0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Tiết kiệm chi phí quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 116 -154 )

7. Bố cục của luận văn

3.3.3. Tiết kiệm chi phí quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh

Tiết kiệm tối ưu chi phí là một vấn đề vô cùng quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào cũng đặc biệt quan tâm hàng đầu. Tối ưu tiết kiệm chi phí vận hành cũng góp một phần rất lớn làm tối đa hóa lợi nhuận và tăng hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng các định mức về chi phí.

Chi phí quản lý của ngân hàng hiện nay có thể chia làm 2 loại chính: + Loại chi phí theo định mức quy định: Quy định của Bộ tài chính, của ngành như: Khấu hao, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

71

iiđảm iibảo iicho iihoạt iiđộng iingân iihàng iinhư iichi iiphí iisửa iichữa iitài iisản, iimua iisắm iicông iicụ iilao

iiđộng, iicông iitác iiphí, iibồi iidưỡng iiđộc iihại, iiđiện iithoại, iigiấy iitờ iiin, iivăn iiphòng iiphẩm, iitiếp

iithị, iituyên iitruyền iiquảng iicáo, iichi iiđào iitạo, iihội iihọp. iiĐể iiquản ii ii iitiết iikiệm iichi iiphí iinên

iixây iidựng iicác iiđịnh iimức iiphù iihợp iicho iitừng iiloại, iinhóm iichi iiphí iitrên ii iisở iihoạt iiđộng

iithực iitế iidựa iivào iicác iicăn iicứ iinhư:

+ Khu vực kinh tế xã hội. + Chỉ số giá cả.

+ Quy mô áp dụng.

+ Chất lượng tài sản sinh lời.

Áp dụng cơ chế khoán chi phí, quản lý tập trung và quyết toán phân tán

Trên i isở iđịnh imức ichi iphí, iáp idụng ikhoản ichi iphí icho icác ichi inhánh itrực ithuộc i(đối ivới icác ichi inhánh i ichi inhánh itrực ithuộc). iCác ikhoản ichi iphải i iđầy iđủ iyếu itố

ihợp ipháp, ihợp ilệ. iQuyết itoán ichi iphí icho icác ichi inhánh imột icách ilinh ihoạt i i ibổ isung

i itiết igiảm icác ichi iphí ikhông imang itính ihữu iích inhư ichi iphí itiếp ikhách,hộii ihọp, iửng

ihộ icác i iquan, iđoàn ithể.

3.3.4. Nâng cao chất lượng quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Tính iđến inăm i2020, iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i ihơn i6.700 ilao iđộng, itrong iđó itrên i80% ilao iđộng i itrình iđộ iThạc isỹ, iĐại ihọc ihệ ichính iquy icác itrường iđại ihọc iuy itín

itrong i ingoài inước, itỷ ilệ inày ităng itrên i80% iso ivới ingày iđầu ithành ilập. iRiêng iđối ivới

iSCB iChi inhánh iQuận i10, itrình iđộ iđại ihọc itrở ilên ichiếm igần i80% itổng isố ilao iđộng itoàn

ichi inhánh, icác icán ibộ itrình iđộ icòn ilại itập itrung ikhối ihành ichính. iMặt ikhác, icán ibộ i

itrình iđộ iđại ihọc inhưng ituổi iđời icòn inon itrẻ, ichưa i inhiều ikinh inghiệm inên iNgân ihàng

iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 ithường ixuyên i itổ ichức icác ibuổi iđào itạo inâng icao

itrình iđộ icán ibộ. i ivậy iyếu itố inày iđược ixếp ihàng i3, ithể ihiện iKhả inăng isinh ilời icần

iđược icải ithiện. iLợi inhuận i ithể ikhông ihỗ i trợ iđầy iđủ ivốn, ikinh iphí i icác itrợ icấp itương iứng ivới icác itác inhân iđiều ikiện, isự iphát itriển i irủi iro icủa ingân ihàng. iChỉ itiêu inày

iđược ixếp ihạng i2, ithể ihiện isự iphù ihợp itrong icông itác iquản i i itương iđối itốt i icần iphát

ihuy ihơn inữa, iđặc ibiệt i ichú iý iđến imột isố icông itác iđó ilà: i

Chú trọng công tác tổ chức đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ

+ iThực ihiện iđa idạng ihoá icác iloại ihình iđào itạo ikết ihợp iđào itạo itại itrường

iđào itạo,

ibồi idưỡng inghiệp ivụ ithực itế itại iđơn ivị, inhưng i ikiểm itra, igiám isát ikết iquả isau iđào itạo.

