0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (163 trang)

Lịch sử hình thành và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 41 -44 )

 Kể từ ngày 21/07/2009, AASCs chính thức trở thành thành viên độc lập duy nhất ở châu Á Thái Bình Dƣơng của hãng kiểm toán quốc tế JHI, một trong 20 hiệp hội kiểm toán hàng đầu với các văn ph ng quốc tế ở Toronto, Ontario, Canada và 130 công ty thành viên ở 55 quốc gia trong các khu vực: châu Á Thái Bình Dƣơng, châu Âu và châu Mỹ.

 AASCs đã vinh dự nhận giải thƣởng “Thƣơng hiệu Chứng khoán uy tín” do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Tạp chí Chứng khoán Việt Nam - Ủy ban Chứng khoán nhà nƣớc phối hợp cùng các cơ quan trong tổ chức, phát động và bình chọn 2 năm liên tiếp 2009 và 2010.

 Công ty TNHH Dịch vụ và Tƣ vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCs) tiền thân là Công ty Dịch vụ và Tƣ vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán - chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (AASC), là chi nhánh lớn nhất của Công ty Kiểm toán AASC, ra đời đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1991 trực thuộc Bộ Tài chính.

 Theo Quyết định số 1407/QĐ-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính, từ Doanh nghiệp nhà nƣớc Công ty Dịch vụ Tƣ vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (AASC) chuyển đổi thành Công ty TNHH Dịch vụ Tƣ vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

 Ngày 01/04/2013, AASCs đã chính thức gia nhập Tổ chức Kế toán - Kiểm toán - Tƣ vấn luật Quốc tế MSI Global Alliance, thành lập năm 1990. MSI tiền thân là MSI Legal & Accounting Network Worldwide, có trụ sở chính đặt tại London, nƣớc Anh - là một trong những tổ chức uy tín bậc nhất trên thế giới trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán và Tƣ vấn Luật, với mạng lƣới trên 250 Công ty thành viên hoạt động rộng khắp trên 105 Quốc gia và vùng lãnh thổ.

 Để có đƣợc chất lƣợng dịch vụ đáp ứng yêu cầu, mong đợi của khách hàng, AASCs luôn coi trọng vấn đề trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ Kiểm toán viên và nhân viên chuyên nghiệp. Hiện nay, AASCs có một đội ngũ nhân viên đông đảo trên 100 KTV nhân viên chuyên nghiệp có trình độ Đại học và trên Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán - Kiểm toán - Ngân hàng - Xây dựng, cụ thể theo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của VACPA, công ty có: 76 nhân viên chuyên nghiệp, 22 nhân

viên có chứng chỉ KTV. Hằng năm, AASCs thƣờng kết hợp với các tổ chức trong nƣớc và quốc tế để đào tạo và bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ KTV hay cử một số cán bộ của AASCs tham dự.

 Suốt từ ngày thành lập, tiền thân là Chi nhánh Công ty Kiểm toán AASC tại TP. Hồ Chí Minh cho đến nay, Công ty đã có những bƣớc tiến vững chắc và trở thành một trong những Công ty Kiểm toán hàng đầu Việt Nam. Dịch vụ của AASCs đƣợc biết đến và đƣợc tín nhiệm ở nhiều tổ chức trong và ngoài nƣớc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 41 -44 )

×