0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Phân tích khả năng sinh lời

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 75 -83 )

7. Bố cục của luận văn

2.4.4. Phân tích khả năng sinh lời

Bảng 2.3: Thu nhập và chi phí của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 - 2020

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

I. Tổng thu

1. Thu lãi cho vay 2. Tỷ trọng thu lãi cho vay trong tổng thu nhập

3. Thu lãi tiền gửi 4. Thu từ kinh doanh ngoại hối

5. Thu dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

II. Tổng chi

1. Chi trả lãi tiền gửi, tiền vay

2. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí 3. Chi phí cho cán bộ công nhân viên - Lương

- Bảo hiểm xã hội 4. Chi phí quản lý 4.1.Khấu hao TSCĐ 4.2. Mua sắm CCLĐ 4.3. Sửa chữa bảo dưỡng tài sản

4.4. Vật liệu, giấy tờ in

4.5. Chi kho quỹ 4.6. Các khoản chi khác

5.Chi dự phòng

III Chênh lệch thu - chi

Nguồn: Cân đối kế toán tổng hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh

Quận 10 giai đoạn 2018 – 2020 2.4.4.1. Thu nhập và chi phí

Qua bảng Thu nhập và chi phí của Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020 cho thấy tổng nguồn thu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 tương đối ổn định và có xu hướng tăng qua các năm, và và tổng nguồn chi tại có xu hướng giảm. Cụ thể:

Tổng nguồn thu năm 2018 đạt 59.827 triệu đồng, năm 2019 đạt 60.427 triệu đồng, tăng 600 triệu đồng, tương ứng tăng 1,0% so với năm 2018. Năm 2020, tổng thu đạt 64.964 triệu đồng, tăng 4.537 triệu đồng, tương ứng tăng 7,5% so với năm 2019.

Tổng chi có xu hướng giảm, năm 2018 tổng chi là 53.608 triệu đồng, thì đến năm 2019, tổng chi là 52.913 triệu đồng, giảm 695 triệu đồng, tương ứng giảm 1,29% so với năm 2018. Đến năm 2020, tổng chi là 50.924 triệu đồng, giảm 1.989 triệu đồng, tương ứng giảm 3,76% so với năm 2019.

Với kết quả trên cho thấy nguồn thu chủ yếu của ngân hàng là thu lãi cho vay. Khoản thu lãi tiền vay chiếm trên 80% trong tổng thu. Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của ngân hàng chính là quy mô đầu tư tín dụng, chất lượng tín dụng và lãi suất cho vay, cũng như việc sử dụng nguồn thu. Cụ thể năm 2020 thu nhập bằng 108% so với năm 2019, và bằng 110% so với năm 2018. Trong khi dư nợ tăng 125% so với năm 2018, và tăng 116% so với năm 2019. Điều này là do chi nhánh phát triển cho vay đều và đảm bảo được tỷ lệ nợ xấu dưới 0.5%. Thu dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng gia tăng tuy nhiên còn rất nhỏ trong tổng doanh thu (năm 2020 là 12%; năm 2019 là 13,5%; năm 2018 là 14,2%). Trong đó chủ yếu là thu từ dịch vụ thanh toán.

2.4.4.2. Phân tích ROA

Bảng 2.4: Tỷ suất sinh lời trên tài sản ROA của Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

46

Chỉ tiêu

Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản

ROA

Nguồn: BCTC Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Qua bảng tỷ xuất sinh lời của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Quận 10 giai đoạn 2018 – 2020 cho thấy các chỉ tiêu đều có xu hướng tăng. Cụ thể:

- iLợi inhuận isau ithuế i ixu ihướng ităng, inăm i2018 ilợi inhuận isau ithuế icủa

iChi

inhánh iđạt i4.862,5 itriệu iđồng, ithì iđến inăm i2019, iđạt i6.481,3 itriệu iđồng, ităng i1618,8 itriệu

iđồng, itương iứng ităng i33% iso ivới inăm i2018. iNăm i2020, ilợi inhuận isau ithuế iđạt i7.978,81

itriệu đồng, ităng i1.497,51 itriệu iđồng, itương iứng ităng i23% iso ivới inăm i2019. i ithể inói,

itrong igiai iđoạn inày ilợi inhuận isau ithuế icủa iChi inhánh ităng itrưởng iổn iđịnh, iđem ilại igiá itrị

icho iChi inhánh ingày imột icao.

