0

3.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty

Cơ cấu tổ chức của công ty tƣơng đối chặt chẽ đảm bảo cho sự điều hành công ty đƣợc vận hành ổn định và phát triển, thuận lợi cho việc triển khai các chính sách ngắn hạn và dài hạn đảm bảo đƣợc vị thế của một công ty lớn trong ngành kiểm toán Việt Nam và khu vực.

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ bộ máy của công ty.

(Nguồn: Phòng hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs))

Ban Kiểm Soát

Phòng Kiểm toán 1 Phòng Kiểm toán 2 Phòng Kiểm toán 3 Phòng KT quan hệ quốc tế Phòng Kiểm toán 5 Phòng Hành Chính Hội đồng thành viên Ban Tổng Giám Đốc Phó GĐ nghiệp vụ Trƣởng phòng Nhân viên Kế toán trƣởng Nhân viên Giám đốc nghiệp vụ Bộ phận hành chính Bộ phận kế toán

Kiểm toán viên

3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

Hội đồng thành viên: gồm chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên, là bộ phận chịu trách nhiệm cuối cùng đối với hoạt động của AASCs nhƣ hoạch định chính sách, các vấn để liên quan đến nhân lực, hành chính, khách hàng, và các lĩnh vực nhƣ lập kế hoạch, ngân sách, phát triển kinh doanh.

Ban Tổng giám đốc:là bộ phận quản lý cao nhất, có năng lực chuyên môn và quản lý cao, đại diện toàn quyền của Công ty, có quyền điều hành, quyết định mọi hoạt động, chính sách của Công ty. Ban giám đốc gồm: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

Giám đốc Công ty: là ngƣời đứng đầu quyết định các vấn đề về mọi hoạt động của Công ty, đồng thời là ngƣời đại diện cho Công ty, chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật và trƣớc Bộ.

Phó Giám đốc Công ty: có nhiệm vụ tƣ vấn cho Giám đốc về việc điều hành hoạt động của Công ty cũng nhƣ điều hành trực tiếp một số lĩnh vực hoạt động theo sự ủy quyền của Giám đốc.

Ban kiểm soát: thay mặt các thành viên Công ty kiểm soát mọi hoạt động quản lý và điều hành. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty.

Phòng kiểm toán 1, 2, 3, 5 & Phòng kiểm toán và Quan hệ Quốc tế: các Phòng kiểm toán sẽ đảm nhiệm các chức năng và nhiệm vụ riêng. Khi một hợp đồng đƣợc ký kết, các thành viên của Ban Giám đốc cùng với các trƣởng nhóm sẽ chịu trách nhiệm xem xét, lập kế hoạch kiểm toán và chịu trách nhiệm soát xét toàn bộ hồ sơ kiểm toán cũng nhƣ BCKT trƣớc khi trình Ban Giám đốc xét duyệt lần cuối. Đối với những khách hàng lớn, yêu cầu cần có sự hợp nhất kết quả kiểm toán khi phát hành BCKT, trƣởng nhóm sẽ chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp việc thực hiện của các nhóm kiểm toán tại cơ sở kiểm toán khác nhau. Mỗi ph ng kiểm toán gồm có: Giám đốc nghiệp vụ, Phó giám đốc nghiệp vụ, Kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán, đƣợc chia thành nhiều nhóm nhỏ.

Phòng hành chính: gồm 2 bộ phận là bộ phận hành chính và bộ phận kế toán.  Bộ phận hành chính: Trƣờng ph ng hành chính và các nhân viên, có nhiệm vụ:

- Lập bảng báo cáo hàng tháng về tình hình biến động và quản lý nhân sự. - Tổ chức tuyển dụng, bố trí nhân viên đảm bảo cho hoạt động của Công ty.

- Soạn thảo và lƣu trữ các loại giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng của Công ty và những thông tin có liên quan đến Công ty.

- Tiếp nhận, theo dõi các công văn, chỉ thị, quyết định của các cấp có liên quan… - Tố chức triển khai thực hiện nội quy lao động, theo dõi quản lý lao động, đề

xuất khen thƣởng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với ngƣời lao động nhƣ: lƣơng, thƣởng, trợ cấp, phúc lợi,…

- Phối hợp với ph ng kế toán thực hiện về công tác thanh toán tiền lƣơng, thƣởng, ngƣời lao động, đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định của Nhà nƣớc và Công ty.

