0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Nâng cao Mức độ an toàn vốn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 106 -112 )

7. Bố cục của luận văn

3.3.1. Nâng cao Mức độ an toàn vốn

An itoàn ivốn icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòni ichi inhánh iQuận i10 iđược ixếp ihạng i2, ithể ihiện iKhả inăng isinh ilời iđạt iyêu icầu. iNgân ihàng i icác ibiện ipháp iduy itrì ilợi

inhuận ihiểu iquả iđể iđạt iđược icác imức imốn i itrợ icấp icần ithiết isau ikhi ixem ixét itới icác iyếu

itố ichất ilượng itài isản, ităng itrưởng i irủi iro iđã icho. i ithể ithấy iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn

i ichi inhánh iQuận i10 iđã isử idụng ihiệu iquả inguồn ivốn icủa imình, icụ ithể:

- Sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Quận 10 (vốn điều hoà) một cách có hiệu quả để đem lại giá trí ngày một tăng đối với ngân hàng

- Nguồn vốn cho vay uỷ thác theo các dự án đầu tư cũng được sử dụng một cách có hiệu quả

- Nguồn vốn huy động trên địa bàn. Diễn biến nguồn vốn kinh doanh của ngân

66

hàng qua các năm cho thấy tổng nguồn vốn tăng nhanh: Năm 2020 so năm 2019 tăng 18,8%, so với năm 2018 tăng 13%. Điều này thể hiện xu hướng phát triển nguồn vốn của ngân hàng ngày một ổn định và phát triển. Qua phân tích về mức độ an toàn vốn cho thấy đây là một yếu tố quan trọng và cần phải phát huy hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng ngày một tốt hơn.

Nâng cao chất lượng tín dụng

Các giải pháp đưa ra nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, cụ thể:

+ iGiải iquyết inợ itồn iđọng icũ: iĐây i ivấn iđề ibức ixúc ikhông ichỉ iriêng iđối ivới

ingân

ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 i i icủa itoàn ihệ ithống ingân ihàng iTMCP iSài

iGòn i iChi inhánh iQuận i10, icác ikhoản inợ itồn iđọng ibao igồm inợ ikhoanh icần iphải iđược iNhà

inước ixử i idứt iđiểm, ivừa itạo iđiều ikiện icho iNHTM itrong iviệc iquản i ikhách ihàng, ivừa

ilàm itrong isạch ibảng icân iđối itài ikhoản.

Quản i ichất ilượng itín idụng iđối ivới icác ikhoản icho ivay imới: iHạn ichế itỷ ilệ inợ iquá ihạn imới iphát isinh, ikiên iquyết ikhông iđể inợ icho ivay imới itrở ithành inợ itồn iđọng, itỷ ilệ

inợ iquá ihạn icủa icác ikhoản iđầu i icho ivay imới ikhông ivượt iquá i1% itổng i inợ.

+ iĐổi imới i icấu iđầu i icho ivay: iTheo iđịnh ihướng icho ivay ingắn ihạn i70%,

icho

ivay itrung idài ihạn i30%. ithành iphần ikinh itế ingoài iquốc idoanh i ivốn ingắn ihạn icần ităng itỷ

ilệ icho ivay iđể ităng itốc iđộ iluân ichuyển ivốn.

+ iĐa idạng ihoá icác ihoạt iđộng iđầu i ivốn inhằm igiảm ithiểu irủi iro, itập itrung

iđầu i

icác idự ián i ihiệu iquả ikinh itế.

+ iĐánh igiá ixếp iloại ikhách ihàng. iThông iqua iđánh igiá i ixếp iloại, inhất i

iđối ivới

ikhách ihàng i vay i vốn i giúp i cho i ngân i hàng i tránh i được i rủi i ro i về i đạo i đức, i tiết i kiệm

i chi i phí ithẩm iđịnh icho ivay iđối ivới ikhách ihàng ivay ivốn ithường ixuyên i i iuy itín. + i Ngoài i việc i tập i trung i phân i tích, i phân i loại i các i doanh i nghiệp, i việc i

xây

ii dựngI ithẩm iđịnh idự ián i ivai itrò iquan itrọng itránh itỷ ilệ irủi iro icao. iDo ivậy, iviệc ixây idựng i ithẩm iđịnh icác idự ián iphải ithực ihiện ithật icụ ithể icho itừng idự ián icủa ihộ isản ixuất

ikinh idoanh i i inhân ivay ivốn, ilấy ihiệu iquả ilàm igốc ikhông ichỉ ilấy itài isản ithế ichấp ilàm

i isở iquyết iđịnh ivốn iđầu itư.

