0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Đánh giá xếp hạng ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 90 -100 )

7. Bố cục của luận văn

2.5.3. Đánh giá xếp hạng ngân hàng TMCP Sài Gòn– Chi nhánh Quận

mô hình CAMELS

Từ những đánh giá từng chỉ tiêu trên theo mô hình CAMELS ta tổng hợp được các mức đánh giá như sau:

Bảng 2.9: Tổng kết xếp hạng theo thông tư 52/2018/TT-NHNN

1 VỐN (C)

1.1 Tỷ lệ an toàn vốn

1.2 Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1

2 CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A)

2.1 Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã

bán cho VAMC chưa xử lý được

2.2 Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ

2.3 Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân

2.4 Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5

2.6 Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC)

2.7 Tỷ lệ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn đầu tư dài hạn

3 QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M)

3.1 Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động

4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E)

4.1 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân 4.2 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân

4.3 Thu nhập lãi cận biên (NIM)

4.4 Số ngày lãi phải thu

5 KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L)

5.1 Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân

56

5.2 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn

5.3 Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi

6 MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S)

6.1 Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân

6.2 Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu

Tổng điểm

2.5.3.1. Những thành tựu đạt được

Thành tựa lớn nhất là mức độ an toàn vốn được đảm bảo, điều đó cho thấy vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 không ngừng gia tăng theo các năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng với quyết tâm của toàn thể CBNV, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 đã vượt qua mọi khó khăn, làm tiền đề cho phát triển, mở rộng quy mô sau này của ngân hàng.

Chất lượng tài sản có được chủ yếu là nhờ giữ vững chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xử lý rủi ro triệt để, đảm bảo tỷ lệ dưới 0,5%/tổng dư nợ. Đây là một trong những chính sách rất tốt cần phát huy và đảm bảo ở tất cả các khâu trong quá trình thẩm định, đánh giá năng lực khách hàng, quản lý và đôn đốc khách hàng.

Khả năng sinh lời có giá trị khá cao, cho thấy sử dụng nguồn vốn hiệu quả tuy nhiên cần thực hiện các biện pháp quản trị thật tốt để tránh rủi ro trong kinh doanh.

- Khả năng thanh khoản đã duy trì được ở mức ổn định và có hiệu quả. - Tất cả những thành tựu đó là nhờ chính sách và chỉ đạo đúng đắn của ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10, tuy nhiên cần phát huy và thay đổi linh hoạt để phù hợp giúp các chỉ tiêu này phát triển hơn nữa.

2.5.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Những hạn chế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10

Mặc dù trong giai đoạn 2018 - 2020, quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 trưởng mạnh và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Quận 10 vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể:

- iChất ilượng ihoạt iđộng itín idụng icòn ihạn ichế, imột isố ikhoản ivay itừ inhững

inăm

itrước iđược inêu ira itrong ikết iluận ithanh itra ichưa iđược ixử i itriệt iđể. iNgân ihàng iTMCP iSài

iGòn i iChi inhánh iQuận i10 iđã ibáo icáo, iđưa ivào iđề ián i iphải irất iquyết itâm inỗ ilực itrong

ithời igian itới iđể ikhắc iphục ihạn ichế inày.

- iÝ ithức ikỷ iluật, ikỷ icương icủa imột isố icán ibộ, iđặc ibiệt i icán ibộ ilãnh iđạo

icấp

iphòng icòn imắc isai iphạm itrong iquản itrị iđiều ihành ilàm iảnh ihưởng iđến ihiệu iquả ikinh idoanh

icảu ingân ihàng itrong ithời igian iqua icũng iphần inào iảnh ihưởng iđến ihiệu iquả ikinh idoanh

- iNăng isuất ilao iđộng ivẫn iở imức ithấp ido iđội ingũ icán ibộ ichưa itìm ikiếm

iđược

ikhách ihàng, iđặc ibiệt i ikhách ihàng ilớn i ikhách ihàng itiềm inăng icủa ingân ihàng.

