0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Sự tích hợp với PIM nguồn multicast đặc thù

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 30 -32 )

Hình 2.14 chỉ ra một kiểu PoP kết nối một hoặc nhiều hơn các BNG tới mạng lõi qua một mạng chuyển mạch. Các bộ định tuyến ở biên của mạng lõi là các bộ định tuyến PE và giới hạn của các P2MP LSP. Trong trường hợp này, BNG không vận hành

MPLS và hoạt động như một bộ định tuyến CE. Vì nó có thể u cầu các nhóm multicast từ mạng lõi,PIM cần hoạt động giữa CE và PE. Khi BNG nhận một yêu cầu với một nhóm multicast từ một máy chủ đầu cuối,nó tạo một PIM thông báo tham gia và gửi luồng lên tới PE.

Hình 2.14 Kết hợp PIM-SSM với các LSP điểm tới đa điểm

Trước khi BNG nhận nhóm,mạng lõi cần thiết lập hướng các kênh IPTV tới P2MP LSP. Bởi vì khơng một PIM nào hoạt động trong mạng lõi giữa lối vào và lối ra của các bộ định tuyến, cách như thường lệ là định tuyến tĩnh tất cả các nhóm tới P2MP LSP tại điểm lối vào. Lúc này các kênh đó được gửi tới các lối ra của bộ định tuyến,nó có thể cung cấp bất kỳ yêu cầu nhóm nào tới BNG. Để giảm trễ giao thức, lối ra PE có thể cũng được thiết lậpvới cùng kiểu cách như mạng lõi và có thể truyền tất cả các nhóm tới các BNG. Nếu mạng băng rộng không đủ và PIM yêu cầu được ưu tiên, phần yêu cầu hoạt động gần như là có thể tới khách hàng. Vì thế, khơng nhiều các bộ định tuyến là phức tạp để cần thiết lậptrạng thái chuyển tiếp cần thiết khi một kênh là được yêu cầu. Một điểm cần được đề cập đến đó là sự ảnh hưởng của các giao thức với hướng chuyển tiếp ngược RPF (Reverse Path Forwarding ).

RPF được sử dụng để ngăn chặn các vòng chuyển tiếp multicast trong hệ thống. Nếu RPF multicast là được cho phép và trong hầu hết các trường hợp, nó là-khi một bộ định tuyến nhận được dữ liệu multicast, nó thực hiện một chú giải về các địa chỉ nguồn unicast và kiểm tra lại nó trong bảng định tuyến. Nó mong đợi 2 việc: chi

phí định tuyến thấp nhất định tuyến trở lại địa chỉ nguồn và giao diện trạm kế tiếp bộ định tuyến được sử dụng nếu nó phải tới được nguồn phát. Nếu dữ liệu multicast đến trong cùng một giao diện như là giao diện RPF, tất cả là tốt và bộ định tuyến nhận lưu lượng. Điều này là một sự bảo vệ chống lại lưu lượng multicast chiếm một đường đi xấu thông qua hệ thống.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 30 -32 )

×