0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Khái quát về mô hình tổ chức hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn–

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 61 -61 )

7. Bố cục của luận văn

2.3. Khái quát về mô hình tổ chức hoạt động của ngân hàng TMCP Sài Gòn–

Chi nhánh Quận 10

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 là một đơn vị thành viên trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn, có tư cách pháp nhân phụ thuộc thực hiện theo sự uỷ quyền của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn trong tất cả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, có con dấu riêng và thực hiện chế độ hạch toán - kế toán đầy đủ chi phí và thu nhập. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 phụ thuộc vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn về phân phối thu nhập và tất cả các cơ chế quản lý, cơ chế nghiệp vụ.

Mô hình tổ chức

Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Quận 10 thực hiện theo mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn bao gồm: Ban giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh và tổ chức cán bộ tại chi nhánh. Hoạt động nghiệp vụ chính của ngân hàng được tổ chức theo các phòng ban chuyên môn đó là: Phòng kinh doanh; Phòng kế toán tài chính; các Phòng giao dịch với tổng số lao động đến 31/12/2020 là 120 cán bộ. Cơ cấu cán bộ phân theo trình độ: Thạc sỹ 20%; Đại học và tương đương 70%; Cao đẳng 5 và Trung cấp là 5%.

Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu

- Huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân.

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân.

- Tổ chức dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước. - Dịch vụ ngân quỹ.

- Chi trả kiều hối.

- Các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 61 -61 )

×