0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Phân tích khả năng thanh khoản

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 83 -86 )

7. Bố cục của luận văn

2.4.5. Phân tích khả năng thanh khoản

2.4.5.1. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản

Theo iủy iban“Basel i(2008) ivề igiám isát ingân ihàng icho irằng iThanh ikhoản i imột ithuật ingữ ichuyên ingành inói ivề ikhả inăng iđáp iứng icác inhu icầu ivề isử idụng ivốn ikhả idụng

iphục ivụ icho ihoạt iđộng ikinh idoanh itại imọi ithời iđiểm inhư ichỉ itrả itiền igửi, icho ivay, ithanh

itoán, igiao idịch ivốn. iDưới igóc iđộ imột inhà iquản itrị ingân ihàng: i“Thanh khoản là khả năng ngân hàng đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động giao dịch như chi trả tiền gửi, cho vay, thanh toán và các hoạt động giao dịch tài chính khác” (Nguyễn Văn Tiến, 2012).

Theo thông tư 07/2019/TT-NHNN nêu rõ tỷ lệ dự trữ thanh khoản được tính theo công thức:

49

TS có tính thanh khoản cao

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (%) = ———————————— x 100% Tổng nguồn vốn

Trong đó:

Tài isản i itính ithanh ikhoản icao iđược iquy iđịnh ibao igồm: iTiền imặt, itiền igửi itại iNHNN, iCác iloại igiấy itờ i igiá iđược isử idụng itrong icác igiao idịch icủa iNHNN, iTiền itrên itài

ikhoản ithanh itoán, itrừ icác ikhoản iđã icam ikết icho imục iđích ithanh itoán icụ ithể, iTiền igửi

ikhông ikỳ ihạn itại itổ ichức itín idụng, ichi inhánh ingân ihàng inước ingoài ikhác iở itrong inước i

inước ingoài, icác iloại itrái iphiếu, itín iphiếu ido iChính iphủ icác inước, iNgân ihàng iTrung iương

icác inước i imức ixếp ihạng itừ iAA itrở ilên iphát ihành ihoặc ibảo ilãnh ithanh itoán.

Tổng inguồn ivốn iđược iquy iđịnh ibao igồm: itổng icác ikhoản imục ithuộc imục iNguồn ivốn itrên iBảng icân iđối ikế itoán, ibao igồm: itiền igửi icủa iKho ibạc iNhà inước, itổ ichức

itài ichính, itổ ichức itín idụng, itổ ichức ikinh itế, ikhách ihàng; ivay ingân isách iNhà inước, itổ ichức

itài ichính, itổ ichức itín idụng; iphát ihành igiấy itờ i igiá; icác ikhoản inợ ikhác ikhông ibao igồm

iQuỹ idự iphòng irủi iro.

Bảng 2.7: Tỷ lệ dự trữ thanh khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020

Chỉ tiêu

TS có tính thanh khoản cao Tổng nguồn vốn

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (%)

Nguồn: BCTC Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Nhận ithấy, itài isản icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 itích icực iduy itrì inguồn itiền imặt i inguồn itiền igửi ikhông ikỳ ihạn ihoặc icác itài isản i ithể ichuyển iđổi

ingay isang itiền imặt imột icách ihợp ilý. iTrong ihoạt iđộng ikinh idoanh iNgân ihàng iTMCP iSài

iGòn i iChi inhánh iQuận i10 iđã ithực ihiện icác ichiến ilược ikinh idoanh inhằm ithu ihút ikhách

ihàng inhư: itặng ikhách ihàng itài ikhoản isố iđẹp i iưu iđãi icác idịch ivụ iNgân ihàng isố, iđể iduy

itrì inguồn ivốn ikhông ikỳ ihạn iổn iđịnh icũng i i ido iđể igiữ iTỷ ilệ idự itrữ inày iổn iđịnh.

2.4.5.2. Thanh khoản ngắn hạn

Chỉ itiêu ithanh ikhoản ingắn ihạn icho ithấy ikhả inăng ithanh itoán icác ikhoản inợ ingắn ihạn iđến ihạn icủa ingân ihàng. iVới ichất ilượng ichỉ itiêu iđưa ira itối ithiểu i i45%, i ithể ithấy

iđược ingân ihàng iđang iduy itrì imột itỷ ilệ ivề ithanh ikhoản ingắn ihạn irất itốt, iđảm ibảo ikhả inăng

ithanh itoán icho icác ikhoản inợ ingắn ihạn iđến ihạn.

2.4.5.3. Dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR)

Theo thông tư 07/2019/TT-NHNN LDR tính theo công thức:

L

LDR (%) = ——————————— x 100%

D Trong đó:

LDR: Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động. L: Tổng dư nợ cho vay quy định tại khoản 2 Thông tư.

51

D: Tổng vốn huy động quy định tại khoản 3 Thông tư.

Chỉ tiêu

Dư nợ cho vay Tổng vốn huy động

LDR

Cũng itheo ithông i inày, icác iNHTM icổ iphần iphải iduy itrì itỷ ilệ i inợ icho ivay iso ivới itổng itiền igửi ivới itỷ ilệ i80%. iNhìn ichung, ithanh ikhoản iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i

iChi inhánh iQuận i10 inăm i2020 iđược icải ithiện i irệt ido inguồn ivốn ihuy iđộng itừ icác idoanh

inghiệp i idân i ităng, igiảm ibớt isự iphụ ithuộc ivào inguồn ivốn itừ idoanh inghiệp i inguồn

ihuy iđộng ingoại itệ itừ inước ingoài, icũng inhư iviệc inhận ivôn itừ iNH iTrung iương. iThanh khoản cải thiện thể hiện qua tỷ lệ LDR 79,8% (2018) lên 80,88% (2020) thực hiện tốt theo thông tư của NHNN, chứng tỏ ngân hàng không phụ thuộc quá nhiều vào tiền gửi trong việc tăng trưởng dư nợ. Chỉ tiêu này xếp hạng: Xếp hạng 2

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 83 -86 )

×