0

Phóng sự chuyên đề về đồng bào dân tộc trên kênh vtv5

160 3 0
  • Phóng sự chuyên đề về đồng bào dân tộc trên kênh vtv5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN NGÂN HÀ PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TRÊN KÊNH VTV5 (Khảo sát chương trình tiếng Việt từ tháng 6/2014 - 6/2015) Chuyên ngành : Báo chí học Mã số : 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Thu Hằng Hà Nội - 2015 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Nguyễn Trí Nhiệm LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Luận văn “Phóng chun đề đồng bào dân tộc kênh VTV5” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn TS Đinh Thị Thu Hằng Các số liệu, biều đồ luận văn đảm bảo xác, trung thực, dựa báo cáo quan hữu quan thực tế khảo sát thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học Các thông tin luận văn rõ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm luận văn Tác giả luận văn Trần Ngân Hà LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đinh Thị Thu Hằng – người tận tình bảo, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền, cám ơn Thầy Chủ nhiệm Lớp Cao học PT-TH K19 Tập trung tận tình truyền đạt kiến thức báo chí giúp đỡ thời gian học tập làm luận văn Tác giả xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ban Truyền hình tiếng dân tộc VTV5 – Đài Truyền hình Việt Nam anh chị em đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC BẢNG Biểu đồ 2.1 Chủ đề phản ánh phóng chuyên đề kênh VTV5 48 Biểu đồ 2.2 Phạm vi hành phản ánh phóng chuyên đề VTV5 54 Biểu đồ 2.3 Khu vực phản ánh phóng chuyên đề VTV5 55 Biểu đồ 2.4 Thời lượng phóng chuyên đề kênh VTV5 61 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: PHĨNG SỰ TRUYỀN HÌNH CHUYÊN ĐỀ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 12 1.1 Các khái niệm vấn đề nghiên cứu 12 1.2 Đặc điểm phóng truyền hình chun đề 22 1.3 Đặc điểm nhóm cơng chúng đồng bào dân tộc VTV5 31 1.4 Yêu cầu phóng chuyên đề đồng bào dân tộc VTV5 .38 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TRÊN VTV5 44 2.1 Giới thiệu kênh VTV5 44 2.2 Tần suất mức độ sử dụng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc VTV5 46 2.3 Nội dung hình thức phóng chun đề đồng bào dân tộc VTV5 48 2.4 Thành công, hạn chế nguyên nhân 66 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TRÊN KÊNH VTV5 81 3.1 Những vấn đề đặt 81 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5 84 3.3 Đề xuất kỹ làm phóng chuyên đề đồng bào dân tộc VTV5 92 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 TÓM TẮT LUẬN VĂN 153 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tuy đời muộn ngày nay, truyền hình có vai trị sức ảnh hưởng to lớn, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận phản hồi thơng tin cơng chúng truyền hình cách trung thực, trực tiếp, sống động Là sáu kênh quảng bá Đài truyền hình Việt Nam, kênh Truyền hình tiếng dân tộc VTV5 kênh chương trình đặc biệt dành cho dân tộc thiểu số, đóng vai trị quan trọng việc đưa thơng tin đến với vùng sâu vùng xa, vùng nhiều khó khăn, góp phần giảm bớt khoảng cách phát triển vùng miền Đối tượng công chúng VTV5 chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số; nhà quản lí khán giả muốn tìm hiểu đời sống kinh tế xã hội, phong tục tập quán đồng bào dân tộc thiểu số Do vậy, chương trình VTV5 phát sóng tiếng phổ thông (tiếng Kinh) 20 thứ tiếng dân tộc thiểu số H'mông, Ê đê, JRai, Ba Na, Chăm, Khmer, Xê Đăng… Trong năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm Đây coi nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược Đảng Nhà nước giao cho lĩnh vực báo chí nhằm góp phần nâng cao dân trí, bảo đảm ổn định trị, giữ vững an ninh biên giới quốc gia Tuy nhiên, số hạn chế ngôn ngữ, địa bàn cư trú đồng bào nói chung thường vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận với phương tiện thông tin đại chúng, nhận thức người dân thấp, nhu cầu tiếp nhận giá trị văn hóa- tinh thần chưa cao…, nên cơng tác báo chí – truyền thơng đến đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số chưa phát huy hết hiệu Do đó, thực nhiệm vụ trị - tư tưởng chức thông tin báo chí, kênh VTV5 khơng ngừng nâng cao chất lượng chương trình truyền hình, góp phần tun truyền thơng tin trị - văn hóa, kiến thức thường nhật… đến với bà dân tộc thiểu số, trở thành ăn tinh thần khơng thể thiếu đời sống văn hóa – tinh thần, giúp bà cập nhật tin tức thời chủ trường, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, tiếp cận kiến thức khoa học để nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu; đồng thời, giới thiệu thông tin liên quan đến đồng bào dân tộc tới cơng chúng truyền hình, tham gia gìn giữ quảng bá sắc văn hóa đặc trưng dân tộc tới cộng đồng Với chuyên biệt nội dung đối tượng công chúng, với đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm tác nghiệp môi trường thôn bản, thấu hiểu tập quán, lối sống, cách ứng xử bà dân tộc vùng miền, tin phát sóng kênh VTV5, đặc biệt phóng chuyên đề đồng bào dân tộc ln có nét khác biệt so với thể hiện, khai thác đồng bào dân tộc phóng kênh truyền hình khác, dành cho đối tượng cơng chúng khác Nét khác biệt thể tính chuyên sâu nội dung khai thác; thể tình cảm, gắn bó cá nhân nhà báo với bà dân tộc; thể mục đích nhân văn cuối sau tác phẩm phóng sự, cất lên tiếng nói có tác động tích cực đến dư luận xã hội, giúp sống bà đỡ nghèo, đỡ khổ… Với lý trên, luận văn khảo sát, phân tích phóng chun đề đồng bào dân tộc kênh VTV5, khái quát thực trạng đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh Truyền hình tiếng dân tộc VTV5 – Đài truyền hình Việt Nam nhằm bổ sung thêm lý luận phóng chun đề dành cho đối tượng cơng chúng chuyên biệt, đồng thời làm sở cho việc hình thành chủ trương, đường lối, phương hướng lĩnh vực truyền thông đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến đề tài phóng chuyên đề đồng bào dân tộc, có nhiều cơng trình nghiên cứu báo chí dành cho đồng bào dân tộc nghiên cứu phóng phóng truyền hình Thứ nhóm nghiên cứu báo chí dành cho đồng bào dân tộc Từ trước đến nay, đề tài nghiên cứu chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều, số lượng đề tài nghiên cứu riêng đề tài phóng chuyên đề dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cịn hạn chế Một số cơng trình tác giả trước đề cập đến