+ iXây idựng ihệ ithống ithông itin, itìm ihiểu i ihoạt iđộng icủa ikhách ihàng, ikể

icả

67

iđề. iTăng icường iđôn iđốc, ixử i inợ iquá ihạn, inợ ixấu, iđịnh ikỳ i isoát itài isản iđảm ibảo, iphản

iánh iđúng igiá itrị ithị itrường, iđánh igiá ikhả inăng ithanh ikhoản.

+ iTăng icường icông itác ikiểm isoát inội ibộ; iNâng icao ivai itrò, ichất ilượng icủa

icông

itác ithanh itra, ikiểm itra, ikịp ithời iphát ihiện inhững ibiểu ihiện itiêu icực itrong ihoạt iđộng itín

idụng.

Ứng dụng Marketing vào hoạt động ngân hàng

Hoạt iđộng itrong i ichế ithị itrường, icùng ivới isự igóp imặt icủa irất inhiều icác ichi inhánh ingân ihàng inước ingoài, iNHCP, icác iNHTM iNhà inước iluôn itích icực icải itạo ihình iảnh

icủa ingân i hàng iđối ivới ikhách ihàng. iTuy inhiên, ihiệu iquả icòn ihạn ichế i ihầu ihết icác

iNHTM ichưa ithực isự ichú itrọng imarketing ibằng iviệc iđi isâu ixử i ikỹ ithuật inghiệp ivụ,

iphòng ingừa irủi iro itrong ihoạt iđộng ingân ihàng. iMặt ikhác imarketing icòn ichưa iđược iphát

ihuy ihết ikhả inăng, imới ithể ihiện iở ibề inổi inhư iquảng i cáo, i khuyến i mại, i sử i dụng i công

i cụ i lãi i suất, i i chưa i thực i sự i chú i trọng i kết ihợpi icác ichức inăng ichủ ilực, i iý inghĩa

iquyết iđịnh isự ithành icông itrong ithực ihành imartketing inhư inghiên icứu ikhách ihàng, ixác

iđịnh ithị itrường imục itiêu, inâng icao ichất ilượng idịch ivụ ingân ihàng. iĐể i ihiệu iquả iứng

idụng imarketing itrong ihoạt iđộng ingân ihàng, ichi inhánh iphải itập itrung ivào inhững inỗ ilực

isau:

+ i iluận imarketing iphải ithâm inhập ivào itất icả icác ibộ iphận itừ iquản i itới

igiao

idịch, itất icả icác inhân iviên ingân ihàng, ivới iphương ichâm itất icả icùng ihợp isức iđể iđáp iứng itốt

inhất inhững imong iđợi icủa ikhách ihàng. iCác icán ibộ iquản i iphải i ikhả inăng iphân itích, idự

ibáo i inhậy ibén ivới inhu icầu ithị itrường ingân ihàng.

+ i Tích i cực i chủ i động i trong i quan i hệ i với i khách i hàng i (kể i cả i khách i

hàng i hiện

itại i ikhách ihàng itiềm inăng). iĐây i ibài ihọc itừ ithực itế ihoạt iđộng icủa icác ichi inhánh ingân

ihàng inước ingoài itại iViệt iNam ikể icả itrong inhững igiao idịch iđơn igiản inhất.

+ iTạo imôi itrường ikinh itế ingoài iquốc idoanh inhất i icác ihộ isản ixuất ikinh

idoanh,

ikinh itế inông inghiệp, inông ithôn i imôi itrường i i mặt ibằng idân itrí ithấp, ingười idân i itính

ithực itế icao. iHoạt iđộng ingân ihàng iphải icoi imarketing ivừa i icông icụ iphòng ingừa irủi iro itừ

ixa ivừa i inhân itố iđem ilại ihiệu iquả ithiết ithực i itoàn idiện ihơn itrong itương ilai. iHoạt iđộng

imarketing ihiệu iquả i ichi inhánh ihướng iđến ichủ iyếu i itổ ichức icác ibuổi igiới ithiệu isản

68

iThanh iniên i ichủ iđạo i iđây iđồng ithời icũng i ihoạt iđộng ithiết ithực, iphát ihuy isức itrẻ icủai ithanh iniên ingân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10. iĐồng ithời ikết ihợp icác

ichương itrình ithiện inguyện iđối ivới icác ihoàn icảnh ikhó ikhăn, ihọc isinh inghèo ivượt ikhó.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 106 -112 )

×