0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (163 trang)

Đặc điểm hoạt động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 46 -48 )

3.3.1. Nguyên tắc hoạt động

 Nhằm bảo đảm cung cấp những dịch vụ có chất lƣợng tốt nhất, mọi hoạt động của Công ty luôn luôn tôn trọng nguyên tắc: độc lập, khách quan, trung thực và bảo mật,

tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành cũng nhƣ các chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế đƣợc chấp nhận chung. Bên cạnh đó, Công ty luôn đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên trên hết.

3.3.2. Mục tiêu hoạt động

 Với quan điểm vì lợi ích cao nhất của khách hàng, mục tiêu hoạt động của AASCs là cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và các thông tin đáng tin cậy nhằm giúp khách hàng đƣa ra quyết định quản lý, tài chính và kinh tế một cách có hiệu quả nhất.

 Hơn thế nữa, với trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên của Công ty am hiểu các yêu cầu, các vƣớng mắc mà khách hàng gặp phải khi tiến hành sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.  Dựa trên cơ sở này, Công ty sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt nhất các vấn đề mà ít

có tổ chức tƣ vấn chuyên ngành nào có thể thực hiện đƣợc.

3.3.3. Chức năng hoạt động

 Công ty hoạt động trên cơ sở 3 chức năng chính:

 Xác minh tính trung thực và tính pháp lý của các BCTC.

 Bày tỏ ý kiến về tính trung thực và mức độ hợp lý của thông tin tài chính, kế toán.  Tƣ vấn cho các nhà quản lý bằng việc chỉ ra sai sót, yếu kém, KTV gợi mở, đề xuất

các biện pháp khắc phục để các Công ty, tổ chức làm ăn hiệu quả hơn.

3.4. Các dịch vụ AASCs cung cấp 3.4.1. Dịch vụ kiểm toán

 Kiểm toán là yếu tố cơ bản tạo nên thƣơng hiệu AASCs và là một trong những thế mạnh của Công ty. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lƣợng và chất lƣợng.

 Thông qua các hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán, ngoài việc phục vụ cho các nhà quản lý, các nhà đầu tƣ và các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, AASCs c n giúp cho các

Doanh nghiệp khắc phục những điểm c n yếu và hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống KSNB. Từ đó, nâng cao chất lƣợng công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp.

 Dịch vụ kiểm toán của Công ty bao gồm:  Kiểm toán Báo cáo tài chính.

 Kiểm toán vì mục đích thuế.

 Kiểm toán hoạt động - tuân thủ - nội bộ.

 Kiểm toán quyết toán vốn đầu tƣ công trình Xây Dựng Cơ Bản Hoàn Thành.  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ dự án.

 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp.  Soát xét Báo cáo tài chính.

 Kiểm toán các thông tin tài chính.

3.4.2. Dịch vụ kế toán

 Dịch vụ Kế toán của AASCs đã đƣợc đông đảo khách hàng tín nhiệm lựa chọn và luôn đánh giá cao, đây cũng là một trong các lĩnh vực mà AASCs có nhiều kinh nghiệm.

 AASCs cung cấp cho khách hàng rất nhiều dịch vụ kế toán nhƣ:  Dịch vụ ghi sổ kế toán và lập BCTC

 Dịch vụ báo cáo thuế

 Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)​ (Trang 46 -48 )

×