0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

VC/VLAN trên một dịch vụ

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 60 -61 )

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLE PLAY

3.2.4.1. VC/VLAN trên một dịch vụ

Tuy nhiên, khi có nhiều hơn một VLAN trên một dịch vụ trong hệ thống kết hợp, DSLAM phải là có thể liên kết dữ liệu từ CPE tới một dịch vụ đặc biệt và sau đó bố trí nó vào đúng VLAN kết hợp. Một PVC/VLAN có thể là chuyên dụng đối với một dịch vụ trên CPE và có DSLAM ràng buộc mỗi VLAN/PVC tới đúng VLAN kết hợp. Điều này sẽ có nghĩa rằng mỗi PVC/VLAN giao diện trên RG cần địa chỉ IP của chính nó. Hình 3.8 chỉ ra một CPE mà sẽ có một địa chỉ IP cho mỗi 3 PVC VLAN. Các PC trên LAN sẽ thơng thường có một địa chỉ IP từ kiểu kiến trúc trong máy chủ DHCP trên CPE, và bất kỳ lưu lượng nào mà cần gửi tới Internet sẽ trải qua NAT sau khi gửi tới BNG. VoIP sẽ có cổng vật lý chun dụng của chính chúng ( như là các cổng FXO POTS) trên CPE. Các dịch vụ video thông thường sẽ sử dụng một STB bên ngoài để giả mã các dịch vụ video và cung cấp đúng đầu ra video tới vô tuyến truyền hình. Mỗi hai dịch vụ này sẽ vẫn được kết nối tới từng PVC/VLAN.

Như đã đề cập ban đầu trong chương này, sự cẩn thận phải giữ được để bảo đảm rằng khách hàng trong một miền broadcast khơng thể thơng tin với mỗi miền khác. Thậm chí qua các dịch vụ được tách bởi các VLAN, khách hàng trong mỗi VLAN vẫn dùng chung cùng miền broadcast. Trong nhiều trường hợp, nhà cung cấp muốn đảm bảo rằng tất cả lưu lượng từ một khách hàng được chuyển thông qua một điểm cung cấp dịch vụ SDP (Service Delivery Point , như là BNG. Cho nên, tại nhiều điểm trong hệ thống (mạng kết hợp, DSLAM, và bất kỳ VPLS PE nào ), các khung phải được chuyển an tồn tới đúng đích của chúng. Một miền broadcast mà nối kéo dài các cổng mạng không tin cậy là một ứng cử lý tưởng để tấn công lớp địa chỉ MAC

trừ khi muốn giữ được giới hạn nơi mà lưu lượng bắt nguồn. Một kiến trúc VLAN 1:1 rộng ngăn chặn các vấn đề này.

Tất nhiên, một số giao thức như là multicast, thêm vào tới duy nhất một miền broadcast. Như là một thiết lập được mô tả trong phần “các kiến trúc nhà cung cấp VLAN: 1:1 và multicast các VLAN”.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 60 -61 )

×