0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Nội dung mô hình CAMELS

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 28 -55 )

7. Bố cục của luận văn

1.2.3. Nội dung mô hình CAMELS

1.2.3.1. Mức độ an toàn vốn (CapitalAdequacy)

Trên i thị i trường i tài i chính i luôn i tồn i tại i nhiều i rủi i ro, i ảnh i hưởng i đến i hoạt

i động icủa icác itổ ichức itín idụng inói ichung icũng inhư icác ingân ihàng inói iriêng, i ithể ikể iđến irủi i ro i tín i dụng, i rủi i ro i tỉ i giá, i rủi i ro i lãi i suất, i rủi i ro i hoạt i động i hay i rủi i ro i đạo

i đức.iiMức iđộ ian itoàn ivốn ithể ihiện isố ivốn itự i iđể ihỗ itrợ icho ihoạt iđộng ikinh idoanh icủa

ingân ihàng. iNgân ihàng icàng ichấp inhận inhiều irủi iro ithì icàng iđòi ihỏi iphải i inhiều ivốn itự

12

iđộ irủi iro icao ihơn. iTa i ithể iđánh igiá imức iđộ ian itoàn ivốn iqua imột isố iyếu itố isau:

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR – Capital AdequacyRatio):

Tỷ ilệ ian itoàn ivốn i imột ichỉ itiêu iquan itrọng iphản ián inăng ilực itài ichính icủa icác ingân ihàng. iChỉ itiêu inày iđược idùng iđể ixác iđịnh ikhả inăng icủa ingân ihàng itrong iviệc

ithanh itoán icác ikhoản inợ i ithời ihạn i iđối imặt ivới icác irủi iro ikhác inhư irủi irotíni idụng, irủi

iro ivận ihành. i Hay inói icách ikhác ikhi ingân ihàng iđảm ibảo iđược itỉ ilệ inày itức i ingân ihàng iđã

itự itạo ira imột i tấm iđệm ichống ilại inhững i isốc ivề itài ichính, ivừa ibảo ivệ imình, ivừa ibảo ivệ

inhững ingười igửi itiền. iTheo iThông i i13/2010/TT-NHNN, itỷ ilệ ian itoàn ivốn ichi itiết itheo i2

inhóm: Vốn tự có CAR riêng lẻ = ——————————————— x 100% Tổng tài sản Có rủi ro Vốn tự có hợp nhất CAR hợp nhất = ——————————————— x 100% Tổng tài sản Có rủi ro hợp nhất Trong đó: Vốn tự có bao gồm : vốn cấp 1 và vốn cấp 2

Tài sản "Có" rủi ro là tổng giá trị tài sản "Có" xác định theo mức độ rủi ro và giá trị tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoài bảng theo hệ số chuyển đổi. Theo hiệp ước về vốn của Basel (Basel I) thì tỉ lệ tối thiểu để bù đắp cho rủi ro của hệ số CAR là 8%, ở Việt Nam NHNN quy định là 9%. Do SCB chưa được cấp theo chuẩn BaselII nên ta áp dụng theo công thức này.

Hệ số đòn bẩy tài chính

Tổng nợ phải trả

Hệ số đòn bẩy tài chính = ————————————— x 100% Vốn chủ sở hữu

Còn igọi i itỷ isố iD/E, itỷ ilệ inày iphản iánh inăng ilực iquản i inợ i iquy i itài ichính icủa iNgân ihàng. iTỷ ilệ inày icàng icao ithì imức iđộ ian itoàn iđối ivới ingười igửi itiền ihoặc ichủ inợ

icủa iNgân ihàng igiảm.

Hệ số tự tài trợ

Hệ isố itự itài itrợ i ichỉ itiêu iphản iánh ikhả inăng itự iđảm ibảo ivề imặt itài ichính iimức iđộ iđộc ilập ivề imặt itài ichính icủa ingân ihàng. iChỉ itiêu inày icho ibiết, itrong itổng isố

inguồn ivốn icủa ingân ihàng, inguồn ivốn ichủ isở ihữu ichiếm ibao inhiêu iphần. iTrị isố icủa ichỉ

itiêu icàng ilớn ichứng itỏ ikhả inăng itự iđảm ibảo ivề imặt itài ichính icàng icao, imức iđộ iđộc ilập ivề

imặt itài ichính icủa ingân ihàng icàng ităng i ingược ilại, ikhi itrị isố icủa ichỉ itiêu icàng inhỏ, ikhả

inăng itự iđảm ibảo ivề imặt itài ichính icủa ingân ihàng icàng ithấp, imức iđộ iđộc ilập ivề itài ichính

icủa ingân ihàng icàng igiảm.