- iNâng icao ichất ilượng icông itác ikhách ihàng, inăng ilực itài ichính, ităng ivốn

iđiều ilệ

iđảm ibảo itỷ ilệ ian itoàn ivốn ivẫn iở imức ithấp, iđiều inày icũng iảnh ihưởng iđến iuy itín i ikhả

inăng icạnh itranh icủa iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10. i

- iTiền igửi itừ icác itổ ichức ikinh itế igiảm inhẹ iso ivới inăm itrước iđã ilàm ivề i

isở ivật

ichất ihạ itầng, itrang ithiết ibị iphục ivụ icho ihoạt iđộng ikinh idoanh icủa ingân ihàng imặc i itrong

inhững inăm iqua iđã i isự iđầu i iđáng ikể isong ivẫn i inhững ihạn ichế inhất iđịnh. i

- iVẫn itồn itại icán ibộ inhân iviên inghiệp ivụ ichuyên imôn ichưa itốt igiới ithiệu

icác

idịch ivụ icho ikhách ihàng ichưa iđúng inhu icầu i ivậy icần inâng icao icông itác iđào itạo.

Nguyên nhân của những hạn chế Nguyên nhân chủ quan

- iQuy imô, isố ilượng iphòng igiao idịch icòn ihạn ichế, i isở ivật ichất, icông

inghệ ichưa

iđầu i ixứng iđáng idẫn iđến iđiều ikiện iáp idụng ikhoa ihọc ikỹ ithuật ivào isản ixuất icòn ihạn

ichế, inăng isuất ilao iđộng icòn ithấp, iviệc isử idụng icác inguồn ilực ichưa ihợp ilý, ihiệu iquả

ikinh idoanh ichưa icao.

- iTuổi iđời itrung ibình icủa iđội ingũ icán ibộ icòn iquá itrẻ ivới ituổi itrung ibình

ibộ ichi inhánh i i34 ituổi, iđội ingũ ilãnh iđạo iđủ ivề ilượng inhưng ikinh inghiệm icòn ithiếu,

inhất i ihàng ingũ icán ibộ ilãnh iđạo icác iphòng iban. iTrình iđộ ichuyên imôn, itrình iđộ icủa

icán ibộ icòn ihạn ichế, icán ibộ ilàm icông itác icho ivay i ituổi iđời icòn inon itrẻ, ichưa i inhiều

iva ichạm i ikinh inghiệm inhất i itrong icông itác iquản ilý, iđốc ithúc ikhách ihàng.

- iChi inhánh ichưa i ikế ihoạch, ilộ itrình icụ ithể itrong iviệc inâng icao ihiệu iquả

ikinh

idoanh itrong itất icả icác ilĩnh ivực ikinh idoanh icủa ingân ihàng inên imặc i i ikết iquả icao

inhưng ichưa iphát ihuy ihết iđược ikhả inăng.

- iVề i ichế ichính isách: iNgân ihàng ihoạt iđộng itrong imột imôi itrường i

inhiều

i ichế ichính isách ikhông iđồng ibộ inhư: iCấp ivốn, ixử i itài isản, i ichế ivề ilãi isuất, ithị

itrường itiền itệ, iviệc ithay iđổi i ichế iđiều ihành ilàm iảnh ihưởng ilớn iđến iviệc iđầu i i

ihiệu iquả icủa ingân ihàng.