Bộ phận kế toán: gọn nhẹ, gồm kế toán trƣởng và các nhân viên, có nhiệm vụ: - Đáp ứng đƣợc nhu cầu hạch toán kế toán cần thiết trong đơn vị và đáp ứng đƣợc

nhu cầu về quản lý thông tin và cung cấp thông tin về tài chính kế toán cho ngƣời quan tâm

- Phối hợp với bộ phận hành chính thực hiện trả lƣơng thƣởng cho cán bộ công nhân viên đúng chế độ, thời hạn.

- Theo dõi quá trình chuyển tiền thanh toán của khách hàng qua ngân hàng, chịu trách nhiệm quyết toán công nợ với khách hàng.

- Mở sổ sách, lƣu trữ các chứng từ có liên quan

3.3. Đặc điểm hoạt động 3.3.1. Nguyên tắc hoạt động 3.3.1. Nguyên tắc hoạt động

 Nhằm bảo đảm cung cấp những dịch vụ có chất lƣợng tốt nhất, mọi hoạt động của Công ty luôn luôn tôn trọng nguyên tắc: độc lập, khách quan, trung thực và bảo mật,

tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành cũng nhƣ các chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế đƣợc chấp nhận chung. Bên cạnh đó, Công ty luôn đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên trên hết.

3.3.2. Mục tiêu hoạt động

 Với quan điểm vì lợi ích cao nhất của khách hàng, mục tiêu hoạt động của AASCs là cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng đƣa ra quyết định quản lý, tài chính và kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

 Hơn thế nữa, với trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên của Công ty am hiểu các yêu cầu, các vƣớng mắc mà khách hàng gặp phải khi tiến hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.  Dựa trên cơ sở này, Công ty sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt nhất các vấn đề mà ít

có tổ chức tƣ vấn chuyên ngành nào có thể thực hiện đƣợc.

3.3.3. Chức năng hoạt động

 Công ty hoạt động trên cơ sở 3 chức năng chính:

 Xác minh tính trung thực và tính pháp lý của các BCTC.

 Bày tỏ ý kiến về tính trung thực và mức độ hợp lý của thông tin tài chính, kế toán.  Tƣ vấn cho các nhà quản lý bằng việc chỉ ra sai sót, yếu kém, KTV gợi mở, đề xuất

các biện pháp khắc phục để các Công ty, tổ chức làm ăn hiệu quả hơn.

3.4. Các dịch vụ AASCs cung cấp 3.4.1. Dịch vụ kiểm toán

 Kiểm toán là yếu tố cơ bản tạo nên thƣơng hiệu AASCs và là một trong những thế mạnh của Công ty. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lƣợng và chất lƣợng.

 Thông qua các hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán, ngoài việc phục vụ cho các nhà quản lý, các nhà đầu tƣ và các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, AASCs c n giúp cho các

Doanh nghiệp khắc phục những điểm c n yếu và hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống KSNB. Từ đó, nâng cao chất lƣợng công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp.

 Dịch vụ kiểm toán của Công ty bao gồm:  Kiểm toán Báo cáo tài chính.

 Kiểm toán vì mục đích thuế.

 Kiểm toán hoạt động - tuân thủ - nội bộ.

 Kiểm toán quyết toán vốn đầu tƣ công trình Xây Dựng Cơ Bản Hoàn Thành.  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ dự án.

 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp.  Soát xét Báo cáo tài chính.

 Kiểm toán các thông tin tài chính.

3.4.2. Dịch vụ kế toán

 Dịch vụ Kế toán của AASCs đã đƣợc đông đảo khách hàng tín nhiệm lựa chọn và luôn đánh giá cao, đây cũng là một trong các lĩnh vực mà AASCs có nhiều kinh nghiệm.

 AASCs cung cấp cho khách hàng rất nhiều dịch vụ kế toán nhƣ:  Dịch vụ ghi sổ kế toán và lập BCTC

 Dịch vụ báo cáo thuế

 Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán.