vấn đề kể đến sau: Tác giả Phạm Ngọc Bách, Luận văn thạc sĩ năm 2005 với đề tài Chương trình dân tộc miền núi sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam Đề tài khảo sát chương trình dân tộc miền núi sóng VTV1 từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2005, qua đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu chương trình Tác giả đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chương trình dân tộc miền núi với cấp, ngành, địa phương cần thiết việc cân đối thông tin dân tộc, sở đổi nội dung hình thức cho phù hợp với tâm lý tiếp nhận thông tin đồng bào dân tộc Tác giả An Thị Thanh Thu, Luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng năm 2009 với đề tài Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc Đài tỉnh miền núi Đông Bắc (Khảo sát tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn từ tháng 1/2009 đến tháng 6/2009) Đề tài nêu rõ vai trị quan trọng cơng tác thơng tin, tuyên truyền đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm mục đích bảo vệ an ninh trị - trật tự an tồn xã hội, xóa đói giảm nghèo cho bà nâng cao tính bình đẳng thụ hưởng văn hóa dân tộc, vùng miền Tác giả Hoàng Mạnh Hà, Luận văn thạc sĩ năm 2012 với đề tài Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình tiếng H’Mơng Đài PT-TH Yên Bái Đề tài nghiên cứu thực trạng chương trình truyền hình tiếng H’Mơng dành cho người H’Mông địa bàn tỉnh Yên Bái, nghiên cứu công chúng hai huyện địa bàn tỉnh, đánh giá bất cập, hạn chế chương trình, từ đưa số giải pháp có giá trị nhằm nâng cao chất lượng chương trình phù hợp với cơng chúng tình hình thực tiễn địa phương Tác giả Nguyễn Đăng Hùng, Luận văn thạc sĩ Báo chí học năm 2013 với đề tài Truyền hình tiếng dân tộc thiểu số Đài Phát Truyền hình Thanh Hóa Đề tài khảo sát chương trình tiếng Thái, tiếng H’Mơng phát sóng Đài PT-TH Thanh Hóa, phân tích ưu điểm, hạn chế chương trình này, qua đề xuất số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng chương trình tiếng dân tộc thiểu số nói chung Đài PT-TH Thanh Hóa Ngồi luận văn thạc sĩ, cịn số nghiên cứu báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số hay viết đồng bào dân tộc thiểu số kể đến như: Nghiên cứu “Hình ảnh người dân tộc thiểu số báo in nay” Học viện Báo chí tuyên truyền (AJC) Viên nghiên cứu Xã hội, kinh tế môi trường (Isee) phối hợp thực năm 2008 Nghiên cứu bước đầu giúp tác giả luận văn hình dung thực trạng phản ánh đồng bào dân tộc báo chí nói chung, báo in nói riêng, gợi mở hữu ích cho q trình phát triển hồn thiện luận văn Hay đề tài nghiên cứu nhóm tác giả: PGS TS Đỗ Thị Thu Hằng (chủ biên), TS Nguyễn Ngọc Oanh TS Đinh Thị Thu Hằng với tên gọi Giáo trình Báo chí – truyền thơng cho đối tượng chuyên biệt vào năm 2014 Trong đề tài này, tác giả đưa hiểu biết chung đối tượng chuyên biệt báo chí, phân tích sai lầm thường gặp nhà báo tác nghiệp đối tượng 140 3b Kịch chương trình “Dân tộc phát triển” CHUYỆN GIẢM NGHÈO Ở MỘT HUYỆN NGHÈO Thực hiện: Cơng Chí, Hồi Minh Cảnh quay Nội dung lời bình dựng Key chữ: CHUYỆN GIẢM NGHÈO Ở MỘT HUYỆN NGHÈO MC bar Lời dẫn đầu: Thưa quý vị bạn, nửa kỷ Dân tộc phát trước, trò chuyện Hội