0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Các giao thức định tuyến và báo hiệu với độ khả dụng cao trong mạng lõ

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 44 -44 )

Phần này miêu tả các giao thức khác nhau và các công nghệ được sử dụng trong mạng xương sống để đạt được điều này.

2.4.2.1. RSVP

Bằng cách triển khai các RSVP-TE LSP mang chuyển các dịch vụ multicast qua mạng xương sống, sự bảo vệ đường từ đầu cuối tới đầu cuối, kỹ thuật lưu lượng, và nâng cao MPLS QoS có thể là được cung cấp. RSVP có thể được sử dụng để tính toán và tạo ra một đường đi dặc thù giữa bát kỳ hai bộ định tuyến PE nào trong hệ thống. Sự tính toán các đường đi có thể được thực hiện trực tiếp hoặc sử dụng thuật toán bắt buộc đường đi ngắn nhất đầu tiên CSPF (Constrained Shortest Path First). Nó cũng có thể thực hiện trực tiếp và có thể đạt được trong sự chú ý sự đa dạng của các nhân tố, được biết như là sự ràng buộc để xác định các đương đi từ “ phần đầu” tới “phần cuối” của LSP. Lưu lượng đi vào LSP tại “phần đầu” bộ định tuyến và đi ra LSP tại “phần cuối” bộ định tuyến. Đường đi ràng buộc có thể bao gồm bảo đảm băng thông của một tài nguyên phổ biến trong hệ thống.

2.4.2.2. BDF

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) sự phát hiện chuyển tiếp hai chiều là một sự phát hiện chuyển tiếp đơn giản giao thức đó có thể phát hiện sai hỏng từ OSI lớp 4 và lớp dưới. Nó làm điều này bằng cách gửi nhanh các gói tin UDP hello giữa hai điểm cuối. Sự thi hành ngày nay có thể cung cấp thời gian trả lời sai hỏng trong khoảng 100 đến 120 ms. Tỷ lệ này được cải thiện qua thời gian và mục tiêu cuối cùng 50 ms.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 44 -44 )

×