0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Phân tích độ nhạy cảm với rủi ro thị trường

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 86 -89 )

7. Bố cục của luận văn

2.4.6. Phân tích độ nhạy cảm với rủi ro thị trường

Phân itích iđộ inhạy icảm ivới irủi iro ithị itrường inhằm iđo ilường imức iđộ iảnh ihưởng icủa ithay iđổi ivề ilãi isuất ivà/hoặc itỷ igiá iđến igiá itrị icủa ilợi inhuận ihay ivốn icổ iphần. iPhân itích

iđộ inhạy icảm ivới irủi iro ithị itrường iquan itâm iđến ikhả inăng icủa iban ilãnh iđạo ingân ihàng

itrong iviệc ixác iđịnh, igiám isát, iquản i i ikiểm isoát irủi iro ithị itrường, iđồng ithời iđưa ira idấu

ihiệu ichỉ idẫn iđịnh ihướng i iràng i itập itrung.

inhiều irủi iro i ithể ixuất ihiện, i iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i ingân ihàng itương iđối ilớn, ihoạt iđộng inhiều imảng ilĩnh ivực inên isẽ ichịu inhiều irủi iro: irủi iro ilãi isuất, irủi

iro itỷ igiá…Ngân ihàng icũng i isức ikhỏe, i isự iđề ikháng itốt, ichống iđỡ itốt ivới irủi iro.

Ta có công thức chênh lệch nhạy cảm lãi suất như sau:

DR = Giá trị TS nhạy Giá trị nợ nhạy

cảm lãi suất cảm lãi suất

Trong iđó: iTài isản inhạy icảm ivới ilãi isuất i inhững itài isản iđược iđịnh igiá ilại ikhi ilãi

isuất ithay iđổi, icòn inợ inhạy icảm ilãi isuất i inhững ikhoản ivốn i ilãi isuất iđược iđiều ichỉnh

itheo ithị itrường: itiết ikiệm ingắn ihạn, itiền igửi i ilãi isuất ithả inổi. iChênh ilệch inhạy icảm ilãi

isuất i ithể irơi ivào i1 itrong i3 itrạng ithái isau:

+ iTrường ihợp iDR i= i0: iGiá itrị itài isản inhạy icảm ilãi isuất ibằng igiá itrị inợ inhạy

icảm

ilãi isuất. iKhi iđó, iviệc ilãi isuất ităng ihay igiảm ikhông iảnh ihưởng iđến ilợi inhuận i icủa iNHTM.

iRủi iro ilãi isuất ivề imặt i ithuyết iđược ikhống ichế.

+ iTrường ihợp iDR i< i0: iGiá itrị itài isản inhạy icảm ilãi isuất inhỏ ihơn igiá itrị inợ

inhạy

icảm ilãi isuất. iKhi iđó, inếu ilãi isuất ithị itrường igiảm ithì ilợi inhuận icác iNHTM isẽ ităng. iNgược

ilại, inếu ilãi isuất ithị itrường ităng ilên, ilàm icho ithu itừ ilãi ităng ichậm ihơn ichi iphí ilãi i(NIM

igiảm) irủi iro ilãi isuất ilại ixuất ihiện.

+ iTrường ihợp i3: iDR i> i0: iGiá itrị itài isản inhạy icảm ilãi isuất ilớn ihơn igiá itrị inợ

inhạy

icảm ilãi isuất. iLúc inày inếu ilãi isuất ithị itrường ităng isẽ ităng ilợi inhuận icho iNHTM. iNhưng

inếu ilãi isuất ithị itrường igiảm ithì ithu inhập ilãi igiảm inhanh ihơn ichi iphí ilãi i(NIM igiảm) irủi iro

icũng ixuất ihiện.

Bảng 2.8: Rủi ro lãi suất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận 10, giai đoạn 2018 – 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Nợ nhạy cảm lãi suất Tài sản nhạy cảm lãi suất

DR

Nguồn: BCTC Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Qua bảng số liệu trên có thể thấy được, trong giai đoạn 2018 – 2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 đang ở trạng thái nhạy cảm với tài sản. Hiện tại lãi suất chưa có nhiều thay đổi, nhưng xu hướng chung lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh

tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Trạng thái nhạy cảm với tài sản không còn phù hợp. Điều này cho thấy Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 cần dịch chuyển sang trạng thái nhạy cảm với nguồn vốn để tránh bị tổn thất về thu nhập do gặp rủi ro lãi suất.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 86 -89 )

×