0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Hệ thống phía sau

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 69 -70 )

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLE PLAY

3.3.1.2. Hệ thống phía sau

Điểm sai hỏng kế tiếp mà có thể tồn tại trong cơ sở hạ tầng mà kết nối DSLAM trở lại BNG là hệ thống Backhaul. Các thiết kế khác nhau và thực hiện tốt nhất hiện tại ngăn chặn điều này, nhưng trong nhiều trường hợp BNG không được định vị vật lý gần DSLAM dịch vụ của nó. Trong trường hợp này, một số loại hệ thống Backhaul. được yêu cầu. hệ thống Backhaul. có thể xây dựng sử dụng bất cứ cái gì từ các hệ thống Ethernet phòng chuyển mạch truyền thống tới MPLS độ khả dụng dựa trên các hệ thống cao cấp sử dụng các công nghệ như là PWE3 và VPLS. Một vài lựa chọn hiện tại để xây dựng mạng kết hợp với độ khả dụng cao. Nếu các DSLAm trực tiếp kết nối tới BNG, có ít lựa chọn cho giải pháp độ khả dụng cao. Nhưng có ít hơn các sự kiện có thể hỏng. Một DSLAM có thể có hai liên kết ngược, trong cấu hình 1:1 hoặc cấu hình thứ nhất/ thứ hai. Nếu kết nối đầu tiên mà bị hỏng, DSLAM có thể làm hoạt

động giao diện cấp hai và kết cuối khách hàng kết nối trên BNG tới giao diện thứ hai được kết nối.

Nếu đó là một hệ thống kết hợp, kết nối sau đó có thể thiết lập lên như một cách để cho phép CPE nhận ra một hoặc nhiều BNG trong suốt PPPoE tìm pha. Nếu một BNG bị hỏng, CPE có thể tái thiết lập các phiên của nó với BNG khác. Cái này sẽ là trường hợp với PPPoE. Với DHCP và IpoE, VRRP có thể hoạt động giữa hai BNG để cung cấp liên tục một luồng lên khả dụng kết nối mà khơng có khách hàng cần kết nối lại.

Để cho phép CPE nhận ra nhiều BNG yêu cầu nhiều điểm kết nối giữa BNG và DSLAM. Một mạng kết hợp có thể cung cấp nhiều điểm kết nối này với một VLAN (nó là dịch vụ VLAN hoặc là C-VLAN 1:1) được kết cuối trên một hoặc nhiều giao diện Ethernet Gigabit BNG hơn.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 69 -70 )

×