0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn trong giai đoạn tới

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 101 -106 )

7. Bố cục của luận văn

3.1.2. Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn trong giai đoạn tới

Mục tiêu tổng quát: Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ trở thành ngân hàng có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2020-2025. Theo đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và phát triển bền vững; tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu, tăng trưởng bứt phá về hiệu quả thông qua quản trị tốt chất lượng tăng trưởng; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh doanh và cơ cấu thu nhập; cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập; quản trị tốt chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí; đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản; tiếp tục thực hiện

63

đồng bộ các biện pháp nhằm tăng năng lực tài chính, tăng vốn tự có.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn định hướng tiếp tục thực hiện có kết quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, không ngừng chuẩn hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị điều hành theo tiêu chuẩn và thông l ệ quốc tế.

Phương châm hành động

- i iGiai iđoạn i2020-2025: iTiếp itục ităng itrưởng ikinh idoanh i ichọn ilọc, ihiệu

iquả,

ibền ivững, ichuyển idịch imạnh i icấu ikhách ihàng, i icấu ithu inhập; itiếp itục itự iđộng ihóa idịch

ivụ ivới itiện iích icao, icải ithiện imạnh imẽ ichất ilượng idịch ivụ, iđẩy imạnh idịch ivụ iphi itín idụng,

iđặc ibiệt ichú itrọng idịch ivụ ithanh itoán iứng idụng inền itảng icông inghệ ihiện iđại; inâng icao inăng

ilực itài ichính, ităng icường ihiệu iquả ihoạt iđộng ingân ihàng i icông ity icon, icông ity iliên ikết; icải

ithiện inăng isuất ilao iđộng, iquản itrị ihiệu iquả ichi iphí.

- iGiai iđoạn isau i2025: iVới ivị ithế i imột itrong inhững ingân ihàng ithương imại

ihàng

iđầu iViệt iNam, ibên icạnh imục itiêu ikinh idoanh ihiệu iquả i ităng itrưởng ilợi inhuận, iNgân

ihàng iTMCP iSài iGòn icòn iđóng igóp itích icực ivào isự iphát itriển ikinh itế i- i ihội icủa iđất inước;

icùng iĐảng, iChính iphủ ithực ihiện icải ithiện imôi itrường i ihội, ixóa iđói, igiảm inghèo inhanh

i ibền ivững. iHiện tại, Ngân hàng TMCP Sài Gòn cũng đã đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin. Ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt tăng vốn và thực hiện tăng vốn điều lệ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực Basel II. Tăng trưởng năm 2020 của ngân hàng sẽ phụ thuộc tiến độ tăng vốn điều lệ. Dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 của ngân hàng sẽ tăng 10% trở lên so với năm 2019. Theo đó, lợi nhuận năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 7.978,81 tỷ đồng. Tổng tài sản năn 2020 tăng 18,8%%, tín dụng tăng khoảng 10%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Kế hoạch kinh doanh trung hạn 3 năm 2021-2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ triển khai một số phương án như: Cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SMEs và bán lẻ; phát triển các chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng/nhóm khách hàng; thực hiện đa dạng hóa hoạt động; đẩy mạnh xử lý các

64

khoản nợ xấu; quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế với mức lãi suất và phí dịch vụ hợp lý; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh.

3.2. Định hướng hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào cơ sở lí luận và thực tiễn tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 trong năm 5 năm (2020-2025) như sau:

- iTiếp itục ităng itrưởng icác ichỉ itiêu i ibản ihàng inăm:

- iTổng i inợ ihàng inăm ităng: i18-25%, itương iứng ihơn i200 itỷ iđồng iso ivới

inăm i2020

- iNguồn ivốn ităng ihàng inăm: i20-25%, itương iứng ihơn i300 itỷ iđồng iso ivới

inăm i2020

- iChênhIlệch ithu ichi ităngI3%I phêI duyệt icủa ingân ihàng iTMCP iSài iGòn

ihàng inăm.

- iNâng icao ichất ilượng ihoạt iđộng itín idụng, iđa idạng ihoá icác ihình ithức itín

idụng,xáci

iđịnh ithị itrường icông inghiệp, idịch ivụ i ithương imại, ihộ isản ixuất ikinh idoanh i ithị itrường

i ikhách ihàng itruyền ithống. i

- iCủng icố i iphát itriển ithị iphần itrên icác iđịa ibàn iđang ihoạt iđộng. iChú itrọng

icác dựi

ián iđầu i ilớn, itập itrung ikhảo isát ithị itrường i ikhách Ihàng, itìm ikiếm iđầu i ikéo imô hìnhi ikinh

itế imới itạo ira isản iphẩm imới icho i Ihội. i

- iTăng icường icác ihoạt iđộng imarketing, itiếp ithị, iphát itriển i igiữ ivững

ikhách

ihàng i itín inhiệm, iquan ihệ ilâu idài ivới iNgân ihàng. i

- iMở irộng ihoạt iđộng iđối ivới ikhách ihàng ithuộc icác ivùng inông inghiệp inông

ithôn,

ivùng inghề, ilàng inghề, icác ikhu icông inghiệp imới icác ihộ ikinh idoanh icông ithương inghiệp.

iPhát itriển icác idịch ivụ ikinh idoanh imới iđối ivới ingân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận

i10 inhư ithanh itoán iquốc itế, ităng itỷ itrọng icho ivay itiêu idùng i icác ihoạt iđộng idịch

vụi ikhác.Nguồn ivốn ikinh idoanh icủa ingân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 ixác iđịnh ichủ iyếu i inguồn ivốn itự ihuy iđộng itrên iđịa ibàn, itheo icác ihình ithức iđa idạng itừ idân

i i i ihội.

- iMở irộng ikinh idoanh iđa inăng inhư ikinh idoanh ihối iđoái, ichi itrả ikiểu ihối,

65

ichức ikinh itế i- i ihội.

- iCoi itrọng icông itác ikiểm itra ikiểm isoát inội ibộ, ikhắc iphục inhững itồn itại,

ithực ihành

itiết ikiệm ichống ilãng iphí, ichống itệ itham inhũng, itệ iphiền ihà, ingăn ichặn inhững ihành ivi ilợi

idụng itham iô. iTích icực iđào itạo i iđào itạo ilại icán ibộ icho iphù ihợp ivới iđòi ihỏi itrong itình ihình

ikinh idoanh i inhiều ibiến iđổi imới, inhằm inâng icao inăng ilực icủa ingân ihàng iTMCP iSài iGòn

i iChi inhánh iQuận i10.

- iTừng ibước ihoàn ithiện i ihiện iđại ihoá icông inghệ ingân ihàng, ităng icường

i isở

ivật ichất i- itrụ isở igiao idịch, iphấn iđấu itrở ithành imột iNHTM ihàng iđầu itrên iđịa ibàn

- iNăm i2020, itổng i inợ ităng i17,8%, itương iứng ităng i790 itỷ iđồng iso ivới

inăm

i2019.

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Qua các đánh giá, phân tích và nhận định về những thành tựu đạt được, chưa đạt được của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10, ta nhận thấy rằng làm sao để phát huy hơn nữa các ưu điểm đã đạt được, phát huy hết tiềm năng trên thị trường để phát triển và mở rộng quy mô cũng như khắc phục được các điểm chưa đạt được là mục tiêu chính cần phải có giải pháp, lộ trình cụ thể. Tác giả luận văn đưa ra một số giải pháp như sau:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 101 -106 )

×