nghị công tác cán miền triển núi, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Miền núi đất rộng người thưa, tình hình vùng khơng giống tình hình vùng khác Vì vậy, áp dụng chủ trương sách phải thật sát với tình hình thực tế nơi Tuyệt đối dập khuôn, máy móc…” Thực tế, địa phương, sách nguồn lực giảm nghèo đầu tư nhiều Song để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững đòi hỏi địa phương linh hoạt khả phát huy lực nội sinh Hiện có địa phương bước đầu thực tốt điều với cách làm thiết thực hiệu sở Chương trình dân tộc phát triển hôm câu chuyện huyện nghèo Cố vấn chương Nội dung: trình: Thực Ông Cố vấn chương trình, cung cấp tư liệu, số liệu để SXCT Nguyễn Thành 141 Hưng, Trưởng phịng Nơng nghiệp huyện Trạm Tấu, Yên Bái Quay hình ảnh Nội dung: [sử dụng nhạc nền] Địa hình vùng cao, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thuốc phiện nhận thức thời đồng bào nơi đây, khiến Trạm Tấu, huyện vùng cao tỉnh Yên Bái có năm tháng dài triền miên đói, nghèo Nơi mệnh danh với nhiều nhất: huyện vùng cao khó khăn nhất, huyện có tỉ lệ đói nghèo nhiều nhất, diện tích trồng thuốc phiện lớn nhất… Vén mây mù nghèo đói, đây, huyện nghèo có chuyển mạnh mẽ, đồng bào nơi bước vươn lên thoát nghèo Kỹ xảo bar chữ Lên chữ: CHUYỆN GIẢM NGHÈO Ở MỘT HUYỆN NGHÈO Quay hình ảnh Nội dung: Đây ruộng lúa huyện Trạm Tấu cho thu hoạch vụ Đông Xuân Những ngày này, gia đình chị Sùng Thị Mẩy tất bật thu hoạch sào lúa nước Việc chuyển từ canh tác lúa nương sang canh tác lúa nước, chuyển từ canh tác vụ sang hai vụ với giống lúa mới, cho gia đình chị mùa vàng Những hạt lúa trĩu bơng khiến cho lịng người khơng cịn nặng trĩu với đói, 142 khổ xưa Phỏng vấn: Chị Nội dung: Sùng Thị Mẩy, (ĐỌC DỊCH) Mấy năm Đảng, Nhà nước hỗ xã Trạm Tấu, trợ giống, kỹ thuật, nhà làm hai vụ So với huyện Trạm trước đây, gia đình khơng cịn lo thiếu gạo ăn Tấu, Yên Bái Còn thừa để bán, lấy tiền cho học Quay hình ảnh Nội dung: Là huyện vùng cao, địa hình đồi núi chia cắt, tình trạng thiếu đất sản xuất khiến cho nhiều hộ dân Trạm Tấu bao năm quẩn quanh đói nghèo.Tồn huyện Trạm Tấu có 75.000 đất, song có khoảng 6.300 đất sản xuất, tức khoảng 8%, diện tích lúa nước 1.300 hecta Trước thực tế này, từ năm 2009, huyện Trạm Tấu tiến hành rà soát đo đạc lại diện tích đất địa bàn toàn huyện Kết cho thấy thực trạng phân bố không sở hữu đất người dân, nhiều hộ thiếu đất, song có hộ có nhiều đất, chí cịn để hoang hóa Trên sở này, Trạm Tấu thực chủ trương vận động người dân san sẻ, nhường đất sản xuất cho Đây vụ lúa thứ hai gia đình anh Sùng A Sử thu hoạch ruộng Với vợ hai đứa con, trước kinh tế gia đình anh bám vào nương ngơ, khơng có đất canh tác lúa nước Năm gia đình anh thuộc đối tượng xin hỗ trợ gạo cứu đói xã Trạm Tấu Thế từ phong trào nhường đất sản xuất, gia đình anh Sử anh trai nhường cho ruộng rộng 1.500 mét 143 vuông để canh tác lúa nước Phỏng Anh vấn: Nội dung: Sùng A Năm ngối gia đình em làm vụ có 20 bao, vụ Sử, xã Trạm xuất hơn, cao hơn, khoảng 40 Tấu, Trạm bao, khơng đói, khơng khổ Tấu, n Bái Quay hình ảnh Nội dung: Câu chuyện người nghèo cho đất Trạm Tấu khơng cịn lạ Chẳng hạn xã Trạm Tấu, nơi chọn thí điểm