0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Định hướng của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, chiến lược phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 100 -101 )

7. Bố cục của luận văn

3.1.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, chiến lược phát triển

ngân hàng đến năm 2025

Việc ổn định hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng đóng vai trò chủ chốt trong ổn định tiền tệ và ổn định tài chính, là điều kiện tiên quyết để ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững, đảm bảo bằng sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, cùng sự phát triển hài hòa, cân đối giữa khu vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Vì ivậy itại iquyết iđịnh isố i986/QĐ-TTg icủa iThủ itướng ichính iphủ ingày i08/08/2018 inêu i imục itiêu

ihiện iđại ihóa iNgân ihàng iNhà inước iViệt iNam itheo ihướng: i i ihình itổ ichức ihợp i

i i ichế ivận ihành iđồng ibộ, ihiệu ilực i ihiệu iquả, iphù ihợp ivới i ichế ithị itrường iđịnh ihướng i ihội ichủ inghĩa, i iđầy iđủ ivị ithế ipháp i i itrách inhiệm igiải itrình; ithực ihiện imục

itiêu iưu itiên i ikiểm isoát ilạm iphát, igóp iphần iổn iđịnh ikinh itế i imô, ithúc iđẩy ităng itrưởng

ibền ivững; đảm bảo an toàn lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng, giữ vai trò chủ chốt đảm bảo ổn định tài chính; thực thi vai trò giám sát các hệ thống thanh toán, là trung tâm thanh toán và quyết toán cho các hệ thống thanh toán và hệ thống giao dịch tài chính tiền tệ trong nền kinh tế.

Phát itriển ihệ ithống icác itổ ichức itín idụng itheo ihướng: icác itổ ichức itín idụng itrong inước iđóng ivai itrò ichủ ilực; ihoạt iđộng iminh ibạch, icạnh itranh, ian itoàn, ihiệu iquả ibền ivững;

icấu itrúc iđa idạng ivề isở ihữu, iquy imô, iloại ihình; idựa itrên inền itảng i côngi inghệ, iquản itrị ingân

ihàng itiên itiến, iphù ihợp ivới ichuẩn imực ihoạt iđộng itheo ithông ilệ iquốc itế, ihướng itới iđạt itrình

iđộ iphát itriển icủa inhóm i4 inước idẫn iđầu ikhu ivực iASEAN ivào inăm i2025; inăng

iđộng, isáng itạo iđể ithích iứng ivới iquá itrình itự ido ihóa i itoàni icầu ihóa; iđáp iứng inhu icầu ivề

idịch ivụ itài ichính, ingân ihàng ingày icàng igia ităng icủa inền ikinh itế, itiến itới itài ichính itoàn idiện

ivào inăm i2030, ibảo iđảm imọi ingười idân i idoanh inghiệp i i ihội itiếp icận iđầy iđủ, ithuận

itiện icác idịch ivụ itài ichính, ingân ihàng i ichất ilượng, iđóng igóp itích icực icho iphát itriển ibền

ivững. iCụ i thể: i Giảm i dần i tỷ i lệ i tín i dụng i ngoại i tệ/tổng i tín i dụng, i phấn i đấu i tỷ

i lệ i tiền i gửii ingoại itệ/tổng iphương itiện ithanh itoán iđạt imức idưới i7,5% ivào inăm i2020 i

imức i5% ivào inăm i2030; itiến itới ingừng icho ivay ingoại itệ iđể ichậm inhất iđến inăm i2030 i ibản

ikhắc iphục itình itrạng iđô ila ihóa itrong inền ikinh itế. iĐẩy imạnh iphát itriển ithanh itoán ikhông

idùng itiền imặt, itối iưu ihóa imạng ilưới iATM i iPOS. iTăng isố ilượng idoanh inghiệp i

ingười idân itiếp icận ivới icác idịch ivụ itài ichính, ingân ihàng ido icác itổ ichức i tíni idụng icung iứng.

iTập itrung iphát itriển icác iloại ihình idịch ivụ iphù ihợp iphục ivụ icác inhóm idân i ichưa ihoặc iít

iđược itiếp icận ivới idịch ivụ ingân ihàng itruyền ithống iở ivùng inông ithôn, ivùng isâu ivùng ixa,

ivùng i iđiều ikiện ikinh itế i- i ihội ikhó ikhăn.

Phấn đấu đến năm 2025

Các ingân ihàng ithương imại i ibản i imức ivốn itự i itheo ichuẩn imực icủa iBasel iII, itrong iđó iít inhất i12 i- i15 ingân ihàng ithương imại iáp idụng ithành icông iBasel iII iphươngi ipháp

itiêu ichuẩn itrở ilên; i iít inhất itừ i1 iđến i2 ingân ihàng ithương imại inằm itrong itốp i100 ingân ihàng

ilớn inhất i(về itổng itài isản) itrong ikhu ivực ichâu iÁ.

Tăng itỷ itrọng ithu inhập itừ ihoạt iđộng idịch ivụ iphi itín idụng itrong itổng ithu inhập icủa icác ingân ihàng ithương imại ilên ikhoảng i12 i- i13%; ihoàn ithành iviệc iniêm iyết icổ iphiếu icủa icác

ingân ihàng ithương i mại icổ iphần itrên ithị itrường ichứng ikhoán iViệt iNam; inâng imức ivốn ipháp

iđịnh iđối ivới iquỹ itín idụng inhân idân;

Đưa itỷ ilệ inợ ixấu inội ibảng icủa icác itổ ichức itín idụng, inợ ixấu iđã ibán icho iVAMC iinợ iđã ithực ihiện icác ibiện ipháp iphân iloại inợ ixuống idưới i3% i(không ibao igồm icác ingân ihàng

ithương imại iyếu ikém iđã iđược iChính iphủ iphê iduyệt iphương ián ixử ilý). i

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 100 -101 )

×