3.4.3. Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tƣ vấn cổ phần hoá

 Kể từ khi Nhà nƣớc thực hiện chủ trƣơng cổ phần hóa doanh nghiệp, AASCS đã cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tƣ vấn cổ phần hóa cho mọi doanh nghiệp thuộc chính phủ, các bộ ngành, và các doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành trong cả nƣớc… Chất lƣợng dịch vụ tƣ vấn của AASCS đã đƣợc đông đảo khách hàng trên khắp cả nƣớc tín nhiệm và đánh giá cao. Sau khi xác định giá trị doanh nghiệp, hầu

hết các doanh nghiệp đã tín nhiệm và đề nghị AASCS tiếp tục cung cấp thêm các dịch vụ tƣ vấn cho đến khi doanh nghiệp chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. AASCS không ngừng cải thiện chất lƣợng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất giúp khách hàng luôn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động kinh doanh.

3.4.4. Dịch vụ tƣ vấn

 Với trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hàng năm Công ty thực hiện trên 100 hợp đồng tƣ vấn tài chính, kế toán, thuế giúp cho các Doanh nghiệp tăng cƣờng công tác quản lý tài chính, hoàn thiện hệ thống KSNB và đồng thời nâng cao sức cạnh tranh cho các Doanh nghiệp.

 AASCs đã và đang cung cấp các dịch vụ tƣ vấn sau:

 Tƣ vấn Tài chính - Kế toán: Tƣ vấn lập BCTC Doanh nghiệp, tƣ vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ, tƣ vấn xây dựng và lựa chọn mô hình kế toán, hình thức kế toán cho doanh nghiệp…

 Tƣ vấn quản lý Doanh nghiệp: AASCs đã đƣa ra ý kiến tƣ vấn xây dựng giúp các doanh nghiệp cải tiến việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, phân cấp quản lý.  Tƣ vấn về thuế.

3.4.5. Các dịch vụ khác

Ngoài các dịch vụ chính đã kể trên, công ty c n cung cấp một số dịch vụ khác nhƣ:

 Đào tạo nhân viên là một chiến lƣợc nhằm nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho nguồn nhân lực của Doanh nghiệp. Công ty sử dụng một đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy để xây dựng các chƣơng trình đào tạo và đã tổ chức nhiều khóa học bồi dƣỡng kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế,… mở nhiều lớp tập huấn, phổ biến nội dung chủ trƣơng, chính sách của nhà nƣớc mới ban hành cho hàng chục ngàn cán bộ làm công tác quản lý tài chính, kế

toán, kiểm toán trong các ngành, các địa phƣơng và các đơn vị trong cả nƣớc.  Cung cấp và hƣớng dẫn sử dụng phần mềm kế toán

 Cung cấp các văn bản pháp qui, các thông tin kinh tế- tài chính, sổ sách biểu mẫu , chứng từ

 Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên.

3.5. Thành tựu đạt đƣợc và phƣơng hƣớng phát triển

 Trong báo cáo tổng kết 5 năm thành lập Công ty (2012), Ông Lê Văn Tuấn - Nguyên Tổng Giám Đốc AASCs (hiện nay là Phó Tổng Giám đốc) thông báo: “Kể từ ngày thành lập đến nay, AASCs liên tục phát triển với mức độ tăng doanh thu hàng năm đều trên 10%”. Theo Báo cáo tổng kết các Công ty Kiểm toán năm 2012 của VACPA, Công ty cung cấp dịch vụ cho 502 khách hàng, đạt tổng doanh thu 27.500 triệu đồng, đạt mức doanh thu tƣơng đối cao so với các Công ty kiểm toán khác. Trong đó, số lƣợng khách hàng là các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán là 42 khách hàng, đạt doanh thu niêm yết 3,3 tỷ Việt Nam đồng

Hình 3.1. Tổng quan về Doanh thu (có từ 15 đến dưới 50 tỷ VNĐ)

(Nguồn: Phòng hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs)).

Hình 3.2. Tổng quan về khách hàng (có từ 300 đến dưới 767 khách hàng)

(Nguồn:Phòng hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs)).

Hình 3.3. Tổng quan về số lượng nhân viên (có từ 70 đến dưới 131 nhân viên)

(Nguồn:Phòng hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs)).