thực phong trào nhường san sẻ đất sản xuất, có 63 hộ dân tự nguyện nhường đất sản xuất cho 86 hộ, với tổng diện tích 44 hecta Có kết trình thay đổi nhận thức đồng bào nơi Trong đó, việc lấy cán bộ, đảng viên, người có uy tín đầu gương mẫu thực xem yếu tố tạo nên thành công phong trào Ông Sùng A Lù người xã Trạm Tấu hưởng ứng phong trào nhường đất sản xuất Là già làng thôn, người có uy tín dịng họ Sùng xã, từ chủ trương vận động huyện, xã, ông Lù tự nguyện nhường tổng cộng 6.000 mét vng đất gia đình Có ruộng ơng nhường cho cháu họ, có ruộng gia đình ơng cho người làng thơn Phỏng Ơng vấn: Nội dung: Sùng A Nó có đất khơng lại, cố định thơn Lù, xã Trạm vui làm được, làm được, Tấu, Trạm sống với lâu Con lại có đất 144 Tấu, Yên Bái làm Mình cho khơng tiếc đâu Quay hình ảnh Nội dung: Theo số liệu Ủy ban Dân tộc, khu vực dân tộc thiểu số khoảng 300.000 hộ dân thiếu đất sản xuất Và xem nguyên nhân khiến nhiều hộ dân khơng thể vươn lên nghèo Với cách làm mình, đến năm 2013, Trạm Tấu có gần 160 hecta đất sản xuất người dân tự nguyện san sẻ cho nhau, giải tình trạng thiếu đất sản xuất đồng bào Nội dung: Phỏng vấn: Ông Vũ Văn Tất hộ gia đình thiếu đất có đủ đất Vinh, phòng Trưởng sản xuất Trên sở với giúp đỡ tỉnh, Tài huyện giống, kỹ thuật, hộ san sẻ đất nguyên Môi phát huy được, yên tâm canh tác mảnh đất trường huyện Từ nâng cao hiệu sản xuất nơng lâm Trạm Tấu, Yên nghiệp, từ mà xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an Bái ninh trật tự địa bàn Quay hình ảnh Nội dung: Người dân có đất, Trạm Tấu lại bắt tay vào chuyển đổi cấu trồng cho bà Đây nương ngô đến mùa thu hoạch Trạm Tấu Với địa bàn đa phần đồi núi dốc, từ năm 2011, Trạm Tấu linh hoạt đưa phương pháp canh tác ngơ đất dốc vào thực Trong đó, áp dụng phương pháp canh tác đất dốc, vừa chống xói mịn vừa đạt 145 xuất cao; đồng thời vận động người dân chuyển đổi từ lúa nương vụ, nương sắn không hiệu sang trồng ngơ Nương ngơ gia đình ơng Vàng A Sang đến ngày thu hoạch Chuyển đổi từ nương sắn sang trồng ngơ, gia đình ơng huyện hỗ trợ giống, phân bón, cán khuyến nơng hướng dẫn kỹ thuật canh tác ngô đất dốc Thay đủ dùng cho chăn ni trước, năm hai vụ gia đình ơng thu hoạch khoảng 12 ngơ Gia đình ơng Sang số hộ gia đình xã Trạm Tấu nghèo năm 2013 Phỏng Ông vấn: Nội dung: Mùa A Đây tác động tích cực trực tiếp đến đời sống Páo, Phó Chủ người dân Đảm bảo sống đảm bảo thu tịch UBND xã nhập ổn định, bền vững lâu dài Góp phần tích cực Trạm Tấu, vào cơng xóa đói giảm nghèo xã nói chung Trạm Tấu, Yên bên cạnh chuyển đổi ngơ bền vững kết hợp với Bái chương trình giảm nghèo khác vào đảm bảo tiến kịp tiêu chí xây dựng nơng thơn nghị đưa Quay hình ảnh Nội dung: Cũng từ hiệu ấy, huyện Trạm Tấu chủ trương vận động, hỗ trợ người dân chuyển đổi, mở rộng diện tích tồn huyện Từ năm 2011 đến nay, huyện Trạm Tấu có gần 930 hecta chuyển đổi từ đất trồng lúa nương, đất trồng sắn hiệu sang trồng ngô Với biện pháp thâm canh ngô đất dốc, sản lượng ngơ tồn huyện năm 2013 tăng 3200 so với năm 2010 Sản phẩm thu hoạch thương lái thu mua tận nơi với 146 giá ổn định mời Nội dung: Khách chương trình: Làm khách mời cho chương trình Ơng Giàng A Hành, Bí