- iVề iphía ikhách ihàng: iQuận i10 iThành iphố iHồ iChí iMinh i iQuận i ithị

itrường

iđa idạng ivề ingàng inghề i ihàng ihoá ikinh idoanh. iCạnh itranh itrên ithị itrường icũng i

ithách ithức iđối ivới ikhách ihàng, inhất i iđối ivới icác ikhách ihàng imới ichưa i iuy itín itrên

ithị itrường, irất ikhó ithâm inhập i iphát itriển, itrong ikhi iđó inăng ilực itài ichính icủa idoanh

inghiệp ilại iyếu, iđặc ibiệt ido iảnh ihưởng icủa iđại idịch iCovit ivừa iqua ikhiến icho icác idoanh

inghiệp inhỏ, ihoặc idoanh inghiệp i ivốn inước ingoài iảnh ihưởng ikhông iít, ithị itrường ixuất

ikhẩu ibị ithu i ihẹp. iTừ iđây, icũng icần iphải irút ira icác ibài ihọc iđể ingân ihàng i ithể iứng iphó

itrong itất icả icác itrường ihợp ixấu ixảy ira iđối ivới ikhách ihàng, iđể i ibiện ipháp i icấu inợ,

iứng ixử icho iphù ihợp iđể ilàm isao iđảm ibảo ilợi iích icủa ikhách ihàng icũng inhư icủa ingân

ihàng. iBên icạnh iđó inhu icầu ivay ivốn icủa ikhách ihàng irất ilớn isong ingân ihàng ikhông icho

ivay iđược, inguyên inhân ido irất inhiều ivướng imắc ivề i ichế ichính isách ivề ivốn itự icó, itài

isản ithế ichấp.

- iĐịa ibàn i inhiều itổ ichức itín idụng, icạnh itranh ivề ilãi isuất, icác ingân ihàng

inày

icũng i ituổi iđời ilâu inăm ihơn ichi inhánh inên iviệc ithu ihút iđược icác ikhách ihàng itốt,

ikhách ihàng i ikhả inăng itài ichính iổn iđịnh i ibài itoán ikhó icần i ichính isách ihợp ilý.

Một số nguyên nhân khác

- i ihình ikinh itế icũng ibộc ilộ inhững ihạn ichế iđó ilà: i ihình ităng itrưởng

ichưa

ihai ilực ilượng ichính i ikinh itế ihộ igia iđình i(chiếm ihơn i35% iGDP) i idoanh inghiệp inhà

inước i(38% iGDP). iCác ingành isản ixuất icủa iViệt iNam ivẫn inằm iở idưới ichuỗi igiá itrị i

ichưa i idấu ihiệu iđược icải itiến. iTỷ ilệ itín idụng iGDP ităng iquá inhanh i irủi iro, inên inền

ikinh itế i inguy i irơi ivào itụt ihậu itrong ibối icảnh iCuộc icách imạng icông inghiệp i4.0.

iĐồng ithời, imức iđộ iphụ ithuộc ivào ikhu ivực ikinh itế inước ingoài i i ixu ihướng ităng. iNền

ikinh itế i iđộ imở icửa icao i ikhông ibền ivững itrong idài ihạn, iđo ibằng itỷ ilệ ixuất inhập

ikhẩu itrên iGDP, ivốn iđầu i ikhu ivực iFDI inăm i2019 ichiếm i21,4% itổng ivốn iđầu i i

ihội i ikhoảng i65-70% ikim ingạch ixuất ikhẩu

- iSự ivận idụng imột icách icứng inhắc, ikhông iđầy iđủ, ikhông iđúng ihoặc ichậm

itrễ

inhững iquan iđiểm, ichủ itrương ihoặc ichính isách icủa iĐảng i inhà inước iđều i ithể itạo ira

inhững inguy icơ, irào icản itrong ithi ihành iquy iđịnh icủa iBộ iluật iDân isự, iluật ikhác i iliên

iquan ivề ibảo iđảm ithực ihiện inghĩa ivụ, ikhông ikịp ithời iđáp iứng iyêu icầu iphát itriển ikinh itế

i- i ihội, ilàm ităng irủi iro ipháp ilý, ichi iphí icho itổ ichức itín idụng, idoanh inghiệp.

- iĐiều ikiện iáp idụng ikhoa ihọc ikỹ ithuật ivào isản ixuất icòn ihạn ichế, inăng isuất

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 90 -100 )

×