0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 55 -58 )

7. Bố cục của luận văn

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM

28

Qua quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn nhận thấy các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM có thể được chia làm hai nhóm: nhóm nhân tố khách quan và nhóm nhân tố chủ quan, tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng ngân hàng mà hai nhóm nhân tố này có những ảnh hưởng khác nhau đến hiệu quả hoạt động của chính các NHTM.

a. Nhóm nhân tố khách quan

Bao gồm các yếu tố bên ngoài ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà ngân hàng không thể kiểm soát được. Đó chính là môi trường vĩ mô và môi trường vi mô.

- Môi trường vĩ mô

Môi trường này được thể hiện thông qua môi trường kinh tế, chính trị và xã hội trong và ngoài nước. Kinh tế chính trị ổn định là cơ sở tạo nên sự ổn định cho quá trình hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng được ổn định và phát triển. Nếu kinh tế kém, chính trị không ổn định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, trong đó có ngành ngân hàng thể hiện rõ nhất, bởi nó thể hiện thông qua nguồn tài chính nên rất dễ nhận biết.

- Môi trường vi mô

Một trong những yếu tố tác động từ môi trường vi mô đến các hoạt động của ngân hàng chính là việc đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh để nâng cao vị thế của ngân hàng, đồng thời xác định được đối thủ cạnh tranh hiện tại, để từ đó có những gaiir pháp hữu hiệu để vượt qua các đối thủ cạnh tranh hiện tại và Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Quận 10 chính là các ngân hàng TMCP cùng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

b. Nhân tố chủ quan

Nhóm nhân tố chủ quan chính là các nhân tốt bên trong nội bộ của chính các NHTM. Quy mô và năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại chính là cơ sở tạo sức hút và vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính tiền tệ. Vì vậy có thể thấy ngân hàng nào có quy mô và năng lực tài chính lớn thì sẽ có uy tín và vị trế lớn trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng.

Năng lực tố chức và điều hành cũng được coi là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của các ngân hàng thương mại. Khi mọi hoạt động kinh doanh của

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

ngân hàng được thuận lợi cũng chính là cơ sở quan trọng dẫn đến sự thành công của ngânh hàng thương mại.

Bên cạnh các yếu tố mang tính kinh doanh và vị thế của ngân hàng thương mại, thì yếu tố phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ và các hoạt động marketting được coi là yếu tố then chốt, tạo động lực quan trọng để làm nên sự thành công trong quá trình xây dựng và phát triển của ngân hàng hiện nay

Kết luận chương 1

Trong chương 1 của luận văn, tác giả đề cập đến những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại: Hoạt động kinh doanh của NHT; Hiệu quả kinh doanh của NHTM; Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM, Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Với các sở lý luận làm cơ sở để tác giả luận văn đi sâu phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 trong chương 2

30

CHƯƠNG 2

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH QUẬN 10

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 55 -58 )

×