Hình 3.4. Tổng quan về số lượng KTV (có từ 10 đến dưới 23 KTV)

(Nguồn:Phòng hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs)).

Hình 3.5. Tổng quan về doanh thu kiểm toán niêm yết (từ 2,3 đến dưới 6,2 tỷ VNĐ)

(Nguồn:Phòng hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs)).

Hình 3.6. Tổng quan về số lượng khách hàng niêm yết (từ 20 đến dưới 50 khách hàng)

(Nguồn:Phòng hành chính Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs)).

 Tại thời điểm hiện tại, Công ty đã đạt đƣợc nhiều Danh hiệu, bằng khen vinh dự về thành tích xuất sắc trong công tác tài chính, kế toán và kiểm toán nhƣ: Ngày 12/09/2010, AASCs vinh dự nhận giải thƣởng “Thƣơng hiệu chứng khoán uy tín” 2 năm liên tiếp (2009 - 2010) do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Tạp chí Chứng khoán Việt Nam - Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc phối hợp cùng các cơ quan trong cả nƣớc tổ chức, phát động và bình chọn…

 Cùng với sự phát triển và thành công qua 20 năm hoạt động của ngành Kiểm toán Việt Nam, AASCs đã có những bƣớc tiến vững chắc và trở thành một trong những Công ty Kiểm toán lớn tại Việt Nam. Dịch vụ của AASCs đƣợc biết đến và đƣợc tín nhiệm ở nhiều tổ chức trong và ngoài nƣớc.Năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của AASCs đã đƣợc thừa nhận ở tất cả các loại hình DN Việt Nam và DN có vốn

đầu tƣ nƣớc ngoài…

 Việc gia nhập MSI Global Alliance (Tổ chức kế toán- kiểm toán- tƣ vấn luật quốc tế) là một cột mốc quan trọng trong chiến lƣợc phát triển của AASCs và là điều kiện để AASCs hội nhập quốc tế, phát triển, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, uy tín trong nƣớc và khu vực, góp phần vào sự phát triển chung của ngành nghề kế toán, kiểm toán độc lập Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.

 Đồng thời, tuy không c n chính thức là thành viên của JHI (Jeffreys Henry International- Hiệp hội kế toán, thuế và tƣ vấn doanh nghiệp ) nhƣng Công ty AASCs vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với các công ty thành viên của JHI trên thế giới.

3.6. Giới thiệu phòng ban thực tập

3.6.1. Quá trình hình thành và phát triển

 Phòng kiểm toán và quan hệ Quốc tế tiền thân là Phòng kiểm toán 4, đƣợc thành lập từ những ngày đầu tiên của Công ty – 10/04/2007. Đến năm 2009, đổi tên thành Phòng kiểm toán và quan hệ quốc tế và hoạt động đến nay.

 Tập thể nhân viên Phòng kiểm toán và quan hệ quốc tế là một đội ngũ có kinh nghiệm chuyên môn cao; có tinh thần, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đƣợc giao.

 Những năm gần đây, Ph ng bổ sung thêm nhiều cán bộ đƣợc đào tạo chuyên môn, trình độ đại học và trên đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán - Kiểm toán - Xây dựng…

3.6.2. Chức năng và nhiệm vụ

 Phòng kiểm toán và quan hệ quốc tế có chức năng chính là kiểm toán BCTC, đƣa ra ý kiến nhận xét về sự trình bày trung thực và hợp lý của BCTC của một đơn vị khách hàng và trên cơ sở kết quả kiểm toán, đƣa ra những kết luận đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

 Ngoài ra, Phòng kiểm toán và quan hệ Quốc tế còn có chức năng thay mặt Công ty tiếp xúc thực hiện các yêu cầu nghề nghiệp từ Tổ chức Kế toán – Kiểm toán – Tƣ vấn luật Quốc tế MSI Global Alliance, cũng nhƣ tiếp thu và phổ biến các tinh hoa, thành tựu của tổ chức nói chung và của các thành viên, bạn bè Quốc tế nói riêng. Thông qua đó, phần nào khẳng định hình ảnh của Công ty trên thế giới, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 44 -44 )

×