Hệ số tự tài trợ được tính theo công thức:

Vốn chủ sở hữu

Hệ số tự tài trợ = ———————————— x 100% Tổng nguồn vốn

Trái phiếu/chứng khoán chính phủ trên tổng tài sản

Trái iphiếu i/chứng ikhoán ichính iphủ i imột itrong inhững ikhoản iđầu i i itính ithanh ikhoản inhanh i ian itoàn inhất. iTỷ ilệ inày i đánh igiá itrái iphiếu/ ichứng ikhoán ichính iphủ

i trên itổng itài isản.

14

Trái phiếu (chứng khoán) chính phủ Tổng tài sản

1.2.3.2. Chất lượng tài sản có (AssetQuality)

Chất i lượng i tài i sản i của iNHTM i i 1 i chỉ i tiêu i tổng i hợp i nói i lên i khả i năng

i bền ivững ivề itài ichính, inăng ilực iquản i icủa imột itổ ichức itín idụng. iHầu ihết irủi iro itrong ikinh idoanh itiền itệ iđều itập itrung iở itài isản icó. i

1.2.3.3. Quản lý (Management)

Đây ichính i ithành iphần iquan itrọng inhất iảnh ihưởng iđến ithành icông icủa icác ingân ihàng. iQuản i iphản iánh ikhả inăng icủa iban ilãnh iđạo itrong inhận idạng, iđo ilường, igiám

isát i ikiểm isoát icác irủi iro icủa ingân ihàng i iđảm ibảo icác ingân ihàng ian itoàn, ikhỏe imạnh

i ihiệu iquả iphù ihợp ivới iluật ipháp. iCác ilãnh iđạo icung icấp i các ihướng idẫn icụ ithể iđể ithiết

ilập icác imức irủi iro i ithể ichấp inhận iđược ithông iqua icác ithủ itục, ichính isách iphù ihợp. iCác

iquản i icấp icao ichịu itrách inhiệm icho iphát itriển i ithực ithi icác ichính isách, ithủ itục iđó.

- iQuản i trị i doanh i nghiệp:i Ban i lãnh i đạo i i trách i nhiệm i ủy i thác i các i

thànhi

viêni iduy itrì icác itiêu ichuẩn ivề i hành i vi i chuyên i nghiệp i bao i gồm, inhưng i không igiới i

hạn:

+ iSự iphù ihợp icủa icác ichính isách iđền i

+ iNgăn ichặn ixung iđột ilợi iích

+ iĐạo iđức i ihành ivi inghề inghiệp

- iLập ikế ihoạch ichiến ilược:ilập ikế ihoạch ichiến ilược ibao igồm imột iquá

itrìnhcói ihệ

ithống iđể iphát itriển itầm inhiền idài ihạn icho icác inghiệp iđoàn itín idụng. iMột ikế ihoạch ichiến

ilược isẽ inhận idạng icác irủi iro i icác inguy i iđối ivới itổ ichức i iphác ithảo icác iphương ithức

iđể i giải iquyết ichúng.

- iKiểm isoát inội ibộ:ikiểm isoát“nội ibộ iđóng ivai itrò iquan itrọng itrong iviệc

ikiểm

isoát icác inguy i icủa inghiệp iđoàn itín idụng. iKiểm isoát inội ibộ ihiệu iquả icung icấp icác ibiện

ipháp ibảo ivệ ichống ilại icác itrục itrặc ihệ ithống. iNếu ikhông i icác ikiểm isoát inội ibộ ithích

ihợp, iviệc iquản i isẽ ikhông i ikhả inăng inhận idạng i ixác iđịnh icác ilỗ ihổng idẫn itới irủi iro.

iCác ikiểm isoát icũng icần ithiết iđể i đảm ibảo icác iđơn ivị ihoạt iđộng iđang ivận ihành itrong icác

ithông isố iđược ithiết ilập ibởi iban ilãnh iđạo i iquản i icấp icao.

15

+ iXếp ihạng i1: ibiểu ithị ihoạt iđộng iquản i ibền ivững icủa iban ilãnh iđạo i

ithực itiễn

iquản i irủi iro iphù ihớp ivới icỡ, itính iphức itạp icủa ingân ihàng. iTất icả icác irủi iro iquan itrọng

iđược inhận idạng, iđo ilường, igiám isát i ikiểm isoát imột icách ihiệu iquả i inhất iquán. iGiải

iquyết ithành icông icác inguy i itồn itại i icác ivấn iđề i tiềm itàng.