+ iĐào itạo itập itrung: iLựa ichọn icán ibộ i ikhả inăng iphát itriển igửi iđi iđào itạo

iThạc

isỹ itại icác itrường iĐại ihọc iphù ihợp ivới ichuyên ingành ingân ihàng inhư iĐại ihọc iNgoại

ithương, iĐại ihọc iKinh itế iquốc idân, iHọc iviện iNgân ihàng, iĐại ihọc i Tài ichính.

+ iKhuyến ikhích itự ihọc: iCác itrung itâm i iloại ihình iđào itạo ihiện inay iđang

irất

iphát itriển. iNgười ihọc i irất inhiều isự ilựa ichọn icác ikhóa ihọc ibồi idưỡng, inâng icao inghiệp

ivụ icho ibản ithân.

+ iCác ichi inhánh ingân ihàng itự itổ ichức iđào itạo: iChú itrọng iđào itạo icác ikỹ

inăng

imềm, ikỹ inăng igiao itiếp iđể ilàm ihành itrang icho icán ibộ itrong iviệc icải i ithiện icông itác ibán

ihàng, itạo itác iphong iphục ivụ ikhách ihàng ichuyên inghiệp, ihiện iđại icũng inhư itổ ichức icác

ibuổi itrao iđổi ikinh inghiệm, inghiệp ivụ ithực itế iđể icán ibộ imới, icán ibộ ichưa i ikinh inghiệm

itích ilũy ithêm icách ixử i itình ihuống icho iphù ihợp.

+ iXây idựng iphương ián ituyển idụng icán ibộ imới iđã iđược iđào itạo ichính iquy,

i

iphẩm ichất i inăng ilực ichuyên imôn inghiệp ivụ itốt. i

+ iGắn iviệc iđào itạo ivới iquy ihoạch i isử idụng icán ibộ: iNội idung iđào itạo

iphải iphù

ihợp ivới inăng ilực icủa icán ibộ iđược icử iđi ihọc. iThời igian iđào itạo iphải iđược ilên ikế ihoạch,

iphù ihợp ivới icán ibộ i ithời igian igắn i ilâu idài ivới ingân ihàng.

+ iTổ ichức icác icuộc ithi inghiệp ivụ, ithi icán ibộ igiỏi iđể icán ibộ itrau idồi ikiến

ithức,

itổng ikết ikiến ithức iđồng ithời ilựa ichọn iđược icán ibộ igiỏi iđáp iứng icho icác ivị itrí ilãnh iđạo.

iĐối ivới ivị itrí ilãnh iđạo icũng icần i ikhóa iđào itạo iriêng ibiệt iđể ithúc iđẩy icông itácquảni i

icông iviệc i isử idụng ilao iđộng ihiệu iquả.

- Có chính sách đối với cán bộ hợp lý

+ Gắn trách nhiệm và quyền lợi của người lao động trong quá trình nâng cao trình độ. Hiện nay ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 đã áp dụng cơ chế trả lương mới, ngoài việc trả lương theo quy định 26 của Chính phủ còn có hệ số lương kinh doanh theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của người lao động. + Cần xây dựng công cụ tính toán năng suất lao động dựa trên các số liệu từ hệ thống.

+ Làm tốt công tác tổ chức, đào tạo cán bộ là mục tiêu quản lý, sử dụng nguồn

nhân lực tối ưu nhằm đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Giải pháp đối với hội sở ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Hội isở ingân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 iphải i itrung itâm iquản i i iđiều ihành ihoạt iđộng ichungcần i inhững ithay iđổi itrong iphương ithức iđiều ihành i

iquản ilý:

+ iNâng icao isự icạnh itranh isữa icác ibộ iphận inghiệp ivụ, icác iphòng inghiệp ivụ

itại

ihội isở ichính iphải iquản i inghiệp ivụ ixuyên isuốt, i itrung itâm iphân itích i iđề ixuất ithực

ihiện iđối ivới itừng imặt inghiệp ivụ, iđiều ichỉnh ihoạt iđộng icủa ihội isở i icác iphòng igiao i dịchi.

