0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Nâng cao chất lượng tài sản của ngân hàng TMCP Sài Gòn– Ch

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 112 -116 )

7. Bố cục của luận văn

3.3.2. Nâng cao chất lượng tài sản của ngân hàng TMCP Sài Gòn– Ch

Quận 10

- iTrong igiai i iđoạn i2018 i i2020, itổng itài isản icủa iNgân ihàng iTMCP iSài

iGòn i

iChi inhánh iQuận i10 icũng i ixu ihướng ităng. iNăm i2018, itổng itài isản ilà 4.417.166 itriệu

iđồng, ithì iđến inăm i2019 iđạt i4.994.601 itriệu iđồng, ităng i577.435 itriệu iđồng, itương iứng

ităng i13,1% iso ivới inăm i2018. iĐến inăm i2020, itổng itài isản ităng ilên i5.934.613 itriệu iđồng,

ităng i940.012 itriệu iđồng, itương iứng ităng i18,82% iso ivới inăm i2019. Năm i2019 iđược ighi

inhận i inăm ithành icông iđối ivới iSCB iChi inhánh iQuận i10 ido ilợi inhuận ităng iđột ibiến igần

i1,3 ilần iso ivới inăm i2018. iTổng itài isản i icủa ingân ihàng iliên itục ităng, inhưng itốc iđộ ităng

icủa itài isản i ilợi inhuận ikhông itương iđồng idẫn iđến iROA icũng ităng ikhác itỷ ilệ ivới ilợi

inhuận i itỷ ilệ iROA icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 i ixu ihướng

ităng i ikhá icao. inhững ichỉ isố i iSCB iChi inhánh iQuận i10 i iđạt iđược i ixếp ihạng i2 icho

ithấy itài isản icủa iSCB iChi inhánh iQuận i10 i ixu ihướng iphát itriển ingày imột imạnh imẽ, i

ivậy icần iphát ihuy inhững iđiểm imạnh iđể inâng icao ihiệu iquả ihoạt iđộng icũng ichính i inâng

icao itài isản icủa ingân ihàng.

+ iLựa ichọn ikhách ihàng i iquan ihệ ithanh itoán ithường ixuyên ilàm inhân itố

iđể itiếp

ithị ithông iqua ihoạt iđộng imarketing. iBan iđầu ingân ihàng i ithể icung icấp icác idịchvụi i này

i quai hìnhi thứci miễni giảmi phíi đăngi ký,i phíi sửi dụngi hàngi tháng,i hoặci miễn phíi ichuyển itiền itrong icùng ihệ ithống/khác ihệ ithống iđể i isự ihấp idẫn ivới ingười isử idụng.

iKhi ithói iquen isử idụng icông inghệ isố itrong ihoạt iđộng ithanh itoán, i ikiến ithức ivề idịch

ivụ itài ichính i inhân icủa icác ikhách ihàng inày imang ilại ilợi iích, ikhách ihàng isẽ iluôn iưu

itiên igắn i ivới ingân ihàng i ihọ isẽ i icầu inối, igiúp ingân ihàng iquảng i ihình iảnh itới

ikhách ihàng itương ilai.

+ iHiện inay iviệc itrả ilương icho ingười ilao iđộng, icán ibộ ithuộc ikhối ihành

ichínhsựi

inghiệp, icác iđối itượng ikhác ithuộc iquỹ ibảo ihiểm, ithương ibinh i ihội, icòn i iquanhệi ichi

itrả ibằng itiền imặt, idẫn iđến itốn ikém ivề ichi iphí, ilượng itiền imặt itập itrung ilưu ichuyển itrong

69

iquan, ido iđó inên imở irộng idịch ivụ inày itại icác idoanh inghiệp, itổ ichức i ihội. iTrước ihết i

ibản ithân ingân ihàng iáp idụng itrả ilương i100% ithông iqua itài ikhoản i inhân, ibên icạnh iviệc

ivận iđộng i ituyên itruyền ivới icác idoanh inghiệp i itổ ichức ikhác. iKhối ihành ichính isự

inghiệp, icác iđối itượng ihưởng ilương itừ inguồn ingân isách, ingân ihàng inên iphối ihợp ivới ikho

ibạc iNhà inước i iđơn ivị ithực ihiện itrả ilương ithông iqua itài ikhoản i inhân imở itại iNHTM.

iTiếp icận icác itrường ihọc iđể imở ithẻ, itài ikhoản icho ihọc isinh isinh iviên, iđây i

inguồn idata itài ikhoản ilớn iđể ilàm itiền iđề icho iphát itriển isốlượngi ikhách ihàng, icũng inhư ikhách

ihàng isử idụng isản iphẩm idịch ivụ iđi ikèm isau inày.