+ iXếp ihạng i2: ibiểu ithị iquản i iđạt iyêu icầu ivới icỡ i iđộ iphức itạp icủa ingân

ihàng.

iMột icách ichung inhất, icác irủi iro iquan itrọng iđược inhận idạng, iđo ilường, igiám isát i iđiều

ikhiển imột icách ihiệu iquả. iHầu ihết icác inguy i iđược igiải iquyết. i ithể itồn itại imột isố iđiểm

iyếu inhưng ikhông iđáng ikể.

+ iXếp ihạng i3: ibiểu ithị ithực ihiện iquản i i iquản itrị icần iđược icải ithiện

ihoặc icác

igiải ipháp iquản i irủi iro ichưa ithỏa imãn itính ichất icác ihoạt iđộng icủa ingân ihàng. iCác ivấn iđề

i irủi iro inghiêm itrọng i ithể iđược inhận idạng, iđo ilường, igiám isát i ikiểm isoát ikhông iđầy

iđủ.

+ iXếp ihạng i4: ibiểu ithị ikhiếm ikhuyết iquản i i igiải ipháp iquản i irủi iro

ichưa

iđược ixem ixét iđầy iđủ. iCác ivấn iđề i irủi iro inghiêm itrọng i ithể iđược inhận idạng, iđo ilường,

igiám isát i ikiểm isoát ichưa iđầy iđủ, iyêu icầu icác inhà iquản i i ihoạt iđộng ilập itứci iđể igiảm

ithiểu inguy icơ. iThay ithế iban ilãnh iđạo i icần ithiết.

+ iXếp ihạng i5: ibiểu ithị iquản i ikém ihiệu iquả inghiêm itrọng. iCác irủi iro iđang

iđe

idọai khả inăng itồn itại itiếp itục icủa itổ ichức. iThay ithế iban iquản ilý ilà icần ithiết.

1.2.3.4. Lợi nhuận (Earnings)

Khả năng sinh lời chính là chỉ tiêu quan trọng nhất khi đánh giá hoạt động của một ngân hàng, bởi tối đa hóa lợi nhuận là mục đích sống còn và luôn là mục đích cao nhất của một doanh nghiệp. Lợi nhuận giúp các ngân hàng có thể duy trì hoạt động, cải thiện khả năng cạnh tranh, mở rộng mạng lưới cũng như tăng cường vốn. Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng là:

- Thu nhập từ chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay - Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng

- Thu nhập từ kinh doanh mua bán

Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời bao gồm 2 chỉ tiêu chính là ROA và ROE.

- Tỷ lệ ROA (Return on Assets): thể hiện tỷ lệ sinh lời trên tài sản. Chỉ số này thể hiện tỷ lệ giữa lợi nhuận so với tài sản được đem vào hoạt động sản xuất

16

- Tỷ lệ ROE ( Return on Equity): là chỉ số thể hiện tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Chỉ số này thể hiện tỷ lệ giữa lợi nhuận so với vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động của doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

Các loại xếp hạng đối với khả năng sinh lời

- Xếp hạng 1: Ngân hàng có khả năng sinh lời bền vững trong dài hạn dưới nhiều hoàn cảnh kinh tế khác nhau.

- Xếp hạng 2: Khả năng sinh lời đạt yêu cầu.

- Xếp hạng 3: Khả năng sinh lời cần được cải thiện. Lợi nhuận có thể không hỗ trợ đầy đủ vốn, kinh phí và các trợ cấp tương ứng với các tác nhân điều kiện, sự phát triển và rủi ro của ngân hàng.

- Xếp hạng 4: Khả năng sinh lời thấp.

- Xếp hạng 5: Các biện pháp đảm bảo lợi nhuận tỏ ra kém hiệu quả nghiêm trọng và có biểu hiện đe dọa rõ rệt đến khả năng tồn tại của ngân hàng.

1.2.3.5. Thanh khoản (Liquidity)

Bên cạnh khả năng sinh lời, hiệu quả quản lý thanh khoản cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hoạt động của một tổ chức tín dụng. Tính thanh khoản được xem như khả năng tức thời để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết. Ngân hàng cần dự trữ thanh khoản để chi trả những chi phí thường xuyên như lãi tiền gửi, và những cú sốc thanh khoản không như mong đợi như một cuộc rút tiền hàng loạt hay yêu cầu vay vốn lớn. Mặc dù khả năng dự trữ thanh khoản kém chưa hẳn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của môt ngân hàng, nhưng chắn chắc ngân hàng phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để ứng phó với những

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 28 -55 )

×