0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Phân tích chất lượng quản lý

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 73 -75 )

7. Bố cục của luận văn

2.4.3. Phân tích chất lượng quản lý

2.4.3.1.Chính sách quản lý nhân sự và chính sách đãi ngộ

Từ isau ikhủng ihoảng inăm i2014 i i2015 icán ibộ ichi inhánh igần inhư iđược ithay iđổi, iluân ichuyển. iChi inhánh inhận ithấy ichất ilượng, inăng ilực ichuyên imôn icủa iđội ingũ icán ibộ i

ivấn iđề ithen ichốt iảnh ihưởng iquyết iđịnh iđến ihiệu iquả ikinh idoanh icủa ingân ihàng. iNhu icầu

iđào itạo, inhằm inâng icao itrình iđộ ichuyên imôn iđối ivới iđội ingũ icán ibộ i irất ilớn i icấp ibách,

inhưng ivấn iđề iđặt ira i iđào itạo itheo i ihình inào iđể itrong imột ithời igian ihợp i i iđược iđội

ingũ icán ibộ iđáp iứng iđược iyêu icầu ichuyên imôn ihiện inay. iTính iđến inăm i2020, iNgân ihàng

iTMCP iSài iGòn i ihơn i6.700 ilao iđộng, itrong iđó itrên i80% ilao iđộng i itrình iđộ iThạc isỹ,

iĐại ihọc ihệ ichính iquy icác itrường iđại ihọc iuy itín itrong i ingoài inước, itỷ ilệ inày ităng itrên

i80% iso ivới ingày iđầu ithành ilập. iRiêng iđối ivới iSCB iChi inhánh iQuận i10, itrình iđộ iđại ihọc

itrở ilên ichiếm igần i80% itổng isố ilao iđộng itoàn ichi inhánh, icác icán ibộ itrình iđộ icòn ilại itập

itrung ikhối ihành ichính. iMặt ikhác, icán ibộ i itrình iđộ iđại ihọc inhưng ituổi iđời icòn inon itrẻ,

ichưa i i inhiều ikinh inghiệm inên iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 ithường

ixuyên i itổ ichức icác ibuổi iđào itạo inâng icao itrình iđộ icán ibộ. iHàng inăm ichi inhánh itổ ichức

igần i30 ikhóa iđạo itạo ibao igồm imời igiáo iviên itrường iđào itạo ivề igiảng idạy, icũng inhư icác

igiảng iviên ibên ingoài ibổ isung ikỹ inăng imềm icho icán ibộ. iNâng icao ichất ilượng inguồn inhân

ilực i ibố itrí inhân isự ihợp i iluôn i imột imục itiêu iquan itrọng icủa iNgân ihàng iTMCP iSài

iGòn i iChi inhánh iQuận i10: ibố itrí icác icán ibộ ilàm iviệc ingay itrên iđịa ibàn imình isính isống,

iđiều inày inhằm iphát ihuy iđược ihết imối iquan ihệ, ihiểu i iđịa ibàn isinh isống inhằm iphát itriển

ihiệu iquả ikinh idoanh iđược itốt inhất. iĐối ivới icông itác iluân ichuyển ithực ihiện i3 inăm i1 ilần

ivới icác ivị itrí itương iđương itại icùng iđịa ibàn igần, itương iđương inhau, igiúp iổn iđịnh itâm i i

icông itác icủa icán ibộ inhất i iđối ivới icán ibộ iđã ixây idựng igia iđình.

Về ichế iđộ iđãi ingộ: iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 i i ichế iđãi ingộ ihấp idẫn iđối ivới icác icác icán ibộ i ithành itích icao itrong i3 inăm iliền, icụ ithể: iđược

ivay ivốn ivới ilãi isuất ithấp; iđối ivới i icác ibộ inhân iviên ihàng inăm itổ ichức icác ibuổi idu ilịch,

ihoạt iđộng isinh ihoạt itập ithể; ikhám isức ikhỏe iđịnh ikỳ ihàng inăm, ichế iđộ ithăm ihỏi ingười

ithân icán ibộ iốm, inằm iviện, iđiều itrị; itặng iquà i ithăm ihỏi icác icán ibộ ihưu itrong icác ingày

42

ikỷ iniệm, iquan itâm iđộng iviên igia iđình icán ibộ iđã inghỉ ihưu.

Về i ichế itiền ilương icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 ihiện inay iquy iđịnh: iquỹ itiền ilương ido ichi inhánh ichủ iđộng ichi. iLương i ibản i icố iđịnh itheo

itừng ibộ iphận i(mỗi ibộ iphận ichia itheo ibậc i imức), ilương ihiệu iquả iđược iđánh igiá itheo

ichấm iđiểm iKPI imỗi iquý. iTừ iđiểm iKPI iquý icán ibộ isẽ iđược ihưởng ilương ihiệu iquả icông

iviệc i iquyết itoán imỗi iquý. iTuy inhiên, icăn icứ iđể ixác iđịnh iđiểm iKPI, icũng inhư igiao ichỉ

itiêu itừng icán ibộ icòn imang itính ichủ iquan, ichưa iđánh igiá iđược ichính ixác idựa ivào isố iliệu

imáy itính imang ilại, inên ichưa i isức ithuyết iphục, ichưa iđánh igiá iđược iđúng inăng isuất,

icường iđộ ilao iđộng i ihiệu iquả ikinh idoanh icủa icán ibộ. iNgoài ira i icác icông iviệc imang

itính ichất ikhông ithể iđịnh ilượng: ilập ibáo icáo, igiải iquyết icông iviệc iphát isinh ibên ingoài

