0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Các nhân tố khách quan

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 89 -89 )

7. Bố cục của luận văn

2.5.1. Các nhân tố khách quan

Kinh itế ichính itrị itrên iđịa ibàn iQuận i10, iThành iphố iHồ iChí iMinh itương iđối iổn iđịnh ivề ichính itrị, ikinh itế iphát itriển itương iđối ibền ivững. iTheo inghiên icứu ikhảo isát icảu itác

igiả iluận ivăn, itrong igiai iđoạn i2018 i i2020, ikinh itế icủa iQuận i10 iluôn iđạt itốc iđộ ităng

itrưởng itrên i10% imột inăm, icác ichỉ isố ivề ităng itrưởng icủa icác ingành ikinh itế itrên iđịa ibàn

iQuận iđều iđạt imức icao i iổn iđịnh.

Môi itrường ipháp i iđược icoi i icải ithiện iđáng ikể iđể itạo ihành ilang ipháp i ithuận ilựi iđể icác idoanh inghiệp itrên iđịa ibàn iQuận i10 ihoạt iđộng ikinh idoanh i iphát itriển. iCác ithủ

itục ipháp i iđã i inhiều ithay iđổi iphù ihợp iđể icác idoah inghiệp i i ihội itiếp icận ivới inguồn

ilực itại ichỗ icủa iđịa iphương. iCác ingân ihàng i i ihội iphát itriển inhờ icác ithủ itục ipháp i

inhanh igọn i imang ilại ihiệu iquả ithiết ithực. iNgân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận

i10 icũng i imột itrong inhững idoanh inghiệp ikinh idoanh i ihiệu iquả icao itrên iđịa ibàn iQuận

i10 inhừ i icác ichính isách ihỗ itrợ ikịp ithời icủa iđịa iphương.

Khoa ihọc icông inghệ iđược icoi i ivấn iđề ithen ichốt iđể iđưa icác idoanh inghiệp itiến ixa ihơn inữa itrên icon iđường iphát itriển icủa icông inghệ isố. iVới isự iphát itriển imạnh imẽ inhư i

ibão ihiện inay, icông inghệ isố iđã ithực isự itrở ithành iđôi icánh iđể icác idoanh inghiệp ivương

imình ira ithế igiới. iTrong igiai iđoạn i2018 i i2020, ingân ihàng iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh

iQuận i10 iđã iáp idụng inhiều ithành iquả icủa ikhoa ihọc i icông inghệ iđể ităng ilượng ikhách

ihàng itiềm inăng, iđồng ithời ităng ikhả inăng icạnh itranh itrên ithị itrường ikinh idoanh ingân

ihàng, inắm ibắt iđược inhững ithành iquả icủa ikhoa ihọc i icông inghệ iđể iđưa ingân ihàng

iTMCP iSài iGòn i iChi inhánh iQuận i10 ingày icàng iổn iđịnh i iphát itriển.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 89 -89 )

×