+ iĐổi imới ihoạt iđộng icủa ichi inhánh igắn ivới iđịnh ihướng iphát itriển ikinh itế

icủa iđịa

iphương, imục itiêu ichiến ilược icủa ingân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10và ithực

itế ithị itrường

+ iChú itrọng imở irộng, iphát itriển inhững inghiệp ivụ i ingân ihàng iTMCP iSài

iGòn

i iChi inhánh iQuận i10 i ithế imạnh inhư: iĐầu i itín idụng ikhu icông inghiệp, ilàng inghề, ivùng

inghề, itránh iđầu i inguồn ilực i ivốn idàn itrải, ihiệu iquả ithấp i

+ iNghiên icứu i iphát itriển icác ihoạt iđộng idịch ivụ iđa inăng iphù ihợp ivới itừng

iđịa

ibàn.

+ iXây idựng icác ihành ilang, itrong iđó icho iphép icác ibộ iphận, icác ikhu ivực i

icạnh

itranh igay igắt itrong ihoạt iđộng ingân ihàng inhư iđịa ibàn iquận i10, iThành iphố iHồ iChí iMinh,

iđược ichủ iđộng itrong ikinh idoanh inhư ihành ilang ivề ixử i iđiều ichỉnh ilãi isuất icho ivay i

ihuy iđộng ivốn, i ichế iuỷ iquyền iphán iquyết icho ivay iđối ivới imột ikhách ihàng.

+ iCác ibộ iphận inghiệp ivụ ităng icường ikiểm itra ikiểm isoát iđối ivới icác inghiệp

ivụ

icủa imình, ithông iqua ikiểm itra ikiểm isoát iđịnh ikỳ imới inắm ibắt iđược ithực itế ihoạt iđộng

icủa icác imặt inghiệp ivụ itrong iđịa ibàn itoàn itỉnh. iQua isố iliệu ikiểm itra, ikiểm isoát iđề i xuất

i biệni phápi khắci phụci tồni tại,i kiểmi trai toàni bội hoạti độngi nghiệpi vụi hiệnhànhi iđảm ibảo icho ihoạt iđộng ingân ihàng ithực ihiện iđúng icác iquy iđịnh icủa ipháp iluật, icác iquy

ichế icủa ingành i iquy iđịnh inội ibộ icủa ingân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10,

+ i Kiểm i soát i của i các i bộ i phận i nghiệp i vụ i mới i hạn i chế i ở i phạm i vi i hẹp, i

đi i vào i

sựi ivụ i ichính i ichưa iđi ivào ikiểm itoán inội ibộ. iCho inên iphải ikết ihợp igiữa ikiểm itoán inội ibộ i ikiểm itra ikiểm isoát itheo ichuyên iđề itín idụng, ikế itoán, itài ichính, ingân iquỹ...

iKiểm isoát iphải itrở ithành ilực ilượng igián itiếp iquan itrọng itạo ira ihiệu iquả ikinh idoanh, itạo

ira ilợi inhuậncủai ingân ihàng

+ iVấn iđề ikế ihoạch ihoá itrong ihoạt iđộng icủa ingân ihàng: iThời igian iqua i

ilúc itổ

ichức ilập ikế ihoạch imang itính inghiên icứu, ichiếu ilệ i ichính i ichưa ithực isự icoi itrọng ikế

ihoạch i ithực ihiện ikế ihoạch. iQuyết itoán ithực ihiện ikế ihoạch imới inằm iở idạng iđánh igiá ithi

iđua, ikhen ithưởng i ichưa igắn ivới icông icụ iquản i ikhác ivới ikhái iniệm: iKế ihoạch i ipháp

ilệnh. iSự ingược ichiều inhau igiữa imục itiêu ikế ihoạch ihoá i imục itiêu itài ichính ivẫn iđang ixảy

ira, ilẽ iđương inhiên imục itiêu itài i chính iđược icoi itrọng itrên ihết. i

+ iPhát ihuy ivai itrò ithanh iniên ixung ikích, iphát iđộng ithi iđua i hoàn ithành ichỉ itiêu iđược igiao itrong iđoàn ithanh iniên. iMỗi itổ iđoàn ithanh iniên i isố ilượng icán ibộ itrong ituổi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 116 -154 )

×