0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Sử dụng P2MP LSPS để cung cấp dữ liệu multicast

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 26 -28 )

Trước khi giao thưc chuyển mạch nhãn điểm tới đa điểm P2MP LSP được hình thành, các LSP có thể chỉ riêng các đường giữa hai PE. Một vấn đề bao trùm multicast trên tầng trên của các LSP này đó là chúng khơng biết về cấu trúc liên kết vật lý tầng dưới. Trừ khi bất kỳ các LSP dùng chung các liên kết thông thường từ nguồn phát,các nhóm multicast phải vẫn được lặp lại qua mỗi các LSP. Trong một bối cảnh như vậy,nó làm giảm sự hữu ích của multicast như một cơng nghệ tiết kiệm băng thông và tăng băng thông sử dụng trên mạng xương sống tuyến tính với số PE như chỉ ra trong hình 2.9. Một giải pháp chạy riêng multicast trong mạng lõi như đã đề cập đến trước đây. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận hành một mạng lõi với sự cản trở giao thức có thể là khơng đáng kể, vì vậy sử dụng PIM trong mạng lõi để quản lý định tuyến multicast là đơi khi cần phải tránh.

Hình 2.9 Sự nhân đơi lưu lượng muticast sử dụng LSP điểm tới điểm

Các LSP điểm tới đa điểm giải thích vấn đề chính về sự nhân đơi gói khi các LSP điểm tới điểm các liên kết ngang phổ biến. Hình 2.10 chỉ ra cùng mạng vật lý như hình 2.9 nhưng riêng một M2MP LSP được sử dụng giữa 3 bộ định tuyến. “Đường trung kế” của LSP vận chuyển chỉ riêng một bản sao của nhóm cho đến Atlanta tại điểm nhánh LSP tới 2 lối ra PE. Kiểu chuyển tiếp tương tự một multicast IP riêng,các liên kết thông thường truyền tải chỉ một bản sao của mỗi nhóm,khơng quan tâm tới số các máy thu. Một giao thức báo hiệu như là RSVP hoặc LDP sử dụng để thiết lập P2MP LSP giữa các lối vào của bộ định tuyến và tất cả các lối ra của PE. Nơi mà các nhánh LSP vào 2 đường hoặc nhiều hơn,bộ định tuyến có đủ thơng tin trong giao thức báo hiệu để xây dựng LSP tới đầu cuối các PE. Tại điểm nhánh,bộ định tuyến thiết lập để tái tạo các gói MPLS từ đường luồng lên qua các nhiều đường luồng xuống,nó chỉ đối với IP hoặc IPv6. Giải pháp này không yêu cầu sử dụng một VPN lớp 3.

Hình 2.10 Tổng quan LSP điểm tới đa điểm

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 26 -28 )

×