0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (163 trang)

Phát hành ý kiến của KTV dựa trên bằng chứng kiểm toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 38 -41 )

 Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 (VAS 700) - báo cáo kiểm toán về báo cáo

tài chính ban hành theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/09/1999 của Bộ Tài chính, để đƣa ra ý kiến kiểm toán, KTV cần thực hiện các thủ tục kiểm toán :

 Cân nhắc về mức độ tin cậy hợp lý của các bằng chứng kiểm toán thu thập (VSA 300 và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 330 - ISA 330).

 Cân nhắc các bút toán yêu cầu cần điều chỉnh mà Doanh nghiệp chƣa điều chỉnh có trọng yếu hay không (VSA 450 và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 450 - ISA 450).  Cân nhắc chất lƣợng của việc lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và áp dụng chính

sách này một cách nhất quán, bao gồm cả các vấn đề liên quan tới sai sót trong việc lựa chọn các chính sách này.

 Cân nhắc về báo cáo tài chính có trình bày và sử dụng đầy đủ, nhất quán các chính sách kế toán quan trọng hay không.

 Cân nhắc về việc áp dụng các chính sách kế toán đƣợc Doanh nghiệp lựa chọn có phù hợp với các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan hay không.

 Cân nhắc về việc Doanh nghiệp có thực hiện các đánh giá và ƣớc tính một cách hợp lý và thận trọng hay không.

 Kiểm tra các thông tin trên báo cáo tài chính thích hợp, đáng tin cậy, có thể so sánh và dễ hiểu hay không.

 Cân nhắc về các thuyết minh có cho phép ngƣời sử dụng báo cáo kiểm toán có thể hiểu đƣợc các giao dịch trọng yếu và các sự kiện bằng các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính hay không.

 Đảm bảo các thuật ngữ áp dụng trong báo cáo là phù hợp.  Cần đánh giá trình bày tổng thể của báo cáo tài chính.

 Cân nhắc báo cáo tài chính có phản ánh thực chất các giao dịch và sự kiện cho mục đích trình bày một cách trung thực thông tin trên báo cáo.

 Cân nhắc BCTC có phù hợp với hệ thống kế toán đã đƣợc đăng ký hay không.

 Sau khi cân nhắc các yếu tố trên, báo cáo kiểm toán có thể có các loại ý kiến sau theo VSA 700.

Ý kiến chấp nhận toàn phần.

 Là khi KTV và công ty kiểm toán cho rằng, BCTC phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp, hàm ý là tất cả các nguyên tắc kế toán và tác động đã đƣợc xem xét, đánh giá một cách đầy đủ (thƣờng đƣợc đề cập trong phần thuyết minh báo cáo tài chính - phần các chính sách kế toán).

 Ý kiến này đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp báo cáo có một đoạn nhận xét để làm sáng tỏ một số vấn đề không trọng yếu, nhằm giúp ngƣời đọc đánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố này tới BCTC.

Ý kiến chấp nhận từng phần

Đƣợc đƣa ra trong trƣờng hợp KTV bị giới hạn công tác kiểm toán hoặc không đồng ý với giám đốc trong một số hạch toán kế toán hoặc chính sách kế toán. Các vấn đề này ảnh hƣởng quan trọng, nhƣng không liên quan tới một số lƣợng các khoản mục tới mức phải đƣa ra "ý kiến từ chối" hoặc "không chấp nhận". Ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần thƣờng đƣợc thể hiện bởi "ngoại trừ ảnh hƣởng của các vấn đề nêu trên". Ví dụ, báo cáo kiểm toán của CTCP Kinh Đô cho năm tài chính 2009, công ty kiểm toán đã "ngoại trừ" ảnh hƣởng của giá trị quyền sử dụng thƣơng hiệu là 50 tỷ đồng mà Công ty

TNHH Xây dựng và chế biến thực phẩm Kinh Đô góp vốn vào Công ty, cũng nhƣ phần chi phí khấu trừ là 2,5 tỷ đồng trong năm. Do vậy, ngƣời sử dụng báo cáo cần lƣu ý về các khoản mục này và cần điều chỉnh hoặc loại trừ khi phân tích, sử dụng báo cáo.

Ý kiến từ chối (hoặc không thể đưa ra ý kiến)

Đƣợc đƣa ra trong trƣờng hợp có giới hạn nghiêm trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu thông tin liên quan đến một số lƣợng lớn các khoản mục; tới mức mà KTV không thể thu thập đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có thể cho ý kiến về báo cáo tài chính. Một ví dụ thƣờng dẫn tới ý kiến từ chối là khi Doanh nghiệp không kiểm soát chặt chẽ về bán hàng, dẫn tới hạn chế từ đơn vị mà Doanh nghiệp kiểm toán không thể kiểm tra đƣợc doanh thu, cũng không nhận đƣợc đủ các xác nhận công nợ phải thu từ khách hàng và cũng không thể sử dụng các biện pháp thay thế khác để kiểm tra, xác định tính trọng yếu của vấn đề. Ngoài ra, đối với Doanh nghiệp có hàng tồn kho lớn mà Doanh nghiệp kiểm toán không thể tham gia kiểm kê và bị hạn chế trong việc xác định giá trị hàng tồn kho, giá vốn hàng bán trong kỳ, thì khả năng từ chối đƣa ra ý kiến là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu KTV không thể thực hiện đƣợc các thủ tục kiểm toán thay thế để có thể thu thập đƣợc đầy đủ bằng chứng kiểm toán.

Ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái ngược)

Đƣợc đƣa ra trong trƣờng hợp có các vấn đề không thống nhất đƣợc với khách hàng là nghiêm trọng hoặc tồn tại quá nhiều sai sót trọng yếu trên BCTC tới mức độ KTV cho rằng, ý kiến chấp nhận từng phần là chƣa đủ để thể hiện mức độ và tính chất sai sót trọng yếu. Câu chữ thƣờng sử dụng là "theo ý kiến của chúng tôi, vì ảnh hƣởng trọng yếu của các vấn đề nêu trên, báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý các vấn đề trọng yếu". Ví dụ, khi Doanh nghiệp có một khoản vay lớn trong báo cáo tài chính, nhƣng vì một số lý do mà Doanh nghiệp nhất định không ghi nhận trong sổ sách kế toán và không có chứng từ kế toán xác minh khoản nợ này.

CHƢƠNG 3

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN TÀI CHÍNH KẾ

TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCs)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 38 -41 )

×