- iTrong igiai i iđoạn i2018 i i2020, itổng itài isản icủa iNgân ihàng iTMCP iSài

iGòn i

iChi inhánh iQuận i10 icũng i ixu ihướng ităng. iNăm i2018, itổng itài isản ilà 4.417.166 itriệu

iđồng, ithì iđến inăm i2019 iđạt i4.994.601 itriệu iđồng, ităng i577.435 itriệu iđồng, itương iứng

ităng i13,1% iso ivới inăm i2018. iĐến inăm i2020, itổng itài isản ităng ilên i5.934.613 itriệu iđồng,

ităng i940.012 itriệu iđồng, itương iứng ităng i18,82% iso ivới inăm i2019. Năm i2019 iđược ighi

inhận i inăm ithành icông iđối ivới iSCB iChi inhánh iQuận i10 ido ilợi inhuận ităng iđột ibiến igần

i1,3 ilần iso ivới inăm i2018. iTổng itài isản i icủa ingân ihàng iliên itục ităng, inhưng itốc iđộ ităng

icủa itài isản i ilợi inhuận ikhông itương iđồng idẫn iđến iROA icũng ităng ikhác itỷ ilệ ivới ilợi

inhuận i itỷ ilệ iROA icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 i ixu ihướng

ităng i ikhá icao. iHiện inay, itheo iđánh igiá icủa iVietstock icác ingân ihàng i iquy i ivừa i

inhỏ ilại i itỷ isố iROA icao ihơn ingân ihàng i iquy i ilớn. i ithể inói, ivới iquy i inhỏ icủa

ichi inhánh itỷ isố iROA inhư ivậy i ihợp ilý. iROA i icao iphản iánh ingân ihàng isử idụng imột i

icấu itài isản ihợp ilý, ichính isách ikinh idoanh i iđầu i itài isản ihiệu iquả ituy inhiên ihoạt iđộng

47

2.4.4.3. Phân tích ROE

Bảng 2.5: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE của Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu

ROE

Nguồn: BCTC Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Qua bảng số liệu cho thấy , ROE tương đối ổn định và có xu hướng tăng từ 1,12% (2018) đến 2,38% (2020), nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng. Lợi nhuận sau thuế nhanh hơn tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Do đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 đang duy trì tỷ lệ ROE ở mức ổn định.

Cũng itheo isố iliệu iđánh igiá icủa iVietstock inăm i2019 itính itoán itrong igiai iđoạn i2015 i- i2018, iROE icủa inhóm ingân ihàng iliên idoanh inước ingoài ichỉ iđạt i5.7%, inhóm ingân

ihàng ithương imại iNhà inước iđạt i10.21%, ingân ihàng ithương imại icổ iphần iđạt i9.88%. iTỷ isố

iROE icũng i ixu ihướng ităng i itốc iđộ ităng icao ihơn iso ivới itỷ isố iROA, itừ imức i6.42%

i(năm i2016) inhảy ivọt ilên imức i9.06% i(T11/2018).

Ngược ilại ivới iROA, itỷ isố iROE ibình iquân iở icác ingân ihàng i iquy i ilớn iivừa ilại icao ihơn icác ingân ihàng i iquy i inhỏ. iTỷ isố iROE icao inhất iđược ighi inhận iở ingân

ihàng iACB ivới imức i27.73%, ivượt icả iVCB i(25.18%). iTrong ikhi iđó, iBID i i15.08% i

iCTG ichỉ i8.3%.

2.4.4.4. Phân tích thu nhập lãi cận biên (NIM)

Bảng 2.6: Thu nhập lãi cận biên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Thu nhập lãi thuần Tài sản sinh lãi

NIM

Nguồn: BCTC Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Qua ibảng ithu inhập ilãi icận ibiên icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 igiai iđoạn i2018 i i2020 icho ithấy ithu inhập ilãi ithuần ithì ităng, inhưng iNIM ilại igiảm

idần itừ i1,2% icòn i0.99%. iVới imặt ibằng ilãi isuất igiảm, icạnh itranh ilãi isuất igiữa icác ingân

ihàng ingày icàng igay igắt iđể itìm ikiếm ikhách ihàng iđã ilàm icho ithu inhập itừ ilãi icủa ingân ihàng

ikhông ităng inhiều itrong ikhi itài isản isinh ilãi ităng, idẫn iđến ichỉ isố iNIM igiảm. iViệc ihuy iđộng

ivốn icạnh itranh igiữa icác ingân ihàng itrong ikhi icũng iphải icho ivay ivới ilãi isuất icạnh itranh

ikhiến imặt ibằng ichung ithu inhập itừ ilãi icủa icác ingân ihàng iđều i iphần igiảm isút. iCụ ithể,

itheo inghiên icứu ivề itỷ ilệ iNIM icủa i26 ingân ihàng iđược icông ibố icủa iVietstock iFinance inăm

i2020, iduy inhất iVPB i itỷ ilệ iNIM i8.77% icao inhất ihệ ithống, ikhông itính iđến iAgribank, ithì

icả i3 i“ông ilớn” iNhà inước iđều i itỷ ilệ iNIM idưới i3% i iđiều ikhá ibất ingờ: iBID i(2.85%),

iVCB i(2.78%) i iCTG i(2.07%). iTỷ ilệ iNIM icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh

iQuận i10 iđang iduy itrì iở imức icao ihơn itrung ibình itoàn ihệ ithống.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 75 -83 )

×