inghiệp ivụ i- ivẫn iphải idùng ithước iđo imang itính iđịnh itính

2.4.3.2. Mức độ phù hợp trong hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 so với quy mô, chiến lược và quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân ihàng iTMCP iSài iGòn ithuộc inhóm inhững iNHTMCP ihàng iđầu itại iViệt iNam ihiện inay ixét ivề iqui i ihoạt iđộng, itài isản i ivốn iđiều ilệ, imạng ilưới ihoạt iđộng icủa

ingân ihàng iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn itính iđến ithời iđiểm i31/12/2020 i i i120 ichi inhánh

itrải idài itrên i28 itỉnh, ithành iphố itrên icả inước. iMạng ilưới icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i

iChi inhánh iQuận i10 isau i10 inăm ithành ilập ibao igồm i01 itrụ isở ichính, i8 iphòng igiao idịch itập

itrung itại imột isố iphường itrọng iđiểm itrên iđịa ibàn iQuận i10, iThành iphố iHồ iChí iMinh. iVới

imạng ilưới itrải ikhắp icác iPhường itrên iđịa ibàn iQuận i10 i inằm iở ivị itrí iđông idân icư, iphù

ihợp ivới iquy imô, ichiến ilược i iquy iđịnh icủa ipháp iluật icũng inhư icủa iNgân ihàng

iTMCP”Sài iGòn. iQuy iđịnh ivề icông itác ikinh idoanh itại icác iphòng igiao idịch iphải icủa iChi

inhánh iđều iđược ithực ihiện itheo iđịa ibàn iquản ilý, itránh iviệc ichồng ichéo igây ikhó ikhăn icho

icán ibộ i ikhách ihàng. iKhách ihàng isinh isống itrên iđịa ibàn inào ithì isẽ iđược iphục ivụ itại

iphòng igiao idịch igần inhất.

2.4.3.3. Kiểm soát nội bộ

Trong icấu itạo ibộ imáy ihoạt iđộng icủa iSCB, ibộ iphận ikiểm itra ikiểm isoát i ibộ iphận ikhá iquan itrọng, ikiểm isoát ihoạt iđộng iminh ibạch icủa iquản i i inhân iviên i icủa ingân

ihàng. iQua ithực itiễn ivề inhững irủi iro, itổn ithất i icác ingân ihàng iđã igặp iphải itrong

inhững inăm igần iđây icho ithấy ihệ ithống ikiểm isoát inội ibộ icủa icác ingân ihàng inhìn ichung icòn

ibộc ilộ inhiều ibất icập, ihoạt iđộng ichưa ithật ihiệu iquả.

Công itác ikiểm itra, ikiểm isoát inội ibộ itrước iđây icủa ichi inhánh icòn ilỏng ilẻo itừ ikhâu ikiểm isoát itrước i(thẩm iđịnh), iđến ikhâu ikiểm isoát isau i(kiểm itra iviệc isản ixuất, ikinh

idoanh, isử idụng ivốn iđúng imục iđích, iđôn iđốc ikhách ihàng ihoàn itrả igốc, ilãi iđúng ihạn).

iCông itác ikiểm isoát iở ithời iđiểm i2014-2015 imang itính ichủ inghĩa igia iđình, icác ichốt ikiểm

isoát ibộc ilộ inhiều i ihở, irủi iro. i ivậy irút ira ibài ihọc ikinh inghiệm itrong iquá ikhứ, ichi inhánh

itổ ichức icác icuộc ikiểm itra ichéo igiữa icác iphòng iban iliên iquan, iphân icông i iràng itrách

inhiệm icủa ibộ iphận igiám isát, ikiểm itra; itổ ichức icác iđợt ikiểm itra itheo itừng ichuyên iđề i

igửi ibáo icáo igiám isát itừ ixa ihàng itháng icho icác iphòng iban icùng irút ikinh inghiệm.

2.4.3.4. Phân tích các chỉ số định lượng

Tốc iđộ ităng itrưởng itài isản ichậm itrong inăm i2018 i ităng inhanh itrong inăm i2019, inăm i2020 ido iảnh ihưởng icủa idịch ibệnh iCovid i i19 inên icũng iđã itác iđộng i ilàm

igiảm itốc iđộ ităng itrưởng icủa iChi inhánh. iTuy inhiên, iChi inhánh iđã iđưa icác igói ilãi isuất iưu

iđãi icho icác ilĩnh ivực iưu itiên, icùng ivới icông itác ithúc iđẩy itín idụng, ichỉ itiêu ităng itrưởng itín

idụng itại ingân ihàng itrong igiai iđoạn i2018 i- i2020 iđều iđạt imức icao, icao ihơn iso ivới itrung

ibình ingành itrong itừng inăm. iLợi inhuận isau ithuế ihàng inăm ităng iđều inăm i2020 iđạt ihơn i20

itỷ ităng iso ivới inăm i2018 i i40 itỷ iđổng, ităng i33% iso ivới inăm i2019. iĐiều inày i ido inăm

i2018, i2019 ichi inhánh ithực ihiện ithanh itoán, i itrích ikhấu ihao icho itòa inhà ichi inhánh imới

ivừa ixây idựng. iNhưng inhìn ichung ivẫn iđảm ibảo ităng itrưởng, i icác ibiện ipháp iduy itrì ilợi

inhuận ihiệu iquả iđể iđạt iđược icác ikết iquả imong imuốn i itrợ icấp icần ithiết isau ikhi ixem ixét

itới icác iyếu itố ichất ilượng itài isản, ităng itrưởng i irủi iro iđã icho. iChỉ itiêu inày ixếp ihạng: ixếp

ihạng i2.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 73 -75 )

×