc BNG

BNG có nhiều nhiệm vụ hoạt động bởi vì nó là trách nhiệm điều khiển truy nhập người dùng tới một các dịch vụ mạng khác nhau. Điều này bao gồm sự nhận thực, sự thanh tốn, định tuyến IP và duy trì các giao diện và trạng thái đối với số lượng lớn các người dùng đồng thời. Tải trên một BNG tăng thêm với số lượng các người dùng một thiết bị BNG đồng thời kết cuối.

Các cấu trúc BNG hiện đại được xây dựng từ một kiến trúc phân bố cao, với sự gia công đặc biệt và bộ nhớ chuyên dụng cho các chức năng riêng biệt mà phải thực hiện. Các kiến trúc phổ biến các chức năng riêng biệt qua các dwongf danh giới logic và vật lý. Một số xử lý có thể được phân bổ qua các đường giao diện riêng biệt, như là trạng thái PPP, và xư lý khác có thể thực hiện qua tồn bộ khung trung tâm như là RADIUS xác nhận người dùng. Điều này để lại một vết về thông tin trạng thái đầy đủ mà phải được kết hợp và duy trì trong các hệ thống khác nhau đối với mỗi người dụng trong BNG.

Thơng tin trạng thái đầy đủ này có thể thấy được ở hai cách khác nhau: thông tin tĩnh mà được biết thơng qua cấu hình thiết bị và thơng tin động, được nghiên cứu như một thiết bị vận hành. Thơng tin tĩnh có thể bao gồm những thứ mà được cấu hình

trước như là số lượng và các kiểu giao diện, địa chỉ IP của các giao diện cục bộ và định tuyến IP tĩnh. Các ví dụ về các thơng tin động là định tuyến IP động nghiên cứu qua một giao thức định tuyến, trạng thái PPP được yêu cầu để giữ các phiên còn hoạt động, địa chỉ DHCP và các giao diện lien kết, trạng thái xác thực người dùng và giao diện liên kết.

Mỗi bộ phận trong bấy kỳ phần tử mạng nào có một MTBF có thể đếm được. Nó là sự thật mà có ít hơn các bộ phận, mõi bộ phận có thể có một MTBF cao, có thể làm giảm tồn bộ một sai hỏng có thể sảy ra trong hệ thống, nhưng nó cũng là sự thật mà bất kỳ sai hỏng nào có thể xảy ra thảm khốc nếu khơng có một bộ phận dư thừa với khả năng có thể hấp thu chức năng của một bộ phận sia hỏng. Thêm vào sự phức tạp khơng cần thiết thường chỉ có sự làm hỏng sự tin cậy. Trong các lời nói của Albert Einstein “ Làm nên cái đơn giản là có thể thực hiện được,nhưng khơng đơn giản”.

Sự dư thừa này có thể dễ dàng xây dựng vào trong một kiến trúc phân bổ cung cấp sự thiết lập đối với BNG tin cậy và độ khả dụng cao. Điều này chỉ là một phần của câu hỏi khó trả lời. Một sự khác nhau của các cơng nghệ trong phần mềm có thể sử dụng đạt được hiệu quả thuận lợi về sự thiết lập cơ bản này. Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về thiết kế và các công cụ với độ khả dụng cao HA (high availability) mà có thể sử dụng xây dựng một hệ thống BNG với độ khả dụng cao.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 70 -71 )

×