thư Đảng Trạm ủy xã Tấu, Trạm Tấu, Yên Bái Quay hình ảnh Nội dung: Thực tế nay, nhiều địa phương nghèo miền núi, phong trào, chủ trương phát động nhiều, song khơng số cịn mang tính hình thức, chưa hiệu Điểm nhấn Trạm Tấu chủ trương giảm nghèo cách làm thật, hiệu thực, vào sống người dân Điều đến từ việc phát huy nội lực yếu tố người, mà trước hết từ cách làm, tận tâm đội ngũ cán nơi Là huyện vùng cao có 77% đồng bào Mông sinh sống, với Trạm Tấu, nếp nghĩ đồng bào chưa thay đổi, đồng bào chưa tận mắt thấy hiệu sách Nhà nước mây lơ lửng đầu núi mà chưa thể biến thành hạt ngơ, bồ thóc nhà Từ thực tế ấy, huyện Trạm Tấu chọn giải pháp đưa huyện bám dân, bám bản, cán xã “ba cùng”, tức ăn, ở, làm để giúp dân phát triển kinh tế Chị Nguyễn Thị Duyên cán “ba cùng” gần 10 năm xã Bản Mù Mặc dù phó 147 phịng nơng nghiệp huyện, song đặn tháng chị xuống bản, xuống nhà dân Hằng tháng cán chị Duyên phải dành 1/4 thời gian bám sát sở, vừa để đưa chủ trương sách đến với người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng bào, đồng thời giúp họ phát triển kinh tế vấn: Nội dung: Phỏng Ông Giàng A Nó xuống dậy cho làm ruộng này, đủ ăn này, Gio, xã Bản chăm bò, chăm trâu đủ cho gia đình mình, sống Mù, Trạm Tấu, tốt, cảm ơn cán Yên Bái Quay hình ảnh Nội dung: Thực tế thực sách nay, thực theo đường văn bản, tức đưa sách từ Trung ương xuống tỉnh, tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã…có vài tháng trời mà sách đến loa phát Phong trào ba cùng, với tổ công tác phụ trách thôn, xã trực tiếp nắm bắt tình hình sở; cầm tay việc, hướng dẫn, nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác, chăn ni người dân, vận động xố bỏ phong tục tập quán lạc hậu Khách mời Nội dung: chương trình: Ơng Vàng A Sang, xã Trạm Tấu, Trạm Tấu, Yên Bái Làm khách mời chương trình 148 Quay hình ảnh Nội dung: Thay nếp nghĩ, đổi cách làm, phong trào ba tạo nên chuyển biến đời sống mục tiêu giảm nghèo địa bàn vùng cao huyện Trạm Tấu Xã Bản Mù ví dụ Nhân vật Nội dung: chính: Bà Nguyễn Thị Dun, Phó phịng Nơng nghiệp huyện Nhân vật chương trình Trạm Tấu, n Bái Quay hình ảnh Nội dung: Thửa ruộng gia đình ơng Giàng A Mua nương thuốc phiện Sau phá thuốc phiện, nhiều năm gia đình ơng bỏ đất hoang hóa, hộ nghèo, gạo năm không đủ ăn Thế từ vận động, đến tận ruộng để giúp đỡ tổ cơng tác ba cùng, gia đình ơng Mua cải tạo thành ruộng bậc thang, năm trồng hai vụ lúa nước Phỏng vấn: Nội dung: Ông Giàng A Mua, xã Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái Cán khuyến nông huyện phân lên giúp bà xã để hướng dẫn kỹ thuật cấy lúa, cấy ngô, cảm thấy xuất cao hơn, thu nhập nhiều Nhiều lúc khơng có tiền ni cháu học hành dư tí để bán lấy tiền cho cháu 149 học, mua chăn quần áo, bút sách cho cháu học hành Quay hình ảnh Nội dung: Thay đổi nhận thức, cầm tay việc, giúp đỡ người dân, cán ba góp phần giúp xã Bản Mù xóa hồn tồn thuốc phiện Cải tạo diện tích với hàng trăm hecta ruộng bậc thang Đến Bản Mù có 180 hecta người dân chuyển đổi sang sản xuất hai vụ vấn: Nội dung: Phỏng Ơng Giàng A Có chủ trương Đảng Nhà nước, chúng tơi Phơng, Bí thư đạo sản xuất hai vụ tỉ lệ hộ nghèo Đảng ủy xã giảm đi, hộ đói giáp