+ iĐể ikhuyến ikhích ithanh itoán iqua itài ikhoản i inhân itrong ithời i gian ihiện inay, ingân ihàng inên imiễn iphí ihoàn itoàn iphí imở itài ikhoản isố iđẹp i(3 isố icuối, ilộc iphát…), i

ilợi iích icủa ingân ihàng ithu iđược ithông iqua inguồn ivốn itrên itài ikhoản iđược isửi idụng ikinh

idoanh i imục itiêu ichính. iBên icạnh iđó ingân ihàng inên isử idụng ilãi isuất ilinh ihoạt, iưu iđãi

iphù ihợp ivới itiền igửi itài ikhoản i inhân.

- Tăng vốn đầu tư để phát triển công nghệ và phương tiện thanh toán tiên tiến, hiện đại.

Trong ihoạt iđộng ikinh idoanh ingân ihàng, i ichế ithanh itoán iphải iđi itrước imột ibước, i song i hiện i nay i đang i bộc i lộ i nhược i điểm i i đổi i mới i nhưng i chưa i thiết

i thực. iHàng iloạt iyêu icầu icần ithiết ichưa iđáp iứng iđược inhư: imáy inộp itiền itự iđộng, isố ilượng itổngi iđài ihướng idẫn i igiải iđáp ithắc imắc isử idụng icho ikhách ihàng, ithanh itoán itự

iđộng itốc iđộ icao iso ivới iyêu icầu ihiện iđại ihoá icông inghệ. iNgân ihàng icần ixem ixét ilại inăng

ilực itổ ichức, ivận ihành i iđưa ira icác igiải ipháp, icụ ithể:

+ iLiên itục ităng icường, icải itiến i isở ivật ichất iKỹ ithuật i- iCông inghệ ihiện iđại

icho

ihoạt iđộng ithanh itoán, itín idụng, ichuyển itiền ihiện ichỉ itập itrung iở ihội isở idẫn iđến icác iphòng

igiao idịch ithực ihiện icác ithủ itục inày irất ichậm, ihơn inữa ihạn imức igiao idịch itại icác iphòng

igiao idịch ibị ihạn ichế inên igiao idịch ikhông ikịp ithời, ikhả inăng icạnh itranh, ithu ihút ikhách

ihàng isử idụng idịch ivụ icủa ingân ihàng isẽ idần ibị imất iđi.

+ iPhát itriển iđội ingũ icán ibộ igiỏi ichuyên imôn, ithao itác ixử i icác ithủ itục

inhanh

inhạy, ikịp ithời inhằm iđáp iứng ikịp iyêu icầu ingày càngi icao icủa ihoạt iđộng idịch ivụ ithanh itoán

itrong inước i iquốc itế i.

70

+ iĐa idạng ihoá icác ihình ithức ihuy iđộng ivốn itrong idân icư, iđa idạng iở ithời

ihạn igửi

itiền, iloại itiền ihuy iđộng i iđa idạng icả ivề icách ithức ihuy iđộng iqua iđó itạo iđiều ikiện ithuận

ilợi inhất icho ingười igửi itiền ithoải imái itrong iviệc ilựa ichọn i isắp ixếp ihình ithức icũng inhư

icách ithức igửi.

+ iGắn ikết itiết ikiệm ivới itín idụng inhư: iTiết ikiệm i itín idụng inhà, itiết ikiệm

i itín

idụng itiêu idùng, icho ivay itrái iphiếu, icho ivay icầm icố isổ ithẻ itiết ikiệm, i

+ iÁp idụng icác ichương itrình ihuy iđộng ivốn i(cũng inhư icho ivay) ihấp idẫn.

iNhư icác

iichương i trình i huy i động i vốn/cho i vay i i tham i gia i dự i thưởng, i cào i thẻ i may i mắnchii

itrả ithưởng ibằng itiền imặt, iưu iđãi ilãi isuất isao icho iđảm ibảo iquy iđịnh itrần/sàn ilãi isuất ingân

ihàng iNhà inước iban ihành.

+ iMở irộng ihình ithức ichứng ichỉ itiền igửi i idanh, igiúp icho ikhách ihàng

ithuận

itiện, idễ idàng imua ibán i ichuyển inhượng, iưu itiên icác ihình ithức ithu ihút ivốn itrung i idài

ihạn. i

+ iNghiên icứu i ixây idựng i ichế ihuy iđộng ivốn ithông iqua icác iđại i i ihệ

ithống

icác iQuỹ itín idụng inhân idân.

+ iTiếp itục inâng icao ichất ilượng idịch ivụ, itiện iích ingân ihàng; iphát itriển

imạng ilưới

iihoạt i động i đến i khu i vực i nông i thôn, i vùng i sâu, i vùng i xa, i phù i hợp i với i nhu i cầu kinhi i tế i tại i địa i phương. i Giữ i mối i quan i hệ i tốt i i quan i tâm i sát i sao i tới i khách i hàng. iPhân icông ichăm isóc, ithăm ihỏi, igiới ithiệu isản iphẩm/chương itrình imới icho ikhách ihàng

itheo itừng icán ibộ iđể i ihiệu iquả, ichất ilượng itốt inhất, iđể ilàm isao ităng imối iquanhệi ikhăng

ikhít igiữa ingân ihàng i ikhách ihàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 112 -116 )

×