0
Tải bản đầy đủ (.docx) (154 trang)

Đánh giá về tình hình hoạt động ngân hàng, tín dụng tại Quận 10-

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 59 -60 )

7. Bố cục của luận văn

2.1.3. Đánh giá về tình hình hoạt động ngân hàng, tín dụng tại Quận 10-

phố Hồ Chí Minh

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Quận và mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngành, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, tạo sức hấp thụ vốn địa phương. Đến 31/12/2020 tổng nguồn vốn huy động đạt 3.029 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền gửi các TCKT đạt

1.363 tỷ đồng, tăng 12% và chiếm tỷ trọng 45% trên tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi tiết kiệm đạt 1.665 tỷ đồng, tăng 12,4% chiếm tỷ trọng 55,% trên tổng nguồn vốn huy động; Phát hành giấy tờ có giá đạt 150 tỷ đồng, tăng 45,21% so với cuối năm 2019.

Tổng dư nợ cho vay đạt 4.043 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2019.Trong đó

32

dư nợ ngắn hạn đạt 3.006 tỷ đồng, tăng 19,54% so với cuối năm 2019, chiếm 74,35% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cuối năm 2019, chiếm 25,65% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 1,05% trên tổng dư nợ. Hoạt động SXKD trên địa bàn Quận 10 tương đối ổn định và phát triển, nhất là ở khu vực FDI, quy mô nhiều ngành kinh tế tiếp tục mở rộng và tăng trưởng cao tạo nguồn thu cho NSNN. Thu NSNN đạt 3.024 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2019 và vượt 18,8% so với dự toán. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo theo dự toán, đạt 1,77 nghìn tỷ đồng, đạt 105% dự toán. Lực lượng lao động trên địa bàn lớn có tiềm năng khai thác dịch vụ cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2025 (Trang 59 -60 )

×