hạt Đến nói chung bà Bản Mù, Trạm ổn định vấn đề thóc gạo để ăn Tấu, Yên Bái Quay hình ảnh Nội dung: Trước nay, tính ỷ lại người dân thoát nghèo, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số rào cản lớn Họ khơng muốn nghèo, quyền lợi mà đối tượng hộ nghèo mang lại Nhưng Trạm Tấu khơng Đây đơn xin thoát nghèo hộ dân huyện Trạm Tấu, kết từ trình thay đổi nhận thức đồng bào Trong đơn, hộ dân trình bày thứ cần hỗ trợ, từ nhà vốn, giống trồng, vật nuôi, kèm theo lời cam kết phấn đấu nghèo vịng năm Phỏng vấn: Bà Nội dung: Đỗ Thị Hương, Có hộ thực khơng nghèo, có hộ thực Trưởng phịng nghèo họ lại viết đơn, hộ 150 Lao Thương động, định không viết đơn, tức khơng muốn binh nghèo Nhưng mà vận động, mà thường xã hội huyện dùng cán xã để tuyên truyền, vận động Trạm Tấu, n Bái Quay hình ảnh Nội dung: Khơng mang tính hình thức, đơn kết trình xem xét đánh giá điều kiện kinh tế hộ gia đình cân đối nguồn lực từ chương trình giảm nghèo năm huyện Mỗi xã tiến hành rà soát, chọn hộ gia đình có khả nghèo, từ huyện ưu tiên nguồn lực giảm nghèo hỗ trợ, tạo điều kiện giúp họ vươn lên thoát nghèo Phỏng vấn: Nội dung: Anh Hảng A Nhà nước hỗ trợ nhiều rồi, phải chịu khó Vàng, xã Bản làm, ni trâu, bị, trồng lúa trồng ngô, lấy Công, Trạm gạo để ăn, bán lấy tiền cho học Tấu, Yên Bái hành Quay hình ảnh Nội dung: Trong nội dung hỗ trợ này, huyện Trạm Tấu tập trung vào yếu tố mang tính lâu dài, phát huy tính tự vươn lên người dân để nghèo Đây đàn gia súc gia đình chị Sùng Thị So xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu Đó kết từ đơn nghèo gia đình chị, gia đình chị u cầu vay vốn để sản xuất 151 Với 30 triệu đồng, gia đình chị đầu tư phát triển chăn ni Giờ gia đình chị có đàn bò trâu, tổng trị giá 200 triệu đồng Phỏng vấn: Chị Nội dung: Sùng Thị So, xã (đọc dịch)Giờ nhà làm ngơ, làm lúa, năm Xà Hồ, Trạm bán 30 triệu Trâu, bị gia đình Tấu, n Bái ni, có việc lớn bán để dùng Nói chung sống khơng khổ Quay hình ảnh Nội dung: Những câu chuyện gia đình chị So vươn lên thoát nghèo ngày nhiều huyện nghèo nhất, nhì nước Với cách làm mình, năm 2013, tỉ lệ hộ nghèo huyện Trạm Tấu giảm 6,14% so với năm 2012,vượt tiêu gần 1% Cơng tác xóa đói giảm nghèo bước đạt kết quan trọng, góp phần nâng cao đời sống hàng nghìn hộ người đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn Phỏng vấn: Bà Nội dung: Lê Thị Thu Hà, Chúng mong muốn thời gian tới, ban Phó Chủ tịch ngành tiếp tục nghiên cứu sách, hỗ trợ cho UBND huyện hộ nghèo thoát nghèo bền vững Trạm Tấu, n sở sách phải có điều kiện, thời gian có Bái tính chất phát huy nội lực nội lực huyện tiếp tục đầu tư mạnh vào chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, quy hoạch vùng sản xuất để người nghèo yên tâm phát triển nông lâm nghiệp Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép sách an sinh xã hội để người nghèo có nguồn lực nghèo bền vững Quay hình ảnh Nhìn lại chặng đường xóa đói giảm nghèo Trạm Tấu, 152 nhiều danh hiệu xóa bỏ Vẫn biết tỉ lệ hộ nghèo Trạm Tấu cao, mức 60% Song giảm nghèo mục tiêu lâu dài, kết Trạm Tấu dù chưa đột phá, có đột phá cách làm huyện Đó sở quan trọng nhất, hướng mở cho đường thoát nghèo huyện nghèo vùng cao Mc dẫn Thưa quý vị bạn, Diễn đàn bar Dân tộc Chính sách giảm nghèo giai đoạn 2015 - 2020, đại phát triển biểu cho rằng, sách giảm nghèo thời gian tới cần khuyến khích, phát huy nội lực địa phương, từ đội ngũ cán tự vươn lên người dân Đó điều định tạo nên thành tựu lớn mục tiêu giảm nghèo bền vững Chương trình Dân tộc phát triển xin tạm dừng Hẹn gặp lại quý vị bạn chương trình sau 153 TĨM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5 (Khảo sát chương trình tiếng Việt từ tháng 6/2014 - 6/2015) Chuyên ngành: Phát - Truyền hình Mã số: 60.32.01.01 Tác giả: Trần Ngân Hà Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Thu Hằng Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí Tuyên truyền Lý lựa chọn đề tài: Là sáu kênh quảng bá Đài truyền hình Việt Nam, kênh Truyền hình tiếng dân tộc VTV5 kênh chương trình đặc biệt dành cho dân tộc thiểu số, đóng vai trị quan trọng việc đưa thơng tin đến với vùng sâu vùng xa, vùng cịn nhiều khó khăn, góp phần giảm bớt khoảng cách phát triển vùng miền Với chuyên biệt nội dung đối tượng công chúng, với đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm tác nghiệp môi trường thôn bản, thấu hiểu tập quán, lối sống, cách ứng xử bà dân tộc vùng miền, tin phát sóng kênh VTV5, đặc biệt phóng chun đề đồng bào dân tộc ln có nét khác biệt so với thể hiện, khai thác đồng bào dân tộc phóng kênh truyền hình khác, dành cho đối tượng cơng chúng khác Do đó, phân tích phóng chun đề đồng bào dân tộc kênh VTV5, khái quát thực trạng đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh Truyền hình tiếng dân tộc VTV5 – Đài truyền hình Việt Nam nhằm bổ sung thêm lý luận phóng chuyên đề dành cho đối tượng công chúng chuyên biệt, đồng thời làm sở cho việc hình thành chủ trương, đường lối, phương hướng lĩnh vực truyền thông đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số việc làm cần thiết 154 Một số đóng góp luận văn: Luận văn nghiên cứu phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5 với đóng góp sau: Thứ nhất, khái quát, hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phóng truyền hình chun đề đưa yêu cầu phóng chuyên đề đồng bào dân tộc VTV5 Thứ hai, khảo sát thực trạng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5 hai khía cạnh nội dung hình thức, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân Thứ ba, phân tích vấn đề đặt q trình sản xuất phóng chuyên đề, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5 ... chúng đồng bào dân tộc VTV5 31 1.4 Yêu cầu phóng chuyên đề đồng bào dân tộc VTV5 .38 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TRÊN VTV5 44 2.1 Giới thiệu kênh VTV5 ... hình chun đề khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5, đề tài đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5 3.2... chúng VTV5 yêu cầu nội dung hình thức phóng chuyên đề VTV5 sở để tác giả khảo sát chất lượng phóng chuyên đề đồng bào dân tộc kênh VTV5 chương 44 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỒNG BÀO
- Xem thêm -

Xem thêm: Phóng sự chuyên đề về đồng bào dân tộc trên kênh vtv5 , Phóng sự chuyên đề về đồng bào dân tộc trên kênh vtv5

Mục lục

Xem thêm